April 4

Olika Derivatinstrument (Vad är Futures, Forwards, Optioner, Swappar och Terminer?)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Derivatinstrument är centrala finansiella instrument som används av investerare för att omdistribuera risk på de finansiella marknaderna. De är finansiella kontrakt mellan två aktörer som binder dem till en given handling. Beroende på hur kontraktet är utformat varierar tidshorisonten för när handlingen ska utföras, antingen i nutid eller i framtiden.
Ett derivatinstruments värde bestäms av värdet på den underliggande tillgången, alternativt en grupp av underliggande tillgångar. Det finns flera olika typer av underliggande tillgångar så som aktier, index, valutor, råvaror och räntebärande papper.

Derivatinstrument handlas på mängder av olika handelsplatser. De kan handlas över terminsbörser, exempelvis Chicago Mercantile Exchange. Men de kan också handlas privat, det vill säga en uppgörelse mellan två parter. Till följd av att det finns mängder många olika derivatinstrument kan det ibland kännas överväldigande att förstå hur de fungerar. Men i grund och botten härstammar samtliga, även de mest komplexa, derivatprodukterna från de fyra fundamentala hörnstenarna.

Totalt finns det tre olika derivatinstrument:

  1. Terminskontrakt (terminer), på engelska också forwards/futures – En privat överenskommelse mellan en köpare och en säljare där köparen lovar att köpa och säljaren att sälja. Utöver privata överenskommelser handlas även standardiserade kontrakt på diverse handelsplatser. 
  2. Optioner – Ger innehavaren rätten att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid ett förutbestämt datum till ett givet pris.
  3. Swap – Ett kontrakt mellan två parter om att i framtiden genomföra betalningar till varandra. 

Terminskontrakt

Det finns två typer av terminskontrakt. På engelska delas de upp i två grupper, forwards samt futures. Den huvudsakliga skillnaden återfinns i att forwards handlas direkt mellan de två parterna. Det skiljer dem från futures som involverar en tredje part, handelsplattformen, det vill säga börsen.

Skillnaden Mellan Futures och Forwards

Forwards

Den enklaste typen av derivatinstrument är forward kontraktet. Ett forward kontrakt är ett terminskontrakt mellan en köpare och en säljare. Köparen förbinder sig till att köpa den underliggande tillgången från säljaren. Priset och transaktionsdatumet är bestämt på förhand. Villkoren för denna typ av terminskontrakt kan anpassas till behoven från de två involverade aktörerna eftersom det är en privat uppgörelse.
Den underliggande tillgången kan utgöras av såväl fysiska råvaror som värdepapper. Värdeförändringen i den underliggande tillgången avgör huruvida det är säljaren eller köparen som går vinnande ur affären. En prisökning är gynnsam för köparen till följd av att han kan köpa den underliggande tillgången billigare än marknadsvärderingen.
Det finns två anledningar för företag och andra aktörer att använda terminskontrakt. Det kan användas i spekulativt syfte. Men det kan också användas för att öka den ekonomiska stabiliteten och minska risk. Låt oss förtydliga detta med ett exempel.
Föreställ dig en bonde som odlar majs. Kostnaden för att producera ett ton majs uppgår till 850USD. Anta att det nuvarande marknadspriset för majs är 1020USD per ton. Bonden är orolig att priset kommer att minska när skörd säsongen kommer. Samtidigt är diverse företag som använder majs i sin produktion oroliga för en prisökning vilket skulle minska deras vinstmarginal.
I en sådan här situation kan bonden och ett givet företag ingå en överenskommelse om en framtida transaktion. Bonden förbinder sig till att leverera 10 ton majs till det givna företaget för 1000USD per ton. Således garanteras bonden tillräckligt med intäkter för att täcka produktionskostnaden. Samtidigt vet företaget att de kommer att köpa 10 ton majs till ett rimligt pris vid det avtalade leveransdatumet. Med andra ord medför terminskontraktet trygghet för såväl köparen som säljaren.
Denna typ av terminskontrakt, som bestäms direkt mellan köparen och säljaren, har en högre motpartsrisk än om kontraktet handlas över en börs. Anledningen är att risken att motparten inte kommer att kunna leverera vad de lovat är högre än om kontraktet enkelt kan säljas vidare till en tredje part via en handelsplattform.

Futures

Den andra typen av terminskontrakt benämns som futures på engelska. Det finns ett flertal likheter till forward kontrakten, men en future handlas över en handelsplattform. Precis som för ett forward-kontrakt är ett future kontrakt en överenskommelse om en transaktion till ett givet pris vid ett förutbestämt framtida datum. Den underliggande tillgången kan variera mellan så väl råvaror som diverse värdepapper och valutor. Den huvudsakliga skillnaden återfinns i att ett future kontrakt handlas över börsen. Således är de standardiserat och följer de förutbestämda reglerna och restriktionerna från handelsplattformen.
Ett future-kontrakt involverar en tredje part, det vill säga handelsplattformen. Således är det inte en privat överenskommelse direkt mellan köparen och säljaren. De båda parterna har istället en separat överenskommelse med handelsplattformen och det är handelsplattformen som avgör vilka villkor som gäller för kontraktet. Med andra ord kan kontraktet inte anpassas efter köparen respektive säljarens unika behov. Istället är transaktionsdatum och antal kontrakt förutbestämda av en tredjepart.
Fördelen med att involvera en tredjepart är att motpartrisken minskar. Anledningen till det är att mellanskillnader röjs på daglig basis av tredjeparten.
Precis som med forward kontrakt kan ett terminskontrakt i form av ett futureskontrakt användas i så väl spekulations som hedging syfte. Därutöver kan de i vissa fall användas för arbitrage trading.

