April 4

Börsen idag – Hur går börsindex idag? | Stockholmsbörsen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Börsen idag – Livekurser

Börsen idag innehåller förutom livekurser från världens börser även kvantanalyser av den amerikanska och svenska börsen. Jag bygger analysen på statistik, odds och historiska data. Den är din hjälp för att kunna navigera dagens börs och veta vad du kan förvänta dig. Vi täcker allt från First North, bolag noterade på stockholmsbörsen till Dow Jones. Statistiken bygger på algoritmer och kvantifierad analys.

Hur går börsen idag?

LIVEKURSER – Aktielistor

 • LARGE CAP – En lista med stora bolag som har ett börsvärde på ungefär 10 miljarder.
 • MID CAP– En lista med medelstora bolag på över 1,5 miljarder men under 10 miljarder.
 • SMALL CAP – En lista med aktier med mindra aktier som understiger ett värde på 1,5 miljarder.
 • FIRST NORTH –  En lite mindra börs för bolag som är under utveckling och med mindre omsättning.
 • SPOTLIGHT – En lite mindra börs för bolag som är under utveckling och med mindre omsättning.

MARKNADSÖVERSIKT med nyheter.

Hur går Stockholmsbörsen idag?

LIVEKURSER

MARKNADSÖVERSIKT med

ÖVRIGA DATA Dagens mest omsatta Vinnare & Förlorare

Övriga marknader i Norden och Baltikum

 

Stockholmsbörsen idag

Stockholmsbörsen idag är en reglerad marknadsplats där man kan köpa och sälja värdepapper av olika slag, såsom aktier, obligationer, premieobligationer, optioner, förlagsbevis, nyheter och terminer. Det är Nasdaq Stockholm AB som äger börsen idag, och samma bolag driver även börser i Köpenhamn, Helsingfors, Talinn, Vilnius, Riga och Reykjavik. Börsen idag är öppen mellan klockan 09:00 och 17:30 varje vardag och helgfri dag, och stängd under helger och röda dagar. 

Börsen, som egentligen heter Nasdaq Stockholm, Sveriges ledande börs finns i Stockholm. Börsen, som ingår i Nasdaq OMX Group, bedriver sin verksamhet via Nordiska Börsen och Nordiska listan. Börsens verksamhet idag regleras i bland annat lagen (2007:528) LIVE AKTIEKURSER FÖR BÖRSEN IDAG NEDAN Large Cap Mid Cap Small Cap First North Spotlight

När öppnar börsen? – När stänger börsen?

Stockholmsbörsen öppettider Stockholmsbörsen 09:00 – 17:30 Helsingforsbörsen 09:00 – 17:30 Köpenhamnsbörsen 09:00 – 17:00 Oslobörsen 09:00 – 16:25 NASDAQ, NYSE 15:30 – 22:00 TSX, TSX Venture 15:30 – 22:00 Frankrike 09:00 – 17:30 Tyskland 09:00 – 17:30 Nederländerna 09:00 – 17:30 Belgien 09:00 – 17:30 Italien 09:00 – 17:30 Portugal 09:00 – 17:30 Öppettiderna visas i svensk tid.

När öppnar usa börsen?

USA börserna öppnar: NASDAQ, NYSE 15:30 – 22:00

Hur blir ett bolag börsnoterat?

För att ett bolag ska kunna bli noterat på börsen idag krävs det att det tillhandahåller viss information gällande händelser och beslut som kan påverka dess kurs på aktiemarknaden. Detta beror på att marknaden ska vara så transparent som möjligt, och alla som handlar på den ska ha tillgång till samma information. Vilka krav som ställs mer specifikt beror på vilket index de vill tillhöra. 

 

Hur följer man förändringar inom börsen idag?

