preferensaktier

Vad är Preferensaktier?

Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier, de ”vanliga” aktierna. Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och utdelning fyra gånger om året. Detta har gjort preffar som de också kallas till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier.

 Preferensaktier lista: Svenska preffar

Här är en komplett preferensaktier lista de preffar som du kan köpa på Stockholmsbörsen samt några som nyligen haft inlösen. Längre ner på sidan går vi igenom mer i detalj kring varje preferensaktie.

PreferensaktieUtdelning per årVerksamhetInlösenkursKommentar
Akelius Residential Pref20 krFastigheter345 kr fram till maj 2024. Därefter 330 kr.Akelius Pref inlösen. Akelius preferensaktier går inte längre att handla.
ALM Equity Pref8,4 krFastigheter120 kr 
Amasten Fastighets Pref20 krFastigheter350 kr 
Aros Bostadsutveckling Pref8,5 krBostadsutveckling115 kr till 19 dec 2020, sedan 100 kr. 
Corem Property Group Pref20 krFastigheter500 kr 
Eniro pref48 krKatalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref6,68 krFastigheter116,67 kr 
Footway Group Pref8 krE-handel105 kr 
Genova Property Group Pref10,5 krFastigheter130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr 
Heimstaden Pref20 krFastigheter375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr 
Hemfosa Fastigheter Pref10 krFastigheter211,25 kr fram till november. Därefter 195 kr. Efter november 2024: 178,75 kr.Hemfosa preferensaktie omvandlas till SBB D i samband med uppköp.
K2A Knaust & Andersson Pref20 krFastigheter325 kr 
Klövern pref20 krFastigheter500 kr 
NP3 Fastigheter Pref2 krFastigheter35 kr 
Obducat PREF B0,2 krTeknik Utdelningen lades på is. Kan endast lösas in mot stamaktier.
Oscar Properties Holding PREF20 krFastigheter350 kr.Utdelningen lades på is.
Oscar Properties Pref B50 krFastigheter550 kr.Utdelningen lades på is. Aktieägarna har inte längre möjlighet att begära frivillig inlösen till kursen 500 kr i mars varje år.
Pegroco Invest Pref9,5 krFastigheter115 kr 
Preservia Pref10 krFastigheter105 kr fram till 2022. Då höjds den till 110 kr.Utdelningen uppskjuten.
Prime Living Pref B8,5 krFastigheter125 kr.Inställd utdelning.
Quartiers Properties PREF0,96 krFastigheter12 kr 
Sagax pref2 krFastigheter35 kr.Kan lösas in mot D-aktier.
SAS PREF   SAS preferensaktie handlas inte längre.
SBB Pref35 krFastigheter750 kr till 5 oktober 2020. Därefter är inlösenkursen 650 kr fram till 5 oktober 2024. Därefter 600 kr. 
Sdiptech Pref 8 krInfrastrukturtjänster105 kr 
Volati Pref40 krIndustrikonglomerat725 kr till maj 2020. 675 kr fram till 2025. Efter maj 2025 är inlösen 625 kr. 

Källa: Hernhag preffar

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är aktier som ger aktieägarna förtur till utdelningen. När du köper preferensaktier vet du i förväg hur stor utdelningen kommer att bli. Det är vanligt med utdelningar fyra gånger per år för preffar, även i Sverige. Dessa utdelningar ger ett fint kassaflöde i din aktieportfölj.

Företag ger ut preferensaktier för att få in pengar till verksamheten. Därför liknas de ibland vid obligationer. I likhet med obligationer är värdet på preffarna också ganska känsligt för räntehöjningar och räntesänkningar.

Avanza har en video som förklarar hur man kan tänka kring preferensaktier:

Här kan du också hitta värdefull information om preferensaktier.

Skillnad mellan preferensaktier och stamaktier

När du äger preferensaktier har du förtur till aktieutdelningen framför dem som äger stamaktierna. Härifrån kommer prefixet ”preferens” i preferensaktier.

Skulle bolaget råka ut för motgångar har du större chans än de ”vanliga” aktieägarna att ändå få dina utdelningar. Samtidigt finns det aldrig någon garanti. Tillåter finanserna inte utdelningar kan även preferensaktieägarna bli utan utdelningar.

Många glömmer bort att preferensaktier faktiskt också ger förtur i händelse av likvidation. Går företaget i konkurs har du större chans att få tillbaks en del av ditt kapital ifall du har preferensaktier.

Preferensaktier har en inlösenkurs. Bolaget kan bestämma att preffarna ska lösas in till inlösenkursen. Då blir du som aktieägare av med dina aktier och får ersättning enligt inlösenkursen. Har du stamaktier kan det förvisso bli aktuellt med tvångsinlösen i samband med uppköp eller avnotering. Det är dock relativt ovanligt.

Både preferensaktier och stamaktier ger innehavaren rösträtt på bolagsstämman. Dock ger preferensaktier ägaren vanligtvis mindre rösträtt jämfört med bolagets A-aktier.

Ofta har preferensaktier också mycket högre direktavkastning än stamaktierna. Därför kan de vara lämpliga ifall du är ute efter aktier som kan bidra till ett starkt kassaflöde i aktieportföljen. För att ge några exempel:

 • Klövern preferensaktie brukar ha en genomsnittlig direktavkastning på 6 – 7 %. Stamaktien Klövern A har legat på 3 – 4 % de senaste åren.
 • Volati preferensaktie har haft över 7 % direktavkastning de senaste åren. Direktavkastningen i Volati stamaktie pendlat kring 2 % de senaste åren.
 • Sagax pref har haft en genomsnittlig direktavkastning på 5,5 – 6 %. Stamaktien i Sagax har legat på 1,3 till 1,5 %.

Vissa bolag har mycket bra direktavkastning i sina preferensaktier men väljer att inte ge någon utdelning alls i stamaktierna:

 • Sdiptech pref har haft en genomsnittlig direktavkastning på runt 7 – 9 % beroende på köptillfälle. Stamaktien i Sdiptech ger däremot inga utdelningar alls.
 • ALM Equity preferensaktie har ofta en direktavkastning på 7 – 8 %. Stamaktien i ALM Equity ger ingen utdelning alls.
 • K2A Pref har haft en genomsnittlig direktavkastning på över 7 %. Däremot ger stamaktien K2A ingen utdelning alls.

Nästan alla preferensaktier har kvartalsvis utdelning. De flesta svenska stamaktier har däremot utdelning endast en gång om året, ofta på våren. Genom att få utdelningar flera gånger per år får du ett kassaflöde som du kan använda åt att köpa nya preferensaktier eller andra aktier för. Därmed uppnås snabbt en ränta på ränta-effekt med preferensaktier.
Preferensaktier har aldrig någon höjning av utdelningarna. Detta är en viktig skillnad mellan preferensaktier och stamaktier. Mycket av den långsiktiga potentialen i utdelningsaktier ligger annars i utdelningstillväxten. Preferensaktiernas direktavkastning kan därför snarare liknas vid räntan på obligationer.
Slutligen är kurspotentialen i preferensaktier begränsad. Under normala förhållanden begränsas ovansidan på kursutvecklingen av inlösenkursen. Den huvudsakliga behållningen med preferensaktier är utdelningen. Totalavkastningen kan visst bli större än direktavkastningen, men ofta är den mycket lägre än för stamaktier på sikt. Å andra sidan finns det exempel på när kursen i preferensaktier står sig bättre än kursen för stamaktien, till exempel under börsoro eller finansiell oro (se nedan).
Sammanfattning – skillnad mellan preferensaktier och stamaktier:

 • Preferensaktier ger förtur till utdelningen.
 • Preferensaktier ger förtur vid likvidation.
 • Det är mindre rösträtt för preferensaktier jämfört med de flesta stamaktier.
 • Preffar brukar ha mycket högre direktavkastning.
 • Peferens aktier brukar ha utdelning en gång i kvartalet.
 • En preferensaktie har begränsad kurspotential, främst p.g.a. inlösenkursen.
 • Utdelningen höjs nästan aldrig i preffar.

Preferensaktier jämfört med obligationer

Ibland liknas preferensaktier med obligationer. Det finns flera likheter men även stora skillnader. Till likheterna hör att företag ger ut obligationer eller preferensaktier för att få in kapital. Detta kapital kan användas till investeringar eller till den löpande verksamheten. Aktiebolag kan ge ut obligationer eller preferensaktier som alternativ till att ta banklån.
Den stora skillnaden mellan preferensaktier och obligationer är att:

 • Preferensaktier är eget kapital.
 • En obligation är en skuld.

Denna skillnad får flera praktiska konsekvenser:

 • Preferensaktier ökar inte skuldsättningen: Skuldsättningen ökar inte i företaget när det ger ut preferensaktier. Det gör att soliditeten blir högre jämfört med om bolaget tar ett banklån eller ger ut obligationer.
 • Preferensaktier är mer flexibla: Om ett företag ger ut obligationer måste det betala ränta. Annars kan fordringsägarna begära företaget i konkurs. Ger företaget ut preferensaktier och ställer in utdelningen riskerar det inte konkurs av den anledningen.
 • Obligationsinnehavarna har företräde: Skulle bolaget gå i konkurs har obligationsinnehavarna företräde framför ägare av såväl stamaktier som preferensaktier.

Risken är med andra ord lägre i företagsobligationer än i preferensaktier eftersom obligationsinnehavarna har företräde. Dessutom har de rätt att begära bolaget i konkurs vid inställda betalningar, vilket gör att de flesta företag kommer att göra sitt yttersta för att betala räntan. Beslutet att ställa in utdelningarna för preferensaktier är lättare att ta.
Det händer ofta att bolag väljer att ge ut preferensaktier om de inte har möjlighet att ge ut obligationer, till exempel på grund av en redan hög skuldsättning.
Samtidigt behöver det inte vara så. Det kan finnas ett syfte med att bevara soliditeten i bolaget också genom att ge ut preferensaktier istället för obligationer. God soliditet innebär bättre kreditvärdighet vilket kan ge mer fördelaktiga villkor för lån och krediter i framtiden. Dessutom kan ett företag ta in ganska stora belopp genom att ge ut preferensaktier.

preferensaktier inlösen

Om utdelningarna uteblir

Ifall du har preferensaktier har du förtur till utdelningarna framför ägare av stamaktierna. Samtidigt finns ingen garanti att du alltid kommer att få dina utdelningar. De kan ställas in ifall bolagsledningen anser att det inte finns nog med pengar i företagskassan för utdelningar.
Även om företaget inte kan begäras i konkurs av stamaktieägarna kan det ändå bli en dyr historia att ställa in utdelningarna. Alla utdelningar som inte betalas ut klassas som innestående belopp. När bolaget åter kan betala utdelningar har du som ägare av bolagets preffar vanligtvis rätt att få all den utomstående utdelningen innan ägarna av stamaktier kan få någon som helst utdelning. Dessutom brukar en hög ränta läggas på det innestående beloppet. Här bör dock tilläggas att bolagsstämman kan besluta om att göra avsteg från dessa principer. I sådana fall blir du utan utdelning.

Ska man sälja i händelse av utebliven preferensaktie utdelning?

Anta att du äger preferens aktier i ett bolag som beslutar att ställa in utdelningarna. Ska man sälja eller behålla aktierna? Vi kan tänka oss två möjliga utgångar:

 • Återhämtning: Företaget återhämtar sig efter ett tag och börjar då åter betala utdelning på preferensaktierna. Du får då tillbaks inställda utdelningar plus eventuellt också en ränta. När det händer kommer aktiekursen i preferensaktien troligtvis också att återhämta sig. Under tiden kan aktien dock komma att tappa en stor del av sitt värde.
 • Fortsatt kris: Företaget går in i en längre svacka. Utdelningarna skjuts upp på obestämd tid och kanske aldrig betalas tillbaks. Aktiekursen fortsätter att falla.

Svaret på frågan huruvida man ska behålla eller sälja preferensaktierna beror på vilken framtidstro du har i bolaget. Litar du på ledningen och är övertygad om att problemen är av tillfällig art kan du kanske överväga att behålla dina preferensaktier.
Många gånger är det dock svårt att bedöma vad som kommer att hända inom de närmsta åren. Det kan därför vara chansartat att behålla preferensaktierna i hopp om bättre tider som kanske aldrig kommer.
Tänk också på att det alltid finns en alternativkostnad med att äga ”fel” aktier. Istället för att hoppas på en återhämtning i det krisdrabbade bolaget kan du sälja dina innehav och köpa preferensaktier i ett bolag med säkrare framtidsutsikter. Det brukar löna sig.

