April 4

Price Action Trading – Lär dig hur det går till

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Price Action Trading

Som vi nämnt tidigare, använder price action traders mestadels naken prisdata för att försöka utröna vart marknaden är på väg. I den här delen av artikeln kommer vi att gå igenom de mest populära koncepten inom price action trading, vilka är:

  • Stöd och motstånd
  • Candlestickformationer
  • Grafformationer

Volym är också något som används i stor utsträckning av price action traders, och vi har valt att lägga det under en egen rubrik lite senare i artikeln.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är prisnivåer som marknaden brukar ha svårigheter att passera på grund av att nivån skyddas av många marknadsspelare.
En motstånds- eller stödnivå karaktäriseras av att kursen brukar vända rund de nivåerna. Ofta ser man att en motstånds-eller stödnivå har testats upprepade gånger, men vänt om varje gång.

För att göra det klarare ligger motståndsnivåer över det rådande priset, och är en nivå där marknaden förväntas vända, eller åtminstone bromsa upp ett litet tag. En motståndsnivå uppstår eftersom att marknadsspelare övervakar en viss nivå, och i sänder ut säljordrar när marknaden når den nivån , eftersom att de förväntar sig att kursen skall vända om. Ofta ligger det stop orders runt dessa nivåer som också triggas, vilket ökar säljtrycket i marknaden.
En annan aspekt av motstånd är att utbrott över dem övervakas på samma sätt. Ofta väntar många traders på att marknaden skall gå över en motståndsnivå, för att då gå in i marknaden. Detta bidrar till att marknaden i vissa fall kan komma att gå upp mycket fort bara om motståndsnivån bryts. Med andra ord uppstår ett utbrott.

Utbrott
Utbrott

 

På ungefär samma sätt är en motståndsnivå en nivå där marknaden brukar finna stöd, och studsa mot. Precis som kring motstånd brukar det finnas en hel del stop ordrar placerade precis under en stödnivå, vilket kan leda till ett utbrott på nedsidan om marknaden rör sig under den.

Hur du identifierar potentiella stöd och motståndsnivåer.

Traders nyttjar många olika metoder för att komma fram till var de skall placera motstånds- och stödnivåerna. Det vanligaste sättet är dock att dra en horisontell linje som förbinder tidigare toppar och bottnar med varandra. På så sätt dras en linje som kan vara rak eller lutande, och som utgör antingen ett motstånd eller stöd, beroende på om det är över eller under priset.

Motstånd och stöd
Motstånd och stöd

Ett annat vanligt sätt är att använda så kallade pivotlinjer, vilka är horisontella linjer som dras från pivotpunkter, vilka i sin tur är nivåer som beräknas utifrån ett medelvärde av öppnings-, stängnings-, lägsta-, och högstanoteringarna för dags-, vecko-, eller månadsstaplar.
Fibonacci används också ofta för att identifiera potentiella motstånds- och stödnivåer. Ofta kalkylerar man fibonacci från en lokal botten till en lokal topp, och nyttjar fibonaccinivåer såsom 38.2%, 61.8%, 100% och  144%  för att finna nivåer där marknaden troligen kommer att vända om.

Använda motstånd och stöd i trading

Eftersom att motstånd och stöd representerar olika nivåer i marknaden där köp- och säljtryck möts, brukar traders lägga stor betydelse vid dessa nivåer i sin analys av marknaderna. Detta betyder att nivåerna bevakas noga, och på så sätt ofta blir lite av en självuppfyllande profetia, då många står redo att köpa vid ett närmande av ett stöd, och sälja när marknaden närmar sig ett motstånd. Detta bidrar till att öka nivåernas betydelse ytterligare.
Enkelt kan man säga att en trader antingen kan använda motstånd och stöd för att bevaka utbrott och agera på dem, eller för att satsa på att marknaden kommer att vända om runt dessa nivåer.
När det gäller att försöka agera på utbrott använder många traders sig av candlestickformationer som signalerar en fortsättning av trenden. På samma sätt nyttjar många traders som vill satsa på att nivån kommer att hålla sig av candlestickformationer som signalerar att trenden håller på att vända.
Det är också vanligt att använda sig av volym för att bedöma hur signifikant en prisrörelse är. Oftast vill man ett ett utbrott har hög volym, för att höja chansen att traden utvecklas i ens riktning.

Candlestickformationer

Vi har redan nämnt candlesticks en gång tidigare när vi gick in på olika diagramtyper. En aspekt vi dock inte gick in på så mycket, är att candlesticks bildar olika formationer, som har olika innebörd.
Price action traders använder sig ibland av olika candlestickformationer i sin analys, och i den här delen av artikeln skall vi diskutera några av de vanligaste formationerna!
Här är en bra bild som förklarar hur candlesticks fungerar, ifall att du har det färskt i minnet.

Candlestick
Candlestick

Låt oss gå igenom några olika candlestickformationer!

Hammer och shooting star

Det finns en hel del enskilda candlestickformationer som indikerar att att marknaden eventuellt håller på att vända om.

Hammer och shooting star-formationerna är två exempel på detta. 

En hammer har en lång nedre veke, och en liten kropp. Den övre veken skall vara minst två gånger så lång som själva kroppen. Den uppstår efter en tids nedgång, och betraktas som en positiv omslagsformation.
En shooting star kan sägas vara en omvänd hammer. Den har en liten kropp och en lång övre veke, och den lägre veken är frånvarande eller väldigt liten. En shooting star uppstår efter en tids uppgång, och signalerar att marknaden är på väg att vända ned.
C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_150853.JPG
C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_151851.JPG

Engulfingformationer

Engulfingformationerna är formationer som består av två candlesticks endera, och indikerar att kursen är på väg att vända om. De grupperas in i antingen bearish engulfing eller bullish engulfing beroende på om de signalerar en positiv eller negativ omvändning av trenden.
En bullish engulfing består av en lång positiv stapel som omsluter den föregående negativa stapelns kropp. Den uppstår efter en tids nedgång, och ses som en positiv omslagsformation.
En bearish engulfing, å andra sidan, består av en lång negativ stapel som omsluter den föregående positiva stapeln. Den uppstår efter en tids uppgång, och tros indikera att den positiva trenden är på väg att vända om.
C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_150924.JPG
C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_150958.JPG

Tweezers

Tweezers består av två staplar och är omslagsformationer. Det finns två olika sorter av tweezers, vilka är tweezer bottom och tweezer top.
En tweezer top består av två på varandra följande candlesticks med samma högstanotering, och föregås av en uppåtriktad marknadsrörelse. Den anses av de flesta vara en negativ reversalformation.
img 5d5fbfd43f806 Samuelssons Rapport
En tweezer bottom uppstår efter en tids nedgång, består av två candlesticks med samma lägstanotering, och tolkas som en positiv omvändningsformation.img 5d5fbfcf204a5 Samuelssons Rapport

En intressant detalj om tweezer-formationerna är att de bildar dubbeltoppar eller dubbelbottnar i en lägre tidsupplösning.

Piercing Line och Dark Cloud Cover

Piercing line och dark cloud cover är två ytterligare exempel på omslagsformationer.

En piercing line föregås av en nedtrend, och ses vanligtvis som en positiv omslagsformation. Den första stapeln består av en lång negativ stapel, och följs av en positiv stapel som gappar ned, men lyckas stänga över föregående stapel mittpunkt.
C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_151128.JPG
En dark cloud cover är en omvänd piercing line, och ses sålunda som en negativ omslagsformation. Den första stapeln är positiv, medan den andra är öppnar med ett positivt gap, men stänger nedanför föregående stapels mittpunkt.C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_151057.JPG

Morning star och evening star

Här har vi återigen en uppsättning omslagsformationer. Morning star och evening star består av till skillnad från de formationer vi tittat på tidigare av tre staplar, men signalerar likt de förra att marknaden är på väg att vända om.
En morning star uppstår efter en tids nedgång, och ses speciellt som en viktig signal när den uppstår nära ett viktigt stödområde. Den första stapeln är negativ, och följs av en stapel som gappar ned. Den sista stapeln är lång och positiv.
C:UsersIFEANYIDesktoparticlesprojectsWILLIAMS PROJECTNew folderIMG_20190109_150209.JPG
En evening star är en negativ omslagsformation som uppstår efter en tids nedgång. Den anses extra kraftfull om den bildas runt en motståndsnivå Den första stapeln är positiv, och följs av ett positiv gap och en liten stapel. Den tredje stapeln är lång och negativ.
C:UsersIFEANYIAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_20190109_150240.jpg

Hur man tradar candlestickformationer

Candlestickformationer fungerar oftast bäst när man kombinerar dem med andra tekniska analysmetoder, såsom stöd-och motstånd eller trendlinjer. Ett av de vanligaste sätten är att bara trada i den rådande långsiktiga trendens riktning och använda candlesticks för att bekräfta att en tillfällig pullback är över.
I bilden nedan ser du hur vi har identifierat en stigande trend, där vi har sammanbundit de lokala bottnarna med en trendlinje. Genom att invänta en positiv omslagsformation kring trendlinjen, försökte vi öka sannolikheten att marknaden verkligen var på väg att vända om!

Candlestickformationer och trendlinje
Candlestickformationer och trendlinje

Grafformationer

Det finns många många populära grafformationer I den här delen av artikeln tänkte vi diskutera några av de mest vanliga.

Huvud-skuldra-formationen

Huvud skuldra-formationen är en välkänd reversalformation som uppstår efter en tids uppgång. Den visar att marknaden är oförmögen att producera nya högre toppar, och indikerar att den snart kommer gå ned.
Formationen består i grunden av tre delar:

  1. En första lokal topp som bildar den vänstra skuldran
  2. En ny högre topp, som bildar huvudet
  3. Ytterligare en lägre topp, som bildar den högra skuldran.

Formationen är komplett när börsen vänder ned och går under nacklinjen, som är en linje som förbinder de två bottnarna i formationen. Se bilden nedan.

Huvud-skuldra-formation
Huvud-skuldra-formation

Den omvända versionen av huvud skuldra-formationen kallas logiskt nog för en inverterad huvud skuldra, och uppstår efter en tids nedgång.

Dubbeltoppar och dubbelbottnar

Dubbeltoppar och dubbelbottnar betraktas som signifikanta trendvändningssignaler.
En dubbeltopp är en negativ signal som uppstår efter en tids uppgång, och som signalerar att den rådande positiva trenden kan ha nått sitt slut. I grunden består den av en första topp, varifrån marknaden sedan går tillbaka, för att sedan prestera ännu en topp i höjd med den förra.
Formationen avslutas när priset faller ned under formationen lägstanivå, som bildas mellan de två topparna. Se bilden nedan.

Dubbeltopp
Dubbeltopp

En dubbelbotten å andra sidan är en positiv omslagsformation som bildas efter en längre nedtrend när börsen presterar två bottnar på ungefär samma nivå. När kursen går över formationens högstanivå anses den vara komplett.

Kilar

Man kan säga att det finns två sorters kilmönster, vilka är stigande och fallande kilar.
En fallande kil består av av en serie av av sicksackliknande prisrörelser, där varje topp och botten är lägre än den förra, vilket ger formationen utseendet av en kil. En fallande kil betraktas ofta som en positiv signal, och kursen förväntas tillslut bryta upp på ovansidan.

Fallande Kil
Fallande Kil

I en stigande kil är istället bottnarna och topparna konstant stigande. En stigande kil anses oftast signalera att marknaden är på väg att bryta ned på nedsidan.

Trianglar

Trianglar ses ofta som ett tecken på att trenden kommer att fortsätta.
Det finns tre typer av trianglar, vilka är:

  1. Stigande trianglar
  2. Fallande trianglar
  3. Symmetriska trianglar

En stigande triangel består an en serie toppar som bildas på samma nivå, medan bottnarna blir högre och högre för varje gång börsen vänder om. Se bilden nedan:

Triangelformation
Triangelformation

I fallande trianglar förblir istället bottnarna lika höga, medan topparna blir lägre och lägre.
I en symmetrisk triangel faller topparna och stiger bottnarna samtidigt.

Flaggor och vimplar

Flagg och vimpelmönster anses vara fortsättningsformationer som signalerar att marknaden kommer att fortsätta i den rådande riktningen, och de kan uppstå både i en positiv och negativ trend.

Flaggformation
Flaggformation

Kort sagt kan man säga att en flaggformation är ett mönster som uppstår efter en snabb uppgång, varefter priset konsoliderar inom vad som ser ut som en rektangulär form.
En vimpelformation är väldigt lik flaggformationen, men med skillnaden att konsolideringen som följer upp- eller nedgången antar en triangulär form.

Vimpelformation
Vimpelformation

 

Hur används grafformationer i trading?

För att öka oddsen att du står på rätt sida om börsen, kan du kombinera prismönster med annan teknisk analys, såsom motstånd och stöd eller candlestickformationer. Du kan också använda dig av skillnader i volym, för att nämna ett annat exempel.
Om vi tittar närmare på huvud-skuldra-formationen, kan man t.e.x anta att den högra skuldran skall formas med lägre volym än den vänstra, medan den avslutande nedåtrörelsen formas med hög volym, för att öka chanserna att mönstret fungerar.
Chart Pattern Trading

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading.

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Är teknisk analys användbart? (Trading analyser, fungerar det?)

Är teknisk analys användbart? (Trading analyser, fungerar det?)

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?

Teknisk Analys och Volym – Hur man använder volymen det inom TA och trading?