PREFERENSAKTIER

Listor med preffar som har bäst utdelning och direktavkastning

 

.

Preferensaktier – Lista med preffar som har bäst utdelning (+ inlösen) | 2019

De senaste åren har preferensaktier blivit allt mer vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. I den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta om vad preferensaktier är och vad det innebär för såväl preferensaktieägare som för bolagen som tillhandahåller dessa aktier. Det finns även en kort beskrivning om vad som skiljer dessa aktier, stamaktier och obligationer åt, och vad som är gemensamt för dessa investeringsformer.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier, som ibland även kallas preffar, är en typ av aktie och ett sätt att finansiera bolag och deras tillväxt på. Det som är speciellt för denna typ av aktier är att det vanligtvis är en förutbestämd summa pengar som delas ut, i en bestämd frekvens, och att preferensaktieägarna har förtur vid utdelningar, utbetalningar och likvidation. Summan som delas ut är ofta konstant, vilket innebär att den inte ökar med tiden – oavsett hur det går för företaget.

En lista på bra preferensaktier

På senare tid har ett flertal nya Preffar noterats på börsen, särskilt populärt har det varit bland fastighetsbolag. Här nedan hittar du en lista på aktier.

Akelius Residential Pref

Eniro pref

Footway Group Pref

Genova Property Group Pref

Hancap Pref A

Heimstaden Pref

Hemfosa Fastigheter Pref

K2A Knaust & Andersson Pref

Klövern pref

Oscar Properties Holding PREF

Pegroco Invest Pref

Prime Living Pref

Quartiers Properties PREF

Real Holding i Sverige PREF

Sagax pref

SAS PREF

Sdiptech Pref

Tobin Properties Pref

Victoria Park Pref

Volati Pref

Preferensaktier

Preferensaktier

Förtur för preferensaktieägare

Att preferensaktieägare har förtur vid utdelningar, utbetalningar och likvidation innebär att bolaget alltid ska betala ut pengar till dem innan exempelvis stamaktieägare får ta del av bolagets pengar. Detta blir en slags garanti för preferensaktieägarna om utbetalningar. Om bolaget inte skulle dela ut dessa pengar till preferensaktieägarna skapas en skuld till dem, ofta med hög ränta, som måste betalas ut av bolaget innan några andra aktieutdelningar kan göras. Även vid likvidation – när ägarna till bolaget inte längre kan, får eller vill fortsätta bedriva verksamheten – ska utbetalningar primärt göras till preferensaktieägarna. Eventuellt överskott delas därefter ut till bland annat stamaktieägarna.

De senaste åren har det blivit ett allt vanligare finansieringssätt inom bland annat fastighetsbolag. Anledningen till att ett bolag beslutar sig för att använda preferensaktier som finansiellt medel för sin verksamhet kan bland annat vara att de inte har möjlighet, eller inte vill, låna pengar av banken för detta ändamål. Det kan också handla om att bolaget vill göra en investering av något slag utan att gå in med eget kapital i köpet, och därmed lånar en viss summa av pengarna från banken och använder sig av denna typ av aktier för att finansiera resterande kostnader.

Ibland beskrivs preffar som en kombination mellan stamaktier och obligationer. Utdelningen som görs är ofta högre än utdelningar som görs för obligationer, samtidigt som risken med preferensaktier ofta är lägre än den som kan finnas för stamaktier.

Vad påverkar priset?

Priset på preffar påverkas av såväl räntenivåer som inflation. Vid preferensaktieinvestering strävas det ofta efter en avkastning som är i linje med den avkastningen det hade kunnat innebära att ha pengarna i andra typer av placeringar, såsom på sparkonto eller vid utlåning till staten, plus ett ekonomiskt tillägg för den risken som tas med placeringen.

Vad innebär preferensaktier för preferensaktieägarna?