Så fungerar inlösen av preferensaktier

Alla preferensaktier har en förutbestämd inlösenkurs. Detta är en stor skillnad jämfört med vanliga aktier. Inlösenkursen anger till vilken kurs alla som äger preferensaktierna kan tvingas att sälja sina aktier för.
Bolagsstämman har rätt att besluta när en preferensaktie ska lösas in. Ett villkor brukar vara att det ska finnas en vinst i bolaget som kan användas för inlösen av preferensaktierna. Bolagstämman kan även besluta att ändra den förutbestämda inlösenkursen.
De exakta villkoren för vad som gäller vid inlösen varierar mellan olika bolag. Villkor kan också variera mellan olika slag av preferensaktier. Det kan alltså vara andra villkor som gäller för preferensaktie B jämfört med de första preffarna som gavs ut i samma bolag.
Det finns inte alltid ett särskilt datum för när inlösen av preferensaktier sker. Ibland kan ett sådant beslut komma plötsligt. Andra gånger finns god framförhållning.
Det förekommer även att preffens inlösenkurs ändras i olika etapper enligt en förutbestämd trappa. Det kan till exempel så ut så här:

 • Inlösenkurs idag: 200 kr
 • Inlösenkurs efter 2022: 190 kr
 • Inlösenkurs efter 2024: 180 kr

I exemplet sänks inlösenkursen successivt. Även det omvända förekommer, att inlösenkursen höjs successivt över tid.
Tips: Företag släpper alltid information om preferensaktierna i samband med att de ges ut (prospekt). Dessa villkor gäller även när du köper preferensaktier på andrahandsmarknaden.

Är det bra med inlösen?

Om bolagstämman beslutar att lösa in preferensaktierna kan det gynna dig som aktieägare ifall inlösenkursen är högre än vad du köpt aktierna för. Dessutom förutsätter det att inlösenkursen är högre än marknadsvärdet – annars hade det varit mer gynnsamt att sälja innan beslutet kom. När det blir inlösen får du en ersättning av bolaget mot att du lämnar tillbaks dina aktier.
Men hur lönsamt inlösen är beror på vad kursen står i. Om aktiekursen ligger en bra bit under inlösenkursen kommer du att göra en vinst i samband med inlösen. Av den anledningen kan priset på preffen komma att stiga i anslutning till ett besked om en kommande inlösen. Ifall det är osäkert om bolaget verkligen att ha råd att betala för alla preferensaktier kan det hända att aktiekursen inte når upp riktigt till den utlovade inlösenkursen.
Ligger priset över inlösenkursen kommer du däremot att göra en förlust på inlösen. I värsta fall går du miste av en del eller kanske hela den vinst du gjort tidigare på preferensaktien genom utdelningar.
Kontentan är att du bör hålla koll på inlösenkursen för preferensaktier innan du investerar dina pengar. När du väl köpt dina preferensaktier är det också bra att ta för vana att följa kursutvecklingen då och då så att priset inte klättrar över inlösenpriset.

Inlösenkurser Preferensaktier

PreferensaktiePeriod UtdelningInlösenkursÖvrigt om Inlösen
Akelius PrefKvartalsvis375 krEndast fram t.o.m. maj 2019, sedan 345 kr. 330 kr efter maj 2024.
Aros BostadsutvecklingKvartalsvis115 krEndast fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
Alm Equity PrefKvartalsvis120 kr 
Amasten PrefKvartalsvis350 kr 
Corem PrefKvartalsvis500 kr 
Eniro PrefKvartalsvis480 krIngen utdelning
Fast Partner PrefKvartalsvis350/3 kr 
Footway PrefKvartalsvis110 kr Fram till juni 2019, därefter 105 kr.
Genova Property PrefKvartalsvis130 kr Fram till november 2025, därefter 110 kr.
Heimstaden PrefKvartalsvis375 kr Fram till maj 2025, därefter 330 kr.
Hemfosa PrefKvartalsvis211,25 krEfter aktiesplit på två. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
K2A PrefKvartalsvis325 kr 
Klövern PrefKvartalsvis500 kr 
NP3 Pref BKvartalsvis35 kr 
Oscar Properties PrefKvartalsvis350 krUtdelningen är för tillfället lagd på is.
Oscar Properties Pref BKvartalsvis550 krAktieägarna kan begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad. Utdelningen är för tillfället lagd på is och aktieägarna kan inte längre begära inlösen på 500 kr varje mars månad.
Pegroco PrefKvartalsvis115 kr 
Preservia PrefKvartalsvis105 krFram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelning.
Prime LivingKvartalsvis125 krInställd utdelning.
Quartiers Properties PrefKvartalsvis12 krEfter aktiesplit på tio.
Sagax PrefKvartalsvis35 krVarje aktie kan lösas in mot en 1.25 D-aktie eller 1 D-aktie + 4 kr.
SBB PrefKvartalsvis750 krFram till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech PrefKvartalsvis110 krFram till februari 2019 och därefter 105 kr.
Tobin Properties PrefHalvår110 kr Inlösenkursen höjs till 130 kr i juni 2020.
Victoria Park Prefpref kvartalsvis325 krFram till 2019, sedan 300 kr till och med 2020, sen 275 kr från och med 2021.
Volati PrefKvartalsvis725 krFram till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Zetadisplay PrefKvartalsvis110 kr Fram till november 2020 och sen 105 kr.
 

Preferensaktier risk: Bortse inte från den!

Det är lätt att invaggas i en falsk trygghet med preffar men det finns också risker. Visst, de är prioriterade framför stamaktierna. Dessutom är det sällsynt att utdelningen ställs in eller sänks. Samtidigt är preferensaktier inte immuna mot finansiella problem i företaget. De påverkas av räntan och de är inte heller helt okänsliga mot marknadsläget.
Det finns exempel på preferensaktier där det inte gått som det var tänkt:

 • Oscar Properties: En fastighetsutvecklare som ställde in alla utdelningar på sina preferensaktier på obestämd framtid i början av 2019. Samtidigt berättade man att inlösen av Pref B inte skulle bli av. Oscar Properties preferensaktie gick då från att ha haft runt 14 procent direktavkastning till att ge noll procent.
 • Eniro preferensaktie: Ett annat exempel på risken med preferensaktier. Katalogbolaget Eniro ställde in sina utdelningar i preferensaktien i början av 2017 till följd av finansiella problem. Preffens aktiekurs sjönk som en sten vilket gav en förlust i dubbel bemärkelse.

Sedan kan vi ta en fin preferensaktie som Akelius Preferensaktie som exempel. Det var en exemplarisk preferensaktie som uppvisade stor stabilitet. 2016 visade dock Akelius pref att även stabila preferensaktier kan falla 10 procent eller mer på några få månader.
Innan du köper preferensaktier bör du fundera på följande risker:

Ränteläget – stigande räntor sänker preffarna

Preferensaktier liknas ibland vid obligationer eftersom de påverkas av ränteläget. Om räntan stiger kommer priset på preferensaktierna att sjunka, allt annat lika. Omvänt apprecieras preffarna ifall marknadsräntorna sjunker. Det har att göra med att investerarna kräver bättre avkastning när den riskfria avkastningen ökar. Intresset för preffarna minskar och priset sjunker.
Vi har länge befunnit oss i en miljö med sjunkande räntor. Nu har vi en situation då det är nollräntor eller minusräntor på många håll. Enligt vissa kan räntorna bara röra sig åt ett håll härifrån – uppåt. Ifall du tror på stigande räntor framöver behöver du ta med det i beräkningen när du bedömer risken i dina preferensaktier.

Inflationen – om inflationen ökar är det negativt

En stigande inflation påverkar också priset på preferensaktier negativt. Logiken är densamma. Investerare kräver en högre direktavkastning för att det ska vara värt risken att köpa preffar om inflationen är hög. En del av avkastningen äts ju nämligen upp av inflationen och måste dras av från avkastningen.

Aktieutdelningen är inte garanterad

Även om du har förtur framför stamaktieägarna finns det aldrig några garantier att du får aktieutdelningen. Bolagsstämman kan besluta att dra in utdelningen eller att skjuta på inlösen. I ett sådant läge blir du sittandes med preffar som tappar värde. Du vet aldrig ifall utdelningen kommer att återupptas.

Bolaget kan bestämma om återköp

Skulle bolaget råka ut för finansiella problem kan utdelningen på preffarna ställas in och aktiekursen faller som följd. Ifall bolaget återhämtar sig finns en risk att bolagstämman beslutar om återköp av de billiga preffarna istället för att återinföra utdelningarna. Detta är alltså inte samma sak som inlösen till inlösenkurs.

Konflikt med stamaktieägarna

Även om preffarna har förtur framför stamaktieägarna är det stamaktieägarna som har nästan all rösträtt. Därför finns en ständig fara att stamaktieägarna fattar beslut vid bolagsstämman som missgynnar preff-ägarna.

Så motverkar du risker med preferensaktier

Det finns en hel del likheter mellan preferensaktier och stamaktier när det handlar om att minimera riskerna. En del saker är dock specifikt för just preffar.
Detta kan du göra:

Analysera bolagen

Bakom varje preferensaktie finns ett företag med en verksamhet. Om företaget sköts väl och finanserna är goda finns det fina förutsättningar att preferensaktien blir ett bra köp. Skulle bolaget drabbas av finansiella problem kan de få konsekvensen att utdelningarna ställs in. Därför bör du analysera bolaget bakom varje preferensaktie innan du gör ett köp. Till exempel kan du titta på hur bolagets soliditet ser ut, hur stor skuldsättningsgraden är och ifall det finns gott om fritt kassaflöde.

Diversifiera dina innehav med flera preffar

Precis som med vanliga stamaktier bör du inte lägga alla äggen i en och samma korg utan istället försöka diversifiera så långt det är möjligt. När du har gjort din analys av olika preferensaktier bör du välja ut några stycken. Satsa inte alla pengar på en enda preferensaktie utan köp gärna tre eller fyra. Det förutsätter att du även har andra aktieinnehav. Det totala antalet aktier i aktieportföljen bör vara minst 12 – 15 stycken för att du ska få en god riskspridning.

Diversifiera med olika inriktning

De preferensaktier som du köper får gärna vara från mer än en sektor för att minimera marknadsrisken. Det kan vara lättare sagt än gjort. Av de mest köpta preferensaktierna i Sverige är hela åtta av tio från fastighetssektorn. Samtidigt ska vi komma ihåg att marknadsrisken inte är lika stor som exempelvis ränterisken i preferensaktier.

Sprid ut dina köp och återinvestera utdelningar

Eftersom preferensaktier oftast ger utdelningar fyra gånger per år innebär det att du kan bygga en portfölj med aktier som hela tiden genererar cash. Det är en utmärkt chans att köpa nya preffar för pengarna. Då uppnår du en effekt som kallas för dollar cost averaging. Det innebär att du snittar in ditt GAV – det genomsnittliga anskaffningsvärdet. Om du månadssparar blir effekten ännu större. Därmed blir dina investeringar i preferensaktier mindre känsliga för volatilitet. Om priset i aktiekursen råkar dippa under en period innebär det bara att du får mer aktier för pengarna och med en högre direktavkastning.
När du återinvesterar utdelningar uppnår du dessutom ränta på ränta på dina placeringar. Du sätter de nyinkomna pengarna från utdelningar i arbete direkt genom att köpa nya preffar som i sin tur kan ge ny utdelning.

Se preffarna som en krydda

Det är aldrig bra att enbart äga preferensaktier. Vi skulle vilja sträcka oss till att säga att preffar endast bör vara en liten del av en större och välbalanserad portfölj. Hur många procent av portföljen ska vara preferensaktier? Det är svårt att svara på och det måste var och en bedöma. Upp till 10 – 15, max 20 procent preffar i portföljen kan kännas försvarbart. Grundstommen måste ändå vara stamaktier som har större potential att växa på sikt.

