April 4

Magiska formeln (Magic Formula Sverige) – Så här gör man

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är den Magiska formeln? (Magic formula)

Sammanfattning

  • Kvantitativ strategi
  • Lågt värderade aktier
  • Aktier med hög lönsamhet
  • Ingen magi trots det häftiga namnet
  • Enkel att följa

Introduktion

Finns det en ”magisk formel” som man kan använda för att lyckas på börsen? Det var den frågan som Joel Greenblatt, upphovsmannen bakom Magiska formeln (Magic Formula på engelska) ställde sig.

 

Aktieportföljer och fondportföljer med resultat sedan 2008!

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Denne amerikanske hedgefondsförvaltare tog sig an uppgiften att undersöka om det går att hitta två nyckeltal som kan användas för att uppnå en bättre avkastning än börsen som helhet. Han kom fram till en strategi som går ut på att kvantitativt screena fram aktier som uppvisar hög avkastning på det investerade kapitalet samtidigt som värderingen av vinsterna är låg. Med andra ord hittar den Magiska formeln lågt värderade kvalitetsbolag.

Boken hävdar att den Magiska formeln slår indexet S&P 500 96 procent av tiden. Mellan 1988 och 2009 gav formeln 24 procents avkastning. Det ska jämföras med jämförelseindex som hade 9,55 procents avkastning per år under denna period.

En liten bok som slår aktiemarknaden – ADLIBRIS

En liten bok som slår aktiemarknaden – BOKUS

Författare: Joel Greenblatt

 

Sedan boken publicerades har mängder med kvantinvesterare backtestat strategin på olika börser. Det är långt ifrån alla tester som visar samma goda resultat som Greenblatts undersökning, men gemensamt är att strategin har presterat bättre än sina jämförelseindex.

I boken beskrivs i detalj hur man går till väga för att filtrera fram de aktier som passar in på kriterierna. Man köper de högst rankade aktierna och sedan behåller man varje aktie i ett år. Låt oss titta närmare på hur denna strategi fungerar.

Vill du se hur vi på Samuelssons Rapport investerar våra pengar?

Strategins delar

Den Magiska formeln tittar som sagt på två nyckeltal, men dessutom finns ett antal kriterier som måste uppfyllas:

1. Börsvärde

Sätt en gräns för hur stort ett bolag måste vara (mätt som börsvärde) för att få vara med i urvalet. Greenblatt sätter gränsen vid 50 miljoner USD. I Sverige motsvarar det bolag som finns med på Stockholmsbörsens Mid Cap och uppåt.

Dessutom matchar cirka 60 procent av bolagen på Small Cap-listan, knappt 30 procent av bolagen på First North och några få bolag på Spotlight in på detta kriterium. Det kan vara en idé att inte begränsa sig till enbart Large Cap och Mid Cap.

Magic formula

Hos Avanza kan du filtrera fram bolag som är större än ett visst börsvärde. Med rådande växelkurs motsvarar 460 miljoner SEK ungefär den gräns på 50 MUSD som Magiska formeln sätter upp.

2. Uteslut finansbolag och allmännyttiga bolag

Magiska formeln fungerar inte på finansbolag. Det beror på att deras redovisning av bland annat vinsten är annorlunda än för övriga aktier. Till finansbolag räknar vi bland annat banker, kreditbolag, fond- och kapitalförvaltare, försäkringsbolag, fastighetsbolag och investmentbolag.

Den Magiska formeln utesluter även allmännyttiga bolag (”public utilities” på engelska). Orsaken är den att deras verksamhet påverkas mycket av statliga regleringar. Exempel på allmännyttiga bolag är de som arbetar med el- och vattenförsörjning. Även oljebolag kan inkluderas i denna kategori.

Vad betyder Magic Formula

Uteslut finansbolag och allmännyttiga bolag.

3. Ta bort utländska aktier

Enligt strategin ska vi utesluta alla icke-amerikanska aktier. Ska vi följa den Magiska formeln till punkt och pricka ska vi alltså hålla oss till de amerikanska marknaderna. Samtidigt finns det många studier som visat att den Magiska formeln presterat bättre än index även på Stockholmsbörsen och andra nordiska börser. Vi kan med andra ord med gott samvete bortse från detta urvalskriterium.

Efter att vi filtrerat bort ett stort antal bolag enligt dessa kriterier är det dags att sätta den Magiska Formeln i arbete:

4. Värdering av vinsten

Det första den Magiska formeln gör är att göra en värdering av vinsten, Earnings Yield på engelska. Rent konkret innebär det: Earnings Yield = EBIT/EV.

  • EBIT står för ”Earnings Before Interest and Taxes”, rörelseresultatet, det vill säga resultat före räntekostnader och skatter.
  • EV står för ”Enterprise Value”. EV motsvarar företagets börsvärde plus nettoskuldsättningen.

Det hopsatta nyckeltalet EBIT/EV innebär med andra ord hur stort företagets resultat är i förhållande till aktiekursen i procentform.

Fördelar med Magiska formeln

EBIT/EV hos Börsdata.

5. Avkastning på det investerade kapitalet

Formeln letar efter bolag som har hög avkastning på det kapital som investerats. Detta är ett mått på lönsamheten i företaget. Det nyckeltal som används kallas för ROIC – Return on Invested Capital.

