April 4

Företagsägd kapitalförsäkring – Investera företagets pengar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

En företagsägd kapitalförsäkring är ett av de alternativ som finns att tillgå för företag som vill placera pengar på börsen. Att göra detta är ett väldigt bra val om företaget har en överlikviditet, d.v.s. onödigt mycket likvida medel som bara ligger och skräpar på ett bankkonto med nollränta. Genom att investera pengarna kan du förhoppningsvis få se dem växa och göra än mer nytta i framtiden. Men vad ska man egentligen tänka på när man funderar att teckna en kapitalförsäkring för företaget?

Det finns såklart många aspekter som du bör ta hänsyn till när du överväger att skaffa en företagsägd kapitalförsäkring. I denna artikel kommer du att få all information du behöver – från vad det är till hur den beskattas, vilka fördelarna och mycket mer. Läs vidare för att få mer kött på benen kring kapitalförsäkringar för företag!

Vad är en företagsägd kapitalförsäkring?

Den första frågan som dyker upp är förstås vad en företagsägd kapitalförsäkring är. Du känner säkert till att privatpersoner kan teckna kapitalförsäkringar, och faktum är att även ditt företag har möjligheten att göra detta. Det är med andra ord exakt samma kontotyp som du kanske redan har på ditt konto hos din nätmäklare. Den enda skillnaden är att det är ditt företag som äger försäkringen och inte du själv.

Du kan använda en kapitalförsäkring i företaget för att bygga upp ett kapital som sedan kan betalas ut på företagets begäran eller vid en specifik tidpunkt. Några exempel på de situationer då det kan bli aktuellt att skaffa en företagsägd kapitalförsäkring är i samband med:

  • ett generationsskifte
  • då du vill lösa ut en affärspartner
  • när du vill belöna en medarbetare och motivera denna att stanna kvar i företaget.

Kort om kapitalförsäkringar för företag

En kapitalförsäkring för företag gör det möjligt att placera företagets pengar i fonder eller värdepapper. Du betalar ingen kapitalvinst vid omplaceringar eller byten av fonder

utan betalar istället en schablonmässig avkastningsskatt. Avkastningsskatten baseras dels på kapitalets storlek och dels på de insättningar till kapitalförsäkringen som görs. Värt att notera är att de pengar som betalas in inte är avdragsgilla.

Hur beskattas en företagsägd kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring som ägs av ett företag beskattas på samma sätt som en privatägd dito. Beskattningen av företagsägda kapitalförsäkringar sker genom ett schablonbelopp. Du betalar varje år en viss procentsats i skatt. Exakt hur mycket skatt som ska betalas beror på hur stort värdet är på kontot och de insättningar som görs på detta. Denna schablonmässiga beskattning innebär att du inte behöver deklarera de vinster som görs – till skillnad från ett aktie- och fondkonto ska du med andra ord inte betala någon vinstskatt.

Den skatt som betalas på en privatägd eller företagsägd kapitalförsäkring kallas för avkastningsskatt. Skatten baseras på värdet på kontot den 1 januari samt de insättningar som görs på kontot under årets gång. De insättningar som du gör under årets första halvår räknas till 100 % men andra halvårets insättning räknas bara till 50 %.

Det belopp som fås fram genom att addera kontots värde och insättningarna på kontot multipliceras sedan med statslåneräntan plus 1 %. Det finns dessutom en lägre gräns på 1,25 % vilken fungerar som ett slags skattegolv och inte går att bortse från. Så även om statslåneräntan plus 1 % skulle vara lägre än 1,25 % finns alltså ett golv på just 1,25 %. Därefter multipliceras det sammanräknade beloppet med 30 %.

Utdelningar räknas dock inte som insättningar. Om du är en utpräglad utdelningsinvesterare behöver du således inte oroa dig för att utdelningarna på din företagsägda kapitalförsäkring ska påverka skatteunderlaget i en alltför ofördelaktig riktning. Utdelningarna beskattas inte heller med de 30 % i vinstskatt som annars är brukligt på bland annat aktie- och fondkonton. De utdelade pengarna inkluderas istället i kontots sammanlagda värde. Utländsk källskatt kommer dock att dras i samband utdelningar från utländska aktier.

Fördelarna med att ha en företagsägd kapitalförsäkring

Det finns flera fördelar med att skaffa en företagsägd kapitalförsäkring om företaget har mycket likvida medel som du gärna placerar. Genom att placera likvida medel i en kapitalförsäkring får du nämligen möjligheten att förvalta det kapital som finns i företaget och som redan har beskattats. Kapitalet kan placeras i fonder eller värdepapper såsom aktier eller obligationer och därigenom ges en möjlighet till avkastning på kapitalet. Så genom att placera ditt företags pengar på börsen ger du dem möjligheten att växa.

En stor fördel med att placera med hjälp av en företagsägd kapitalförsäkring är att du inte behöver deklarera de affärer som görs. Du kan därmed göra skattefria omallokeringar av kapitalet i företagets värdepappersportfölj utan att dessa ska tas upp för deklaration. En annan positiv aspekt är att kapitalet räknas som en tillgång i balansräkningen och därmed ska bokföras som en sådan.

Sparandet i en företagsägd kapitalförsäkring är fritt från bolagsskatt. Företaget betalar istället en avkastningsskatt på årsbasis. Denna beräknas utifrån det försäkringskapital som finns på kontot samt de inbetalningar som görs till försäkringen. Vad gäller omplaceringar av kapitalet är alltså dessa dock skattefria och även då pengar tas ut från försäkringen är pengarna redan skattade.

Möjligt att göra löpande utbetalningar till förmånstagaren

Ytterligare en fördel med kapitalförsäkringar för företag är att företaget står som ägare av försäkringen. Det är således ditt företag som äger kapitalet men det är samtidigt möjligt att ha en anställd som förmånstagare. Ett avtal kan då tecknas om vilka villkor som ska vara uppfyllda innan en utbetalning från kapitalförsäkringen till den anställde görs.

I de allra flesta fall är dock en företagsägd kapitalförsäkrings förmånstagare någon av företagets ägare. Med det sagt är det alltså möjligt att välja en anställd eller faktiskt vem som helst (även personer som inte arbetar för företaget). Den person som är förmånstagare är dock den som är försäkrad, och om förmånstagaren går bort säljs innehavet och kapitalet betalas ut till företaget.

Företaget väljer själv när i tiden pengarna ska betalas ut från försäkringen. Utbetalningar kan ske antingen löpande månadsvis eller som ett engångsbelopp.

De viktigaste fördelarna med kapitalförsäkringar för företag

De främsta fördelarna med en företagsägd kapitalförsäkring är att:

  • Schablonskatten är låg och du slipper betala vinstskatt. Du betalar en årlig schablonmässig skatt som beräknas utifrån värdet på kontot och de insättningar som har gjorts på detta. Du slipper med andra ord att betala en hög vinstskatt.
  • Du behöver inte deklarera dina affärer. Detta är en stor fördel för dig som finner det tråkigt och tidsödande att deklarera värdepappersaffärer. Eftersom schablonskatten på företagets kapitalförsäkring dras direkt från kontot finns det inget behov att ta upp eventuella vinster i deklarationen.
  • Kostnaden för företagsägda kapitalförsäkringar är ofta låg. Avgiften kan dock variera en del och vissa aktörer (däribland Avanza) tillhandahåller avgiftsfria kapitalförsäkringar för företag.

Är en kapitalförsäkring eller vanlig depå bäst för företag?

En fråga som ofta dyker upp på detta ämne är huruvida en kapitalförsäkring eller en aktiedepå är det bästa valet för företag. Svaret är att det sett ur de allra flesta synvinklar är mest fördelaktigt för företaget att skaffa sig en företagsägd kapitalförsäkring istället för en depå.

De egentligen enda nackdelarna med att ha en kapitalförsäkring jämfört med ett traditionellt aktie- och fondkonto är att du inte kan överföra värdepapper mellan olika depåer och att du inte har rösträtt på bolagsstämmor. Det senare beror på att det är försäkringsbolaget som står som ägare på de värdepapper som ägs genom en företagsägd kapitalförsäkring. Detta är även fallet vid en privatägd sådan – om försäkringen tecknas via Avanza är det därmed Avanza Pension som står som juridisk ägare av värdepappren.

Det är i dagsläget inte möjligt för företag att öppna ett investeringssparkonto (ISK). De enda alternativen är en företagsägd kapitalförsäkring eller ett aktie- och fondkonto.

Varför teckna en företagsägd kapitalförsäkring?

Vid det här laget känner du sannolikt till flera av fördelarna med kapitalförsäkringar för företag. Men du kanske fortfarande undrar varför du en företagsägd kapitalförsäkring skulle vara en bra idé att skaffa?

Det kan vara fördelaktigt att skaffa en företagsägd kapitalförsäkring och förvalta kapital i denna om:

  • Du vill kunna placera hela företagets överskott eller en del av detta.
  • Du vill göra större avsättningar till din framtida pension.
  • Företaget vill kunna motivera en viktig anställd att stanna kvar i företaget.
  • Du vill kunna garantera visst kapital i händelse av en delägares dödsfall.