Håll koll på inlösen

Sist men inte minst bör du hålla koll på inlösen för dina preferensaktier. En tumregel är att aldrig betala mer än lägsta inlösenkurs för en preferensaktie. Därmed riskerar du inte att förlora pengar ifall bolaget beslutar att lösa in preffarna till deras inlösenpris.
Egentligen borde inlösennivån ses som ett pristak för aktiekursen. Rör sig priset på aktien över inlösennivån är det ett tecken på att marknaden övervärderar preferensaktien. I spåren av de senaste årens lågränteklimat finns det dock flera exempel på när preffarna handlats ovanför inlösenkurs. Investerare har helt enkelt varit så desperata i jakten på avkastning att man varit villiga att ta den extra risk det innebär att köpa preferensaktier över inlösenkurs.

kalender preferensaktier utdelning

Investera i bolag utan stamaktier

Genom att köpa preferensaktier går det att få exponering mot aktiebolag som i övrigt inte är noterade på börsen. Det finns några få preferensaktier som saknar motsvarande stamaktie:

 • Genova Property Group pref: Ett fastighetsbolag inom fastighetsförvaltning, bostadsproduktion och samhällsutveckling.
 • Heimstaden Pref: Ett fastighetsbolag med bostadsfastigheter i tillväxtregioner i Sverige och övriga Norden.
 • Pegroco Invest Pref: Ett investmentbolag med fokus på små och medelstora bolag.

Tänk bara på att det inte alls är samma sak att köpa ett bolags preferensaktier som att äga dess stamaktie. När du köper stamaktier kan du vanligtvis bli delägare för evigt. För preferensaktier är det däremot naturligt att de förr eller senare blir inlösta.

Kurspotentialen i preffar

Det är en annan dynamik bakom kursen i preferensaktier jämfört med stamaktier. Vi har redan nämnt att inlösenkursen har en begränsande effekt på hur mycket en preferensaktie kan stiga i pris.
Det finns även fundamentala skillnader. Vanliga stamaktier påverkas mycket av den ekonomiska utvecklingen i företaget. De är också känsliga för det allmänna marknadsklimatet.
Preferensaktier har inte lika stark koppling till hur det går för företaget, men visst kan det påverka. All information som kommer från bolaget som rör preferensaktier och företagets finanser kan givetvis påverka kursen i preffen. Skulle företaget antyda eller bestämma att utdelningarna i preferensaktierna kommer att upphöra kommer priset på aktien att sjunka.
Ett aktuellt exempel är bostadsutvecklaren Oscar Properties och dess preferensaktie. Bolaget fick det kämpigt under 2019 till följd av färre projekt än planerat. När nyheten kom under våren 2019 att utdelningarna i preferensaktierna ställs in på obestämd tid blev det kurskollaps i preferensaktien. Dessutom meddelande bolaget att inlösen av preferensaktierna av serie B inte blir av. Stamaktien hade redan varit på fall sedan mitten av 2017, men preffarna hade hållit sig hyggligt bra tack vare utdelningarna. När den negativa nyheten om preferensaktierna kom blev det kursslakt.
Av Oscar Properties kan vi lära oss att en preferensaktie kan klara sig ganska bra i förhållande till stamaktierna men bara så länge som utdelningarna inte är hotade.

Oscar Properties Holding - Preferensaktier

Kursen i Oscar Properties Holding PREFB störtdök efter att utdelningarna skjutits på framtiden. Källa: Avanza preferensaktier.
Vi kan ta ett annat exempel: industrikoncernen Volati. Preferensaktien som Volati gett ut är en av de mest omtyckta. Hos Avanza är den till exempel den tredje mest ägda preferensaktien. Under perioden 2017 till början av 2020 tuffade Volati Pref på bra. Utdelningar med 10 kronor per aktie och kvartal gav en genomsnittlig direktavkastning på över 7 procent under perioden. Samtidigt steg aktiekursen med över 20 procent, faktiskt ungefär i linje med Stockholmsbörsen, men med lägre volatilitet.
Marknaden var inte alls lika nöjd med Volatis stamaktie. Under samma period tappade den cirka 30 procent av sitt värde.
Av Volati kan vi lära oss att kurspotentialen inte alltid behöver vara sämre i preferensaktier jämfört med motsvarande stamaktie. I varje fall inte under en så pass kort tidsperiod som tre år.

Volati Pref - preferensaktier

Aktiekursen Volati Pref fortsatte att klättra långsamt uppåt samtidigt som aktiekursen i stamaktien föll. Källa: Avanza.
Vi kan ta ett tredje exempel för att illustrera förhållandet mellan preferensaktier och stamaktier när det gäller aktiekursen. Alm Equity är en bostadsutvecklare med aktivitet främst i Stockholmsområdet. Företaget har också en av de mest omtyckta preffarna i Sverige.
För 2 år sedan till början av 2020 har bolagets preferensaktie stadigt delat ut 2,10 kr per aktie och kvartal till aktieägarna. Den genomsnittliga direktavkastningen för perioden var över 7,5 procent. Kursutvecklingen var inte heller dålig. Under perioden steg värdet på preferensaktierna med över 17 procent! Det gav en totalavkastning på över 30 procent.
Det låter utmärkt men Alm Equity preferensaktie bleknar i jämförelse med stamaktien. Under samma period ökade den i värde med över 100 procent. Alm Equity är ett bra exempel på hur otroligt mycket större kurspotentialen och potentialen till hög totalavkastning kan vara i stamaktierna jämfört med i preferensaktierna.

Alm Equity - preferensaktier

Alm Equity är ett exempel på hur pass mycket bättre kursutvecklingen kan vara i en stamaktie jämfört med en preferensaktie. Källa: Avanza.

Fördelar och nackdelar med att äga preferensaktier

Ibland presenteras preferensaktier som ett alternativ till stamaktier. För de allra flesta investerare är det snarare ett komplement. Det finns givetvis både fördelar och nackdelar med att köpa preferensaktier.

Fördelar med preferensaktier Stabila utdelningar.

Utdelningar fyra gånger per år.

 • Höga direktavkastningar.
 • Förtur till aktieutdelningarna.
 • Förtur vid likvidation.
 • Stabilt kassaflöde.
 • Lägre risk än i stamaktier.

Nackdelar med preferensaktier

 • Begränsad uppsida i aktiekursen.
 • Evig löptid = evig risk. Högre risk än i obligationer.
 • Risk att invaggas i falsk trygghet.
 • Lägre långsiktig avkastning än i stamaktier.
 • Känsliga för höjda räntor.
 • Känsliga för stigande inflation. 

Hur värderar man preferensaktier?

När det kommer till värderingen skiljer sig preferensaktier ganska mycket från stamaktier. Det fungerar inte att värdera preferensaktier med nyckeltal som exempelvis P/E eller P/S.
Istället är det två saker som främst avgör hur man ska värdera en preferensaktie:

 • Risk: Hur mycket man kan tänka sig att betala för en preferensaktie har med risken i bolaget att göra. Finns det stabila och rejäla kassaflöden och en trovärdig ledning kan man kanske betala lite extra. Är det en högriskpreff måste den vara ganska billig för att det ska vara värt att ta risken.
 • Ränteläge: Preffar påminner om obligationer genom att de påverkas av det allmänna ränteläget. Eftersom utdelningen inte ändras och eftersom kursen inte påverkas så mycket av bolagshändelser liknar preffar räntebärande papper. Om räntan stiger måste aktiekursen för preferensaktien sjunka för att man ska få ut lika mycket ”ränta” genom utdelningar i förhållande till den riskfria räntan. Marknaden kompenserar för räntehöjningar och räntesänkningar.

Om vi spinner vidare på hur man värderar preferensaktier i praktiken kan risken översättas till direktavkastning. Genom att titta på direktavkastningen får vi en snabb uppfattning om risken i bolaget. Det är dock ingen idé att jämföra direktavkastningen mellan preffar och stamaktier.
Däremot är det smart att studera två aspekter av direktavkastningen för preferensaktier:

 • Direktavkastning relativt andra preffar: Allt annat lika signalerar en preferensaktie med höga direktavkastningar att det finns mer risk i bolaget. Marknaden tar med risken i beräkningarna och värderar ner aktien genom en lägre aktiekurs. Detta leder till att direktavkastningen blir högre.
 • Historisk direktavkastning: Du kan även undersöka om det verkar finnas något som verkar skumt i värderingen genom att titta på den historiska avkastningen. Tilltar direktavkastningen kan det vara tecken på att något är fel i bolaget.

Jämför direktavkastningen mellan preffar

Låt oss ta ett par exempel. Vi kan börja med att återknyta till hur en jämförelse mellan olika aktier inom samma bransch kan löna sig att göra:
Det finns gott om bostadsutvecklare som ger ut preferensaktier. Klövern och Oscar Properties är två preferensaktier som varit populära länge bland svenska aktiesparare.
Sedan 2015 har den genomsnittliga direktavkastningen i Klövern pref pendlat kring 5 – 8 procent. Under samma period låg direktavkastningen i Oscar Properties mellan knappt 8 och 14 procent.
Den högre risken i det sistnämnda fallet bekräftades när Oscar Properties ställde in utdelningarna våren 2019. Här finns givetvis risk för ”confirmation bias” men det var samtidigt inte en slump att direktavkastningen var högre i Oscar Properties jämfört med i det finansiellt mer stabila Klövern.

Klövern preferensaktie

Klövern preferensaktie kurs (grön linje) jämfört med Oscar Properties preferensaktier (blå linje). Den höga direktavkastningen på 8 till 14 procent i Oscar Properties var lockande. Tyvärr signalerade den en allt för hög risk i denna preferensaktie. Källa: Avanza.

Undersök den historiska direktavkastningen

Det finns även exempel på hur det kan vara värt att ta hänsyn till den historiska direktavkastningen för att värdera en preferensaktie. Låt oss titta på Eniro pref.
Eniro preferensaktie hade länge en direktavkastning på runt 10 procent. I slutet av 2014 började den stiga. I fjärde kvartalet 2016 hade den närmat sig 20 procent. Kort därefter ställdes utdelningarna in och sedan dess har kursen i Eniro pref fortsatt att falla.
Med facit i hand hade det varit smart att sälja Eniro preferensaktie när direktavkastningen började krypa uppåt.

Eniro preferensaktie

Direktavkastningen i Eniro preferensaktie började stiga i slutet av 2014. Det kunde tolkas som ett varningstecken inför kommande problem. Källa: Börsdata.

Mer avancerade sätt att värdera preferensaktier på

Aktieanalytikern Peter Benson har tidigare berättat om hur man kan värdera preferensaktier. Så här går preferensaktier värdering till enligt honom:

 1. Läs bolagsordningen eller prospekt: Gör en bedömning om vad som är det troligaste scenariot för denna preferensaktie ifall bolaget utvecklas som det var tänkt. Låt oss kalla detta för basscenario.
 2. Läs finansiella rapporter: Försök bedöma riskerna i företaget. Fokusera på bolagets förmåga att uppfylla vad man lovat i form av utbetalningar enligt planen i punkt 1.
 3. Föreställ dig sedan ett skräckscenario: Fundera på vad som skulle hända om ett worst case scenario inträffar. Hur slår det mot denna preff? Gå inte in för mycket i detalj.
 4. Gissa oddsen för de olika utfallen: Detta är ingen exakt vetskap. Räkna på ett ungefär.
 5. Fundera på ditt avkastningskrav: Ta hänsyn till vad som står i bolagsordningen. Tänk på att evig löptid även innebär evig risk.
 6. Skissa upp ett troligt scenario i Excel: När du bestämt vad som är basscenario och skräckscenario är det dags att skissa upp ett mer troligt scenario i Excel. Detta bygger på att varje preferensaktie kan förväntas prestera någonstans mellan basscenariot och skräckscenariot. Utifrån de uppgifter du får fram kan du värdera möjliga preferensaktier att investera i.

Checklista för att hitta bästa preferensaktier 2020

Innan du slänger dig över köpknappen och lägger till ett antal preffar i aktieportföljen finns det några saker att tänka på. Så här kan du göra för att hitta de bästa preferensaktierna 2020:

 1. Analysera verksamheten: Bara för att många köper en viss preferensaktie finns det ingen garanti att det är ett bra köp. Du måste själv göra din bedömning av bolaget. Verkar ledningen trovärdig? Kontrollera att företaget som ger ut preferensaktierna har förmåga att tjäna pengar. Är kassaflödet jämnt eller varierar det kraftigt över tid? Är intjäningsförmågan osäker kan det hända att utdelningarna uteblir i framtiden. Självklart vill du även att företaget ska ha råd med inlösen någon gång.
 2. Analysera marknaden: Hur ser marknaden som bolaget verkar på ut? Det är till exempel vanligt med preferensaktier bland bolag inom fastighetssektorn. Skulle fastighetssektorn drabbas av kris kommer det att öka risken i dessa preferensaktier.
 3. Var försiktig med direktavkastningen: Det kan vara lockande med en direktavkastning på 7 – 10 procent. Tänk bara på att det finns ett samband mellan bra direktavkastning och risk. Ju högre direktavkastningen är desto större risk brukar investeringen innebära. Det kan vara klokt att fokusera på preffar med ”tillräckligt” hög direktavkastning och strunta i de bolag med allra högst direktavkastning.
 4. Läs villkoren: För varje preferensaktie finns information (prospekt) om inlösenkurs och vilka villkor som gäller i samband med inlösen. Villkoren anger också vad som gäller kring utdelningar och vad som händer ifall de ställs in. Villkoren kan variera mycket mellan olika preferensaktier.