Optioner

En option är en annan typ utav finansiellt kontrakt. En option ger innehavaren möjligheten att köpa, alternativt sälja, en underliggande tillgång till ett på förhand fastställt pris. Transaktionen kan ske när som helst under optionens giltighetstid. Det är vanligt förekommande att optioner handlas över via en börs, men det förekommer att privata aktörer skapar egna överenskommelser. Det bör nämnas att det är sällsynt.

Innehavaren av en option köper möjligheten att utföra en given transaktion, men är inte tvingad att göra det. Motparten, det vill säga utställaren, av optionen har inte möjlighet att välja huruvida den vill nyttja sin option. Till följd av att innehavaren av optionen innehar en privilegierad position betalar han en avgift till utställaren. Avgiften är inte fastställd i relation till priset på den underliggande tillgången.

Som investerare kan man köpa antingen köp eller säljoptioner. Dessa benämns som call respektive put på engelska. En köpoption ger innehavaren rätten att köpa den underliggande tillgången från utställaren till ett på förhand fastställt pris. Transaktionen måste ske innan optionen löper ut. En säljoption ger istället innehavaren rätten att sälja en underliggande tillgång till utställaren under optionens löptid till det på förhand bestämda priset.

Precis som terminskontrakt kan optioner användas för att spekulera kring värdeutvecklingen i den underliggande tillgången. Men de kan också användas för att minska risken i en investering genom att minska förlusten vid en oönskad värdeförändring. Exempelvis kan en investerare som äger 1000 aktier som värderas till 10USD per aktie känna en viss oro för en värdeminskning. Genom att köpa säljoptioner på prisnivån 10USD, med avgiften till utställaren motsvarande 300USD, kan han vid en värdeminskning motsvarande 20% aktivera sin säljoption och sälja tillgången för 10USD. Således sparar han inte mindre än 1700USD.

Det finns totalt fyra olika typer av optioner. Beroende på när investeraren vill genomföra transaktionen kan varierar vilken typ som är att föredra.

  • Amerikanska optioner: Kan nyttjas när som helst under löptiden
  • Europeiska optioner: Köparen kan nyttja dem på förfallodagen
  • Bermuda optioner: Kan endast nyttjas på en given dag
  • Exotiska optioner: Unika optioner vars föreskrifter varierar

Swaps

Denna typ av derivatinstrument låter de två involverade parterna utbyter kassaflöden under kontraktets giltighetstid. Swaps är en av de mest omsatta derivatprodukterna och handlas ofta direkt mellan de två parterna. Avsaknaden av tredje part medför att villkoren för en Swap kan utformas enligt de behov som finns. Med det sagt, det finns Swapkontrakt som handlas via handelsplattformar. Totalt sett finns det fyra olika typer av Swaps.

Ränteswappar

En ränteswapp kan användas för att minska fluktuationer i räntebetalningar alternativt för att uppnå en lägre ränta. Vanligtvis kan en aktör använda sig utav ränteswappar för att växla mellan fast och rörlig ränta. Om en finansiell aktör föredrar att ha en rörlig ränta kan en ränteswapp utfärdas med en part som istället föredrar fast ränta.

Valutaswap

Denna typ av derivatinstrument innebär att ett kontrakt kan ersättas med en annan valuta. Så väl betalningar för varan eller tjänsten likväl som räntebetalningar kommer att ske i den nya valutan. En valutaswap kan användas för att hedga emot fluktationer i växelkurser. Men alternativa användningsområden kan vara ett men för att uppnå billigare lån.

Kreditswap

En av de viktigaste aspekterna för en investerare är att hantera risken i en aktieportfölj. En kreditswap är ett verktyg för det ändamålet, främst kreditrisken. För en långivare som tvekar på sin låntagares kreditvärdighet kan en kreditswap användas för att transferera lånet till en annan långivare som är villig att inkludera lånet i sin portfölj.

 Totalavkastnings Swap

En totalavkastnings swap innebär att den ena involverade parten betalar ägaren av den underliggande tillgången en på förhand bestämd summa. Betalningen sker under hela löptiden av den underliggande tillgången. I utbyte mot det konstanta penningflödet erhålls inkomsten som genereras från den underliggande tillgången.

Överblick Över De Fyra Fundamentala Derivatinstrumenten

Summering

Det finns en uppsjö av olika derivatinstrument på de finansiella marknaderna. De flesta av dem baseras på någon av de fyra fundamentala produkterna som beskrivits i denna artikel. Om du tar dig tid att på ett grundligt sätt läsa på om de fundamentala derivatinstrumenten, ger du dig själv en god möjlighet att lära dig om de mer komplexa.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Derivat, vad är det? – förklaring och definition av derivatinstrument

Derivat, vad är det? – förklaring och definition av derivatinstrument

Optioner – En introduktion till hur en option fungerar

Optioner – En introduktion till hur en option fungerar