Hur Stockholmsbörsen och dess olika index har utvecklats rapporteras idag dagligen i media. Förändringen som har skett anges i procent och jämförelser kan göras både med föregående börsdag eller från det senaste årsskiftet. Handeln har skett elektroniskt sedan år 1990 och varje person som är börsmedlem kan handla där. För att kunna köpa och sälja aktier på börsen idag behöver handeln gå genom någon av börsmedlemmarna, vilket bland annat består av olika värdepappersinstitut i Sverige. 

 

Index inom Stockholmsbörsen idag

Aktieindex är ett sätt att kolla hur olika aktiers värde förändras på marknaden, vilket görs med hjälp av ett index. Värdet kan både stiga och sjunka. Det finns tre börsindex inom börsen idag som beskriver dess utveckling, vilka är AFGX, OMXS och OMXS30Affärsvärldens generalindex (AFGX) och OMX Stockholm (OMXS) och är två prisindex som startades år 1937. Indexet visar de aktier som är noterade på börsen idag. OMXS30 står för OMX Stockholm 30 och består av ett index som mäter kursutvecklingen hos de trettio aktierna som är mest omsatta på Stockholmsbörsen.

 

Korrelation mellan aktier i index

Aktiers värde står alltid i relation till varandra där en ömsesidig påverkan sker. Ett exempel på detta är korrelationerna som finns i OMXS30.

 

Öppetider

Här finner du en sammanställning över öppettiderna på de viktigaste börserna idag i Sverige och övriga världen. Tiderna är omräknade till svensk tid.

Börsen idag och dess historia

Börsen idag skiljer sig mycket från hur börsen såg ut från början. Det gäller både hur handeln och marknadsplattformarna bedrivs, men också vilka lagar som reglerar dessa. I den här texten kan du läsa om börsens historia, dess nutid och utformning.

Svenska börsen idag

Det som vanligen åsyftas när man pratar om ’börsen idag’ i Sverige är framför allt börsen. Börsen är en reglerad marknadsplats där man kan köpa och sälja bland annat aktier och fonder. Det är Nasdaq OMX Nordic som äger och driver börsen och flera andra nordiska börsen, vilka i sin tur ägs och drivs av Nasdaq OMX Group som är ett amerikanskt bolag. Utöver Stockholmsbörsen finns även flera andra handelsplattformar. Några av dessa är Spotlight Stockmarket (tidigare känt som Aktietorget), vilket är en plattform för handel med aktier, fonder och andra värdebevis, First North, vilket är Nasdaqs lista över småbolag, samt Nordic Growth Market som driver två reglerade marknader (Nordic Derivatives Exchange och NGM Equity) samt en oreglerad sådan (Nordic MTF). Det är Finansinspektionen som är ansvariga för att bedriva tillsyn på plattformar som börsen idag och Spotlight Stockmarket. Detta innebär bland annat att de ställer krav på hur verksamheten bedrivs, vilken information som ska finnas tillgänglig och hur börsen övervakas. Ju större en handelsplattform är, desto mer omfattande blir kraven som ställs. Detta innebär bland annat att det ställs krav på vilka bolag som får finnas noterade på de olika marknaderna. De krav som Spotlight Stockmarket behöver uppfylla är färre och mindre i omfattning, jämfört med exempelvis börsens, vilket betyder att mindre bolag har möjlighet att bli noterade på deras listor.

Reglerad marknadsplats eller handelsplattform på börsen idag?

Det finns huvudsakligen två olika typer av handelsplattformar för aktier idag som bedrivs inom ramen för lagstiftningen: reglerade marknadsplatser och handelsplattformar. Både Stockholmsbörsens nordiska lista och de listor som Nordic Derivates Exchange och Nordic Growth Market Equity har räknas som reglerade marknadsplatser, även kallat för börser. Spotlight Stockmarket var tidigare en auktoriserad marknadsplats, men benämns idag som en multilateral handelsplattform. Detta innebär att det är en plattform för att handla med finansiella instrument av olika slag. Jämfört med en reglerad marknadsplats finns det ett mindre omfattande regelverk att följa. Tidigare fanns det både börser, auktoriserade- och oreglerade marknadsplatser, men sedan MiFID-lagstiftningen infördes finns det enbart reglerade marknadsplatser och handelsplattformar. Det som skiljer dessa två plattformar från varandra kan beskrivas på följande sätt:

 • Reglerad marknadsplats: På reglerade marknadsplatser finns noterade bolag. Detta innebär att bolagen som finns listade på börsen idag behöver uppfylla vissa krav. Kraven kan bland annat handla om en skyldighet att informera om när det sker köp eller försäljningar av aktier och andra finansiella instrument. Att informera om detta kallas även för att flagga. På så sätt kan man se hur ägandet förändras gällande de fastlagda gränsvärden, vilket gör att marknadsplatsen och börserna idag blir mer transparent och kan leda till ett ökat förtroende hos allmänheten gällande aktiemarknaden som sådan. Det finns flera olika gränsvärden på börsen idag och dessa är (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 och 90 procent), vilket syftar till procentdelen av antalet aktier i bolaget samt antalet röster man har i detta. När en person har genomfört en transaktion som är anmälningspliktig ska detta meddelas till både bolaget och till Finansinspektionen. Det görs vanligtvis direkt på Finansinspektionens hemsida med hjälp av elektronisk legitimation.

När Finansinspektionen har fått in information om ett flaggningsmeddelande kommer denna information att offentliggöras samt lagras i Börsinformationsdatabasen. Det är aktieägaren som är ansvarig för innehållet som står med i flaggningsmeddelandet. Bestämmelserna kring detta finns reglerat i 4 kap. Lagen (1991:980), som avser handel med finansiella instrument på börsen idag.

 • Handelsplattform: På handelsplattformar hittar man bolag som är onoterade på börsen idag. Det innebär att de behöver uppfylla vissa krav, men inte alls i samma omfattning som de som finns på reglerade marknadsplatser. Det finns exempelvis ingen skyldighet att informera om köp och försäljningar som görs av aktierna eller andra finansiella instrument.

Mifid 2, Mirif och EU:s direktiv – börsen idag

2014 antog Europaparlamentet nya direktiv och förordningar kring lagstiftningen av värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, vilka trädde i kraft i början av 2018. Regleringarna syftar till att bidra till en ökad transparens när det gäller värdepappersmarknaden, med en förhoppning om att detta ska leda till ökat förtroende hos allmänheten och ett bättre skydd för investerare. Bakgrunden till detta är finanskrisen och uppkomsten av många nya produkter och tjänster på marknaden. Innan Mifid 2 fanns Mifid 1, vilket inte omfattade lika många finansiella instrument som den uppdaterade versionen gör. I nuvarande lagstiftning finns även regler kring råvaruderivat, exempelvis. Mifid 2 och Mifir är applicerbara på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar, OTF-plattformar (plattform för bland annat obligationer och derivat) och företag som tillhandahåller exempelvis investeringstjänster, bedriver investeringsverksamheter eller leverantörer av datarapporteringstjänster. Mifid 2 är ett direktiv och Mifir är en förordning. Dessa genomförs i fyra olika nivåer:

 • Nivå 1: På nivå ett gäller Mifid 2 och Mifir inom EU. I Sverige är det reglerat i lagen (2007:528), vilket avser värdepappersmarknaden.
 • Nivå 2: På nivå två har genomförandedirektiven för Mifid 2 och Mifir införts i den svenska rätten och finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16), gällande värdepappersrörelse.
 • Nivå 3: På den tredje nivån finns regleringen hos den Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, som har utfärdat riktlinjer och rekommendationer kring detta. Anledningen till detta är bland annat för att tolkningsfrågor ska finnas dokumenterade och besvarade.
 • Nivå 4: Nivå fyra innebär att EU-kommissionen ser till så att alla EU-länder skapar en likvärdig lagstiftning kring detta som är i linje med EU-bestämmelserna, samt ser till så att lagstiftningen ses över.