För preferensaktieägarna innebär dessa aktier bland annat följande:

  • En fast utdelning: Preferensaktierna delas ut på regelbunden basis. Vilken frekvens det sker i kan skilja sig åt mellan olika bolag och mellan olika aktier, men det är vanligt att de betalas ut varje kvartal. Om en utdelning inte sker kommer det innebära en extra avgift för bolaget. Avgiften är bestämd i förväg och ligger vanligtvis mellan 7 och 20 procent. Denna avgift ska betalas ut, tillsammans med den fasta utdelningen, tills hela skulden har betalats tillbaka till preferensaktieägarna.
  • Förtur vid utbetalningar: Preferensaktieägarna har förtur på att få pengar av bolaget när utbetalningar görs. Detta betyder att pengar i första hand delas ut till preferensaktieägarna, och i andra hand till exempelvis stamaktieägarna. Vid konkurs betalas pengar först ut till obligationsägare och därefter till preferensaktieägare.
  • Konstant summa som delas ut: Summan som delas ut till preferensaktieägare är ofta bestämd på förhand och förblir vanligtvis oförändrad. Med andra ord finns det ingen definitiv korrelation mellan bolagets eventuella ekonomiska vinst eller förlust och de utdelningar som görs till preferensaktieägarna, utan preferensaktieägarna blir tilldelade den summan som beslutats om från början. Detta gör att preferensaktier i vissa fall kan ses som mer limiterade och stabila till sin karaktär, jämfört med exempelvis stamaktier där summan som delas ut kan variera mer.

Finansiering av bolaget: Denna typ av aktier innebär en finansiering av bolaget, där preferensaktieägaren äger andelar av bolaget. Detta gynnar både bolaget, som får tillgång till ekonomiskt kapital av preferensaktieägarna, samtidigt som det gynnar preferensaktieägarna genom att de får ta del av utdelningar som görs av bolaget.

preferensaktier

preffar

Vad innebär preffar för bolaget?

För bolaget innebär preffar bland annat följande:

  • Aktiekapital: Det ekonomiska kapitalet som preferensaktieägarna bidrar med blir till aktiekapital för bolaget. Det innebär bland annat att kapitalet kan fungera som ett slags lån när bolaget ska göra en investering av något slag. Om det är en större investering som ska göras kan bolaget ta ett banklån, samtidigt som resterande summa som behövs för investeringen betalas av preferensaktier. På så sätt behöver bolaget inte investera med eget, befintligt, kapital, utan gör investeringar av lånat aktiekapital istället.Till lånen som görs – både av banken och av preferensaktieägarna – tillkommer en ränta. Räntan från banken är ofta lägre än räntan från preferensaktieägarna, men då det sällan går att låna 100 procent av en investeringssumma från banken blir det nödvändigt att låna av preferensaktieägare istället. Den totala finansieringskostnaden blir sedan den gemensamma räntesumman för lånen som gjorts, både av banken och av preferensaktieägarna.
  • Större flexibilitet vid utbetalningar: Med denna typ av aktier får företag en större flexibilitet när det gäller utbetalningar till preferensaktieägarna. När en utbetalning sker kan variera lite utan att det innebär någon direkt intressekonflikt mellan bolaget och preferensaktieägarna. Om en utbetalning inte skulle ske är det inte synonymt med risk för konkurs för bolaget, däremot betraktas frånvaron av utbetalning som ett belopp som finns till godo. I och med att preferensaktier ska delas ut i första hand vid utbetalningar innebär det att beloppet kommer vara innestående tills det betalats ut. Om utbetalningen dröjer kommer en ränta läggas på summan, vilket innebär ökade utgifter för bolaget. Detta vill gärna undvikas av företag, vilket gör att de försöker se till att utbetalningar görs när de ska göras.
  • Investerare: När ett bolag använder sig av dessa aktier kan det vara ett sätt att göra investerare intresserade av verksamheten. Om ett bolag exempelvis strävar efter expansion av något slag, till exempel genom att utöka sin verksamhet, kan investerare vilja vara delaktiga i den processen. Om det dessutom är kapitalvaror som investeras i, vilka innebär en kontinuerlig tillväxt, kan det ses som ett säkert sätt att investera sitt kapital på. Genom att investera i något konkret som har ett värde blir det också en form av försäkran för investeraren vid eventuell konkurs, då återbetalning av det investerade värdet med större sannolikhet kommer kunna betalas tillbaka.

Vad är stamaktier?

Stamaktier är en vanlig aktietyp som innebär att aktieägaren köper andelar i ett bolag, vilket sedan används som aktiekapital av bolaget. Som stamaktieägare kan man bland annat få ta del av företagets vinster vid utdelningar. Det finns olika typer av stamaktier som ingår i olika serier, vilka kallas för A, B, C och D. Vilka villkor som gäller för stamaktieägarna och för aktiebolaget kan variera beroende på vilken serie aktierna tillhör.