Utdelningskalender för preferensaktier (Preferenskalender)

Utdelningskalender. (Nedan finns en tabell som visar vilka aktier som har utdelning i vilken månad)

Kalender Utdelning – Lista

PreferensaktieUtdelningstillfällenKalender Utdelning
Akelius PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Aros BostadsutvecklingKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Alm Equity PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Amasten PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Corem PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Eniro PrefKvartalsvisIngen utdelning
Fast Partner PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Footway PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Genova Property PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Heimstaden PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Hemfosa PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
K2A PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Klövern PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
NP3 Pref BKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Oscar Properties PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Oscar Properties Pref BKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Pegroco PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Preservia PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Prime LivingKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Quartiers Properties PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Sagax PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
SBB PrefKvartalsvisJanuari, april, juli och oktober
Sdiptech PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Tobin Properties PrefHalvårJul och december
Victoria Park PrefKvartalsvisMars, juni, september och december
Volati PrefKvartalsvisFebruari, maj, augusti och november
Zetadisplay PrefKvartalsvisMars, juni, september och december

Bra och bäst preferensaktier enligt Avanzas kunder:

Efterfrågan på preferensaktier har ökat i takt med att det blivit allt svårare att få bra avkastning på sina sparpengar. En titt i Avanzas statistik över de populäraste aktierna ger en indikation om köpvärda preferensaktier. Tänk bara på att en preferensaktie inte nödvändigtvis är bra bara för att den har många ägare.
Dessa är bra och bäst preferensaktier enligt Avanzas kunder:

Klövern Preferensaktie

Klövern AB är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Klövern handlas på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.
Totalt förfogar Klövern över runt 350 fastigheter med en total yta på 2,5 miljoner kvadratmeter. Fokus ligger på storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessutom finns man i flera andra städer i landet, bland annat Nyköping, Norrköping, Linköping, Västerås och Uppsala. Klövern har faktiskt även viss verksamhet i Köpenhamn och i New York.
Kontor står för större delen av Klöverns fastigheter. Dessutom hyr företaget ut lokaler till företag inom detaljhandel, utbildning och vård samt logistik och lager. En liten del av verksamheten är av typen bostadsutveckling.
Klövern preferensaktier är de i särklass mest populära bland alla preferensaktier i Sverige. På Avanza äger över 8 000 personer Klövern Pref. Det gör denna preferensaktie till nästan 2,5 gånger så populär som tvåan på listan!
Fakta om Klövern Preferensaktie

 • Klövern Pref inlösen: 500 kr
 • Klövern Pref utdelning: 20 kr / år
 • Direktavkastning: 6,2 % (genomsnitt 3 år)

ALM Equity Preferensaktie

ALM Equity är en relativt ny fastighetsutvecklare med stora ambitioner. ALM Equity jobbar inom i princip alla områden som har med fastighetsbranschen att göra.
Här hittar vi fastighetsutveckling, förvaltning, byggledning och finansiering. Dessutom täcker ALM Equity ett område som man kallar för digital kommunikation.
Bland kunderna finns såväl privatpersoner som företag, inklusive inom området uthyrning av lokaler. Bredden ger ALM Equity en god riskspridning. Skulle ett område drabbas av problem kan de andra benen stötta upp verksamheten. Fokus ligger på storstadsområden, främst Stockholms Län.
ALM Equity visar stolt att man blivit utsett till ett Di Gasell-företag. Aktien liksom ALM Equity Pref handlas på First North Stockholm.
Drygt 3 300 personer har ALM Equity Preferensaktier hos Avanza, vilket gör denna preff till den näst mest köpta preferensaktien bland Avanzas kunder (och troligtvis även i hela Sverige).
Fakta om Alm Equity Preferensaktie

 • ALM equity preferensaktie inlösen: 120 kr
 • Utdelning: 8,4 kr / år
 • ALM preferensaktie direktavkastning: 7,7 % (genomsnitt 3 år)

Volati Pref

Volati är en industrikoncern som köper bolag med rimliga värderingar. Efter att ha gått in i bolagen utvecklar man dem för att skapa ett långsiktigt värde. Man tar vara på det frö av entreprenörsanda och skapande som finns i bolaget innan förvärvet. Istället för att förändra allt fungerar Volati som en slags katalysator. Volati lyfter fram det bästa ur varje företag och låter dem utvecklas till något större och bättre.
Gemensamt för alla företag som Volati investerar i är att de har tydliga affärsmodeller, en god marknadsposition och starka kassaflöden. Volati har fyra affärsområden: Industri, handel, konsument och lustigt nog även ”Akademibokahandeln”.
Över 3 100 personer äger Volati Preferensaktie på Avanza. Det gör Volati Preff till en topp tre bästa preferensaktier 2020 i Sverige.
Fakta om Volati Pref

 • Volati Pref inlösen: 725 kr fram tills maj 2020. Sedan är det 675 kr till och med 2025. Därefter är Volati Preferensaktie inlösen 625 kr.
 • Volati Preferensaktier utdelning: 40 kr / år.
 • Direktavkastning Volati preferensaktie: 7,3 % (genomsnitt 3 år).

K2A Pref

K2A Knaust & Andersson står bakom K2A preferensaktie. Det är ett bostadsbolag som grundades 2013.
K2A har en grön profil och betonar att projekten ska vara hållbara. Man skiljer sig från många av konkurrenterna i val av produktionsmetod. Med hänsyn till miljön har K2A valt att använda trästommar i sina bostäder. Dessutom är lägenheterna Svanenmärkta ända sedan start. Det innebär bland annat att de är fria från hälsofarliga ämnen och kemikalier.
Bostadsbolaget K2A har egna husfabriker där alla delar av bostäderna tillverkas. Det innebär att man sköter hela värdekedjan från design till färdigställande själva. De färdiga lägenheterna är hyrs ut och förvaltas av K2A själva.
Främsta målgrupp är mindre hushåll med en till två personer. Valet är medvetet – denna typ av hushåll är det vanligaste i Sverige.
K2A bygger och hyr ut lägenheter i Stockholm och Mälardalen. Dessutom erbjuder K2A studentbostäder genom Svenska Studenthus på ett antal högskole- och universitetsorter. Här skiljer man sig också från många av konkurrenterna genom att erbjuda mertjänster som caféer, elbilspool och digitala tjänster.
K2A pref aktier är några av de mest köpta i Sverige. Mer än 3 100 sparare har K2A Pref på Avanza. Det gör att K2A preferensaktie troligtvis är tredje eller fjärde populäraste preferensaktie i Sverige.
Fakta om K2A Pref

 • K2A preferensaktie inlösen: 325 kr
 • K2A pref utdelning: 20 kr / år
 • Direktavkastning: 7,0 % (genomsnitt 3 år)

NP3 Preferensaktie

NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag som riktat in sig på kommersiella förvaltningsfastigheter, främst i Norrland. Störst verksamhet har NP3 i Sundsvall.
Totalt har NP3 knappt 360 fastigheter med drygt 1 350 000 kvadratmeter yta. Bland fastighetsbeståndet finns bland annat industri, kontor, handel och logistik. Industri står för 38 procent av hyresvärdet.
Tack vare ett stort antal hyresgäster och långa durationer på löptiden är det begränsad exponering mot enskilda hyresgäster. Det är bra eftersom det håller nere risken i preferensaktien.
Det finns nästan 3 000 personer som äger NP3 preferensaktie på Avanza. Det gör detta till en av de mest populära fastighets preffar i Sverige.
Fakta om NP3 pref:

 • NP3 Fastigheter Preferensaktie inlösen: 35 kr
 • NP3 Preferensaktier utdelning: 2 kr / år
 • Direktavkastning: Mellan 5,30 – 6,60 % sedan starten för 2 år sedan.

Sdiptech Pref

Sdiptech är en teknikkoncern som erbjuder tjänster som har med infrastruktur och samhälle att göra. Utgångspunkten i Sdiptech är att våra samhällen har livsviktig infrastruktur som behöver renoveras och utökas. Välfungerande samhällen kräver fungerande, hållbar och tillförlitlig infrastruktur.
Det Sdiptech gör är att förvärva och utveckla teknikföretag som på olika sätt har en roll inom infrastruktur. Verksamheten delas in i tre områden: Water & Energy, Special Infrastructure Solutions och Property Technical Services. Samtliga tre segment har potential att påverkas positivt av megatrender som urbanisering och strävan efter resurseffektivitet.
Inom affärsområdet Water & Energy finns området Vatten & Sanitet som främjas av tilltagande vattenbrist och nya krav på vattenrening. Företaget erbjuder tjänster för vattenrening, avloppsrening och vattensystem. Kraft och Energi främjas av en utbredd kraftbrist i vissa delar av Europa. Ökad elektrifiering, automatisering och digitalisering är andra trender som främjar Sdiptech inom detta område. Totalt 13 dotterbolag finns inom Water & Energy.
Inom Special Infrastructure Solutions har Sdiptech 10 dotterbolag. Inom detta affärsområde finns lösningar för luft- och klimatkontroll. Det främjas av efterfrågan på energieffektivitet och luftkvalitet. Segmentet säkerhet handlar om att utveckla och leverera mjukvara och system för säker kommunikation både i den offentliga och privata sfären. Segmentet trafik innebär bland annat digital teknik för flygtrafikkommunikation och hastighetsövervakning.
Property Technical Services är ett affärsområde inom Sdiptech som har med teknik för fastigheter att göra. Hissar och hissteknik är främsta fokus inom detta affärsområde men Sdiptechs bolag arbetar även med taklösningar, taksäkerhetsutrustning, lätt byggteknik och stomkomplettering.
Sdiptech Preferensaktie hör till de 5 eller 6 mest köpta pref aktier. Runt 1 900 personer har Sdiptech Pref hos Avanza.
Fakta om Sdiptech Pref

 • Sdiptech pref inlösen: 105 kr
 • Sdiptech preferensaktie utdelning: 8 kr / år
 • Direktavkastning: 7,8 % (genomsnitt 3 år)

Sagax Preferensaktie

Sagax är ett fastighetsbolag som är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Affärsidén är att investera i kommersiella fastigheter. Huvudfokus ligger på fastigheter inom lätt industri och lager. Till grund för Sagax val av investeringsstrategi ligger den höga direktavkastningen, de stabila uthyrningsgraderna och den låga produktionstakten inom segmentet.
Samtidigt handlar det om konjunkturkänsliga områden men Sagax är noga med att betona högsta möjliga riskjusterade avkastning som övergripande mål. Detta uppnår Sagax genom att betona starka kassaflöden, tillväxt och att kassaflödet från befintliga fastigheter ska vara starkare än inflationen.
Totalt äger Sagax drygt tre miljoner kvadratmeter fastigheter. Antalet fastigheter i årsskiftet 2019/2020 var 553. Det är ett expanderande företag som förutom i Sverige har verksamhet i Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Holland.
Sagax preferensaktier är populära bland svenskarna. På Avanza har runt 1 600 personer innehav i Sagax Pref. Det gör denna preff till en av de mest handlade i Sverige.
Fakta om Sagax Pref

 • Sagax Pref inlösen: 35 kr. Det går att göra en Sagax preferensaktie inlösen mot motsvarande mängd D-aktier.
 • Sagax Preferensaktie utdelning: 2 kr / år
 • Sagax pref aktier direktavkastning: 5,7 % (genomsnitt 3 år)

Corem Preferensaktie

Fastighetsbolaget Corem Property Group förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i Sverige och Danmark.
Fokus ligger på logistik. Därför äger Corem fastigheter i viktiga logistikhubbar som bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping. Totalt har Corem över 160 fastigheter i fyra regioner i Sverige. Det totala fastighetsvärdet är över 12 miljarder kronor. I fastighetsbeståndet finns främst lagerlokaler, logistikfastigheter och handelsfastigheter.
Hos Avanza är det drygt 1 600 personer som äger Corem Property Group Pref.
Fakta om Corem Property Group pref:

 • Corem preferensaktie löser in på: 500 kr
 • Corem preferensaktie utdelning: 20 kr / år
 • Direktavkastning: 5,9 % (genomsnitt 3 år)

Amasten Preferensaktie

Amasten Fastighets AB har som affärsidé att förvärva, förvalta, utveckla och bygga fastigheter på tillväxtorter. Fastigheterna består av 90 procent bostäder. Övriga 10 procent är kontorslokaler, butikslokaler, industri och lokaler för samhällsinstitutioner.
Företagets ledord är ”Trygghet, Innovation och Affärsmannaskap”. Företaget har för avsikt att växa genom nyproduktion, förvärv och värdeskapande förvaltning. Amasten har som mål att ha en dynamisk portföljsammansättning och en stabil årlig utdelning och avkastning över konjunkturcykeln.
Det totala fastighetsvärdet är runt 7 miljarder kronor. Fokus ligger på att förse den svenska marknaden med bostäder av hög kvalitet och på de platser som växer mest. Det innebär främst Stockholmsregionen, Uppsala, Mellansverige och Norrlandskusten.
Amasten har dessutom som en del av verksamheten nyproduktion av så kallade Riki-hus. Det är ett slags prefabricerade energieffektiva lägenheter med hög yteffektivitet. Med Riki-husen kan Amasten erbjuda kunderna inflytt endast 10 månader från att bygglov erhållits.
Amasten (AMAST) och Amasten preferensaktie (AMAST PREF) handlas på Nasdaq First North Premier.
Nästan 1 400 personer äger Amasten Fastighets Pref på Avanza. Det placerar denna fastighetsaktie någonstans i mitten bland Sveriges preferensaktier.
Fakta om Amasten preferensaktie

 • Amasten preferensaktier inlösen: 350 kr
 • Amasten preferensaktier utdelning: 20 kr / år
 • Direktavkastning: 6,6 % (genomsnitt 3 år)

Genova Property Group Preferensaktie

Genova Property Group är en fastighetsförvaltare och bostadsbyggare. Enligt Genova präglas deras affärsmodell av långsiktighet. Här handlar det inte om att göra snabba affärer utan snarare om att äga och förbättra varje fastighet.
Konceptet Som Genova Property Group har handlar inte bara om bostäder. I flera av projekten bygger företaget upp hela bostadskvarter på ett sätt som innefattar samhällsplanering och stadsutveckling. I dessa miljöer är caféer, parker, förskolor och butiker en naturlig del av planeringen.
Genova har ett nära samarbete med flera av Sveriges kommuner och landsting. I portföljen finns utöver bostadshus även samhällsfastigheter inom vård och omsorg.
Till skillnad från de flesta andra fastighetsbolag i Sverige har Genova Property Group inte begränsat sig till ett visst geografiskt område. Istället är det potentialen i det enskilda projektet som får vara vägledande för var bolaget ska satsa.
Det totala fastighetsvärdet uppgår till 4,4 miljarder kronor. Totalt finns över 5400 bostadsbyggrätter i portföljen.
Drygt 1 300 ägare finns registrerade på Genova Preferensaktie hos Avanza. Många lockas troligtvis av den höga avkastningen som ofta legat på över 9 procent med kvartalsvisa utdelningar.
Fakta om Genova Property Group Preferensaktie

 • Genova preferensaktier inlösen: 130 kr innan november 2020. Sedan 110 kr.
 • Genova Property Group pref utdelning: 10,5 % / år
 • Direktavkastning: 9,1 % (genomsnitt 3 år)

Quartiers Properties Pref

Quartiers Properties AB är en svensk fastighetsutvecklare med fastigheter på Costa del Sol i Spanien. Detta fokus utomlands gör att denna preferensaktie skiljer sig ganska mycket från övriga preferensaktier på listan.
Företaget har sedan det grundades 2015 genererat en stark tillväxt. Den spanska solkusten kring Malaga beskriver bolaget som den snabbast växande i Spanien. Succén, förklarar Quartiers, beror på att det finns stor både inhemsk och utländsk efterfrågan på fastigheter i denna del av Spanien. Ett utmärkt väder med mer än 320 soldagar per år och utmärkta kommunikationer gör att allt fler letar sig dit.
Verksamheten är indelad i två affärsområden: fastighetsförädling och fastighetsutveckling. Inom fastighetsutveckling bygger Quartiers Properties välplanerade villor och lägenheter vilka sedan marknadsförs och säljs. Inom fastighetsförädling handlar det om att hitta fastigheter med outnyttjad potential som rustas upp och säljs eller omvärderas och refinansieras med bättre villkor.
Quartiers Properties är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Möjligheten att ta in aktiekapital från börsen (inte minst via preffar) ger Quartiers en stor konkurrensfördel mot lokala aktörer på Costa del Sol.
Det finns drygt 1 100 ägare i Quartiers Properties PREF hos Avanza. Det är ganska mycket med tanke på att det handlar om en fastighetsutvecklare med verksamhet långt bort från den svenska marknaden.
Fakta om Quartiers Properties Pref:

 • Quartiers pref inlösen: 12 kr
 • Quartiers Properties preferensaktie utdelning: 0,96 kr / år
 • Direktavkastning: 9,7 % (genomsnitt 3 år)

Heimstaden Pref

Heimstaden är ett av de största bostadsfastighetsbolagen i Norden. Deras affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter. På lite mer än tio år har detta fastighetsbolag vuxit från att vara en ganska obetydlig aktör till att bli en av de största inom sin bransch. Rötterna har Heimstaden från 1998 men det började ta fart efter 2005 då företaget förvärvades av Fredensborg AS.
”Omtänksamma boenden” är Heimstadens idé för hur ett boende ska vara. Rent konkret innebär det ett välgenomtänkt företagskoncept som genomsyrar hela verksamheten.
Heimstaden har utvecklat en företagskultur som byggts upp för att locka till sig engagerade och motiverade medarbetare som sätter kunden i centrum. Kunderna kan njuta av hög service, inte minst genom digitala lösningar. Hållbarhet, miljötänk och energieffektivitet kombineras med att bevara gamla byggnaders unika karaktär.
Dessutom stävar Heimstaden efter att utveckla långsiktiga relationer med investerare, finansiella institutioner och kommuner.
Idag har Heimstaden verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Tjeckien.
Lite drygt 1 000 sparare har Heimstaden Preferensaktier på Avanza. Aktien handlas på First North Stockholm. Denna aktie finns endast som preferensaktie, inte som stamaktie.
Fakta om Heimstaden Pref:

 • Heimstaden preferensaktie inlösen: 375 kr till i maj 2025. Sedan är inlösen 330 kr.
 • Heimstaden preferensaktier utdelning: 20 kr / år
 • Direktavkastning: 6,4 % (genomsnitt 3 år)

Preffar med bäst direktavkastning

Det är vanligt att preferensaktier har en betydligt högre direktavkastning en motsvarande stamaktier. Vissa preffar kan ha en direktavkastning på uppåt 7 till 10 procent. Direktavkastningen på preferensaktier räknas baserat på samtliga aktieutdelningar under året.
Utdelningen ändras som regel inte för preffar men direktavkastningen varierar beroende på aktiekursen. När aktiekursen stiger minskar direktavkastningen. Så här hänger det ihop:
Direktavkastning = utdelning / aktiekurs
Egentligen är det bara när du väljer preffar som du behöver tänka på direktavkastningen. När du väl har köpt dina preffar ändras inte mängden pengar du får eftersom utdelningen är fast.

Fint kassaflöde men högre risk

En hög direktavkastning ger ett fint kassaflöde i din aktieportfölj. Samtidigt indikerar ofta hög direktavkastning även en högre risk i bolaget. Flera exempel finns på sådana aktier, till exempel Eniro preferensaktie och Oscar Properties pref.
Det bör således inte vara ett mål i sig att bara köpa preferensaktier med bäst direktavkastning. Det kan vara smartare att försöka hitta en lämplig balans mellan avkastning och risk.
Med det sagt kan det gå att hitta bra preffar med hög direktavkastning. Du kan använda dem som en ”krydda” i aktieportföljen. Tänk bara på att analysera bolaget först så att det inte finns några uppenbara orosmoln på himlen.
Här är ett urval av preferensaktier med högst genomsnittlig direktavkastning:

Quartiers Properties preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,7 %
Quartiers Properties preferensaktie är (som vi beskrev ovan) en fastighetsutvecklare med verksamhet på den spanska solkusten. För att finansiera denna relativt exotiska verksamhet har Quartiers gett ut en preferensaktie med en riktigt generös utdelning.
Sedan juni 2017 då denna pref släpptes har direktavkastningen legat mellan 9 och 10 procent större delen av tiden. För ett par år sedan skenade direktavkastningen iväg uppåt över 11 procent, vilket reflekterade viss oro för aktien.

Quartiers Properties Pref - preferensaktier

Quartiers Properties Pref direktavkastning juni 2017 – februari 2020.
Aktiekursen i Quartiers Poperties Pref har varit ganska stabil under perioden. Men en titt i aktiekursen för stamaktien avslöjar att marknaden ser detta som en högriskaktie som kanske inte levt upp till förväntningarna.

Quartiers Properties - preferensaktier

Aktiekursen i Quartiers Properties (grön linje) jämfört med preffen (blå linje) 2017 – 2020. Källa: Avanza.

Pegroco Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,4 %
Pegroco Invest AB är ett investmentbolag. Portföljen består av mindre och medelstora företag. En större del av dessa är onoterade svenska bolag. Pegroco har ett uttalat långsiktigt och värdeskapande perspektiv.
De största innehaven i portföljen är Nordic Lift, Nordisk Bergteknik, Nordic MRO, Mechanum och Stockholms Spårvägar. Totalt arbetar över 900 personer i de bolag som Pegroco är delägare i. Pegroco Invest går dock inte alltid in som ensam ägare eller ens majoritetsägare. Ibland har man minoritetsandelar i företagen men är man ändå med och påverkar utvecklingen.
En del av Pegroco Invests affärsidé är att inte vara beroende av fondfinansiering. Alla investeringar finansieras genom den egna balansräkningen. Här kommer givetvis preffen in i bilden.
Direktavkastningen i Pegroco Invests preff är synnerligen god. När preferensaktien släpptes i mitten av 2015 låg direktavkastningen på nästan 10 procent. Efter ett år tog det fart i aktiekursen som växte till sig ganska mycket för att vara en preferensaktie. Det pressade ner direktavkastningen till runt 7,5 procent vilket förvisso också är en ganska hög direktavkastning i sig.
För några år sedan ökade osäkerheten bland investerare och aktiekursen föll. Aktiekursen hade då länge legat en bit över inlösen så det var kanske inte så konstigt att det blev en rekyl nedåt. Genom denna kurskorrigering återställdes direktavkastningen till runt 10 procent.

Pegroco Invest preff - preferensaktier

Direktavkastning i Pegroco Invest preff 2015 – 2020. Under perioden låg direktavkastningen på mellan 7,5 och 10 procent större delen av tiden.
Fakta om Pegroco Preferensaktie

 • Pegroco preferensaktie inlösen: 115 kr
 • Utdelning i Pegroco pref: 9,5 kr / år
 • Direktavkastning: 9,4 % (genomsnitt 3 år)

Aros Bostadsutveckling Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 1 år: 7,7 %
Aros Bostad är en bostadsutvecklare som profilerat sig med ledorden ”trygghet, kvalitet och omtanke”. Under mer än tio år har Aros utvecklat moderna och funktionella bostäder. Det hela började i Västerås men idag ligger större delen av verksamheten i Stockholmsområdet och i Uppsala.
Aros förvärvar och utvecklar fastigheter på eftertraktade platser. Val av material och utformning görs med tanken att de ska stå sig över tid. Aros är med genom hela processen från förvärv till dess att den nya bostaden lämnas till kund. Kvalitet och trygghet är nyckelord som man gärna upprepar både för kunder och investerare.
Direktavkastningen i Aros Bostad har hållit sig ganska stabil sedan preffen släpptes. Den genomsnittliga direktavkastningen har legat på knappt 8 procent sedan dess. Som mest klättrade direktavkastningen upp mot 8,5 procent. Som lägst var den drygt 7 procent.