Historia

Det första börshuset i Sverige öppnade år 1778. Det var på den tiden beläget i Centrala Stockholm, i Gamla stan, vilket var en kärnplats för affärer. Det var framför allt bankirer, handelspersoner och borgare som gjorde affärer med varandra med olika typer av varor och värdepapper. Stockholmsbörsen kan sägas ha haft sin start år 1863, i samband med att den första fondbörsauktionen arrangerades. Därefter blev börsen idag till den marknadsplats som dominerade de kommande 127 åren. I samband med att det kom ett privatiseringsbeslut under 1990-talet blev Stockholm Fondbörs uppköpt av en privatägd och elektronisk marknadsplats, Optionsmäklarna (OM). 2004 bytte de namn till OMX och 2008 blev de uppköpta av det amerikanska Nasdaq. Börsen idag ägs och drivs fortfarande av den amerikanska Nasdaq-koncernen. Det finns idag även fler andra börser på marknaden än enbart Stockholmsbörsen, såväl nationella som internationella.

Vilka andra börser finns?

Det finns idag många marknadsplatser och börser idag runtom i världen. Den marknadsplats som är den allra största är New York Stock Exchange (NYSE), belägen på Wall Street i New York, USA. Andra marknadsplatser som finns är bland annat Nasdaq, Tokyo Stock Exchange (TSE), National Stock Exchange India (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE), Stockholmsbörsen (OMXS), London Stock Exchange (LSE), Frankfurter Wertpapierbörse, GXG Markets (GXGR), Helsinki Exchange (HEX), Copenhagen Stock Exchange (CSE), Nordic Growth Market (NGM), OMX och Oslo Børs. Det är möjligt att följa samtliga av dessa börser idag och börsindex online.

Listorna som finns på börsen

Efter att börsen idag började digitaliseras under 1990-talet sker numer all handel digitalt. Detta gör det möjligt för vem som helst att köpa och sälja aktier på börsen idag, och allt man behöver göra är att skapa ett aktiekonto. På Stockholmsbörsen idag finns det idag runt 300 noterade bolag som i sin tur har delats in i olika listor. Nordiska listan innehåller börser idag från de nordiska länderna, däribland börsen, Köpenhamnsbörsen idag, Oslobörsen och Helsingforsbörsen. Stockholmsbörsen idag är indelad i tre olika kategorier utifrån marknadsvärdet på aktierna som bolagen tillhandahåller: Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Small Cap består av bolag som har ett börsvärde på under € 150 miljoner, Mid Cap för bolag med ett börsvärde mellan € 150 miljoner och € 1 miljard, och Large Cap för bolag som har ett börsvärde över € 1 miljard. De noterade bolagen på börsen idag är även indelade utefter bransch och verksamhetsområde, i enighet med klassificeringssystemet Industry Classification Benchmark (ICB). Högst upp i detta klassificeringssystem finns sektorer för kapitalvaror, finans och konsumentvaror. Därefter finns bland annat branscher för elektronisk utrustning, kommersiella banker och livsmedel.

Index (OMXS)

Stockholmsbörsen idag – index, förkortat OMXS, är en lista över de aktier som finns tillgängliga och noterade på börsen. Stockholmsbörsen består av flera index och två av de vanligaste är OMXS30, OMX och OMXSPI. OMXS30 består av de 30 högst rankade bolagen på Stockholmsbörsen och OMXSPI består av samtliga noterade bolag och en sammanvägning och helhetsbild av dessa. Genom att kolla på börsens index kan man bland annat följa hur aktiekurser förändras, dess uppgångar och nedgångar, samt hur indexet har förändrats över tid. Ett bra sätt att följa börsen idag på ett bra och effektivt sätt. Vi använder cookies.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?