Skillnaden mellan A och B-aktier är juridisk. Generellt sett ger A-aktier ett starkare inflytande över företaget till följd av att de väger tyngre än B-aktier i termer av röster på årsstämman. I vissa, sällan förekommande fall, skiljer sig även utdelningen åt. Såväl A aktier som B aktier kategoriseras som stamaktier. Det skiljer dem åt från andra varianter av aktier, exempelvis preferensaktier.

Varför ställa ut aktier?

Ett företag kan välja att ta in kapital på flera olika sätt. Mindre företag vänder sig ofta till banken för att finansiera investeringar i sina verksamheter genom lån. Ett lån måste givetvis återbetalas till långivaren. Men det är inte bara det lånade beloppet som måste återbetalas utan ränta tillkommer vilket gör investeringen dyrare än priset för investeringen som sådan. Större företag väljer ibland andra alternativ till banklån för att få tillgång till kapital. De kan välja att ställa ut företagsobligationer, en typ av lån som tas från privatpersoner istället för att vända sig till banken. Även dessa är sammankopplade med räntekostnader.

För företag som inte är intresserade av att ta ett lån är alternativ att sälja delar av verksamheten till investerare. Detta görs genom att de säljer andelar, det vill säga aktier, till investerare som går med på att tillhandahålla kapital direkt. I utbyte får de ta del av framtida vinst. Således måste redan existerande ägare ge upp framtida utdelning för att kunna investera i verksamheten idag.

Vad är A och B aktier?

En företagsledning som bestämmer sig för att den rätta finansieringsmetoden är att emittera nya aktier måste ta ställning till vissa svåra frågor. En av dessa är hur mycket inflytande som ska ges till de nya investerarna. Det är en knepig balansgång eftersom kapitalstarka individer ofta förväntar sig inflytande i utbyte mot kapitaltillskott.

Vad är skillnaden mellan ränta och avkastning

Vad är skillnaden mellan ränta och avkastning

Det är den främsta anledningen till att A aktier samt B aktier existerar. A aktier tilldelas fler röstandelar än B aktierna och blir därför mer attraktiva att äga för större investerare. Därigenom kan företagsledningen bestämma sig för att sälja delar av företaget som A aktier vilket ger inflytande i företaget samtidigt som de ställer ut B aktier för att nå den breda massan. Framför allt om det rör sig om en offentlig börsnotering. Det är dock värt att understryka att börsnoteringar ofta sker då stora investerare vill få avkastning på sina tidiga investeringar i tillväxtbolag.

Vilken skall jag köpa – A- eller B-aktien?

Svaret på frågan vilken aktie du ska sikta in dig på att lägga till i din aktieportfölj är relativt enkel. Eftersom majoriteten av småspararna inte har tillräckligt med pengar för att köpa sig inflytande i de börsnoterade företagen spelar det inte någon större roll. Ofta är utdelningen identisk för båda typerna av aktier. Till följd av att utdelningen inte skiljer sig åt samt att småsparare i regel inte kan köpa tillräckligt med aktier för att påverka företaget kan du köpa den typ av aktie som för dagen är billigast. Med det sagt, det vanligaste är att småsparare äger B aktier. Anledningen, utöver bristen på inflytande som nämnts ovan, är även att det finns fler B-aktier att tillgå i marknaden.

Varför skiljer sig priset åt mellan de olika aktieslagen?

Att priset inte är identiskt mellan de olika aktieslagen kan ha flera olika förklaringar. Att marknadskrafter har en påverkan är givetvis en faktor. Det innebär att utbud och efterfrågan kan skilja sig åt på en given prisnivå vilket skapar en stor spread. Eftersom det är mer handel i B aktien kan den prissättningen vara mer effektiv till skillnad från A aktien där likviditeten ofta är lägre och prisförändringar går långsammare.

Varför stiger A-aktier kraftigt ibland?

Hög volatilitet i A aktier är till stor del ett resultat av den låga likviditeten samt kategorin av aktörer som äger dem. Det är inte ovanligt att grundaren av ett företag, de stora industriella familjerna eller en fond äger A aktier. De har sällan några anledningar till att sälja sina A aktier eftersom det skulle innebära en minskad kontroll över företaget. 

Det innebär att rusningar i A-aktiernas priser drivs av  majoritetsägare som försöker ge incitament till andra storägare att sälja inflytandet. Eftersom stora andelar aktier måste förvärvas för att rättfärdiga besväret betalar de ofta ett högre pris än det som återfunnits i marknaden. Det är dessa affärer som föranleder de kraftiga ökningarna som ibland syns i A aktier.

Vad är skillnaden mellan A och B aktier?

Vad är skillnaden mellan A och B aktier?

Varför finns det även C aktier och D aktier?

Anledningen till att det finns C och även i väldigt sällsynta fall D aktier beror på röstantalet. Generellt sett utgör B aktien en tiondel av röstantalet hos en A aktie. Men för några få bolag återfinns C aktier istället för B aktier. Exempelvis har den svenska storbanken SEB en C aktie vars röstantal endast utgör en tusendel av vad A aktien gör.

Summering

Skillnaden mellan olika typer av stamaktier återfinns i hur mycket inflytande de ger på årsstämman. Tumregeln är att A aktier ger 10 gånger mer röster än B aktier. Dessa ägs oftast av kapitalstarka personer samt företagets grundare. Småsparare investerar vanligtvis i B aktier då de inte är i behov av rösträtten. Det är även viktigt att ha i åtanke att likviditeten kan vara lägre i A aktier vilket kan medföra högre volatilitet

Leave a Reply