Vad är obligationer?

Obligationer innebär att man lånar ut pengar till ett bolag, företag, kommun eller stat. Lånen sker vanligtvis över flera års tid och till den utlånade summan tillkommer ränta för exempelvis bolaget som har lånat pengar. En vanlig typ av obligationer är vad som kallas för kupongobligationer, där både nominalbeloppet och periodiska utbetalningar ska göras av låntagaren till långivaren.

Vad är gemensamt för preferensaktier, stamaktier och obligationer?

Det som är gemensamt för preffar, stamaktier och obligationer är att alla tre innebär en kapitalinvestering i en verksamhet av något slag, där kapitalinvesteringen gör så att aktie- och obligationsägarna har rätt till utdelning från verksamheten som har investerats i.

Vad skiljer preferensaktier, stamaktier och obligationer åt?

Det som skiljer preferensaktier, stamaktier och obligationer åt är både hur investeringen som görs förstås och hur utdelningarna sker. När det gäller aktier ses investeringen ofta som ett delägarskap, medan vid obligationer betraktas investeringen snarare som ett lån. Det kan också förekomma skillnader i hur ofta utdelningarna görs, och hur summan för dessa utbetalningar beslutas om. Vid preferensaktier beslutas ofta utdelningssumman på förhand och är stabil över tid. Vid stamaktier kan utdelningssumman vara mer direkt avhängig av verksamhetens vinst eller förlust.

När det kommer till utdelningar har preferensaktieägare förtur, och får alltså utbetalningar från bolaget innan stamaktieägarna. Utdelningen för preferensaktieägare är dessutom ofta högre än den för stamaktieägare.

Det som skiljer preferensaktier och obligationer åt är att de första förstås som aktiekapital, medan obligationerna förstås som ett lån och därmed en skuld. Det påverkar bland annat hur bolagets eller verksamhetens balansräkning och dess skuldsättning.

Preferensaktier kan, av företaget, ses som mer flexibla än exempelvis obligationer. Detta beror bland annat på räntesättningen: Vid obligationer måste ränta alltid betalas ut, då obligationsägarna annars kan begära att företaget sätts i konkurs, medan vid denna typ av aktier kan preferensaktieägarna inte begära att företaget sätts i konkurs på samma sätt – däremot är företaget skyldiga att göra utbetalningar till preferensaktieägarna i första hand när utbetalningar görs. Om utbetalningarna inte skulle göras till preferensaktieägarna betraktas det som ett innestående belopp och bolaget kan inte betala ut några pengar förrän utbetalningarna till dessa har gjorts. Till det innestående beloppet tillkommer även ränta, vilket på längre sikt kan bli väldigt dyrt för bolaget.

När en person har stamaktier är det vanligt förekommande att personen får rösträtt inom bolaget, och ofta är röstandelarna fler per person för stamaktieägare jämfört med röstandelarna som preferensaktieägarna får. I vissa fall kan stamaktieägarna få exempelvis tio röster per aktie, medan preferensaktieägarna får en röst per aktie.

Preferensaktierägare Inlösen

Inlösen

Vad behövs för att ett bolag ska kunna sälja preferensaktier?

För att ett bolag ska kunna sälja dessa aktier måste detta finnas inom bolagets stadgar, vilka beslutas om i bolagsordningen. Om en majoritet i bolagsstämman röstar ja till förslaget så kan det införas och styrelsen fatta beslut gällande preferensaktier och utgivning av dessa. I stadgarna ska det framgå information gällande bland annat vilka typer av aktier som ska finnas tillgängliga, samt i vilket avseende de innebär förtur för preferensaktieägaren. Ibland kan det vara en aktietyp som bolaget tillhandahåller tillfälligt, och i dessa fall bör det även framgå i stadgarna vilken tidsperiod det är som avses.

Inlösen (kurs) – Kan bolaget köpa tillbaka preferensaktier?

