April 4

Preferensaktier som investering (guide) | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Att investera i preferensaktier kan erbjuda investerare en stabil avkastning och vissa fördelar jämfört med vanliga aktier. När det gäller att välja de bästa preferensaktierna är det viktigt att noggrant överväga företagets finansiella styrka, utdelningshistorik och villkor för inlösen.

För att optimera investeringen är det avgörande att noggrant analysera vilka preferensaktier som erbjuder attraktiva utdelningar och samtidigt har en låg riskprofil. Genom att förstå inlösningsvillkoren kan investerare bättre bedöma sin potentiella avkastning och minimera riskerna.

Att diversifiera portföljen med ett urval av de bästa preferensaktierna för 2024 kan bidra till att skapa en balanserad och lönsam investeringsstrategi. Med noggrann forskning och en förståelse för marknaden kan investerare dra nytta av preferensaktier som en del av sin portfölj för att uppnå sina ekonomiska mål.

Artikelns Innehåll

Nyckelpunkter

 • Preferensaktier erbjuder förtur till utdelningar och ofta högre direktavkastning än stamaktier.
 • De är känsliga för ränteförändringar och kan liknas vid obligationer i det avseendet.
 • Investerare bör vara medvetna om risken med preferensaktier, inklusive potentiella utdelningsbortfall.
 • En diversifierad portfölj rekommenderas för att minska riskerna med preferensaktier.
 • Preferensaktier kan erbjuda ett stabilt kassaflöde men har begränsad kurspotential jämfört med stamaktier.

Vad är Preferensaktier?

Preferensaktier är en slags aktier som ger dig förtur till utdelning framför aktieägare som har stamaktier. Ofta ger preferensaktier en mycket hög direktavkastning och aktieutdelning fyra gånger om året. Detta har gjort pref.aktier till ett populärt alternativ till företagsobligationer, bankkonton och vanliga utdelningsaktier.

Lista: Svenska preferensaktier

Här är en komplett lista på de svenska preferensaktier som du kan investera i på Stockholmsbörsen samt några som nyligen haft aktieinlösen.

Preferensaktie Utdelning per år Verksamhet Inlösenkurs Kommentar
Akelius Residential Pref 20 kr Fastigheter 345 kr fram till maj 2024. Därefter 330 kr. Akelius Pref inlösen. Akelius preferensaktier går inte längre att handla.
ALM Equity Pref 8,4 kr Fastigheter 120 kr
Amasten Fastighets Pref 20 kr Fastigheter 350 kr
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 kr Bostadsutveckling 115 kr till 19 dec 2020, sedan 100 kr.
Corem Property Group Pref 20 kr Fastigheter 500 kr
Eniro pref 48 kr Katalogtjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref 6,68 kr Fastigheter 116,67 kr
Footway Group Pref 8 kr E-handel 105 kr
Genova Property Group Pref 10,5 kr Fastigheter 130 kr fram till nov 2025 därefter 110 kr
Heimstaden Pref 20 kr Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr
Hemfosa Fastigheter Pref 10 kr Fastigheter 211,25 kr fram till november. Därefter 195 kr. Efter november 2024: 178,75 kr. Hemfosa preferensaktie omvandlas till SBB D i samband med uppköp.
K2A Knaust & Andersson Pref 20 kr Fastigheter 325 kr
Klövern pref 20 kr Fastigheter 500 kr
NP3 Fastigheter Pref 2 kr Fastigheter 35 kr
Obducat PREF B 0,2 kr Teknik Utdelningen lades på is. Kan endast lösas in mot stamaktier.
Oscar Properties Holding PREF 20 kr Fastigheter 350 kr. Utdelningen lades på is.
Oscar Properties Pref B 50 kr Fastigheter 550 kr. Utdelningen lades på is. Aktieägarna har inte längre möjlighet att begära frivillig inlösen till kursen 500 kr i mars varje år.
Pegroco Invest Pref 9,5 kr Fastigheter 115 kr
Preservia Pref 10 kr Fastigheter 105 kr fram till 2022. Då höjds den till 110 kr. Utdelningen uppskjuten.
Prime Living Pref B 8,5 kr Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning.
Quartiers Properties PREF 0,96 kr Fastigheter 12 kr
Sagax pref 2 kr Fastigheter 35 kr. Kan lösas in mot D-aktier.
SAS PREF SAS preferensaktie handlas inte längre.
SBB Pref 35 kr Fastigheter 750 kr till 5 oktober 2020. Därefter är inlösenkursen 650 kr fram till 5 oktober 2024. Därefter 600 kr.
Sdiptech Pref 8 kr Infrastrukturtjänster 105 kr
Volati Pref 40 kr Industrikonglomerat 725 kr till maj 2020. 675 kr fram till 2025. Efter maj 2025 är inlösenkurs 625 kr.

Källa: Hernhag preffar

Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är aktier som ger aktieägarna förtur till utdelningen. När du köper pref.aktier vet du i förväg hur stor utdelningen kommer att bli. Det är vanligt med aktieutdelningar fyra gånger per år för pref.aktier, även i Sverige.

Företag ger ut dessa för att få in kapital till verksamheten. Därför liknas de ibland vid obligationer. I likhet med obligationer är värdet på preffarna också ganska känsligt för ränteförändringar.

Avanza har en video som förklarar hur man kan tänka kring preferensaktier:

Här kan du också hitta värdefull information om preferensaktier.

Skillnad mellan stamaktier och preferensaktier

När du äger pref.aktier har du förtur till aktieutdelningen framför dem som äger stamaktierna. Härifrån kommer prefixet ”preferens” i preferensaktier.