Aros Bostad - preferensaktier

Direktavkastning i Aros Bostad. Direktavkastningen i denna preff var ganska stabil och hög under hela perioden.
Det är drygt 600 personer som äger Aros preferensaktier på Avanza. Det gör detta till en av de mindre vanliga preffarna på börsen.
Fakta om Arost Bostadsutveckling preferensaktie:

 • Aros Bostad preferensaktie inlösen: 115 kr till 19 december 2020. Sedan är inlösen för Aros 100 kr.
 • Aros preff utdelning: 8,5 kr per år
 • Direktavkastning: 7,7 % (genomsnitt 1 år)

Genova Property Group Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,0 %
Genova Property Group är, som vi beskrev ovan, en långsiktig fastighetsförvaltare och bostadsbyggare. Detta företag satsar stort på att inte bara bygga bostäder utan även på att skapa nya statsmiljöer.
Som preferensaktie sett har Genova Property Group Pref en mycket hög direktavkastning. De senaste tre åren har den legat kring 9 procent, vilket är högt även bland preferensaktier. Samtidigt har direktavkastningen varit på fall sedan preffen släpptes i slutet av 2015. Då låg direktavkastningen på över 10 %. Sedan har den successivt klättrat sig ner mot 8 %.
I princip är det ett gott tecken att direktavkastningen avtagit. Det visar att marknaden har förtroende för aktien. Allt fler har investerat i den vilket drivit upp aktiekursen. Utvecklingen i aktiekursen kan ändå beskrivas som kontrollerad. Den har ökat i lugn takt med runt 30 % sedan start, vilket är bra för att vara en preferensaktie.
Det bör nämnas att Genova Property Group Pref har inlösen på 130 kronor fram till december 2020. Därefter sänks den till 110 kr. Det lär leda till att vissa väljer att sälja något som troligtvis pressar ner aktiekursen något. Stämmer det kan vi förvänta oss något högre direktavkastning i Genova Property Group Pref från 2021 och framåt.

Genova Property Pref - preferensaktier

Direktavkastning i Genova Property Pref 2016 – 2020. Långsam appreciering har lett till successivt avtagande direktavkastning. Källa: Börsdata.

ALM Equity Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,7 %
Vi har redan gått igenom ALM Equity Pref som en av Sveriges mest köpta preffar. Det är också en preferensaktie som har en lockande utdelning. ALM har en uttalad strategi att sprida på riskerna i verksamheten. Vi ser också på direktavkastningen att den är hög, men kanske inte så hög att det känns onödigt riskfyllt.
De senaste 3 åren har direktavkastningen i ALM Equity Pref legat på 7,7 %. Denna preferensaktie är en av få där utdelningshöjning inträffat. Så blev det för utdelningsåret 2013 då ALM Equity Pref höjde utdelningen från 5 till 8,4 %. Som väntat fick det en omedelbar reaktion i aktiekursen. På några månader handlades aktiekursen upp ungefär lika mycket som utdelningshöjningen: runt 70 procent.
Den högre direktavkastningen på över 13 % som utdelningshöjningen innebar blev alltså kortvarig. Den som hann köpa på sig ALM Equity Pref gjorde ett kap. Efter att aktiekursen kommit ikapp direktavkastningen började den falla tillbaks något och har sedan 2015 legat ganska stabilt. Sedan dess har vi fått vänja oss vid en direktavkastning på runt 7,5 – 8,5 % i ALM Equity Pref.

ALM Pref - preferensaktier

Direktavkastning i ALM Pref 2012 – 2020. Aktiepriset I ALM Equity Pref har varit ganska stabilt efter att ha tagit ett språng efter en utdelningshöjning 2013. Sedan dess har direktavkastningen i preffen också stabiliserats. Källa: Börsdata.

Footway Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,6 %
Footway är en ganska udda aktie bland preferensaktierna. Footway är nämligen det enda e-handelsbolaget i Sverige med preferensaktier, i varje fall om vi talar om publika bolag.
För att göra det ännu mer spännande är Footway ett e-handelsbolag som (liksom namnet antyder) specialiserat sig på skor och skotillbehör. En mer nischad preff utanför fastighetsbranschen är nog svårt att hitta.
Bland de märken som Footway säljer hittar vi Ecco, Adidas, Converse, New Balance och Birkenstock.
Sedan mitten av 2015 då Footway pef släpptes har aktiepriset klättrat långsamt uppåt. I takt med detta har direktavkastningen avtagit. Från början låg direktavkastningen i Footway preferensaktie på runt 8 %. Därefter har den krupit ner mot runt 7 %. Hur som helst är det en hög direktavkastning men kanske ändå inte direkt alarmerande hög.

Footway Pref - preferensaktier

Footway Pref direktavkastning 2015 – 2020. En hög men svagt avtagande direktavkastning på 7 – 8 %. Källa: Börsdata.
Drygt 500 personer äger Footway preferensaktier på Avanza. Det gör denna högutdelande preff till ett ganska ovanligt innehav. Samtidigt noterar vi att intresset successivt ökat bland svenska aktiesparare. Footway pref handlas på First North Stockholm.
Fakta om Footway Pref:

 • Footway preferensaktie inlösen: 105 kr
 • Footway pref utdelning: 8 kr / år
 • Direktavkastning: 7,7 % (genomsnitt 3 år)

Sdiptech Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,8 %
Vi har redan gått igenom vilka tjänster inom infrastruktur som teknikbolaget Sdiptech erbjuder. Förutom att vara ett bolag med ett spännande utbud som drar nytta av flera megatrender har Sdiptech Pref en hög direktavkastning.
När Sdiptech Pref släpptes i början av 2015 låg direktavkastningen på knappt 8 %. Ett kursfall mot slutet av året gjorde att direktavkastningen i denna preff klättrade upp mot nästan 10 % på kort tid. Sedan dess har aktiekursen återtagit mark och direktavkastningen har sjunkit ner till 6,5 – 7 %, vilket även det är en hög direktavkastning.
Intresset för preffen eldades på under andra halvan av 2019 till följd av en kraftig stigning i Sdiptech stamaktie. Då handlades preferensaktien upp en bra bit över inlösenkursen på 105 kronor. Det är rimligt att anta att apprecieringen i kursen för preferensaktien mattas av eller till och med sjunker tillbaks med tiden. I så fall kommer direktavkastningen också att öka något.

Sdiptech Pref - preferensaktier

Sdiptech Pref direktavkastning 2015 – 2020. Intresset för Sdiptech som företag har pressat ner direktavkastningen som med sina 6,5 – 7 % ändå var hög mot slutet av perioden. Källa: Börsdata.

Amasten Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 6,6 %
Att bygga, förvalta och utveckla fastigheter på tillväxtorter tycks vara ett vinnande koncept. Vi har gått igenom fastighetsbolaget Amasten lite längre upp i texten. Förutom att vara en populär preferensaktie är det också en preff med hyggligt bra direktavkastning.
När Amsten Pref släpptes under 2014 låg direktavkastningen på runt 7,5 %. Kursen i preffen har varit svängig. Därför har direktavkastningen också ofta pendlat mellan 6,5 och drygt 8 %. Under 2019 klättrade aktiepriset uppåt mot inlösenkursen på 350 kr. Därmed tycks även direktavkastningen ha parkerats på drygt 5,5 procent.
Vad som händer med kursen och direktavkastningen i framtiden är givetvis omöjligt att veta. Sannolikheten att kursen ska fortsätta uppåt lär vara begränsad med tanke på inlösenkursen.

Amasten Pref - preferensaktier

Direktavkastning i Amasten Pref 2014 – 2020. Direktavkastningen tycks ha landat på drygt 5,5 %. Källa: Börsdata.

Utländska preferensaktier

De flesta som köper preferensaktier i Sverige gör det på Stockholmsbörsen. Det är lätt hänt att glömma bort att det även finns ett stort antal utländska preferensaktier. Letar du på de andra nordiska börserna och på börserna i USA och Kanada finns flera intressanta preffar även där.
Tips: På Nordnet finns en lista med alla preffar – både svenska och utländska. Där kan du även se utdelning och direktavkastning just nu.

Se Listan På Nordnet

Preferensaktier i Norden

Det är klent med preferensaktier på de nordiska börserna. På Helsingforsbörsen finns inga preffar. Inte heller börsen i Reykjavik har några preferensaktier.
Preferensaktier Norge:

Preferensaktier Danmark:

Preferensaktier Finland:

 • Det finns inga preferensaktier på Helsingforsbörsen.

Preferensaktier Island:

 • Det finns inga preferensaktier på den isländska börsen.

Tyskland

Preferensaktier fungerar på samma sätt i Tyskland som i Sverige. Där går de under namnet ”Vorzüge” som kommer av ordet ”Vorzugsaktien”. Ibland syns det i namnet på aktien genom tillägget ”Vz”, ”VA” eller ”V” på slutet. Dessutom brukar tyska preffar ibland markeras med en trea (3) i slutet av tickern. Till exempel är tickern för Porsche preferensaktie PAH3. Detta system gäller dock inte till 100 procent.
Det finns flera börser med handel i preferensaktier i Tyskland. Frankfurter Wertpapierbörse, ”Frankfurtbörsen” består av XETRA och Börse Frankfurt. Här sker merparten av all handel i preffar och andra aktier. Det finns även mindre börser där det finns preferensaktier men av dessa är det främst på Börse Berlin som handel med preffar förekommer.
XETRA
XETRA är en handelsplats på Frankfurtbörsen. En absolut majoritet av all aktiehandel i Tyskland äger rum här. XETRA har även runt 60 procent av marknadsandelarna i hela Europa. Det finns ett knappt 20-tal preferensaktier på XETRA.
Här är de preffar som handlas på XETRA:

PreferensaktieTicker
Biotest AG VzBIO3
BMW AG VzBMW3
Drägerwerk AG & Co. KGaA VzDRW3
Einhell Germany AGEIN3
Fuchs Petrolub SE VzFPE3
Henkel AG & Co KGaA HEN3
Jungheinrich AG JUN3
KSB SE & Co. KGaA VzKSB3
MAN SE VzMAN3
METRO AG VzCEC1
METRO AG VZO O.N.B4B3
Ökoworld AG VzVVV3
Porsche Automobil Holding SE PAH3
Sartorius AG VzSRT3
Schaeffler AGSHA
Sixt SE VzSIX3
Sto SE & Co. KGaASTO3
Villeroy & Boch AG VzVIB3
Volkswagen Pref AG VzVOW3

Börse Frankfurt
På Böse Frankfurt håller främst privata investerare med större handelsvolymer till. Här finns knappt 30 preferensaktier att välja bland. Här brukar direktavkastningen inte vara särskilt hög jämfört med i Sverige. Många av preffarna i Tyskland brukar ha en direktavkastning på 1 – 4 procent, men det beror förstås på börsklimatet.
Här är en lista med de preffar som handlas på Börse Frankfurt:

Preferensaktie
EUROKAI GmbH & Co. KGaA VZO
MINERALBR.UEBERK.-VZ-
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR
Gerdau S.A. ADRs
EDDING AG O.N. VZO O.N.
AGROB IMMOB.AG VZO
Westag + Getalit AG Vz
Itau Unibanco Banco Multip.S.A (ADRs)
Petroleo Brasileiro S. A. Spons. ADRs
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vz
Walter Bau AG Vz
GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A
Cia Energetica de Minas Gerais
BANCOLOMB. ADR/4 KP 500
Petroleo Brasileiro S.A. Preferred Shares
COPEL – CIA PR DE ENERGIA ADR
SURGUTNEFT. VZ (ADR)
Fröhlich Bau AG Vz
VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Braskem
BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
GERDAU S.A. PFD
CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1
GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1
ULTRAPAR PART. PFD ADR 1
Bradespar
AZUL SA PFD ADR 1
ELETROBRAS – PREF
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG (ADRs)
AGF MANAGEMENT ’B’
GOL L.A.I.PFD ADR 1/2
TIM Participaçoes S.A. ADRs
BANCO BRADESCO SA – PREF
AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1
COPEL – CIA PR DE ENERGIA
CENTRAIS EL.BR.EL.PFD ADR
USIMINAS – PREF
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Vz
MECHEL PFD ADRS 1/2/RL 10
Telefonica Brasil S.A. ADRs

 
Börse Berlin
Det finns ett tiotal preferensaktier på den tyska börsen Börse Berlin. De markeras med antingen Vorzüge eller Vorzugsaktien i slutet av namnet.
Dessa preffar går att köpa på Börse Berlin:

PreferensaktieSektorLand
Drägerwerke AG & Co. KGaA – VorzugsaktienMedicinsk utrustningTyskland
Fuchs Petrolub SE – VorzugsaktienKemisk industriTyskland
MAN AG VorzügeVerkstadTyskland
Henkel AG & Co. KGaA – VorzugsaktienKemisk industriTyskland
VOLKSWAGEN VorzügeFordonTyskland
Metro Wholesale & Food Specialist AG – VorzugsaktiTyskland
Bank für Tirol u. Vorarlberg – VorzugsaktienBankÖsterrike
BKS Bank AG – VorzugsaktienBankÖsterrike
KSB AG – VorzügeVerkstadTyskland
CECONOMY AG – VorzugsaktienHoldingbolagTyskland

Preferensaktier USA

Det finns ett mycket stort utbud av amerikanska preferensaktier. Det går att hitta preffar i USA med riktigt god avkastning. Cirka 150 av preffarna har en direktavkastning som är större än 7 procent.
Det finns flera hundra preferensaktier i USA. Antalet aktiebolag som står bakom preferensaktierna är dock snäppet mindre eftersom vissa bolag ger ut flera serier av sina preffar. Störst antal amerikanska preffar hittar du på Nordnet.
Generellt sett är det bara aktier inom tre branscher som har tillstånd att ge ut preffar i USA:

 • REIT
 • Finansiella institutioner
 • Bolag inom samhällsservice (Public Utility)

Dessa amerikanska preferensaktier ingår i S&P index för preferensaktier:

PreferensaktieTickerSektor
Broadcom Inc 8.00 % Cum Conv Pfd Registered Shs 2019-30.09.22 Series AAVGOPIT
Becton Dickinson & Co. Deposit Shs Repr 1/20th Cum Conv Pfd Registered Shs Series ABDXASjukvård
GMAC CAP TR I GTD TR PFD-2ALLY PR AFinans
Citigroup Cap XIII 7.875% TruPSC PR NFinans
Sempra Energy 6 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs 2017-15.01.21 Series ASRE PR AUtilities
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EEJPM PR CFinans
Danaher Corp Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series ADHR PR ASjukvård
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series QWFC PR QFinans
JP Morgan Chase & Co-Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DDJPM PR DFinans
Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series KC PR KFinans

Kanada

Kanada känns kanske lite mer exotiskt när det gäller aktier, för att inte tala om preferensaktier. Ändå kan det vara värt att titta på denna marknad också. Kanada har en välordnad ekonomi med många fina bolag. Det är inte ovanligt att hitta preffar med direktavkastning på över 6 – 7 procent.
Totalt finns det runt 350 preferensaktier att köpa på Torontobörsen. Antalet bolag är dock lägre eftersom varje bolag kan ge ut flera serier av preffar. Det är ofta det är finansiella institutioner som ger ut preffar.
Du hittar en fullständig lista över kanadensiska preferensaktier på Nordnet.

Fonder med preferensaktier

I USA finns flera fonder med preferensaktier i form av ETF:er. Det är ett bekvämt sätt att få bred exponering mot ett stort antal amerikanska preferensaktier. Dessa brukar kunna ge utdelningar i storleksordningen 5 – 7 procent per år.
Populära amerikanska fonder / ETF:er med preferensaktier:

ETFTicker
iShares Preferred and Income Securities ETFPFF
Invesco Preferred ETFPGX
First Trust Preferred Securities and Income ETFFPE
Invesco Financial Preferred ETFPGF
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETFPSK
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETFPFXF
Global X U.S. Preferred ETFPFFD
Global X SuperIncome Preferred ETFSPFF
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETFPFFA
InfraCap REIT Preferred ETFPFFR
iShares International Preferred Stock ETFIPFF
Innovator S&P High Quality Preferred ETFEPRF

Tyvärr går det inte längre att köpa amerikanska ETF:er i Sverige. På grund av regelverket MiFID II kan svenska banker och nätmäklare inte längre erbjuda amerikanska ETF:er då de inte lever upp till informationskravet. Bland de europeiska ETF:er som lanserats som alternativ sedan dess finns inga som riktat in sig på preferensaktier.
Om du vill köpa amerikanska ETF:er finns ändå en lösning: via CFD. På CMC Markets finns ett utbud på över 1000 ETF:er. Tänk bara att det inte går att handla CFD-ETF på ISK eller i en kapitalförsäkring. Det i sin tur innebär att du får betala 30 procent skatt på vinsten.
Köp fonder med preferensaktier på CMC Markets

Alternativ till preferensaktier

För dig som vill investera eller spara pengar finns det flera alternativ till att äga preferensaktier. Vad som är ett bra alternativ till preffar beror på:

 • Din tidshorisont: Vill du ha tillgång till dina pengar inom de närmsta åren eller längre in i framtiden?
 • Risk: Vill du ha mer eller mindre risk än för preffar?
 • Kassaflöde: Vill du ha pengar in på kontot fyra gånger per år?
 • Övriga innehav: Vissa alternativ till preferensaktier kanske går bort eftersom du redan har liknande innehav. Det är bra med en diversifierad portfölj.

Här är några av de vanligaste alternativen till preferensaktier:

Företagsobligationer

Preferensaktier är bara ett av de sätt som företag använder sig av för att ta in kapital i verksamheten. Vissa företag väljer att ge ut företagsobligationer istället. En obligation är ett slags skuldebrev. Som tack för att du lånar ut pengar till företaget får du ränta.
Likheter mellan företagsobligationer och preferensaktier:

 • Snarlik avkastning: Både företagsobligationer och preferensaktier brukar kunna ge 3 – 4 % mer avkastning än statsräntan.
 • Känsliga för räntan: Stiger räntan sjunker värdet på både preferensaktier och obligationer allt annat lika.
 • Känsliga för inflationen: Stiger inflationen sjunker värdet på preferensaktier och företagsobligationer och vice versa.

Skillnader mellan företagsobligationer och preferensaktier:
savr preferensaktier

 • Lägre risk i obligationer: I händelse av konkurs är obligationsinnehavarna prioriterade framför aktieägarna. Om du har obligationer har du även förtur framför dem som har preferensaktier.
 • Du kan inte köpa själv: För att köpa enskilda företagsobligationer måste du vanligtvis investera 500 000 kronor eller mer. Alternativt kan du köpa företagsobligationsfonder. Preffar kan du däremot köpa en och en.

Tips: Vill du spara i företagsobligationer istället för i preffar kan vi tipsa som att köpa företagsfonder på Avanza eller hos Savr.

Sparinstitut

Många väljer att köpa preferensaktier istället för att sätta in pengarna på ett bankkonto för avkastningens skull. Risken är lägre än för aktier men ”räntan” är bättre än på vilket bankkonto som helst.
Ifall det är räntan eller direktavkastningen som motiverar dig att köpa preffar kan det vara intressant att titta på något av de svenska sparinstituten också. Dessa kallas även för inlåningsföretag eller kreditinstitut.
Dessa är fristående privata aktörer på lånemarknaden. De har tillstånd från Finansinspektionen men omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. I gengäld kan du få en ränta på uppåt 8 procent eller mer.
Likheter mellan preferensaktier och sparinstitut:

 • Hög ränta / direktavkastning: Räntan hos sparinstitut kan bli 6 – 8 procent eller mer.
 • Finansierar verksamhet: Precis som för preferensaktier använder sparinstituten pengarna för att finansiera sin verksamhet. Det kan handla om att ge ut snabblån eller finansiera fastighetsaffärer.

Skillnader mellan preferensaktier och sparinstitut:

 • Likviditet: Du kan sälja preferensaktier när du vill men på vissa sparkonton låser du in pengarna i upp till tre år.
 • Stabilt kapital: Även om värdet på preferensaktier ofta ändras ganska lite jämfört med stamaktier händer det att kursen både stiger och sjunker mycket. För sparpengar i ett sparinstitut ändras värdet på insatt kapital (utöver räntan) inte alls.
 • Risk: Äger du preffar har du förtur till utdelning ifall bolaget får ekonomiska problem. På ett sparkonto har du istället en fordran på sparinstitutet. Den statliga insättningsgarantin gäller dock inte.
 • Begränsade insättningar: Det finns inga gränser för hur många preferensaktier du kan köpa. Sparinstitut å andra sidan brukar ha en maxgräns på 50 000 kronor per person.
 • ”Utdelning” en gång om året: Sparinstitut betalar ut räntan endast en gång om året. Preffar däremot har ofta utdelningar fyra gånger per år.

Exempel på sparinstitut som alternativ till preferensaktier:

 • ViaSpar: Har sparkonton med ränta från 4,50 % till 8 %. ViaSpar använder pengarna till utlåning för snabblån. Läs mer här.
 • Upplands Spar: Avkastning på runt 5 % till 8,25 %. Upplands Spar använder pengarna till utlåning för snabblån.
 • Akelius Spar: Ränta på 1,5 % till 4 %. Akelius Spar investerar pengarna i fastigheter.

t?a=1124961058&as=1249697205&t=1&tk=1&i=1 Samuelssons Rapport
Så gör du för att spara i sparinstitut istället för i preferensaktier:

 • Bestäm ränta: Kontrollera vilken ränta du kan få för preferensaktier. Uteslut sparkonton med lägre ränta än så.
 • Bestäm bindningstid: Hade du tänkt ha pengarna i preffar i 1, 2 eller 3 år? Välj då motsvarande bindningstid för ditt sparkonto.
 • Sätt in pengarna: Du sätter in pengar genom bankgiro.

Stamaktier med hög utdelning

I jakten på utdelningar och kassaflöde är det lätt att glömma den stora mängden vanliga utdelningsaktier. De flesta som investerar i preffar gör det för att tjäna pengar, inte för att de har en koppling till ett speciellt bolag.
Direktavkastningen på preferensaktier är förvisso hög i snitt. Men blickar du bortom preffarnas stamaktier finns det ofta gott om andra utdelningsaktier med hög utdelning.
Låt oss ta ett intressant exempel:

 • Bland de 50 svenska aktierna med högst direktavkastning är drygt 60 procent inte
 • En majoritet av dessa vanliga aktier har dessutom haft utdelningar varje år i fem år.
 • Samtliga aktier i denna kategori har en genomsnittlig direktavkastning som kan jämföras med preferensaktier. I skrivande stund är direktavkastningen i denna grupp över 6,5 procent.

Det är en tankeställare. Tänk också på att preferensaktier som regel har en mycket sämre kurspotential än vanliga stamaktier. Har du en lång tidshorisont har du med andra ord mycket bättre chans till en hög totalavkastning ifall du väljer utdelningsaktier med god utdelningshistorik framför preferensaktier.
Utdelningsaktier som alternativ till preffar – gör så här:

 1. Skapa en lista: Använd en aktiescreener. Sortera resultatet efter aktier med högst utdelning.
 2. Hitta stabila aktier: Välj att endast visa aktier som haft utdelning varje år i fem eller tio år.
 3. Granska och välj: Öppna upp detaljerad vy för de aktier som återstår. Titta på den detaljerade utdelningshistoriken. Leta efter aktier där utdelningen varit stabil eller växande över tid.

Amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier

Många köper preferensaktier för att kunna få pengar in på sitt aktiekonto fyra gånger per år. Genom att äga flera olika preffar kommer det in pengar nästan hela tiden. Det är inte bara kul – det gör även att du hela tiden kan investera pengarna i nya aktier.
Ifall detta är den största motivationen med att köpa preferensaktier kan det vara en idé att blicka över Atlanten till börserna i USA och Kanada. Där är det mer regel än undantag att utdelningsaktier har utdelningar fyra gånger per år. Vissa aktier har till och med utdelningar varje månad.
Genom att bygga upp en portfölj med amerikanska eller kanadensiska utdelningsaktier kan du få ett stabilt kassaflöde som är minst lika bra som när du köper svenska preferensaktier.
En fördel med att köpa speciellt amerikanska utdelningsaktier är att det finns en mycket längre tradition av denna typ av investeringar där jämfört med i Sverige. Många bolag har en mycket tydlig utdelningspolicy som ofta innebär höjda utdelningar varje år.
Gör så här:

 1. Sätt upp ett mål: Om du vill köpa amerikanska utdelningsaktier istället för preferensaktier kan du börja med att fundera på vad den lägsta direktavkastning du kan tänka dig är. Ett rimligt riktmärke kan vara 5 – 6 procent per år. Någonstans där brukar det gå att hitta stabila preffar i Sverige.
 2. Begränsa urvalet: Därefter kan det vara praktiskt att begränsa dig till någon av de färdiga aktielistorna med utdelningsaktier, t.ex. Dividend Aristocrats, Dividend Champions eller Dividend Kings (se nedan).
 3. Köp aktier: Bygg upp en portfölj med aktier från dessa listor som har minst lika bra direktavkastning som ditt riktmärke. Köp helst amerikanska och kanadensiska utdelningsaktier på kontotypen kapitalförsäkring. Då hjälper nätmäklaren dig att få tillbaks källskatten på utdelningarna.
 4. Behåll aktierna länge: Behåll med fördel dessa aktier länge. Till skillnad från preferensaktier kommer utdelningen sannolikt att fortsätta höjas år efter år.