ROIC = EBIT / investerat kapital (det vill säga anläggningstillgångar plus rörelsekapitalet)

Nyckeltalet ROIC hos Börsdata.

6. Rangordna resultaten

När du har hämtat dessa två nyckeltal för samtliga aktier är det dags att sortera resultatet. Förslagsvis kan du använda Excel för att lätt kunna sortera kolumnerna. Först sorterar du aktierna efter Earnings Yield så att störst värde kommer högst upp i listan. Uteslut alla negativa resultat. I en ny kolumn ger du det bolag som hamnat högst upp 1 poäng, nästa bolag får 2 poäng och så vidare.

Därefter är det dags att sortera efter ROIC så att de största värdena hamnar högst upp. Även här plockar du bort alla negativa resultat från listan. Skapa en ny kolumn och numrera resultaten på samma sätt som för Earnings Yield.

Nu är det dags att summera rankingen i de två kolumner som du skapat. Du summerar med andra ord rankingen för Earnings Yield och ROIC. Om till exempel ABB fick 15 poäng på Earnings Yield och 22 poäng på ROIC blir den totala poängen för ABB 37 (15+22). Lägsta (bästa) möjliga poäng för en aktie blir alltså 2. Sortera listan så att lägst poäng hamnar högst upp.

7. Skapa en portfölj med 20 till 30 aktier

Slutligen köper du mellan 20 och 30 av de bolag som hamnade högst upp i listan. Enligt Magiska formeln ska inte alla köp göras på en gång. Istället sprider du ut dem under loppet av ett år. Du köper med andra ord mellan 2 och 3 aktier varje månad. Du kan börja med vilka av dessa bolag som helst eftersom de alla är topprankade. Det kommer inte att vara någon större skillnad i kvalitet mellan exempelvis bolag 1 och bolag 20 på listan.

En lite klurig detalj som det är lätt att missa är att du bör göra en ny ranking varje gång du ska köpa nya aktier. Det beror på att det kan ha släppts nya företagsrapporter sedan du gjorde din förra jämförelse och du bör alltid använda dig av senaste data. Ifall ett bolag som du investerat i inte längre finns med på listan någon månad senare ska du dock inte sälja.

Greenblatt menar att du bör ha minst 20 aktier i portföljen för att få en god riskspridning. Ifall du vill sänka volatiliteten i portföljen ökar du antalet aktier. Samtidigt minskar sannolikheten att prestera bättre än index om du har med allt för många aktier i portföljen.

När ska man sälja?

Enligt den Magiska formeln sker ombalansering av portföljen en gång per år. För att vara exakt ska aktier med negativ utveckling säljas efter 51 veckor och de med positiv utveckling ska säljas efter 53 veckor. Detta är inget du behöver bry dig om eftersom Greenblatt skapade den regeln med hänsyn till amerikanska skatteregler.

Om du väljer att köpa aktier löpande istället för allt vid ett och samma tillfälle kan det vara lämpligt att också sälja på löpande basis. Håll koll på när du köpte varje aktie och behåll den i ett år.

Fördelar med Magiska formeln

Den Magiska formeln är en kvantitativ strategi som helt och hållet baserar sig på nyckeltal och ranking av resultaten. Det krävs ganska lite tid för att ta fram en lista med köpkandidater. Dessutom riskerar du inte att blanda in känslor i dina investeringar.

Enkelheten återspeglas inte minst i säljreglerna som innebär att du säljer aktierna efter ett år. Svårare än så är det inte. Sannolikheten att man håller fast vid vald strategi är större om den är enkel. Ju svårare en strategi är desto större risk är det att man tröttnar och ger upp. Här ligger den Magiska formeln alltså bra till.

Nackdelar med Magiska formeln

Joel Greenblatt har kritiserats för att inte vara helt realistisk i sin presentation av resultaten. Andra studier och diverse backtesting har förvisso visat att den Magiska formeln lätt kan slå index. Inga kommer dock i närheten av den avkastning som Greenblatt hävdar i boken att strategin ger.

Det finns inte någon form av marknadstajming i strategin. Ingen hänsyn tas till prisrörelser, momentum eller liknande. Strategin grundar sig till 100 procent på fundamentala data. Därför krävs det en tidshorisont på några år för att kunna räkna med en god avkastning. Enskilda år presterar Magiska formeln sämre än index.

Strategin tar heller inte någon hänsyn till säsongsmönster på aktiemarknaden. Genom att lägga in ett filter för att bara köpa vissa månader kan avkastningen öka ytterligare.

Slutord

Strategin är i grund och botten en värdestrategi som tar fram lågt värderade bolag som samtidigt har hög avkastning på det egna kapitalet, det vill säga lönsamma bolag. Mycket av tjusningen med den Magiska formeln är dess enkelhet. Den grundar sig på endast två nyckeltal.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

För att det ska vara enkelt att använda denna strategi även i praktiken kan det vara värt att fundera över vilken metod som är bäst för dig. Vill du köpa allt på en gång eller sprida ut köpen under året?

Genom att använda dig av den Magiska formeln har du goda chanser att slå index. Samtidigt får du vara beredd på att portföljen dras med neråt i orostider. Vissa år kommer den troligtvis också att prestera sämre än index.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?