Skulle bolaget råka ut för motgångar har du större chans än de ”vanliga” aktieägarna att ändå få dina utdelningar. Samtidigt finns det aldrig någon garanti. Tillåter finanserna inte utdelningar kan även preferensaktieägarna bli utan utdelningar.

Många glömmer bort att aktierna faktiskt också ger förtur i händelse av konkurs och likvidation.

Preferensaktier har en inlösenkurs. Bolaget kan bestämma att preffarna ska lösas in till inlösenkursen. Då blir du som aktieägare av med dina aktier och får ersättning enligt inlösenkursen.

Både preferensaktier och stamaktier ger innehavaren rösträtt på bolagsstämman. Dock ger preferensaktier ägaren vanligtvis mindre rösträtt jämfört med bolagets A-aktier. Preferensaktier räknas dock som aktier.

Här kan du läsa mer om rösträtt och preferensaktier. Vi har en hel artikel om rösträtt och preferensaktier här.

Ofta har pref.aktier också mycket högre direktavkastning än stamaktierna. Därför kan de vara lämpliga ifall du är ute efter aktier som kan bidra till ett starkt kassaflöde i aktieportföljen. För att ge några exempel:

 • Klövern preferensaktie brukar ha en genomsnittlig direkt-avkastning på 6 – 7 %. Stamaktien Klövern A har legat på 3 – 4 % de senaste åren.
 • Volati preferensaktie har haft över 7 % dir.avkastning de senaste åren. Direktavkastningen i Volati stamaktie pendlat kring 2 % de senaste åren.
 • Sagax pref har haft en genomsnittlig direktavkastning på 5,5 – 6 %. Stamaktien i Sagax har legat på 1,3 till 1,5 %.

Vissa bolag har mycket bra dir.avkastning i sina pref.aktier men väljer att inte ge någon utdelning alls i stamaktierna:

 • Sdiptech pref har haft en genomsnittlig dir.avkastning på runt 7 – 9 % beroende på köptillfälle. Stamaktien i Sdiptech ger däremot inga utdelningar alls.
 • ALM Equity preferensaktie har ofta en dir.avkastning på 7 – 8 %. Stamaktien i ALM Equity ger ingen utdelning alls.
 • K2A Pref har haft en genomsnittlig dir.avkastning på över 7 %. Däremot ger stamaktien K2A ingen utdelning alls.

Nästan alla preferensaktier har kvartalsvis utdelning.

De har dock aldrig någon höjning av utdelningarna. Detta är en viktig skillnad mellan preferensaktier och stamaktier. Mycket av den långsiktiga potentialen i utdelningsaktier ligger annars i utdelningstillväxten. Preferensaktiernas direkt-avkastning kan därför snarare liknas vid räntan på obligationer.

Slutligen är kurspotentialen i preferensaktier begränsad. Under normala förhållanden begränsas ovansidan på kursutvecklingen av inlösenkursen.

Sammanfattning:

 • Preferensaktier ger förtur till utdelningen.
 • Preferensaktier ger förtur vid likvidation.
 • Det är mindre rösträtt för pref.aktier jämfört med de flesta stamaktier.
 • Pref.aktier brukar ha hög direktavkastning och hög utdelning.
 • Peferens aktier brukar ha fast utdelning en gång i kvartalet.
 • En preferensaktie har begränsad kurspotential, främst p.g.a. inlösenkurs.
 • Utdelningen höjs nästan aldrig i pref.aktier.

Preferensaktier jämfört med obligationer

Ibland liknas preferensaktier med obligationer. Det finns flera likheter men även stora skillnader. Mer detaljerad information finner du i Alternativ till preferensaktier.

preferensaktier inlösen

Om utdelningarna uteblir

Ifall du äger denna typ av aktier har du förtur till utdelningarna framför ägare av stamaktierna. Samtidigt finns ingen garanti att du alltid kommer att få dina utdelningar.

Här kan du läsa mer om hur du kan agera om utdelningar i dina pref.aktier uteblir.  

Inlösen

Alla preferensaktier har en förutbestämd kurs för inlösen. Detta är en stor skillnad jämfört med vanliga aktier, och något som är viktigt att känna till inför en investering.

I vår artikel  Så fungerar inlösen av preferensaktier kan du läsa mer om hur det går till.

Preferensaktier risk: Bortse inte från den!

Det är lätt att invaggas i en falsk trygghet med pref.aktier men det finns också risker.

Innan du köper preferensaktier bör du fundera på följande:

Ränteläget – stigande räntor sänker preffarna

Preferensaktier liknas ibland vid obligationer eftersom de påverkas av ränteläget. Om räntan stiger kommer priset på preferensaktierna att sjunka, allt annat lika. Omvänt apprecieras preffarna ifall marknadsräntorna sjunker. Det har att göra med att investerarna kräver bättre avkastning när den riskfria avkastningen ökar. Intresset för preffarna minskar och priset sjunker.

Ifall du tror på stigande räntor framöver behöver du ta med det i beräkningen när du bedömer risken i dina pref.aktier.

Läs gärna mer hör om detta:  Hur påverkar räntan preferensaktier?

Inflationen – om inflationen ökar är det negativt

En stigande inflation påverkar också priset på preferensaktier negativt. Logiken är densamma. Investerare kräver en högre direktavkastning för att det ska vara värt risken att investera i preferensaktier om inflationen är hög. En del av avkastningen äts ju nämligen upp av inflationen och måste dras av från avkastningen.

