April 4

Kan aktier gå minus? (Risker med aktier)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktier kan gå minus och tappa i värde om ett bolag går dåligt eller om det generella börsklimatet förändras, exempelvis vid en lågkonjunktur eller en börskrasch. När du investerar i aktier finns således alltid en risk att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. 

Kan aktier gå minus? Hur mycket kan man i sådana fall förlora – och vad kan man själv göra för att minska risken att gå med förlust? Det tittar vi närmare på i denna artikel.

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

Så fungerar aktier – möjligheter och risker

När du investerar i aktier köper du kort och gott ägarandelar i ett bolag. Detta kan göras via bank eller en nätmäklare – exempelvis Avanza eller Nordnet.

Genom dessa ägarandelar har du rätt att som delägare ta del av företagets vinster – såväl nutida som framtida – men du är också exponerad för risker kopplade till såväl själva bolaget, som marknaden i stort.

Går bolaget bra och växer i såväl omsättning som marknadsandelar och vinst, ökar dina aktier i värde och du gör en kursvinst om du säljer. Det vill säga, du kan sälja dina aktier för mer pengar än vad du köpte dem för. Denna avkastning realiseras först den dag du säljer dina aktier, men äger du aktier som även ger utdelning kan du också få så kallad direktavkastning.

Direktavkastning innebär enkelt förklarat att du som aktieägare får ta del av bolagets vinst här och nu, utan att du behöver avyttra dina tillgångar. Företag som ger utdelning betalar ut en del av föregående års vinst till sina aktieägare, oftast i form av rena pengar.

För att kunna göra detta krävs förstås att företaget går med vinst och har stadig ekonomi, varför utdelningsaktier oftast förknippas med stabila och robusta bolag.

Statistiskt sett är chanserna goda att man över tid får en positiv avkastning i form av kursvinst och eventuella utdelningar när man investerar i aktier – men det är viktigt att vara medveten om att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. Det går aldrig att på förhand säga hur en aktie kommer att utvecklas.

Lika väl som dina tillgångar kan öka i värde, kan de också sjunka. Just därför är det så viktigt att vara riskmedveten och att handla därefter.

Hur pass riskfylld en viss aktie anses vara är kopplat till dess chanser till vinst. Ju större chans till hög avkastning, desto högre risk. Men vilka faktorer kan orsaka att en aktie går minus? Och hur kan man tänka och agera för att minska risken att förlora pengar?

Riskfaktorer

En investering i aktier innebär exponering för ett flertal olika riskfaktorer, vilka samtliga kan påverka värdet negativt och få dina tillgångar att gå minus.

Dels finns en bolagsspecifik risk som handlar om allt som har med själva bolaget att göra – såsom bristfälligt ledarskap, dålig tillväxt och ekonomisk förlust.

Vidare finns också en generell marknadsrisk, samt en lands- eller regionspecifik risk och slutligen en branschrisk.

Den generella marknadsrisken omfattar sådana händelser som påverkar hela marknaden och alla investeringar, oberoende av bransch, bolag eller land. Den lands- eller regionspecifika risken är kopplad till sådant som kan få negativ inverkan på alla bolag med verksamhet i ett visst land, alternativt en viss region.

Slutligen finns också en branschspecifik risk att ta hänsyn till, vilken avser sådana händelser som kan orsaka förluster för alla företag inom en viss bransch – till exempel oljebolag, läkemedelsbolag eller modeföretag.

Så hur kan aktier gå minus?

Aktier kan gå minus om en eller flera händelser kopplade till ovanstående riksfaktorer inträffar. Det behöver dock inte röra sig om isolerade händelser, utan kan också handla om förändringar i marknadstrender.

Äger du till exempel aktier i ett oljebolag och efterfrågan på fossila bränslen minskar allt mer, är sannolikheten stor att dina aktier för eller senare börjar gå back. Risk för kursförlust finns också om du har investerat i ett bolag med verksamhet i ett land där det politiska och/eller samhälleliga klimatet kan påverka marknaden negativt.

Vidare kan dina tillgångar också sjunka i värde om marknadens förtroende för bolaget i fråga av olika anledningar minskar och efterfrågan på aktierna således blir mindre. Det minskade förtroendet kan till exempel härröras till dålig tillväxt och upprepade förlustresultat.

Minska risken med ett aktivt konsekvenstänk och diversifiering

Att bedöma sannolikheten för en förlust i en viss aktie kan vara knepigt. Statistik, marknadstrender och historisk avkastning kan ge hjälp på traven, men i slutändan är det mycket svårt  – eller till och med omöjligt enligt vissa – att faktiskt kunna förutspå framtida prisrörelser.

Bästa sättet att hantera risker är därför att balansera konsekvenserna av en eventuell förlust. Detta görs genom riskspridning – så kallad diversifiering.

Äger du endast aktier i ett enda bolag blir konsekvensen stor om det bolaget av någon anledning skulle gå med förlust. Genom att sprida investeringarna, och således riskerna, i flera olika bolag, inom olika branscher och på olika marknader blir du mindre sårbar för en eventuell förlust i ett av dina innehav.

Den totala konsekvensen av en förlust i ett bolag, blir alltså mindre påtaglig om du har innehav på flera andra håll.

Slutsats: Kan aktier gå minus? (Risker med aktier)

  • Aktier kan både öka och minska i värde, vilket innebär att du kan gå både plus och minus på din investering
  • Du kan inte förlora mer än vad du har investerat (såvida du inte handlar med belåning)
  • En akties chans till vinst är korrelerad med risken för förlust – ju större chans till hög avkastning, desto högre risk
  • En investering i aktier innebär exponering för bolagsrisk, lands- och regionrisk, branschrisk samt en generell marknadsrisk
  • Bästa sättet att hantera dina risker är att diversifiera din portfölj – det vill säga att investera i olika bolag, inom olika branscher och på olika marknader för att på så sätt sprida riskerna och bli mindre sårbar

Tips! Vill du läsa fler artiklar inom kategorin aktier och aktiehandel hittar du dem här

Kan aktier försvinna?

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Aktie- och Fondportföljer

Resultat Sedan 2008