Här kan du hitta alternativ till preferensaktier:

 • Dividend Aristocrats: Aktier från S&P 500 som höjt utdelningen varje år i minst 25 år. Ofta kan du hitta aktier med minst 4 – 5 procent direktavkastning på denna lista.
 • Dividend Champions: Aktier (från samtliga börser / index i USA) med 25 år eller mer med utdelningshöjningar. Här kan du ofta hitta aktier med lite högre direktavkastning – uppåt 6 procent.
 • Dividend Kings: Aktier som höjt utdelningen varje år minst 50 år. Här kan det vara svårt att hitta riktig hög direktavkastning. Ändå kan du ofta hitta vissa aktier här med över 3 procent i direktavkastning.
 • Canadian Dividend Aristocrats: Kanadensiska aktier som haft höjda utdelningar varje år i fem år. Utdelningen kan ha legat kvar på samma nivå i två år. Det är inte ovanligt med en direktavkastning på 5 – 6 procent, ibland mer.

Amerikanska REIT

Det finns många likheter mellan REIT och preferensaktier. REIT står för ”Real Estate Investment Trust”. Det är en slags investeringsfond som investerar i fastigheter. En REIT betalar ingen inkomstskatt. Istället betalar du som äger andelar i en REIT skatt på utdelningarna. Intressant nog kan en REIT även ge ut preferensaktier.
Likheter mellan REIT och preferensaktier:

 • Regelbundna utdelningar: Precis som preferensaktier har de flesta REIT utdelning minst fyra gånger per år. Vissa REIT delar ut oftare än så. Det ger ett jämnt kassaflöde i din portfölj.
 • Räntekänsliga: Precis som preferensaktier (och obligationer) påverkas REIT av det allmänna ränteläget. Stiger räntorna faller kursen på REIT:s och omvänt, allt annat lika.
 • Hög direktavkastning: REIT brukar ha hög avkastning eftersom nästan hela vinsten måste delas ut till ägarna.
 • Svag kursutveckling: Både REIT och preferensaktier brukar ha dålig potential i kursutvecklingen. Istället ligger fokus på utdelningarna.

Skillnader mellan REIT och preferensaktier:

 • Ingen inlösen: Till skillnad från preferensaktier har REIT inget datum eller någon kurs för inlösen. Därför kan du behålla en REIT under en lång tid, precis som stamaktier.
 • Höjd utdelning: Till skillnad från preferensaktier är det vanligt att utdelningen höjs i REIT. På sikt måste rent av utdelningen höjas ifall vinsten ökar för att följa lagen. Ifall vinsten minskar sänks utdelningen.

Så köper du REIT istället för preffar:

 • Bestäm lägsta direktavkastning: Utgå från att du åtminstone vill matcha räntan på preffar. Ett mål på 5 – 6 procent ränta kan vara rimligt.
 • Bestäm sektor: Det finns REIT bland annat inom sjukvård, kontor, bostäder, industri och handel. Alternativt kan du välja att strunta i sektor och bara fokusera på att hitta bra REIT med hög direktavkastning.
 • Använd en aktiescreener: Med hjälp av en amerikansk aktiescreener (till exempel finviz.com) kan du välja att endast visa REITs.
 • Sortera efter direktavkastning: Sortera listan med REITs så att de med högst direktavkastning kommer överst.
 • Var selektiv: Investera endast i REITs med lång och god historik och gott rykte.

Tips på populära REITS: Det finns flera REITS som är populära och har minst lika hög direktavkastning som preferensaktier. Welltower, Ventas, Iron Mountain, Hannon Armstrong och Omega Healthcare Investors är några exempel. Du måste dock själv leta och hitta bra REITs om du vill köpa dem som alternativ till preferensaktier.

FAQ – Frågor och svar om preferensaktier

Det är många som undrar – varför preferensaktier? Hur köper man? Vad ska man tänka på? Med mera. Vi svarar här på de vanligaste frågorna om preferensaktier.

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är aktier vars ägare har förtur till utdelning och i händelse av likvidation. Preferensaktier har ofta hög direktavkastning och utdelningar fyra gånger per år. Ofta finns en inlösenkurs till vilket bolaget kan lösa in preferensaktierna.

Varför finns preferensaktier?

Företag ger ut preferensaktier för att få in kapital till verksamheten. Det är ett alternativ till att ge ut stamaktier, obligationer eller ta banklån.

Hur fungerar preferensaktier?

Preferensaktier handlas till marknadspris på börsen. Du får vanligtvis utdelning fyra gånger per år. Ifall bolaget väljer att lösa in preffarna är det ofta det angivna inlösenpriset som gäller.

Varför ger företag ut preferensaktier istället för vanliga aktier?

Att ge ut preferensaktier är ett sätt att få in nytt kapital i bolaget utan att det existerande aktiekapitalet späds ut.

Varför emittera preferensaktier när det går att ge ut obligationer?

Preferensaktier räknas som eget kapital och inte som skuld vilket obligationer gör. Därmed kan soliditeten bevaras genom att ge ut preferensaktier istället för obligationer. Dessutom har företaget större plikt jämtemot obligationsinnehavarna jämfört med innehavare av preferensaktier.
Varför ger företags ut preferensaktier istället för att ta banklån trots att ”räntan” blir högre?
Ett banklån ökar skuldsättningen i bolaget, vilket innebär att soliditeten minskar. Ofta kan det också handla det om att bolaget inte vill bli allt för beroende av banken. Vid banklån finns det alltid vissa krav att leva upp till. Preferensaktier ger bolaget större frihet.

Vad händer med direktavkastningen i preferensaktier om kursen stiger?

Direktavkastningen i preffar (och andra aktier) står i direkt motsats till aktiepriset. När kursen stiger sjunker direktavkastningen. Till skillnad från stamaktier höjer preffar sällan utdelningen. Din utdelning påverkas inte när kursen stiger och direktavkastningen sjunker ifall du redan äger preferensaktien i fråga.

Varför köpa preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier ifall du vill få en hög och ganska säker direktavkastning på dina pengar. Det kan vara ett bra sätt att diversifiera aktieportföljen på. Eftersom preferensaktier brukar ha utdelningar fyra gånger per år kan det bli ett bra kassaflöde från dina utdelningar.

Vad betyder preferensaktier på engelska?

Preferensaktier heter på engelska ”Preferred Stock”.
Vad innebär preferensaktier för preferensaktieägarna?
För preferensaktieägarna innebär dessa aktier bland annat följande:

 • En fast utdelning: Preferensaktierna delas ut på regelbunden basis. Vilken frekvens det sker i kan skilja sig åt mellan olika bolag och mellan olika aktier, men det är vanligt att de betalas ut varje kvartal. Om en utdelning inte sker kommer det innebära en extra avgift för bolaget. Avgiften är bestämd i förväg och ligger vanligtvis mellan 7 och 20 procent. Denna avgift ska betalas ut, tillsammans med den fasta utdelningen, tills hela skulden har betalats tillbaka till preferensaktieägarna.
 • Förtur vid utbetalningar: Preferensaktieägarna har förtur på att få pengar av bolaget när utbetalningar görs. Detta betyder att pengar i första hand delas ut till preferensaktieägarna, och i andra hand till exempelvis stamaktieägarna. Vid konkurs betalas pengar först ut till obligationsägare och därefter till preferensaktieägare.
 • Konstant summa som delas ut: Summan som delas ut till preferensaktieägare är ofta bestämd på förhand och förblir vanligtvis oförändrad. Med andra ord finns det ingen definitiv korrelation mellan bolagets eventuella ekonomiska vinst eller förlust och de utdelningar som görs till preferensaktieägarna, utan preferensaktieägarna blir tilldelade den summan som beslutats om från början. Detta gör att preferensaktier i vissa fall kan ses som mer limiterade och stabila till sin karaktär, jämfört med exempelvis stamaktier där summan som delas ut kan variera mer.

Varför sjunker preferensaktier?

Preferensaktier kan sjunka av flera skäl. De är räntekänsliga vilket innebär att priset sjunker ifall räntan höjs, ungefär som för obligationer. De är också känsliga för inflation. Priset kan ofta även sjunka ifall kursen klättrat över inlösenkursen eller om de finansiella förutsättningarna i bolaget försämras.

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Räntan påverkar priset på preferensaktier i motsatt riktning, allt annat lika. När räntan höjs sjunker priset. När räntan sjunker stiger priset.

Läs mer i vår artikel om hur räntan påverkar stamaktier.

Hur köper man preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier genom nätmäklare eller din bank på Stockholmsbörsen, First North Stockholm och NGM, precis som när du köper stamaktier.

Vad behövs för att ett bolag ska kunna sälja preferensaktier?

För att ett bolag ska kunna sälja dessa preferensaktier måste detta finnas inom bolagets stadgar, vilka beslutas om i bolagsordningen. Om en majoritet i bolagsstämman röstar ja till förslaget så kan det införas och styrelsen fatta beslut gällande preferensaktier och utgivning av dessa.
I stadgarna ska det framgå information gällande bland annat vilka typer av aktier som ska finnas tillgängliga, samt i vilket avseende de innebär förtur för preferensaktieägaren. Ibland kan det vara en aktietyp som bolaget tillhandahåller tillfälligt, och i dessa fall bör det även framgå i stadgarna vilken tidsperiod det är som avses.

Hur säljer man preferensaktier?

Du säljer preferensaktier precis som vanliga aktier. Lägg in en säljorder genom att ange hur många preffar du vill sälja och till vilket pris.

Vilken investeringshorisont ska man ha för preffar?

Priset för preffar kan gå upp och ner även om volatiliteten ofta är mycket lägre än för motsvarande stamaktier. Investeringshorisonten bör därför vara längre än något år men den kan vara kortare än för dina övriga aktieinnehav.

Är det bra med stigande utdelning i preffar?

Nej, inte nödvändigtvis. I några få fall höjs utdelningen i preffar. Risken finns att bolagsstämman väljer att lösa in preferensaktierna innan utdelningen höjs.

Vad betyder sjunkande inlösen i preferensaktier?

Sjunkande inlösen i preferensaktier innebär att inlösenkursen sänks successivt enligt ett förutbestämt mönster. Det kan tolkas som att bolagsstämman tidigast kan tänkas lösa in preffarna vid det datum som anges för den lägsta nivån på inlösenkursen.

Vad betyder stigande inlösen i preferensaktier?

En stigande trappa för inlösen kan ses som en signal om när inlösen kan förväntas. Det finns en överhängande risk att bolaget beslutar att lösa in preferensaktierna innan inlösenpriset höjs för att undvika en onödig utgift.

Vilka ekonomibloggare skriver om preferensaktier?

Vi på Samuelssons Rapport skriver då och då om preferensaktier. Marcus Hernhag har gjort sig känd för att skriva om preffar. En annan aktiebloggare som skriver om preferensaktier är Petrusko.

Har du några exempel på preffar som lösts in nyligen?

Balder preferensaktier löstes in till inlösen kurs 350 kr i oktober 2017. Ratos preferensaktie löstes in i juni 2017. Högkullen Pref löstes för ett par år sedan. SAS preferensaktie inlösen var i december. Hancap Pref avnoterades i mars 2019. Victoria Park Preferensaktier löstes in i juli 2019. Akelius Preferensaktie inlösen skedde i slutet av 2019.

Finns det något index för preferensaktier? Ett preferensaktieindex?

Här är ett index som är framtaget på Samuelssons Rapport. Vi kallar det enkelt Preferrensaktieindex. Indexet för preferensaktierna innehåller ungefär 15 preffar och uppdateras regelbundet.
Uppdateras veckovis:  senaste uppdatering 13 april 2020

preferensaktieindex

 

Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar några pengar. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Vi använder cookies.

Preferensaktier – Aktier med hög utdelning | Bästa Preffar 2020 (Inlösen)
preferensaktier Samuelssons Rapport

Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier, de ”vanliga” aktierna. Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och utdelning fyra gånger om året. Detta har gjort preffar som de också kallas till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier.

URL: https://samuelssonsrapport.se/preferensaktier/

Author: Håkan Samuelsson

Editor's Rating:
5

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email