Aktieutdelningen är inte garanterad

Även om du har förtur framför stamaktieägarna finns det aldrig några garantier att du får aktieutdelningen. Bolagsstämman kan besluta att dra in utdelningen eller att skjuta på aktieinlösen. I ett sådant läge blir du sittandes med pref.aktier som tappar värde. Du vet aldrig ifall utdelningen kommer att återupptas.

Bolaget kan bestämma om återköp

Skulle bolaget råka ut för finansiella problem kan utdelningen på preffarna ställas in och aktiekursen faller som följd. Ifall bolaget återhämtar sig finns en risk att bolagstämman beslutar om återköp av de billiga preffarna istället för att återinföra utdelningarna. Detta är alltså inte samma sak som aktieinlösen till inlösenkurs.

Här hittar du en hel artikel som handlar om återköp av preferensaktier.

Konflikt med stamaktieägarna

Även om preffarna har förtur framför stamaktieägarna är det stamaktieägarna som har nästan all rösträtt. Därför finns en ständig fara att stamaktieägarna fattar beslut vid bolagsstämman som missgynnar preff-ägarna.

Så motverkar du risker med preferensaktier

Det finns en hel del likheter mellan pref.aktier och stamaktier när det handlar om att minimera riskerna. En del saker är dock specifikt för just pref.aktier.

Detta kan du göra:

 • Analysera bolagen
 • Diversifiera dina innehav med pref.aktier
 • Diversifiera med olika inriktningar
 • Sprid ut dina köp och investera utdelningar på nytt
 • Håll koll på inlösenvillkoren
 • Investera i pref.aktier som en krydda – ej som bas i aktieportföljen

Preferensaktier i fastighetsbolag

Preferensaktier är väldigt vanligt bland fastighetsbolag. Vi har gjort enhe artikel om detta som du kan läsa mer om här.

Kurspotentialen i pref.aktier

Som nämndes i jämförelsen mellan pref.aktier och stamaktier är det stor skillnad i kurspotential mellan dessa bägge aktietyper. Till detta ämne har vi ägnat en helt egen artikel där du kan läsa mer: Kurspotential i preferensaktier.

Fördelar och nackdelar med att äga preferensaktier

Ibland presenteras preferensaktier som ett alternativ till stamaktier. För de allra flesta är det snarare ett komplement att investera i. Det finns givetvis både fördelar och nackdelar med att investera i pref.aktier.

Fördelar med preferensaktier Stabila utdelningar.

Utdelningar fyra gånger per år.

 • Höga direktavkastningar.
 • Förtur till aktieutdelningarna.
 • Förtur vid likvidation.
 • Stabilt kassaflöde.
 • Lägre risk än i stamaktier.

Nackdelar med preferensaktier

 • Begränsad uppsida i aktiekursen.
 • Evig löptid = evig risk. Högre risk än i obligationer.
 • Hög risk att invaggas i falsk trygghet.
 • Lägre långsiktig avkastning än i stamaktier.
 • Känsliga för höjda räntor.
 • Känsliga för stigande inflation.

Hur värderar man preferensaktier?

Värdering av preferensaktier görs på ett annat sätt än värdering av stamaktier.

I artikeln Hur värderar man preferensaktier? finns en utförlig guide med både enkla och mer avancerade värderingsmetoder.

Checklista för att hitta bästa preferensaktier 2020

Så här kan du göra för att hitta de bästa preferensaktierna 2020:

 1. Analysera verksamheten: Bara för att många köper en viss preff finns det ingen garanti att det är ett bra köp. Du måste själv göra din bedömning av bolaget. Verkar ledningen trovärdig? Kontrollera att företaget som ger ut preferensaktierna har förmåga att tjäna pengar. Är kassaflödet jämnt eller varierar det kraftigt över tid? Är intjäningsförmågan osäker kan det hända att utdelningarna uteblir i framtiden. Självklart vill du även att företaget ska ha råd med aktieinlösen någon gång.
 2. Analysera marknaden: Hur ser marknaden som bolaget verkar på ut? Det är till exempel vanligt med pref.aktier bland bolag inom fastighetssektorn. Skulle fastighetssektorn drabbas av kris kommer det att öka risken i dessa preferensaktier.
 3. Var försiktig med direktavkastningen: Det kan vara lockande med en direkt-avkastning på 7 – 10 procent. Tänk bara på att det finns ett samband mellan bra dir.avkastning och risk. Ju högre direktavkastningen är desto större risk brukar investeringen innebära.
 4. Läs villkoren: För varje pref finns information (prospekt) om kurs för inlösen och vilka villkor som gäller i samband med aktieinlösen. Villkoren anger också vad som gäller kring utdelningar och vad som händer ifall de ställs in.

Utdelningskalender för preferensaktier (Preferenskalender)

Utdelningskalender. (Nedan finns en tabell som visar vilka aktier som har fast utdelning i vilken månad)

Kalender Utdelning – Lista

Preferensaktie Utdelningstillfällen Kalender Utdelning
Akelius Pref Kvartalsvis Februari, maj, augusti och november
Aros Bostadsutveckling Kvartalsvis Februari, maj, augusti och november
Alm Equity Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Amasten Pref Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
Corem Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Eniro Pref Kvartalsvis Ingen utdelning
Fast Partner Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Footway Pref Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
Genova Property Pref Kvartalsvis Februari, maj, augusti och november
Heimstaden Pref Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
Hemfosa Pref Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
K2A Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Klövern Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
NP3 Pref B Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
Oscar Properties Pref Kvartalsvis Februari, maj, augusti och november
Oscar Properties Pref B Kvartalsvis Februari, maj, augusti och november
Pegroco Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Preservia Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Prime Living Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
Quartiers Properties Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Sagax Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
SBB Pref Kvartalsvis Januari, april, juli och oktober
Sdiptech Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Tobin Properties Pref Halvår Jul och december
Victoria Park Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december
Volati Pref Kvartalsvis Februari, maj, augusti och november
Zetadisplay Pref Kvartalsvis Mars, juni, september och december

Bra och bäst preferensaktier enligt Avanzas kunder:

Efterfrågan på preferensaktier har ökat i takt med att det blivit allt svårare att få bra avkastning på sina sparpengar. En titt i Avanzas statistik över de populäraste aktierna ger en indikation om köpvärda preferensaktier.

Nedan listas de preferensaktier som är bra och bäst enligt Avanzas kunder. Mer information finner du i denna guide: Populära preferensaktier – detaljerade företagsbeskrivningar.

Klövern Preferensaktie

 • Klövern Pref aktie inl.kurs: 500 kr
 • Klövern Pref aktie utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning: 6,2 % (genomsnitt 3 år)

ALM Equity Preferensaktie

 • ALM equity preferensaktie inl.kurs: 120 kr
 • Utdelning: 8,4 kr / år
 • ALM preferensaktie direktavkastning: 7,7 % (genomsnitt 3 år)

Volati Pref

 • Volati Pref aktie inl.kurs: 725 kr fram tills maj 2020. Sedan är det 675 kr till och med 2025. Därefter är Volati Preferensaktie inlösen 625 kr.
 • Volati Preferensaktier utdelning: 40 kr / år.
 • Dir.avkastning Volati preferensaktie: 7,3 % (genomsnitt 3 år).

K2A Pref

 • K2A preferensaktie inl.kurs: 325 kr
 • K2A pref aktie utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien: 7,0 % (genomsnitt 3 år)

NP3 Preferensaktie

 • NP3 Fastigheter Preferensaktie inl.kurs: 35 kr
 • NP3 Preferensaktier utdelning: 2 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  Mellan 5,30 – 6,60 % sedan starten för 2 år sedan.

Sdiptech Pref

 • Sdiptech pref aktie inl.kurs: 105 kr
 • Sdiptech preferensaktie utdelning: 8 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  7,8 % (genomsnitt 3 år)

Sagax Preferensaktie

 • Sagax Pref aktie inl.kurs: 35 kr. Det går att göra en Sagax preferensaktie inlösen mot motsvarande mängd D-aktier.
 • Sagax Preferensaktie utdelning: 2 kr / år
 • Sagax pref aktie direktavkastning: 5,7 % (genomsnitt 3 år)

Corem Preferensaktie

 • Corem preferensaktie löser in på: 500 kr
 • Corem preferensaktie utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  5,9 % (genomsnitt 3 år)

Amasten Preferensaktie

 • Amasten preferensaktier inl.kurs: 350 kr
 • Amasten preferensaktier utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning i preferensaktien  6,6 % (genomsnitt 3 år)

Genova Property Group Preferensaktie

 • Genova preferensaktier inl.kurs: 130 kr innan november 2020. Sedan 110 kr.
 • Genova Property Group pref utdelning: 10,5 % / år
 • Dir.avkastning: 9,1 % (genomsnitt 3 år)

Quartiers Properties Pref

 • Quartiers pref aktie inl.kurs: 12 kr
 • Quartiers Properties preferensaktie utdelning: 0,96 kr / år
 • Dir.avkastning: 9,7 % (genomsnitt 3 år)

Heimstaden Pref

 • Heimstaden preferensaktie inl.kurs: 375 kr till i maj 2025. Sedan är inlösenkursen 330 kr.
 • Heimstaden preferensaktier utdelning: 20 kr / år
 • Dir.avkastning: 6,4 % (genomsnitt 3 år)

Preffar med bäst direktavkastning

Det är vanligt att pref.aktier har en betydligt högre direktavkastning en motsvarande stamaktier. Vissa pref.aktier kan ha en direktavkastning på uppåt 7 till 10 procent. Viktigt att känna till är dock att hög direkt-avkastning ofta också är en indikation på högre risk.

Direktavkastningen på pref.aktier räknas baserat på samtliga aktieutdelningar under året.
Utdelningen ändras som regel inte för pref.aktier men direkt-avkastningen varierar beroende på aktiekursen. När aktiekursen stiger minskar direktavkastningen. Så här hänger det ihop:
Direktavkastning = utdelning / aktiekurs

Här är ett urval av preferensaktier med högst genomsnittlig direkt-avkastning:

Quartiers Properties preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,7%

Pegroco Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,4%

Aros Bostadsutveckling Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 1 år: 7,7%

Genova Property Group Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 9,0%

ALM Equity Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,7%

Footway Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,6%

Sdiptech Preferensaktie

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 7,8%

Amasten Pref

Genomsnittlig direktavkastning 3 år: 6,6%

Utländska preferensaktier

Såväl de andra nordiska börserna som börserna i USA och Kanada har flera intressanta preffar listad.

Här har vi skrivit en hel artikel om bra utländska preferensaktier. Den är läsvärd och kan ge dig många bra förslag på intressanta och köpvärda utländska preferensaktier.

Tips: På Nordnet finns en lista med alla pref.aktier – både svenska och utländska. Där kan du även se utdelning och direktavkastning just nu.

Se Listan På Nordnet

Preferensaktier i Norden

Det är klent med preferensaktier på de nordiska börserna. På Helsingforsbörsen finns inga pref.aktier. Inte heller börsen i Reykjavik har några preferensaktier. Så det är tyvärr ganska ont om nordiska preferensaktier.

Preferensaktier Norge:

Preferensaktier Danmark:

Preferensaktier Finland:

 • Det finns inga preferensaktier på Helsingforsbörsen.

Preferensaktier Island:

 • Det finns inga preferensaktier på den isländska börsen.

Tyskland

Preffar fungerar på samma sätt i Tyskland som i Sverige. Där går de under namnet ”Vorzüge” som kommer av ordet “Vorzugsaktien”. Ibland syns det i namnet på aktien genom tillägget ”Vz”, ”VA” eller ”V” på slutet. Dessutom brukar tyska pref.aktier ibland markeras med en trea (3) i slutet av tickern. Till exempel är tickern för Porsche preferensaktie PAH3. Detta system gäller dock inte till 100 procent.
Det finns flera börser med handel i pref.aktier i Tyskland. Frankfurter Wertpapierbörse, ”Frankfurtbörsen” består av XETRA och Börse Frankfurt.

XETRA

Preferensaktie Ticker
Biotest AG Vz BIO3
BMW AG Vz BMW3
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz DRW3
Einhell Germany AG EIN3
Fuchs Petrolub SE Vz FPE3
Henkel AG & Co KGaA HEN3
Jungheinrich AG JUN3
KSB SE & Co. KGaA Vz KSB3
MAN SE Vz MAN3
METRO AG Vz CEC1
METRO AG VZO O.N. B4B3
Ökoworld AG Vz VVV3
Porsche Automobil Holding SE PAH3
Sartorius AG Vz SRT3
Schaeffler AG SHA
Sixt SE Vz SIX3
Sto SE & Co. KGaA STO3
Villeroy & Boch AG Vz VIB3
Volkswagen Pref AG Vz VOW3

Börse Frankfurt

Preferensaktie
EUROKAI GmbH & Co. KGaA VZO
MINERALBR.UEBERK.-VZ-
Samsung Electronics Co. Ltd. GDR
Gerdau S.A. ADRs
EDDING AG O.N. VZO O.N.
AGROB IMMOB.AG VZO
Westag + Getalit AG Vz
Itau Unibanco Banco Multip.S.A (ADRs)
Petroleo Brasileiro S. A. Spons. ADRs
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vz
Walter Bau AG Vz
GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A
Cia Energetica de Minas Gerais
BANCOLOMB. ADR/4 KP 500
Petroleo Brasileiro S.A. Preferred Shares
COPEL – CIA PR DE ENERGIA ADR
SURGUTNEFT. VZ (ADR)
Fröhlich Bau AG Vz
VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5
IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Braskem
BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
GERDAU S.A. PFD
CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1
GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1
ULTRAPAR PART. PFD ADR 1
Bradespar
AZUL SA PFD ADR 1
ELETROBRAS – PREF
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG (ADRs)
AGF MANAGEMENT ‘B’
GOL L.A.I.PFD ADR 1/2
TIM Participaçoes S.A. ADRs
BANCO BRADESCO SA – PREF
AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1
COPEL – CIA PR DE ENERGIA
CENTRAIS EL.BR.EL.PFD ADR
USIMINAS – PREF
BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Vz
MECHEL PFD ADRS 1/2/RL 10
Telefonica Brasil S.A. ADRs

 
Börse Berlin

Preferensaktie Sektor Land
Drägerwerke AG & Co. KGaA – Vorzugsaktien Medicinsk utrustning Tyskland
Fuchs Petrolub SE – Vorzugsaktien Kemisk industri Tyskland
MAN AG Vorzüge Verkstad Tyskland
Henkel AG & Co. KGaA – Vorzugsaktien Kemisk industri Tyskland
VOLKSWAGEN Vorzüge Fordon Tyskland
Metro Wholesale & Food Specialist AG – Vorzugsakti Tyskland
Bank für Tirol u. Vorarlberg – Vorzugsaktien Bank Österrike
BKS Bank AG – Vorzugsaktien Bank Österrike
KSB AG – Vorzüge Verkstad Tyskland
CECONOMY AG – Vorzugsaktien Holdingbolag Tyskland

Preferensaktier USA & Kanada

Det finns ett mycket stort utbud av amerikanska pref.aktier. Det går att hitta preffar i USA med riktigt god avkastning. Cirka 150 av preffarna har en direktavkastning som är större än 7 procent.
Det finns flera hundra preferensaktier i USA. Antalet aktiebolag som står bakom preferensaktierna är dock snäppet mindre eftersom vissa bolag ger ut flera serier av sina pref.aktier. Störst antal amerikanska pref.aktier hittar du på Nordnet.
Generellt sett är det bara aktier inom tre branscher som har tillstånd att ge ut preffar i USA:

 • REIT
 • Finansiella institutioner
 • Bolag inom samhällsservice (Public Utility)

Den kandensiska marknaden är mindre känd för oss svenskar, men likväl intressant. Du hittar en fullständig lista över kanadensiska preferensaktier på Nordnet.

Dessa amerikanska preferensaktier ingår i S&P index för preferensaktier:

Preferensaktie Ticker Sektor
Broadcom Inc 8.00 % Cum Conv Pfd Registered Shs 2019-30.09.22 Series A AVGOP IT
Becton Dickinson & Co. Deposit Shs Repr 1/20th Cum Conv Pfd Registered Shs Series A BDXA Sjukvård
GMAC CAP TR I GTD TR PFD-2 ALLY PR A Finans
Citigroup Cap XIII 7.875% TruPS C PR N Finans
Sempra Energy 6 % Cum Conv Red Pfd Registered Shs 2017-15.01.21 Series A SRE PR A Utilities
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE JPM PR C Finans
Danaher Corp Cum Conv Red Pfd Registered Shs Series A DHR PR A Sjukvård
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series Q WFC PR Q Finans
JP Morgan Chase & Co-Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD JPM PR D Finans
Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series K C PR K Finans

Fonder med preferensaktier

Fonder med preferensaktier kan vara bra för dig som inte vill investera i egna pref.aktier.

Läs mer om alternativ till preferensaktier här

Missa heller inte våd artikel: Är preferensaktier svåra att sälja?

Missa heller inte vår artikel: Var kan jag lära mig mer om preferensaktier?

Fler funderingar om att köpa preferensaktier? Kika på vår FAQ där vi svarar på de vanligaste frågorna om ämnet. 

Vad är preferensaktier?

Preferensaktier är aktier vars ägare har förtur till utdelning och i händelse av likvidation. Preferensaktier har ofta hög direktavkastning och utdelningar fyra gånger per år. Ofta finns en inlösenkurs till vilket bolaget kan lösa in preferensaktierna.

Varför finns preferensaktier?

Företag ger ut preferensaktier för att få in kapital till verksamheten. Det är ett alternativ till att ge ut stamaktier, obligationer eller ta banklån.

Hur fungerar preferensaktier?

Preferensaktier handlas till marknadspris på börsen. Du får vanligtvis utdelning fyra gånger per år. Ifall bolaget väljer att lösa in preffarna är det ofta det angivna inlösenpriset som gäller.

Varför ger företag ut preferensaktier istället för vanliga aktier?

Att ge ut preferensaktier är ett sätt att få in nytt kapital i bolaget utan att det existerande aktiekapitalet späds ut.

Varför emittera preferensaktier när det går att ge ut obligationer?

Preferensaktier räknas som eget kapital och inte som skuld vilket obligationer gör. Därmed kan soliditeten bevaras genom att ge ut preferensaktier istället för obligationer. Dessutom har företaget större plikt jämtemot obligationsinnehavarna jämfört med innehavare av preferensaktier.

Varför ger företags ut preferensaktier istället för att ta banklån trots att ”räntan” blir högre?

Ett banklån ökar skuldsättningen i bolaget, vilket innebär att soliditeten minskar. Ofta kan det också handla det om att bolaget inte vill bli allt för beroende av banken. Vid banklån finns det alltid vissa krav att leva upp till. Preferensaktier ger bolaget större frihet.

Vad händer med direktavkastningen i preferensaktier om kursen stiger?

Direktavkastningen i preffar (och andra aktier) står i direkt motsats till aktiepriset. När kursen stiger sjunker direktavkastningen. Till skillnad från stamaktier höjer preffar sällan utdelningen. Din utdelning påverkas inte när kursen stiger och direktavkastningen sjunker ifall du redan äger preferensaktien i fråga.

Varför köpa preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier ifall du vill få en hög och ganska säker direktavkastning på dina pengar. Det kan vara ett bra sätt att diversifiera aktieportföljen på. Eftersom preferensaktier brukar ha utdelningar fyra gånger per år kan det bli ett bra kassaflöde från dina utdelningar.

Vad betyder preferensaktier på engelska?

Preferensaktier heter på engelska ”Preferred Stock”.

Vad innebär preferensaktier för preferensaktieägarna?

För preferensaktieägarna innebär dessa aktier bland annat följande:

 • En fast utdelning: Preferensaktierna delas ut på regelbunden basis. Vilken frekvens det sker i kan skilja sig åt mellan olika bolag och mellan olika aktier, men det är vanligt att de betalas ut varje kvartal. Om en utdelning inte sker kommer det innebära en extra avgift för bolaget. Avgiften är bestämd i förväg och ligger vanligtvis mellan 7 och 20 procent. Denna avgift ska betalas ut, tillsammans med den fasta utdelningen, tills hela skulden har betalats tillbaka till preferensaktieägarna.
 • Förtur vid utbetalningar: Preferensaktieägarna har förtur på att få pengar av bolaget när utbetalningar görs. Detta betyder att pengar i första hand delas ut till preferensaktieägarna, och i andra hand till exempelvis stamaktieägarna. Vid konkurs betalas pengar först ut till obligationsägare och därefter till preferensaktieägare.
 • Konstant summa som delas ut: Summan som delas ut till preferensaktieägare är ofta bestämd på förhand och förblir vanligtvis oförändrad. Med andra ord finns det ingen definitiv korrelation mellan bolagets eventuella ekonomiska vinst eller förlust och de utdelningar som görs till preferensaktieägarna, utan preferensaktieägarna blir tilldelade den summan som beslutats om från början. Detta gör att preferensaktier i vissa fall kan ses som mer limiterade och stabila till sin karaktär, jämfört med exempelvis stamaktier där summan som delas ut kan variera mer.

Varför sjunker preferensaktier?

Preferensaktier kan sjunka av flera skäl. De är räntekänsliga vilket innebär att priset sjunker ifall räntan höjs, ungefär som för obligationer. De är också känsliga för inflation. Priset kan ofta även sjunka ifall kursen klättrat över inlösenkursen eller om de finansiella förutsättningarna i bolaget försämras.

Hur påverkar räntan preferensaktier?

Räntan påverkar priset på preferensaktier i motsatt riktning, allt annat lika. När räntan höjs sjunker priset. När räntan sjunker stiger priset.

Läs mer i vår artikel om hur räntan påverkar stamaktier.

Hur köper man preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier genom nätmäklare eller din bank på Stockholmsbörsen, First North Stockholm och NGM, precis som när du köper stamaktier.

Vad behövs för att ett bolag ska kunna sälja preferensaktier?

För att ett bolag ska kunna sälja dessa preferensaktier måste detta finnas inom bolagets stadgar, vilka beslutas om i bolagsordningen. Om en majoritet i bolagsstämman röstar ja till förslaget så kan det införas och styrelsen fatta beslut gällande preferensaktier och utgivning av dessa.

I stadgarna ska det framgå information gällande bland annat vilka typer av aktier som ska finnas tillgängliga, samt i vilket avseende de innebär förtur för preferensaktieägaren. Ibland kan det vara en aktietyp som bolaget tillhandahåller tillfälligt, och i dessa fall bör det även framgå i stadgarna vilken tidsperiod det är som avses.

Hur säljer man preferensaktier?

Du säljer preferensaktier precis som vanliga aktier. Lägg in en säljorder genom att ange hur många preffar du vill sälja och till vilket pris.

Vilken investeringshorisont ska man ha för preffar?

Priset för preffar kan gå upp och ner även om volatiliteten ofta är mycket lägre än för motsvarande stamaktier. Investeringshorisonten bör därför vara längre än något år men den kan vara kortare än för dina övriga aktieinnehav.

Är det bra med stigande utdelning i preffar?

Nej, inte nödvändigtvis. I några få fall höjs utdelningen i preffar. Risken finns att bolagsstämman väljer att lösa in preferensaktierna innan utdelningen höjs.

Vad betyder sjunkande inlösen i preferensaktier?

Sjunkande inlösen i preferensaktier innebär att inlösenkursen sänks successivt enligt ett förutbestämt mönster. Det kan tolkas som att bolagsstämman tidigast kan tänkas lösa in preffarna vid det datum som anges för den lägsta nivån på inlösenkursen.

Vad betyder stigande inlösen i preferensaktier?

En stigande trappa för inlösen kan ses som en signal om när inlösen kan förväntas. Det finns en överhängande risk att bolaget beslutar att lösa in preferensaktierna innan inlösenpriset höjs för att undvika en onödig utgift.

Vilka ekonomibloggare skriver om preferensaktier?

Vi på Samuelssons Rapport skriver då och då om preferensaktier. Marcus Hernhag har gjort sig känd för att skriva om preffar. En annan aktiebloggare som skriver om preferensaktier är Petrusko.

Har du några exempel på preffar som lösts in nyligen?

Balder preferensaktier löstes in till inlösen kurs 350 kr i oktober 2017. Ratos preferensaktie löstes in i juni 2017. Högkullen Pref löstes för ett par år sedan. SAS preferensaktie inlösen var i december. Hancap Pref avnoterades i mars 2019. Victoria Park Preferensaktier löstes in i juli 2019. Akelius Preferensaktie inlösen skedde i slutet av 2019.

FAQ om Preferensaktier

Vad är preferensaktier?
Preferensaktier är en typ av aktier som ger innehavaren förtur till utdelning framför innehavare av stamaktier. De erbjuder ofta hög direktavkastning och utdelas kvartalsvis, vilket gör dem till ett populärt alternativ till företagsobligationer och vanliga utdelningsaktier.

Vad skiljer preferensaktier från stamaktier?
Huvudskillnaden ligger i utdelningsprioriteten, där preferensaktieägare har förtur framför stamaktieägare. Dessutom har preferensaktier ofta en fast utdelning och erbjuds kvartalsvis, medan stamaktier kan ha varierande utdelning och utdelningsfrekvens.

Hur ofta ger preferensaktier utdelning?
Det är vanligt med kvartalsvis utdelning för preferensaktier i Sverige, vilket bidrar till ett stabilt kassaflöde för investerare.

Är utdelningen på preferensaktier garanterad?
Även om preferensaktier ger förtur till utdelning, finns det inga garantier. Om företagets finanser inte tillåter utdelningar kan även preferensaktieägare bli utan.

Vad händer om ett företag går i konkurs?
Preferensaktieägare har även förtur framför stamaktieägare i händelse av konkurs eller likvidation, men det finns aldrig någon garanti för återbetalning.

Vad innebär en inlösenkurs för preferensaktier?
Inlösenkursen är den förutbestämda kurs vid vilken bolaget kan välja att lösa in preferensaktierna. Det ger bolaget möjlighet att återköpa aktierna till en specifik kurs, och investerare blir ersatta enligt den kursen.

Kan preferensaktier bidra till ett starkt kassaflöde i aktieportföljen?
Ja, eftersom de ofta erbjuder hög direktavkastning och regelbunden utdelning, kan preferensaktier vara lämpliga för investerare som söker ett starkt kassaflöde.

Vilka risker finns med att investera i preferensaktier?
Risken med preferensaktier inkluderar bl.a. känslighet för ränteförändringar och inflation, samt risken för att utdelningar kan utebli eller att inlösen skjuts upp. De erbjuder en begränsad kurspotential jämfört med stamaktier och kan ses som mer riskfyllda än obligationer.

Summering

Preferensaktier är en speciell typ av aktie som ger ägarna ett förtursskydd. Ägarna har rätt att få sina aktier inlösta före vanliga aktier och har också rätt att få en fast ränta som är särskilt för preferensaktier. De vanligaste preferensaktierna är Hernhag Preffar, Sdiptech Preffar, Corem Preffar, Alm Equity Preffar, Corem Property Group Preffar, Heimstaden Preffar, K2a Preffar, NP3 Preffar, Avanza Corem Preffar, Balder Preffar, Akelius Preffar och Volkswagen Preffar. För att inlösa Preferensaktier måste ägarna ta reda på den aktuella inlösenkursen som anges av bolaget. För att hitta den bästa listan över preferensaktier för 2022, är det viktigt att göra research och jämföra de olika preferensaktierna och deras fördelar och nackdelar. Det är också viktigt att kontrollera inlösenkurserna för att säkerställa att man får det bästa värdet för sina aktier.

Ordlista – Preferensaktier

 1. Preferensaktier – Aktier med första rätt till utdelning, vanligtvis utan rösträtt.
 2. Investering – Att placera kapital i syfte att generera avkastning.
 3. Guide – En handledning eller instruktionsmaterial för att navigera genom ett ämne eller en process.
 4. Bästa – Högsta kvalitet eller mest fördelaktiga.
 5. Preffar – Kortform för preferensaktier.
 6. Inlösen – Återköp av preferensaktier av företaget.
 7. Företag – En organisation som bedriver ekonomisk verksamhet.
 8. Utdelning – Delning av företagets vinster till aktieägarna.
 9. Rösträtt – Rättigheten att rösta i företagsangelägenheter.
 10. Kapital – Pengar eller tillgångar som används för att generera ytterligare värde.
 11. Risk – Möjligheten för förlust eller negativ avvikelse från förväntade resultat.
 12. Avkastning – Mängden vinst eller förlust på en investering över en viss tidsperiod.
 13. Portfölj – En samling av olika investeringar som ägs av en person eller organisation.
 14. Marknad – Den plats där köpare och säljare möts för att handla med varor eller tjänster.
 15. Ränta – Kostnaden för att låna pengar eller avkastningen på en investering.
 16. Löptid – Tiden innan en skuld måste betalas tillbaka eller en investering når mognad.
 17. Förfallodag – Datumet då en skuld eller en investering måste betalas tillbaka.
 18. Utbyte – Den mängd av en vara eller tjänst som kan erhållas i utbyte mot en annan.
 19. Kupongränta – Den fastställda räntan på en obligation som betalas periodiskt till dess förfallodag.
 20. Räntesats – Procentandelen av ett lån som betalas som ränta över en viss tidsperiod.
 21. Utdelning – En utdelning av företagets vinst till dess aktieägare.
 22. Fördelning – Fördelningen av vinster eller tillgångar till aktieägarna.
 23. Likviditet – Mått på hur lätt en tillgång kan säljas utan att påverka dess pris.
 24. Volatilitet – Mått på den genomsnittliga variationen av avkastning för en finansiell tillgång.
 25. Tillväxt – Ökningen av en investeringsvärde över tid.
 26. Kurs – Priset på en aktie eller en annan finansiell tillgång på en given tidpunkt.
 27. Anmälningsrätt – Rätt för aktieägare att köpa fler aktier i ett företag vid en given kurs.
 28. Fond – En pool av pengar som förvaltas för att investera i olika tillgångar.
 29. Användningsändamål – Syftet med att använda kapital eller tillgångar för att uppnå specifika mål.
 30. Förvaltning – Processen för att administrera och övervaka investeringar.
 31. Kostnad – Mängden pengar som spenderas på att köpa eller underhålla en tillgång.
 32. Tillgång – En resurs som ägs av ett företag eller en person som har ekonomiskt värde.
 33. Utbud och efterfrågan – Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan som påverkar priset på en vara eller tjänst.
 34. Likvidationspreferens – En preferens i utdelning som ger vissa aktieägare företräde vid likvidation av företaget.
 35. Kapitalvärde – Den nuvarande värdet av framtida betalningar, diskonterat till dagens värde.
 36. Stabilitet – Förmågan hos en investering att bibehålla sin värde över tid.
 37. Utbyte – Mått på avkastningen på en investering i förhållande till dess pris.
 38. Förfarande – En serie steg som måste följas för att uppnå ett visst mål.
 39. Försäljning – Handlingen att överföra ägandeskapet av en tillgång i utbyte mot pengar.
 40. Riskhantering – Processen för att identifiera, utvärdera och hantera risker i en investeringsportfölj.
 41. Strategi – En plan för att uppnå ett visst mål, särskilt i affärssammanhang.
 42. Tillgångsallokering – Fördelningen av investeringar över olika tillgångsklasser för att uppnå en önskad avkastning.
 43. Kreditvärdering – Utvärdering av en persons eller företags kreditvärdighet baserat på deras betalningshistorik och finansiella status.
 44. Utnyttjande – Användningen av lånade medel för att öka potentiell avkastning på en investering.
 45. Diversifiering – Spridning av investeringar över olika tillgångar för att minska riskerna.
 46. Kreditrisk – Risken för att en låntagare inte kan betala tillbaka ett lån.
 47. Inflation – Ökning av det allmänna prisnivån på varor och tjänster över tid.
 48. Styrelsens beslut – Beslut tagna av företagets styrelse angående dess verksamhet och strategi.
 49. Tillgångsansvarig – En person eller enhet som är ansvarig för förvaltningen av tillgångar.
 50. Skatteimplikationer – Konsekvenserna av beskattning på ekonomiska beslut eller transaktioner.

Disclaimer: Samuelssons Rapport och denna sida är skapad manuellt och detta kan medföra fel i både statistik och information. Tänk på att alltid göra din egen analys innan du investerar kapital. Sidan kan innehålla skrivfel och inaktuella uppgifter. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier och fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting på sajten skall ses som rådgivning eller tips. Vi använder samarbetslänkar till olika företag. Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza. Vi använder cookies. Tack för att du läst vår artikel om preferensaktier.

No schema found.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?