Säljoption

En säljoption innebär en rättighet (men inte skyldighet) att sälja en tillgång till ett fastställt pris vid en fastställd tidpunkt.

En säljoption är ett finansiellt kontrakt mellan två parter varav den ena är utfärdaren (säljaren) och innehavaren (köparen) av en option.

Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att köpa en viss egendom till ett på förhand bestämt pris.

Den underliggande varan i en säljoption kan i princip vara vad som helst: ett fartyg, en fastighet, ett företag, en aktie, ett aktieindex, guld, nickel, sojabönor etc.

Motsatsen till säljoptioner är köpoptioner. En köpoption ger innehavaren rätt att köpa den underliggande varan på motsvarande villkor.

Priset styrs av den underliggande varan.

Här kan du läsa mer om optioner.

Säljoption heter på engelska Put Option.

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.