När du placerar pengar i en företagsägd kapitalförsäkring bör du anpassa din strategi utifrån risknivå och sparhorisont.

Om du vill bygga upp en buffert i företaget eller investera ett rörelse som du har tänkt att använda inom två-tre år bör du i regel placera i fonder och värdepapper med en lite lägre risk. Du som är en försiktig general kanske främst investerar i räntefonder och en mindre andel aktiefonder som ökar chansen till en god avkastning. Anser du däremot att möjligheten till en hög avkastning är så pass viktig att du är villig att öka risken i ditt sparande? Då kan du istället satsa på att placera en högre andel av kapitalet i aktiefonder och en mindre del i räntefonder.

Har du en längre sparhorisont på tre år eller längre och vill göra långsiktiga placeringar av företagets pengar kan du däremot resonera lite annorlunda. För om det finns fritt kapital eller upparbetade vinster i företaget som är tänkta att användas lite längre fram i tiden kan det vara rimligt att ha en högre risknivå i sparandet. Du bör då överväga att investera i aktier eller fonder med en högre andel aktier (såsom rena aktiefonder eller blandfonder).

Hur fungerar det med belåning på en företagsägd kapitalförsäkring?

Belåning på en företagsägd kapitalförsäkring fungerar på samma sätt som om den vore privatägd. Många nätmäklare erbjuder möjligheten till kredit via ett separat kreditkonto. Du kan ansöka om en kredit hos nätmärklaren och får ett sådant kopplat till din kapitalförsäkring, förutsatt att du beviljas krediten. Läs mer gärna vår artikel om aktiebelåning för ytterligare information om belåning av aktier!

Är en företagsägd kapitalförsäkring avdragsgill?

Nej, en företagsägd kapitalförsäkring är inte avdragsgill enligt inkomstskattelagen. Detta då kapitalförsäkringen inte räknas som en pensionsförsäkring utan istället är en livförsäkring. Därför är den dessvärre inte avdragsgill.

Hur ska man bokföra en företagsägd kapitalförsäkring?

En vanlig fråga som många företagare ställer sig är hur det fungerar med en kapitalförsäkring för företag och bokföring. För även om detta är en vanlig sparform råder det vissa oklarheter kring hur man egentligen ska hantera försäkringen ur ett redovisningsmässigt perspektiv. Så hur ska man egentligen bokföra en företagsägd kapitalförsäkring?

I företagets redovisning betraktar man kapitalförsäkringen som en enhet. Eftersom tecknaren av försäkringen inte själv äger de olika värdepappren i denna, utan dessa ägs rent juridiskt av försäkringsbolaget, redovisas inte köp eller försäljningar av värdepapper separat. Detta är även fallet med eventuella avgifter och utdelningar.

I regel värderar man det sammanlagda innehavet i kapitalförsäkringen enligt försiktighetsprincipen. Det betyder att värderingen bestäms utifrån antingen anskaffningsvärdet eller det aktuella värdet på innehavet, beroende på vilket av dessa belopp som i dagsläget är lägst. Notera dock att det bokförda värdet på en företagsägd kapitalförsäkring inte får minskas till den grad att värdet understiger det faktiska värdet. Om så är fallet har företaget nämligen gjort sig skyldigt till en otillåten nedskrivning.

I första hand ska uttag från kapitalförsäkringen bokföras som en finansiell intäkt (d.v.s. den del som utgör själva värdeökningen). Den resterande delen ska sedan bokföras som en minskning av det kapital som har satts in på kontot.

Då ska du bokföra transaktioner kopplade till kapitalförsäkringen

Kapitalförsäkringen ska endast bokföras i samband med att företaget sätter in nytt kapital på kontot eller gör ett uttag från kapitalförsäkringen. Transaktionen klassificeras då inte som en anskaffning av värdepapper utan istället som en fordran.

När ett uttag görs från den företagsägda kapitalförsäkringen är det viktigt att vara uppmärksam på försäkringens verkliga värde. Då kan det nämligen vara så att det redovisade värdet på kapitalförsäkringen efter uttag understiger det faktiska värdet. Om så är fallet ska den oredovisade värdestegringen redovisas som en finansiell intäkt.

Ibland kan ett uttag dessutom delvis vara en oredovisad värdestegring och delvis ett uttag av det insatta beloppet. Då  ska uttaget i fråga delas upp som dels en intäkt och dels en minskning av investeringen i den aktuella kapitalförsäkringen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?