Vilka villkor som gäller för bolagets möjlighet att köpa tillbaka preffar (inlösen) kan skilja sig åt, både mellan bolag och mellan aktier. Vad som gäller ska stå angivet i de villkor som finns för preferensaktierna ifråga, där ska det framkomma information om allt du behöver veta. Det är vanligt förekommande att det finns speciella trappor eller inlösenkurser som gäller vid inlösning av denna typ av aktier. Det kan till exempel innebära att bolaget har rätt att köpa tillbaka aktien för 15 procent högre summa än vad preferensaktieägaren köpte den för (inlösenkurs), eller att bolaget kan köpa tillbaka aktien för samma summa som den såldes för efter tio år. I andra fall kan inlösenkursen vara lägre än vad aktien kostade.

I en del fall kan bolaget ha rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier, vilket också innebär att preferensaktieägaren har en skyldighet att lösa in sina aktier mot återbetalning. Förutsättningen för att detta ska ske är dock att bolaget har en innestående vinst, vilken de kan använda till ändamålet. Vinsten beräknas alltid efter att utbetalningar har gjorts till både aktieägarna och eventuella långivare. I det avseendet är dessa aktier  att betrakta som tidsbegränsade aktier, men i praktiken fungerar det ofta annorlunda. Det är vanligare förekommande att bolagen låter sina preferensaktier ägas av utomstående parter, snarare än att de köper tillbaka dem.

Oavsett vilka villkor det är som gäller kan det vara en god idé att vara uppmärksam på bland annat inlösenkurs när man handlar preffar, så att man har koll på hur det fungerar på det specifika bolaget och med den specifika aktien.

Här nedan ser du inlösenkurser för olika aktier:

Preferensaktier Inlösen (kurser)
Agora Pref (AGORA PREF) 500
Akelius Pref (AKEL PREF) 375
Alm Equity Pref (ALM PREF) 120
Amasten Pref (AMAST PREF) 350
Concent Pref (COHO MTF PREF) 95
Corem Property Pref (CORE PREF) 250
Fast Partner Pref (FPAR PREF) 350
Ferronordic Pref (FNMA PREF) 1200
Footway Pref  (FOOT PREF) 110
Genova Property Pref (GPG PREF) 130
Hancap Pref (HANC PREF A) 50
Heimstaden Pref (HEIM PREF) 375
Hemfosa Pref (HEMF PREF) 211.25
Högkullen Pref (HOGK PREF A) 35.2
K2A Pref (K2A PREF) 325
Karlbergsvägen 77 Pref (KV77 PREF) Q4 2019
Klövern Pref (KLOV PREF) 500
Obducat Pref (OBDU PREF B) Konv t stamaktie
Oscar Properties Pref (OP PREF) 350
Oscar Properties Pref B (OP PREFB) 550
Pegroco Pref (PEGRO PREF) 115
Preservia Pref (PHYR MTF PREF) 105
Prime Living Pref (PRIME PREF B) 115
Quartiers Properties Pref (QART MTF PREF) 12
Real Holding Pref (REAL MTF PREF1) 350
Sagax Pref (SAGA PREF) 35
SAS Pref (SAS PREF) 600
Sdiptech Pref (SDIP PREF) 110
Tobin Properties Pref (TOBIN PREF) 110
Victoria Park Pref (VICP PREF) 325
Volati Pref (VOLO PREF) 725
ZetaDisplay Pref (ZETA PREF) 120

Vad händer om bolaget går i konkurs?

Om bolaget där man har preffar skulle gå i konkurs strävar bolaget efter att återbetala det belopp som preferensaktieägaren har investerat i verksamheten. Att utbetalningarna primärt görs till preferensaktieägarna gäller även vid konkurs, där preferensaktier återbetalas innan någon återbetalning görs till stamaktieägarna. Däremot betalas lån till obligationer av före utdelningar görs till preferensaktieägare.

En videoförklaring

Här nedan finner du 2 bra videos.

En intressant video om hur man kan tänka om man skall handla med referensaktier

Hur ska man tänka kring preferensaktier?

Relaterade länkar till preffar

Ett alternativ till preferensaktier är investmentbolag. Där kan du också hitta en hel del robusta bolag som du kan lägga i byrålådan i många år framåt och tjäna passiv inkomst på.

Här kan du läsa mer om utdelningsaktier.

Vad säger wikipedia om denna typ av aktier?

Disclaimer: Samuelssons Rapport är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. Historisk avkastning garanterar aldrig att den framtida blir densamma. Ingenting på siten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag.