April 4

Råvaror | Komplett Guide Till Råvarumarknaden (Trading på Råvarubörsen)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Råvarumarknad är en marknad som specialiserar sig på handel med råvaror. Råvarubörsen är en marknad som ger handlare möjlighet att sälja, köpa och handla med råvaror. Det finns olika typer av råvaror som du kan handla med, som guldråvaror, olje- och energi-råvaror, livsmedelsråvaror, industriråvaror och finansråvaror. Mest handlade råvaror är guld, olja, koppar, socker, kaffe, bomull och soja. Exempel på råvaror som du kan handla med är guld, olja, koppar, socker, kaffe, bomull, soja, majs, vete, järnmalm, nickel, aluminium, kol, bly, platina, palladium och råolja.

Råvarumarknaden guld är en av de mest populära marknaderna för att handla med guld. Guld är en av de mest populära råvarorna att handla med på råvarubörsen. Det finns även andra råvaror som du kan handla med på marknaden, som olja, koppar, socker, kaffe och bomull. På marknaden kan du också handla råvaror som majs, vete, järnmalm, nickel, aluminium, kol, bly, platina, palladium och råolja. Att handla med råvaror kan vara en lönsam investering och det är viktigt att undersöka marknaden och förstå råvarornas priser och utveckling innan man börjar handla. Alla som handlar med råvaror måste följa råvarumarknadens regler för att säkerställa att de följer lagar och regler.

Råvaror är ständigt närvarande i vår vardag och det är nästan omöjligt att leva utan dem. De förekommer i flera olika skepnader. Några exempel är majs, apelsinjuice, el, naturgas och olja. Även om du använder somliga av dess på daglig basis är det inte hugget i sten att du vet vad råvarumarknaden eller börs är. Visst rapporterar nyheterna om kursförändringarna varje kväll, men vad är det för tillgångar de rapporterar om, och hur fungerar råvarubörserna?

En råvarumarknad är normalt en handelsplats, antingen elektronisk eller fysisk, som låter köpare och säljare handla råvaror och andra centrala tillgångar. Det finns två olika varianter av råvarubörser. Antingen kan det vara en faktisk handelsplats där produkten byter ägare direkt. Alternativt kan råvaror handlas med terminskontrakt, där de två parterna når en överenskommelse om en framtida transaktion.

Det finns så många intressanta aspekter och idéer som du kanske vill lära dig för att kunna handla med råvaror. Därför har vi sammanställt en komplett guide till råvarumarknaden där vi beskriver hur råvaror handlas över börsen. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om råvaror.

Artikelns Innehåll

Innan du läser vidare vill vi ge en snabb överblick över vad denna artikel innehåller. Du kommer att lära dig viktiga attribut rörande de ämnen som följer nedan.

 • Råvarumarknadens Historia
 • Råvarumarknadens Fundament
 • Hur Du Får Tillgång Till Råvarumarknaden
 • De Bästa Tillvägagångssätten För Att Handla Råvaror På Börsen
 • Råvarubörsens Olika Kategorier
 • Metaller
 • El & Energi
 • Boskap Och Kött
 • Jordbruksprodukter
 • Raps
 • Kakao
 • Palmolja
 • Gummi
 • Bomull
 • De Största Råvarubörserna
 • Råvaruindex
 • Slutsats & Summering

Råvarumarknadens Historia

Råvarubörsens historia förstås bäst genom att bryta ner den i tre enskilda episoder. De tre är som följer.

 • Den Antika Eran
 • Den Moderna Eran
 • Modern Utveckling

Den Antika Eran

Handel med råvaror har genomförts sedan den första civilisationen i människans historia såg dagens ljus. Men de lärda diskuterar fortfarande när detta faktiskt inträffade. Somliga argumenterar för att det var i Egypten som råvaror först började handlas. Andra menar att det var i den bördiga regionen kring floden Tikrit i dagens Irak som handel med råvaror först togs i bruk. Detta till trots finns det arkeologiska bevis som styrker tesen om att det var i Kina, för inte mindre än 6000 år sedan som fenomenet började. Om så är fallet sträcker sig handel med råvaror längre bakåt i tiden än så väl det egyptiska riket likväl som den Hettitiska civilisationen.

Hettiterna tros ha handlat boskap så tidigt som 4000 år före Kristus existens. För att genomföra transaktioner använde de en typ av ler skulpturer som de bytte mot djur. För att bokföra transaktioner, summor samt antal boskap som byttes, användes lertavlor där datum och tid för transaktionen dokumenterades. Affären gjordes upp innan leveransen av djuren genomfördes. Således påminner den handel som tros ha pågått i regionen mer om handel med terminer än med direkta råvaror.

Guld Och Betalningar

Det skulle dock dröja tills senare, fram till den grekiska civilisationen, innan diverse metaller började användas som valuta. Metaller ansågs vara en trovärdig tillgång för att förvara ett monetärt värde till följd av att de var vackra och gnistrande. Inledningsvis var det kungligheter som hade rätten att inneha silver och guld, men allt efter som tiden gick ändrades det. Således möjliggjordes byte mellan diverse råvaror och metaller och i vissa fall användes metall till och med som betalning för utfört arbete. Till följd av att likväl guld som silver kan smältas ner och formas i likformiga mynt föll det sig naturligt att dessa blev tillskrivs rollen som det första standardiserade verktyget för att förvara värde.

Hur Handlar Man med råvaror

Guld tillskrevs givetvis ett högre värde än silver till följd av att råvaran var mer sällsynt än silver. Således ansågs den mer unik och dessutom var den vackrare för ögat. Således var guld den betalningsmetod som var mest populär i den antika erans handel med råvaror.

Den Moderna Eran

Under tidigt 1500-tal öppnade Amsterdam Stock Exchange upp för handel med råvaror. I skrivande stund återfinns ordet ”stock” i aktiebörsens namn. Men det var inte aktier som först handlades där. Istället öppnade terminsbörsen i Amsterdam i syfte att ge en möjlighet till handel med råvaror. Detta skedde så tidigt som 1530. På den tiden utfördes majoriteten av handeln där och då, det vill säga affärerna genomfördes och gods bytte ägare direkt. Men även mer komplexa finansiella transaktioner tog plats, bland annat handlades short kontrakts, så kallade korta positioner, på råvarubörsen i Amsterdam. Dessutom förekom handel med terminskontrakt i termer av forwards, men renodlade futures hade ännu inte introducerats.

Här kan du läsa mer om detta: Världens största terminsbörser

Första Terminsbörsen För Råvaror

Den första handeln som skedde på organiserat vis med futures kontrakt som rörde råvaror genomfördes i Japan, Osaka. Den bar namnet Dojima Rice Exchange. Terminsbörsen i Dojima öppnade upp för handel under 1600-talet och fyllde en funktion för handelsmän som handlade med ris. De gav en möjlighet för dem att köpa rätten att köpa ris i framtiden, en rätt som de sedan sålde vidare till diverse aktörer som behövde ris för att leva eller för sin produktion.
Det var dock inte i Japan som den första handeln genomfördes med futures, utan i London. Där skedde handel så tidigt som under 1500-talet, men under mindre organiserade former. Den genomfördes inte på en terminsbörs. Istället samlades affärsmän på flera caféer runt om i staden och gjorde upp affärer.

Amerikanska Råvarubörsen

I USA etablerades den första handelsplatsen för råvaror i Chicago, året var 1848. Geografiskt var Chicago perfekt då staden ligger strategiskt placerad mellan bönderna i Midwest och konsumenterna i öst. Således föll det sig naturligt att handelsmän och bönder möttes och genomförde affärer i Chicago. Det var flera olika råvaror och tillgångar som handlades på börsen i Chicago. Bland annat vete, majs, nötboskap och grisar samt diverse råvaror som används för jordbruk. Bönderna forslade sina produkter till Chicago där handelsmän och direktkonsumenter köpte för vidare bruk.

Den blomstrande handeln som pågick i staden föranledde grundandet av Chicago Board of Trades, ofta benämnd som CBOT. Det var den första handelsplatsen för futrues kontrakt i västvärlden. Innan terminsbörsen etablerades skedde handel direkt. Gods och kapital bytte händer samma dag som bonden och handelsmannen möttes. De strävade efter alternativa transaktionsmetoder och hade en önskan om att jämna ut säsongsbaserade fluktuationer. Deras önskan m att kontrollera risker i verksamheterna ledde fram till att forwards började handlas i Chicago.

Även om CBOT är mest känt som en handelsplats för futures kontrakt var det inte vad som handlades när den första transaktionen på börsen genomfördes. Istället var det ett forward kontrakt som bytte händer. Initialt var kontrakten begränsade till att omfatta majs. Men allt eftersom tiden gick utvidgades utbudet till att inkludera andra grödor och djur. År 1865 hade handelsbörsen i Chicago standardiserade kontrakt på plats. Det medförde att motpartsrisken kunde minimeras. 1930 infördes en ny lag, Commodity Exchange Act vilket föranledde introduktionen av ännu fler underliggande tillgångar. Soyabönor, irländsk potatis och smör var några av de nya produkterna som nu kunde handlas via terminskontrakt på CBOT.

Alternativa Terminsbörser i USA

Men det var inte bara CBOT, Chicago Board of Trades, som hade fått fäste i staden. Chicago Produce Exchange etablerades också, 1874. Senare ändrade handelsbörsen namn till Chicago Butter and Egg Board. Utvecklingen stannade inte där utan till följd av en omorganisation som tog plats 1919 introducerades fler råvaror, och handelsplattformen bytte namn. Det nya namnet blev Chicago Mercantile Exchange, CME.

Runt om i USA etablerades liknande handelsplatser, likväl som i andra delar av världen. The New York Mercantile Exchange, NYMEX öppnades 1882 med focus på handel med energikontrakt. Minneapolis Grain Exchange, MGEX nischade in sig mot handel med vete samtidigt som COMEX, Commodity Exchange Inc aggerade handelsplats för diverse metaller.

Råvarumarknader Utanför USA

I Storbritannien etablerades London Metal Market Exchange Company 1877. Likt namnet indikerar var handelsplatsen främst avsedd för transaktioner rörande metall. Senare döptes råvarubörsen om till London Metal Exchange. Inledningsvis genomfördes handel med koppar. Men efter att andra världskriget kommit till ett slut breddades utbudet. Handel med andra metaller så som aluminium, stål och zink introducerades.
Men det var inte bara i västvärlden som terminsbörser öppnades upp för handel med råvaror. Även i Asien etablerades olika handelsplatser under 1800-talet. De som står ut mest är de som skapades i Indien. Kolonialisterna hade ett starkt inflytande rörande hur dessa utformades. I Bombay fanns ett behov för en handelsplats för bönder och handelsmän som genomförde transaktioner med bomull. Således öppnade Bombay Cotton Trade Association en handelsplats 1875. På andra platser i Indien fanns behov för handelsplatser rörande andra varor. I Calcutta öppnades en terminsbörs för opium, en vara som introducerats i landet av britterna. Sedan 1919 har handeln utökats och idag handlas flera olika underliggande tillgångar på börsen i Calcutta.
Det dröjde dock fram tills 1900-talet innan terminsbörserna i resterande delar av Asien moderniserades och standardiserades. The Tokyo Textile Exchange samt Osaka Gran Exchange etablerades först 1952. I Kina såg Dalian Commodity Exchange dagens ljus så sent som 1993. Och i Australien öppnades SGWFE, Sydney Greasy Wool Futures Exchange, upp dörrarna för handel 1960. Den första terminsbörsen som öppnade upp för handel i Afrika anlades år 2005 i Kenya, African Mercantile Exchange.

Modern Utveckling

Det traditionella handelssystemet som använts på terminsbörser som rör råvaror världen över benämns som ”Open Outcry”. Det innebar att köparen och säljaren befann sig i handelsrummet på råvarubörsen. Där skrek de ut sina olika bud och förfrågningar och om två parter hade matchande priser ingick de ett avtal. Därefter rapporterade börshuset affären till de relevanta aktörerna.
I takt med att tekniken utvecklats och internet introducerats har handelsplattformarna förändrats. Idag möts inte spekulanter, producenter och brukare i ett rum. Istället har majoriteten av börshusen världen över ersatt det gamla systemet med elektroniska motsvarigheter. I vissa fall används en kombination av de båda. Den första råvarubörsen som introducerade ett elektroniskt handelssystem var CME Group som 1992 lanserade The Global Trading Platform. De använder systemet än idag, men i kombination med open outcry.
När ett elektroniskt system används för att genomföra handel är det sofistikerade datorprogram som matchar köpare och säljare. Det medför att transaktioner kan utföras omedelbart, i samma ögonblick som köparens och säljarens bud matchar. När det inträffar skapar datorsystemet en order som utförs på stående fot. Det är det lägsta säljpriset i marknaden som motsvarar marknadens efterfrågade pris för produkten. Samtidigt är det den köpare som är villig att betala mest för råvaran som representerar börsens budpris. Skillnaden mellan bud och säljpris benämns som spreaden. En av de främsta fördelarna med att använda ett elektroniskt system för att genomföra transaktioner på en råvarubörs är att fysiska traders inte behövs. Anledningen stavas internet, och möjliggör att order kan skickas till börshuset från världens alla hörn.

 

Råvarumarknadens Fundament

Det finns mängder av olika råvaror som handlas över hela världen. Det är handel med råvaror som ligger till grund för den globala handeln och världens aggregerade ekonomi. Således spelar terminsbörserna, råvarubörsen, en viktig roll för fler än bara traders och spekulanter. De hjälper affärsverksamheter att få tillgång till de material som behövs i dess produktion. Medan följer de grundläggande principerna och de fundamentala hörnstenarna du bör vara införstådd med rörande råvarumarknaden.

Vad Är En Råvara?

En råvara är ett fysiskt gods som används i produktion alternativt en ekonomisk tillgång som handlas på en handelsbörs. Mestadels används råvaror i produktionen av andra produkter och tjänster som kan köpas av slutkonsumenten.
På råvarubörserna världen över handlas standardiserade kontrakt. Detta underlättar handel då villkoren är förutbestämda och de underliggande tillgångarna kan antas vara av likvärdig kvalité. Detta oberoende av vem som har producerat råvaran. En råvara antas ha samma värde oavsett vart i världen den handlas, bortsett från de adderade beskattningarna som är bestämda lokalt. Dessutom tillkommer transportkostnader.
För att en råvara ska få handlas på terminsbörserna världen över måste de uppfylla ett antal grundläggande krav. Den bakomliggande anledningen till det är att på så sätt minimera skillnaderna mellan råvaror som produceras av olika råvaruproducenter. Exempelvis ska ett gram guld vara av likvärdig kvalité oavsett vart på jorden gruvan som utvann metallen är belägen.
Således finns det några villkor som måste uppfyllas för att en tillgång ska anses vara en råvara.

 • Tillgången måste vara standardiserad
 • Jordbruksprodukter och industritillgångar måste vara i sitt ursprungliga skick. Med andra ord, de får inte ha genomgått en förädlingsprocess
 • Priset måste fluktuera för att skapa en levande marknad
 • Godset måste vara brukbart vid leverans

Det finns flera olika sätt att klassificera råvaror. I somliga fall kategoriseras de som hårda respektive mjuka råvaror. När någon nämner ordet hård råvara syftar han i allmänhet till råvaror som utvinns ur naturen, exempelvis en gruva. Det kan vara silver, olja och guld för att nämna några relevanta råvaror. Mjuka råvaror återfinns å andra sidan i jordbrukssektorn. Det kan röra sig om boskap, sojabönor, raps, kaffe, vete eller socker.
Med det sagt, vanligtvis delas diverse råvaror in i fyra kategorier. De är som följer.

 • Energi
 • Metall
 • Boskap
 • Jordbruksprodukter

Vad Är Råvarubörsen?

En råvarumarknad är en handelsplats där bönder, företag, traders, spekulanter och andra intressenter möts för att sälja och köpa råvaror i stora kvantiteter. Om du någon gång har handlat med råvaror har du handlat på en råvarubörs. Det finns två typer av handelsmarknader för råvaror, terminskontrakt alternativt direkthandel, så kallad spot market.
Vid handel på en spot market, sker leverans och monetär transaktion direkt. Det skiljer dem från handel med råvaror via terminskontrakt. Normaltsett tar det inte mer än två arbetsdagar för en affär som utförs på en spot market att slutföras. Eftersom handel sker med kort varsel på spotmarknaden tenderar priset att vara mindre stabilt än vad fallet är vid handel med terminskontrakt.
När råvaror handlas med terminskontrakt, främst futures, bestäms priset för kontraktet i realtid. Men leveransen schemaläggs till ett framtida datum, vid kontraktets slutdatum. Med andra ord levererar säljaren godset till köparen vid ett datum i framtiden snarare än direkt när överenskommelsen ingås.
Spotpriset, det pris som används på spot marknaden, kan användas som en indikator för hur terminskontrakt kommer att värderas i framtiden. För hårda råvaror som guld, olja och silver ger spotpriset en bra indikation för hur prisutvecklingen kommer att te sig framöver. Således kan skillnaden mellan spotpriset och priset för motsvarande terminskontrakt härledas till finansieringskostnaden.
Om det är en mjuk råvara finns en risk att den förstörs. Exempelvis kan kött och majs bli dåligt och således inte användas. För att motverka det måste de förvaras på lämpligt sätt. Det medför att förvaringen är dyr vilket påverkar spotpriset. Föreställ dig att havreskörden varit bättre än väntat. Det finns då en risk att förvaringskostnaden överstiger värdeökningen i den underliggande tillgången. Om det motsatta scenariot inträffar, det vill säga skörden är dålig, kan spotpriset reflektera den rådande bristen på godset snarare än det framtida behovet. Till följd av det är spotpriset inte en lika bra indikator för mjuka råvaror som för hårda.

Regler och Villkor För Handel Med Råvaror

Det finns mängder med olika terminsbörser världen över där handel med råvaror utförs. Några av dem är London Metal Exchange i Storbritannien, Euronext i Nederländerna, Dalian Commodity Exchange i Kina, Multi Commodity Exchange i Indien, Tokyo Commodity Exchange i Japan, Africa Mercantile Exchange i Kenya, samt the Chicago Mercantile Exchange Group i USA.
Precis som för handel med andra finansiella tillgångar omfattas råvarubörser runt om i världen av lagar och regler. Några av de reglerande organen som övervakar marknaderna är European Security and Markets Authority samt Europe’s Commodity Market Council vars uppgift är att övervaka handel inom den Europeiska unionen. De följer lagarna och reglerna som återfinns i MiFID. Marknaderna i USA övervakas av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och National Futures Association (NFA).

 

Råvarumarknaderna – Så Fungerar De

Det är viktigt att notera att det inte är råvarumarknadens börshus som bestämmer priset för de råvaror som handlas på råvarubörsen. Målsättningen är att skapa en marknadsplats där marknadsprinciper, det vill säga utbud och efterfrågan, styr prissättningen av råvarorna. På golvet, antingen det fysiska eller virtuella, möts råvarumäklare som deltar i handeln för att köpa och sälja tillgångar. Detta gör de antingen för sin egen räkning eller för en eller flera klienter.
Vid open outcry handel annonserar köpare och säljare sitt bud respektive efterfrågade pris för råvaran. När två parter, en köpare och en säljare, har ett matchat anbud skapas ett transaktionsbevis på manuell väg. Därefter låter börshuset resterande råvarumäklare veta att affären har genomförts. Med andra ord är det upp till börshuset att offentliggöra affärer till marknaden. På senare tid har allt fler råvarubörser övergett open outcy till förmån för elektroniska system. Således annonseras bud och säljpris elektroniskt likväl som utförandet av affärer.
Det är börshusen som via sina handelsbörser erbjuder säljare och köpare en möjlighet att handla med standardiserade råvarukontrakt. Således är det de som utgör motpartsrisken vid en affär, så köparens motpart är börshuset, inte säljaren. Det motsatta är också sant. Utöver att anföra sig rollen som motpartsrisk har börshusen ytterligare en viktig uppgift. Det är upp till dem att säkerställa att order avslutas och förlikning sker enligt rådande avtal.
För att nästintill exkludera motpartsrisken vid en affär begär börshusen att agenterna ställer säkerhet till godo innan de ingår affärer. Systemet är riktigt effektivt vilket avspeglas i det låga antalet brustna affärer på terminsmarknaderna världen över. För att ytterligare göra affärer enklare har börshusen infört helt standardiserade kontrakt. Kvantitet likväl som kvalité är på förhand specificerad i kontrakten och således kan handel utföras smidigt och effektivt. Dessutom är förlikning och leveransvillkoren tydligt utformade.

Reducera Risk Med Råvarumarknader

Det finns en uppsjö av traders och spekulanter på världens alla terminskontraktsbörser. De deltar i handeln i syfte att tjäna en hacka på prisfluktuationerna i marknaden. Men råvarumarknadens primära syfte är inte att tjäna spekulanter. Istället är den till för producenter och användare av råvaror. Dessa använder råvarubörsen för att minska inverkan av prisförändringar på sina resultat. Detta görs genom handel med terminskontrakt, huvudsakligen med de börshandlade futures kontrakten. Det finns flera olika typer av aktörer som vänder sig till råvarumarknaden för att minimera risken som varierande priser medför. Dessa kan vara bönder, tillverknings industrier, gruvbolag, oljeraffinaderier och i vissa fall regeringar från diverse länder. Samtliga använder alltså den attraktiva terminsbörsen för att jämna ut kassaflöden och minska risken i sina verksamheter.
Terminskontrakt förekommer i två former, futures och forwards. Skillnaden återfinns i att futures är standardiserade och handlas över terminsbörsen, exempelvis CBOT. Forwards är speciella kontrakt som sätts upp direkt mellan köparen och säljaren. Det gör dem mer flexibla eftersom de kan anpassas efter de unika behoven aktörerna har. Likheten mellan de två kontrakten är att de innebär en överenskommelse om en framtida transaktion. Således kan tillämpning av båda varianterna användas för att reducera risk associerad med affärsverksamheten.

Ett Exempel – Reducera Risk Med Terminskontrakt

För att bättre förstå hur diverse företag och organisationer använder terminskontrakt för att minska risken i sina verksamheter bör vi kika på ett praktiskt exempel.
Låt oss anta att priset för råolja är 50USD per fat och att utvinningskostnaden är 40USD. Om ett producerande bolag förväntar sig att priset för råolja kommer att falla i närtid kan de vända sig mot råvarubörsen. Genom att handla med terminskontrakt kan de reducera risken och inverkan som en negativ prisutveckling kan ha på dess verksamhet.
Ett standardiserat terminskontrakt för råolja som handlas på en terminsbörs har den förutbestämda kvantiteten 1000 fat. Beroende på hur mycket olja som bolaget förväntar sig att de kommer att utvinna varierar antalet kontrakt de behöver köpa. Genom att köpa rätten att sälja olja i framtiden till priset 50USD per fat säkerställer de en bruttovinst motsvarande 10USD per fat på sin kommande produktion.
På ett liknande sätt kan ett oljeraffinaderi använda sig av futures kontrakt för att säkerställa oljetillförseln till sin verksamhet. Om de tror att priset på olja kommer att öka inom de kommande månaderna kan de vända sig till ett börshus. Där kan de köpa tillräckligt med oljekontrakt för att täcka framtida behov till rådande marknadspris.
Genom att köpa futures kontrakt till priset 50USD per fat säkerställer de leveransen till sin produktion de kommande månaderna. Om det visar sig att farhågorna om ett högre oljepris besannas, låt säga att priset når 55USD, har bolaget sparat 5USD per fat.

Vem Hanterar Risk Med Terminskontrakt?

Det är intressant att notera att vem som helst kan använda terminskontrakt för att skydda sina intressen på börsen. Det kan vara enskilda individer, företag och i vissa fall regeringar. Regeringar i länder vars ekonomi är beroende av olja försöker i viss mån hantera risk med hjälp av terminskontrakt.  Men det stannar inte vid olja, andra råvaror berörs också. Det kan handla om vete, guld, silver och majs för att nämna några.

Hur Du Får Tillgång Till Råvarumarknaden

Det finns många anledningar till att en investerare kan tänkas överväga att handla med råvaror. Någon förväntar sig att världsekonomin i allmänhet ska få sig ett uppsving och vill tjäna pengar på trenden genom stigande priser på råvaror. Detta till följd av den ökade efterfrågan som förväntas tillkomma som en konsekvens av det ekonomiska klimatet. Med andra ord spekulerar han i en allmän prisökning. Andra kan ha andra avsikter. Framförallt individer och företag som är beroende av råvaror i sin produktion. De kan vända sig mot råvarumarknaden för att handla terminskontrakt för att hantera risk likt vi diskuterade ovan.
Till följd av att ädelmetaller traditionellt sett har ansetts vara ett stabilt substitut till valutor handlar vissa för att skydda sig mot inflation. Dessutom kan det finnas investerare som är i behov av att diversifiera en aktieportfölj. Diversifieringen fungerar eftersom ädelmetaller generellt sett är negativt korrelerade med aktier och obligationer.
Oavsett vilken motivation en aktör har till att handla med råvaror måste han ha tillgång till marknaden för att kunna delta. Här följer några sätt att få tillgång till råvarumarknaden.

Indexfonder Inriktning Råvaror

Precis som med andra index kan inte indexet som sådant köpas. Men det går att investera i passivt förvaltade fonder vars uttalade mål är att följa värdeutvecklingen i ett råvaruindex. Därigenom kan värdet på en finansiell portfölj variera i takt med att råvaruindexet utvecklas.

En råvaruindexfond är en passivt förvaltad fond. De kan vara både ETF:er likväl som traditionella fonder som handlas utanför aktiebörsen. Fonden försöker efterlikna värdeutvecklingen i det underliggande indexet. Det görs genom handel med terminskontrakt i relation till det råvaruindex som efterliknas. Med andra ord är en råvaruindexfond en fond som handlar med terminskontrakt. Det exponerar dem för contango och backwardation. Men vad innebär det kanske du undrar?

Contango & Backwardation

Contango och backwardation innebär att det finns en differens i en råvars spot pris och priset för motsvarande terminskontrakt. Anledningen är att marknaden förväntar sig att priset i framtiden antingen kommer att vara högre än i nuläget, alternativt lägre. Således justeras terminskontrakten därefter.
Nedan listar vi några av de mest populära indexfonderna som strävar efter att replikera utvecklingen i ett råvaruindex.

Långa Optioner – Call Options

Om en trader eller spekulant tror att priset på en given råvara kommer att stiga signifikant inom de kommande månaderna kan han köpa call options. En option ger innehavaren rätten att i framtiden köpa (call option) ett terminskontrakt till ett givet pris när som helst innan optionen löper ut. Således kan han med hjälp av ett optionskontrakt ge sig själv möjlighet att köpa ett råvarukontrakt till lägre pris än marknadens värdering. Därigenom kan han säkra en vinst på affären.

Visst är optioner användbara för att ta position för en prisökning i marknaden. Men de kan också användas för att tjäna pengar på sjunkande priser. Dessa optioner kallas för put options, korta optioner. En kort option ger innehavaren rätten att i framtiden sälja en tillgång till ett pris som kan skilja sig från marknadspriset. Det är dock viktigt att understryka ordet möjlighet, en option måste nämligen inte användas.
Det finns flera olika råvarubörser som erbjuder handel med optioner på flera olika råvaror. Bland dessa kan vi nämna CME Group samt ICE.

Futures – Terminskontrakt

En av de mer lättillgängliga metoderna för att investera i råvaror är terminer, främst futures. Genom att köpa ett future kontrakt för en given råvara kan en investerare dra nytta av dess värdeutveckling.
Ett future kontrakt som handlas över en handelsbörs medför krav på säljaren att leverera den underliggande råvaran enligt överenskommelsen. Det är en given kvantitet av en given kvalitet som ska levereras vid det datum som specificerats i kontraktets villkor. Futrures kontrakt är standardiserade och handlas över börsen. De associerade reglerna och villkoren är tydligt annonserade i kontraktet.
Det är upp till börshuset att se till att kontraktet efterlevs på ett smidigt och säkert sätt. Därför hanterar de med förlikning och övervakar hela processen. Om situationen kräver att de närvarar vid den fysiska leveransen av råvaran gör de det.

Terminskontrakt - råvaror

Forward Kontrakt – Terminskontrakt

Det finns många likheter mellan forward kontrakt och futures, men de är inte synonyma. De gemensamma nämnarna är båda två är terminskontrakt. Således involverar de en överenskommelse om att i framtiden utbyta en vara, fysisk eller digital, mot en given monetär summa. Skillnaden återfinns i att ett forwardskontrakt inte involverar en tredje aktör, börshuset. Istället är det en överenskommelse direkt mellan köparen och säljaren.
Eftersom ett forward kontrakt inte är standardiserat kan de anpassas efter de rådande omständigheterna. Men eftersom det inte finns ett börshus involverat i affären som garanterar att villkoren efterlevs anses forwards mer riskabla. Det är befogat då forwards har en högre andel försummade affärer än forwards. En eller båda deltagarna i kontraktet kan avböja från det om de anser att prisutvecklingen har varit kraftigt negativ för dem.
Med det sagt är inte forwards kontrakt ovanliga. Stora företag använder dem frekvent för att handla råvaror mellan sig och andra juridiska enheter.

ETF och ETC – Exchange Traded Fund & Commodities

Investerare likväl som traders kan använda råvarumarknaderna genom att handla med andra finansiella instrument. Det finns ETF:er samt ETC:er att tillgå hos många nätmäklare. De båda värdepapperna följer prisförändringar i en underliggande råvara. Exempel på råvaror som kan handlas med dess hjälp är guld, majs och råolja, eller en samling olika råvaror. När en ETF eftersträvar att replikera värdeutvecklingen av ett hopkok av råvaror benämns de som råvaruindex fond.
Skillnaden mellan en ETF och en ETC är att en ETF köper terminskontrakt kopplade till den specifika råvaran, eller råvarorna den följer. ETC:er skiljer sig från dem genom att handla direkt med råvarorna istället för att använda finansiella instrument. Det medför en stor fördel då de inte utsätts för risken som kommer från contango. Gemensamt för både ETF och ETC är att de ger traders en möjlighet att handla råvaror på råvarubörserna.

CFD – Contract for Difference

Ett värdepapper av detta slag, et Contract of Difference, innebär att en trader ingår avtal direkt med sin börsmäklare. De ingår en överenskommelse om att de ska utbyta mellanskillnaden i värdet av en råvara under kontraktets löptid. Det innebär att tradern aldrig äger den fysiska råvaran men ges trots det möjlighet att tjäna pengar på värdeutvecklingen. Således är ett CFD enbart ett instrument som används för spekulation.
Om en spekulant vill delta i handel med råvaror kan han alltså vända sig till sin börsmäklare och använda CFD kontrakt. Många av de aktiemäklare som är aktiva online erbjuder sina kunder denna möjlighet. I Sverige är de två största online mäklarna Avanza och Nordnet. För att handla CFD kontrakt kan du öppna ett konto hos någon av dem.

OTC – Over the Counter Handel Med Råvaror

Att handla råvaror utanför börsen innebär att börshuset exkluderas från transaktionen. Alltså ingår två aktörer ett avtal direkt med varandra utan inblandning från ytterligare parter. Eftersom affären är en privat uppgörelse utanför börsen behöver priset inte offentliggöras. Beroende på vilka behov säljaren respektive köparen har kan affären utföras direkt. Alternativt kan ett avtal ingås om en leverans i framtiden, det vill säga ett forward kontrakt.
Att handla råvaror utanför börsen kan medföra att vinsten ökar. Dessvärre innebär ökad förväntad vinst i finansvärlden också att den förväntade risken stiger. För enskilda individer och traders kan det anses vara överkurs att involvera sig i OTC handel. Men för större aktörer så som internationella företag och länder kan det finnas anledningar att överväga denna typ av transaktion.

De Bästa Tillvägagångssätten För Att Handla Råvaror På Börsen

Vi har nu bekantat oss med flera olika tillvägagångssätt för att som trader få tillgång till råvarumarknaden. Men som vi kort nämnde är vissa alternativ inte lämpade för enskilda individer. De alternativ som vi nu följer är de vi anser ger traders och investerare bäst möjlighet att delta i råvaruhandeln.

 • ETF:er & Råvaruindex fonder
 • Terminskontrakt – Futures
 • CFDs
Råvaruindex Fonder & ETF:er

En indexfond som följer ett råvaruindex eller en ETF är perfekt anpassade för investerare som vill handla råvaror till låga kostnader. För att handla med dessa instrument måste tradern ha en lång tidsplan för sin placering. Anledningen är att de ibland kan råda brist på likviditet i dessa värdepapper. Med det sagt, fördelen är att det är enkelt att lägga beslag på dem. Det enda som krävs är ett konto hos en börsmäklare online eller direkt kontakt fondbolaget. I vissa fall erbjuder de rabatterade courtage avgifter för denna typ av finansiell produkt. Eftersom de är börshandlade produkter kan du köpa och sälja dessa fonder som om de vore aktier.

Terminskontrakt – Futures

Trading som involverar terminer är det bästa alternativet för traders. Det ter sig så eftersom de är mer likvida än ETF:er och således passar bättre för affärer med kort tidshorisont. Tradern kan alltså öppna och stänga positioner i future kontrakt snabbt och smidigt. Dessutom, om de jämförs med CDFer, är transaktionskonstanden i allmänhet lägre.
Något som kan vara ett orosmoln vid handel med futures är att det kan innebära att råvaran måste levereras alternativt mottas. Villkoren finns specificerade i de standardiserade kontrakten som erbjuds från råvarubörshuset. Men, en trader kan undvika att behöva oroa sig för den fysiska leveransen om han stänger sin position innan slutdatumet. Ett annat alternativ är att rulla över till nästa kontrakt. Den tredje möjligheten är att enbart handla kontrakt vars förlikning sker i monetär form.

CFD – Contracts For Difference

Detta värdepapper kan vara attraktivt för traders eftersom de kringgår problemet med fysiska leveranser. CFD är som vi nämnde tidigare ett instrument skapat för att erbjuda spekulationsmöjligheter och involverar inte den faktiska råvaran. Dessvärre är tradern i klorna på sin börsmäklare som måste ställa ut värdepappret. Det är en signifikant negativ faktor som bör tas i beaktning innan du eventuellt handlar med contracts for difference.

Hur Bör Du Trada Råvaror?

Efter att ha läst igenom de tre rekommenderade alternativen ovan har du lärt dig följande. För långsiktiga investeringar i råvaror kan ETF:er och indexfonder användas. De erbjuder låga transaktionskostnader men låg likviditet.
För trading bör du istället vända dig mot terminskontrakt. De standardiserade futures kontrakten som handlas på råvarubörsen är mer likvida. Därmed lämpar de sig bättre för trading.

Råvarubörsens Olika Kategorier

Råvaror kategoriseras olika beroende på vilka aspekter som tas i beaktning. I allmänhet finns det dock två kategorier, fysiska och digitala. De fysiska råvarorna delas in i följande grupper.

 • Metal
 • El & Energi
 • Boskap & Kött
 • Jordbruksprodukter

Det har blivit dags för en fördjupning i dessa kategorier. Låt oss kika närmare på hur olika råvaror kategoriseras.

Metaller

Det finns mängder med olika metaller som handlas på råvarumarknader runt om i världen. Här följer de mest populära.

Guld

Guld har sin skönhet och sitt glitter att tacka för mycket. Det samma gäller för det faktum att guld är så unikt. Dessa är de fundamentala anledningarna till att guld under millenium ansetts vara värdefullt och använts till mer än bara smycken.

guld - råvaror

Information Om Guldmarknaden

Guld handlas över hela världen i alla tänkbara tidszoner. Marknaden för ädelmetallen attraherar mängder av olika aktörer. Dessa inkluderar raffinaderier, producenter, slutkonsumenter, fondförvaltare och givetvis spekulanter. Användningsområdena för guld varierar. Somliga använder det för att producera smycken, andra för att skydda sig mot geopolitisk oro och inflation. Dessutom används tillgångsslaget flitigt av finansiella förvaltare som vänder sig till guld för att diversifiera investeringsportföljer. Spekulanterna är inte där för att söka skydd likt många andra. Istället är deras mål att tjäna pengar på kortsiktiga prisvariationer. Guld anses vara ett alternativ till ”fiat valutor”. Därmed tenderar guldpriset att röra sig i motsatt riktning från världens reservvaluta, den amerikanska dollarn.

Säsonger

Guldterminer tenderar att omgärdas av säsongsbaserade element. Generellt sett har historiska data visat att guldpriset stiger under det första kvartalet för året. Det i förhållande till det fjärde kvartalet under föregående år. Under det andra och tredje kvartalet är trenden dock avvikande och priset sjunker.

Så Handlar Du Guld

Du kan investera i guld på många olika sätt. En enkel metod är att köpa aktier i gruvbolag som bryter guld. Andra kan vara att handla optioner eller terminer på råvarubörsen. Det mest direkta sättet att handla guld är att handla med futures som med ädelmetallen som underliggande tillgång.
Ytterligare ett alternativ kan vara att handla guld via exchange traded funds, ETF:er. Här är några förslag som du kan undersöka om det verkar intressant.

 • SPDR Gold Shares (GLD)
 • iShares Gold Trust (IAU)
 • ETFS Physical Swiss Gold (SGOL)
 • Invesco DB Gold (DGL)
 • GraniteShares Gold Trust (BAR)

Dessutom kan du vända dig till din onlinemäklare och undersöka om de säljer CFD.

Råvarubörser För Guld

Guld är en ädelmetall som handlas på nästan alla råvarubörser där någon typ av handel med metall förekommer. Oavsett vilken världsdel du vänder dig till så finns det en handelsplats att tillgå. Några exempel är London Metal Exchange, Shanghai Gold Exchange, Istanbul Gold Exchange, Tokyo Commodity Exchange, Multi Commodity Exchange, samt COMEX. Det sistnämnda alternativet är en del av CME Group.

Guldproducerande Länder

Världens guldproduktion är i stor utsträckning centrerad till ett fåtal länder. Majoriteten av det guld som utvinns i världen kommer från Kina, Australien, Ryssland, USA, Kanada, Indonesien, Peru, Sydafrika, Mexiko och Ghana.

Världens Konsumtion Av Guld

Precis som produktionen av guld till stor del sker i ett fåtal länder är konsumtionen den samma. De länder som i högst grad är slutanvändare av guld är Indien, Kina, USA, Saudiarabien, Thailand och Tyskland. Det finns två huvudsakliga användningsområden för råvaran guld. Som vi alla vet är smycken ofta tillverkade i guld. Det andra stora området där konsumtionen av guld är hög är i produktionen av elektronik. Dessutom tenderar diverse aktörer på finansmarknaderna att använda guld som en tillflykts ort i oroliga tider.

Viktig Informationskälla

För dig som är intresserad av guld finns det en rapport som du måste hålla ögonen på. Den heter Gold Demand Trend Reports och släpps på kvartalsbasis.

Silver

En annan ädelmetall som kan handlas på råvarumarknaderna är guldets kusin, silver. Likt guld har den flera användningsområden.

Bra Att Veta Om Silver

Silver är en ädelmetall som handlas runt om i världen via råvarubörserna. Det är många olika intressenter som deltar i handeln. Några av dessa är spekulanterna och fondförvaltarna. Men det är inte bara finansproffs som handlar. Även silverproducenter, slutanvändare och förädlare finns bland aktörerna på som handlar med terminskontrakt och andra värdepapper som rör silver. Spekulanter handlar för att tjäna pengar till skillnad från fondförvaltarna vars avsikt är att diversifiera sitt kapital. Silver är en metall som leder ström effektivt, därför är det inte ovanligt att materialet ingår i el komponenter.

silver - råvara

Säsongsmönster

Silverpriset tenderar att vara högre i det första och sista kvartalet varje kalenderår. Således finns det likheter till guld. Under det tredje samt i det andra kvartalet tenderar silver att tappa värde.

Så Handlar Du Silver

Du kan handla silver via terminskontrakt som riktar sig mot råvaran silver alternativt handla med optioner. Dessa optioner är bör ha silverterminer som underliggande tillgång. Precis som för guld kan råvaran silver handlas med andra börshandlade produkter. Det går att handla gruvbolag med stora silverreserver. Men också ETF:er som följer silverindex eller gruvbolagen kan vara en bra väg för att exponeras mot silver. Här är några förslag:

 • the iShares Silver Trust (SLV)
 • iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP)
 • Global X Silver Miners ETF (SIL)

Utöver dessa alternativ kan CFD också användas.

Börser För Silver

Silver handlas på flera börser, i princip alla där handel med metall pågår. Här är ett antal exempel, COMEX, Tokyo Commodity Exchange, London Metal Exchange, samt CBOT.

Stora Silverproducenter

De främsta silverproducerande länderna i världen är Mexiko, Peru, Kina, Ryssland, Polen, Australien, Kazakstan, Chile, Bolivia och USA.

Vart Konsumeras Silver?

De främsta konsumenterna av silver är USA, Kina, Japan, Indien, Tyskland, Italien, Thailand, Storbritannien och Belgien. Råvaran används i olika utsträckning inom tillverkningsindustrin, men också för smycken.

Rapporter

Det finns en uppsjö av rapporter som offentliggörs på månadsbasis. Det handlar rör sig om statistik rörande silverreserver, aktier samt variationer i efterfrågan.

Platinum

Platinum är en metall som främst används inom tillverkningsindustrin, men den anses även vara en ädelmetall.

Information Om Platinum

Platinum har en mindre marknadsandel än de två ädelmetallerna vi har diskuterat tidigare i texten, guld och silver. Marknadsandelen uppskattas vara värd cirka $8 billioner i skrivande stund. Det finns flera användningsområden. Utöver smycken förekommer platinum även i verktyg som används för tandhygien samt som katalysatorer för fordon. Det finns olika typer av aktörer som handlar med platinum på råvarubörsen. Bland dem finns slutanvändare, producenter samt spekulanter.

Säsongsmönster

Säsongsmönstret efterliknar det vi nämnt för silver och guld. Det sista samt det första kvartalet varje år tenderar att se ökande priser. Under det tredje och andra kvartalet är prisutvecklingen i regel svagare.

Hur Kan Du Handla Platinum

Du kan köpa platinum direkt via futures och med hjälp av optioner.
Det finns även ETF:er, fonder som handlas över börsen, som erbjuder exponering mot denna ädelmetall. Några exempel är GraniteShares Platinum Trust (PLTM) samt ETFS Physical Platinum Shares (PPLT). Därutöver kan du leta efter gruvbolag som bryter råvaran.

Råvarubörser För Platinumhandel

De inkluderar CBOT, Tokyo råvarubörsen och COMEX.

Där Platina Produceras

Platina produceras främst i Sydafrika, Ryssland, Zimbabwe, Kanada och USA.

Där Platina Konsumeras

De stora konsumerande nationerna är Kina, USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Belgien och Frankrike

Viktiga Rapporter

Statistiken omfattar lagerutvecklingen är viktig att följa.

Aluminium

Aluminium är en silverfärgad metall med vita inslag som lämpar sig väl för nedsmältning. Ett av de mest unika attributen som tillskrivs aluminium är dess flexibilitet. Det ter sig så eftersom användningsområdena därigenom blir många. Aluminium används för att tillverka flygplan, kablar, köksutrustning, tak och mycket mer.

Generell Information – Aluminium

År 2016 uppskattade marknadsvärdet för aluminium öka med 6.4% på årsbasis. Efterfrågan är som starkast i Asien, främst i delen som möter Indiska Oceanen. Lite drygt 60% av efterfrågan kommer därifrån. Utöver företag verksamma inom tillverknings och byggsektorn använder spekulanter och producenter råvarumarknaden för att handla aluminium. Spekulanterna försöker tjäna pengar på kortsiktiga fluktuationer i prisutvecklingen.

Säsonger

Aluminium tenderar att öka i pris under våren och sommaren. Trenden är extra tydlig i maj, juni samt i juli. Tyvärr har även solen sina fläckar och värdeförändringen ter sig i allmänhet negativ under hösten och vintern.

Så Handlar Du Aluminium

Trading kan genomföras direkt via terminskontrakt och optioner. Men du kan också välja att köpa aluminium ETF:er så som Pure Beta Aluminum ETN (FOIL) and iShares U.S. Basic Materials Sector Index Fund (IYM).

Börser För Aluminiumhandel

Majoriteten av handeln med denna råvara utförs på London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange, Multi Commodity Exchange, samt via COMEX

Stora Producenter

Majoriteten av utvinningen sker i Kina, Ryssland, Kanada, UAE, Indien, USA, och Australien.

Stora Konsumenter

Kina är den i särklass största konsumenten av aluminium. Resterande delar av Asien tenderar också att förbruka stora mängder av metallen. Det samma gäller för Nordamerika och Europa.

Viktiga Rapporter

Den viktigaste rapporten att följa är ALI rapporten som släpps varje månad. Dessutom måste statistiken för lagerhållning granskas.

Stål

Stål är ett material som tack vare sin låga produktionskostnad och slittålighet är populärt i tillverkning av infrastruktur och fordon. Exempelvis är många komponenter i bilar tillverkade av stål, precis som broar och byggnader. Men även i andra slutprodukter ingår stål. Vapen och skepp för att nämna några. Stål är en av de mest eftertraktade råvarorna i världen. Det beror i hög utsträckning på att urbaniseringen kräver ny infrastruktur och nya byggnader. Således drivs efterfrågan mestadels från Asien och andra utvecklingsländer.

Stålmarknaden – Generell Information

År 2017 uppskattades det aggregerade värdet av handel med stål uppgå till 2.5 trillioner amerikanska dollar. Marknaden domineras av företag som producerar eller använder stål i sin produktion. Detta till trots finns det andra aktörer på råvarumarknaden för stål. Denna grupp utgörs av spekulanterna.

Säsonger

Det finns inga tydliga säsongsmönster för stål. Men efterfrågan tenderar att öka under det inledande kvartalet av årets för att sedan nå sin topp i april.

Hur Handlas Stål?

Stålmarknaden kan nås via antingen optioner eller terminer. Alternativt kan ETF:er användas. Här är några ETF:er som följer stålprisets utveckling. Market Vectors Steel ETF (SLX). The SLX tracks NYSE Arca Steel Index.

Råvarubörser Där Stål Handlas

Stål handlas främst på fyra viktiga handelsbörser. Dessa är London Steel Exchange, Dalian Commodity Exchange, Tokyo Commodity Exchange, and the COMEX.

Stora Stålproducenter

De största producenterna av stål i världen är Kina, Indien, Japan, USA och Sydkorea.

Världens Främsta Stålkonsumenter

Kina, Indien och andra tillväxtekonomier behöver mycket stål för att driva sin industrialiseringsprocess. Andra topp stål konsumenter inkluderar USA, Japan, Ryssland, Sydkorea, Tyskland och Turkiet.

Rapporter

En av de viktigaste rapporterna för dig som vill handla med stål är Monthly Ferrous Metal Report.

Koppar

Koppar är en av de råvaror som handlas mest globalt sett. Det är en metall som är röd med orangea inslag och koppar var en av de första metallerna att användas av människor. Flera viktiga attribut kan tillskrivas koppas. De är en metall som effektivt kan användas för att leda elektricitet och den är enkel att forma till önskad skepnad. Således finns det en uppsjö av olika användningsområden. Exempel på dessa är elektriska kablar, industriella maskiner, rör samt hustak.

Kopparmarknaden i Korthet

Kopparmarknaden är den tredje mest handlade metallen i världen. Endast de två ädelmetallerna guld och silver som vi nämnt tidigare har större andel. Precis som andra metaller är det fler än bara producenter och slutanvändare som handlar koppar. Fondförvaltare och spekulanter florerar också på marknaden.

koppar - råvaror

 

Säsongsmönster

Koppar tenderar att ha en starkare värdeutveckling under det första halvåret än under årets andra halva.

Hur Handlas Koppar?

Du kan köpa terminskontrakt alternativt optioner med koppar som underliggande tillgång. Ett alternativ är att handla med börshandlade fonder eller CFDer. Några av de ETF:er som lämpar sig bäst för koppar är United States Copper Index Fund (CPER) and iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC).

Råvarubörser För Kopparhandel

Koppar handlas på nästintill samtliga terminsbörser runt om i världen. De främsta är COMEX, London Metal Exchange, Multi Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, samt Tokyo Commodity Exchange.

De Främsta Kopparproducenterna

De främsta producenterna av koppar i världen är Chile, Kina, Peru, Förenta staterna, DR Kongo, Australien och Ryssland.

Kopparkonsumenter

Kina förbrukar ca 49% av den världens raffinerade koppar. Andra asiatiska nationer står för 20%; Europa står för 18%, Amerika förbrukar cirka 12%, medan Afrika och Oceanien står för 1%.

Rapporter Att Följa

Det finns två viktiga rapporter att följa för att lyckas med investeringar och trading i koppar. De heter the Industrial Metals Report respektive Delivery Notices and Stocks Reports.

Nickel

Nickel är en av de mest använda metallerna inom tillverkningsindustrin. Metallen besitter en rad fördelaktiga egenskaper som gjort den så populär. Nickel är väldigt slittåligt samt kräver höga temperaturer för att smälta. Därtill har den starka magnetiska egenskaper, både fysiska likväl som för ögat tack vare sitt skimrande utseende.
Nickel är en huvudingrediens i framställandet av rostfritt stål vilket används i många köksprodukter. Dessutom ingår de i diverse rör, förvaringsapparater och industriutrustning. Vidare kan nickel användas för att framkalla många olika kemiska reaktioner. Även en i skrivande stund växande industri, batterier, är kraftigt beroende av nickel.

Säsong

Generellt är pristrenden positiv i vintertider och negativ under sommarhalvåret.

Handla Nickel

Du kan handla nickel via optioner och via terminskontrakt. Även ETF:er erbjuder en möjlighet att tjäna pengar på prisutvecklingen i denna metall. Ett antal ETF:er som är värd att studera närmare om det låter intressant är iPath Pure Beta Nickel ETN (NINI) and the iPath Dow Jones-UBS Nickel ETN (JJN). Givetvis kan du, med rätt börsmäklare, även handla nickel via CFD.

Råvarubörser För Nickel

Det finns två huvudsakliga handelsbörser för transaktioner som involverar nickel. Dessa är terminsbörsen i London, London Metal Exchange (LME) and the Multi Commodity Exchange.

De Främsta Nickelproducenterna i Världen

De största producenterna är Indonesien, Filippinerna, Kanada, Australien, Ryssland, Brasilien, Nya Kaledonien och Kina.

Stora Konsumenter Av Nickel

De främsta konsumenterna är Kina, USA, Japan, Sydkorea, Tyskland, Italien och Taiwan.

Viktiga Rapporter

The Nickel Market Outlook.

Bly

Det finns bevis för att bly har använts som sträcker sig tillbaka ända till den egyptiska civilisationen. Det är en kompakt och mjuk metall med låg smältpunkt. Bly är en viktig råvara för produktionen av batterier. Ofta används bly för att producera väggar i byggnader som ett skydd mot radioaktiva vågor i sjukhus och liknande.
Det används även för rör inom industrin eftersom metallen är slitstark. I dagsläget bryts ny bly gruvor, men nyproduktionen är lägre än den andel som kommer från återvinning.

Säsong

Blypriset tenderar att sjunka under årets första och fjärde kvartal. Trenden är vanligtvis positiv i det andra samt i det tredje kvartalet.

Så Handlar Du Bly

För att bli direktinvolverad i handeln med bly är det terminskontrakt och optioner som är de mest lättillgängliga alternativen. Du kan även handla bly med hjälp av ETF:er. Några bra ETF:er är iPath Dow Jones-UBS Lead ETN (LD) samt iPath Pure Beta Lead ETN (LEDD). Vissa online börsmäklare erbjuder även CFD kontrakt.

Råvarubörser

De två viktigaste råvarubörserna för bly är the LME and COMEX.

Stora Producenter Av Bly

De största producenterna är Kina, Australien, USA, Peru, Mexico, Ryssland, Indien och Bolivia.

Stora Konsumenter Av Bly

Kina, USA, Indien, Sydkorea, Tyskland, Japan, Spanien och Italien.

Blyrapporter

The Monthly Global Lead Short-term Outlook och Quarterly Lead Metal Market Report.

Litium

Litium är ett alkalielement som är mjukt. I färgen är det silveraktigt med inslag av vitt. Litium är en metall med unika fysiska egenskaper, främst i termer av vikt då det är den lättaste av alla metaller. Den har dessutom en låg densitet. Det innebär att stora enheter kan paketeras i litet utrymme. Den egenskapen har föranlett att litium används flitigt inom tillverkningen av batterier för elektroniska enheter som laptops och mobiltelefoner. Dessutom blir bilindustrin allt mer beroende av litium, inte bara för att den övergår mot elbilar utan även för på grund av den allt mer avancerade elektroniken i bilar.
Litium bryts vanligtvis från stolliga bergarter. På grund av efterfrågan på elfordon blir litium en allt mer signifikant råvara globalt.

Säsonger

Prisutvecklingen tenderar att vara positiv i kvartal ett och kvartal två under ett kalenderår.

Så Handlar Du Litium

Du kan inte handla med litium direkt. Istället måste du vända dig mot aktier som är exponerade mot litiumindustrin. Två företag som du kan kika på är Albemarle Corporation (ALB) och FMC Corp. (FMC). Annars kan du investera i passivt förvaltade fonder och ETF:er med litiumexponering. Några potentiella investeringar är Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) samt BITA American Lithium and Battery Metals Giants Index (BALITG).

Råvarubörser För Litiumhandel

Du kan inte handla litium över börsen. Istället får du vända dig mot handelsplatser där aktier och ETF:er handlas.

Vart Produceras Litium?

De främsta producenterna är Australien, Chile, Argentina, Kina, Zimbabwe, Portugal och Brasilien.

Signifikanta Litium Konsumenter

De största konsumenterna är USA, Kina, Tyskland, Ryssland och Indien.

Rapporter Att Följa

The Quarterly Lithium Market Update och Lithium Demand Reports är två bra källor.

El & Energi

Energi och el är väldigt viktiga råvarumarknader. De olika råvarorna som handlas på de globala råvarumarknaderna kategoriseras i olika klasser. I detta avsnitt kommer vi att fördjupa oss i följande fem kategorier.

 • Råolja
 • Bensin
 • Naturgas
 • Kol
 • Eldningsolja

Råolja

Marknaden för råolja är med stor sannolikhet den råvarumarknad som har störst betydelse i världen. Främst till följd av att råolja används i så många enskilda områden inom ekonomin. I transportsektorn används råvaran för bilar, skepp, tåg och flygplan. Men det är också ett viktigt råmaterial i produktionen av konstgödsel, plast, syntetiska textiler, hårdvaror och datorer, men listan stannar inte där.
Det finns inte bara en typ av råolja utan olika variationer baserat på fysiska attribut och geografisk utvinningsplats. Det finns två huvudsakliga kategorier för olja, Brent och West Texas Intermediate. Andra, mindre kända blandningar av råolja är Forties, Oseberg and Ekofisk.

 

Om Råoljemarknaden

Råolja är en enorm marknad där regeringar från några av världens mäktigaste länder är aktiva. Ryssland, Saudi Arabien, Iran och alla andra medlemmar i OPEC för att nämna några. Men det finns även företag som är involverade i handeln. Dessutom tillkommer spekulanter, en grupp som utgör en stor andel av deltagarna på råvarumarknaden för råolja.

Säsonger

Under det sista kvartalet för året tenderar att uppleva en negativ prisutveckling för att återhämta sig under det första kvartalet. Även det tredje kvartalet visar säsongsdata en stark värdeutveckling.

Så Handlar Du Råolja

Uppenbarligen kan du handla råolja genom att handla med terminskontrakt som är bundna till olja, alternativt med hjälp av optioner. Därutöver finns det en uppsjö av ETF:er som låter dig exponera din aktieportfölj mot prisutvecklingen i olja. Några alternativ är United States Oil Fund (USO), Invesco DB OIL Fund (DBO), ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO), och VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWT). Ytterligare ett värdepapper att överväga för att delta i råvarumarknaden för råolja är CFD.

Råvarumarknader För Råolja

Råolja handlas på de stora råvarubörserna runt om i världen. Bland dessa kan Intercontinental Exchange (ICE) samt NYMEX nämnas.

Stora Producenter av Råolja

Råolja produceras i många länder runt om i världen, men de 10 främsta producenterna inkluderar USA, Saudiarabien, Ryssland, Kanada, Kina, Irak, Iran, UAE, Brasilien, och Kuwait.

Stora Råoljekonsumenter

De nationer som konsumerar majoriteten av råoljan i världen är USA, EU, Kina, Indien, Ryssland, Saudiarabien och Japan.

Viktiga Informationskällor

Weekly Petroleum Status Report, Daily reports of Delivery Notices.

Bensin

Det huvudsakliga användningsområdet för bensin är som bränsle till bilar, motorcyklar och lastbilar. Därmed har bensin en stark inverkan på transportsystemet. Bensinpriset kan ha en enorm inverkan på ekonomin eftersom individer behöver slutprodukten för att ta sig till jobbet, skolan och andra sociala event. Dessutom tjänar bensin en biroll i energisystemet för att tillhandahålla elektricitet i somliga länder. Detta genom bensindrivna generatorer.

Om Bensinmarknaden

Oljeraffinaderier, distributörer och spekulanter utgör aktörerna på bensinmarknaden. Det finns en särskild spread som intresserar spekulanterna, crack spreaden. Det är skillnaden mellan bensinpriset och priset på råvaran som bensin görs av, råolja.

Bensin och Säsongsmönster

Under sommarmånaderna tenderar bensinpriset att stiga för att sedan sjunka under hösten och vintern. En av de drivande faktorerna i detta mönster är att efterfrågan på bensin tenderar att stiga till följd av semesterfirare som tar bilen till semesterorten.

Så Handlar Du Bensin

Du kan handla bensin via råvarubörsen med hjälp av tre olika finansiella produkter. Terminer och optioner alternativt ETF:er. En välkänd ETF som handlar med olja är United States Gasoline Fund (UGA).

Råvarubörser För Bensinhandel

Det finns många olika terminsbörser som erbjuder handel med bensin. Tre exempel som kan nämnas är ICE, NYMEX och Tokyo Commodity Exchange.

Stora Bensinproducenter

Alla länder som har ett funktionellt raffinaderi producerar bensin. De största producenterna är USA, Kina, Japan, Ryssland, Indien, Kanada och Brasilien.

De Största Bensinkonsumenterna

De främsta konsumenter av bensin är USA, Kina, Japan, Ryssland, Indien och Kanada.

Viktiga Rapporter

Några viktiga informationskällor är Reformulated Gasoline and Anti-Dumping Batch Report, Reformulated Gasoline and Anti-Dumping Quarterly Summary samt Reformulated Gasoline and Anti-dumping Annual Compliance Designation.

Naturgas

Naturgas anses vara en relativt ren energikälla och efterfrågan har stigit i takt med årens gång. I första hand används naturgas för att generera elektricitet. Men det finns andra användningsområden, naturgas kan användas som drivmedel bland annat. Precis som så många andra råvarumarknader så finns det olika aktörer som deltar i handeln med naturgas. Givetvis är det producenter och konsumenter som deltar. De har dessutom sällskap av spekulanter, en grupp som utgör en stor andel av deltagarna.

Säsongsmönster

Lagerhållningen av naturgas varierar under årets gång, det samma gäller för efterfrågan. Under vinterhalvåret är naturgas väldigt eftertraktat för att användas för uppvärmning av hus och kontor. Således minskar lagerhållningen under vintern. Under sommaren när behovet för uppvärmning inte är lika stort ökar lagerhållningen av naturgas.

Hur Handlas Naturgas?

Du kan handla naturgas direkt via terminskontrakt och optionskontrakt. Det finns dessutom en mängd olika ETF:er att granska för exponering mot naturgas. Här följer några. VelocityShares 3x Long Natural Gas (UGAZ), VelocityShares 3x Inverse Natural Gas (DGAZ), )ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) samt United States Natural Gas Fund (UNG).
Råvarubörser för Naturgas
Världens främsta handelsbörser för naturgas är CME Group, ICE, Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange och Tokyo Commodity Exchange.

Stora Producenter av Naturgas

De främsta producenterna av naturgas är USA, Ryssland, Iran, Qatar, Kanada och Kina. Många av dessa länder har stora naturgasreserver. Ryssland står för omkring 25% av hela världens naturgas reserv.

Naturgaskonsumenter

Naturgas konsumeras främst i USA, EU, Ryssland, Kina, Japan, Kanada, Iran och Saudiarabien.

Rapporter

En bra rapport för dig med intresse rörande handel med naturgas är EIA’s Weekly Natural Gas Storage Report.

Kol

Detta är en fossil bränsletyp bestående av döda plantor och djur som under miljontals år framkallats av en geologisk process. Kol har varit en populär energikälla ända sedan de tidiga civilisationerna men efterfråga sköt i taket i takt med den industriella revolutionen.
Kol är en av de absolut mest använda energikällorna i världen, men används även på andra områden. Trots att trenden i skrivande stund drar sig mer och mer mot gröna alternativ är handelsmarknaden för kol fortfarande stor. Elproducenter, kolproducenter och spekulanter delar i handeln.

 

Säsongsmönster

Under vintern tenderar priset för kol att stiga.

Hur Handlar Du Kol?

Du kan handla kol med hjälp av futures kontrakt alternativt via optioner. Ytterligare finansiella instrument som kan brukas för detta ändamål är ETF:er, exempelvis VanEck Vectors Coal ETF (KOL). Dessutom finns det många kol producerande bolag listade på aktiebörserna runt om i världen som du kan handla. Därtill erbjuder onlinemäklare i vissa fall CFD kontrakt.

Handelsplatser för Kol

CME Group och ICE är två av de handelsbörser där du kan utföra transaktioner i kol.

Stora Producenter av Kol

Världens största kolproducerande nationer är Kina, USA, Indien, Australien och Nya Zealand.

Främsta Kol Konsumenter

China, USA, Indien, Japan, EU samt länderna i sydöstra delen av Asien konsumerar mest kol.

Rapporter Att Följa

Coal Market Outlook and the Annual Global Coal Demand Forecast.

Eldningsolja

Eldningsolja används i hög utsträckning för att värma upp hus och kommersiella byggnader. Således är eldningsolja ett alternativ till naturgas. Eldningsolja används främst där det råder brist på naturgas som uppvärmningskälla, exempelvis i delar av Storbritannien och nordöstra USA likt många andra platser i världen.
Eldningsolja är den näst viktigaste råvaran som utvinns ur råolja. Ett attribut som sticker ut är den låga viskositeten samt att den är enkel att elda. Givetvis deltar företag vars affärsområde är inom eldningsolja i handeln på råvarubörsen, men även spekulanter finns där.

Säsongsmönster för Eldningsolja

Normaltsett förväntas priset att stiga under en vargavinter och falla under en varm sommar. Verkligheten är dock annorlunda. Priset tenderar nämligen att vara som högst i slutet av vintern och tidigt på våren för att sedan sjunka under hösten och tidigt på vintern.

Handla Eldningsolja

Terminskontrakt och optioner är två alternativ för dig som vill delta i handeln med eldningsolja runt om i världen. Det finns även ETF:er, men utbudet är aningen begränsat. I London erbjuds ETFen ETFS Heating Oil (HEAT).

Stora Handelsbörser för Eldningsolja

ICE och NYMEX är två av de främsta handelsbörserna för värdepapper kopplade till eldningsolja.

Stora Producenter av Eldningsolja

De största producenterna är USA, Kina, Indien, Ryssland, Tyskland, Japan, Korea och Brasilien.

Viktiga Konsumenter av Eldningsolja

Eldningsolja konsumeras flitigt i bland annat Förenta staterna, Storbritannien, Kanada, Ryssland, Irland och Nordirland.

Viktiga Rapporter

Monthly Oil Market Report, the EIA’s Weekly Petroleum Status Report, samt the Weekly Heating Oil and Propane Report.

Boskap Och Kött

Vi behöver protein för att upprätthålla en god hälsa. Boskap är en av de främsta proteinkällorna för världens 7 miljarder invånare. Låt oss kika närmare på de råvaror som klassificeras som boskap och kött.

Nötkreatur

Nötkreatur är kalvar som uppnått en vikt som uppgår till mellan 600 och 800 pund, lite drygt 320kg innan de väljs ut för vidare uppfödning. När de väger strax över 600 kilo sänds de till slakt. Den globala konsumtionen av nötkött uppgår till 60 miljoner ton per år. Således är det en stor råvarumarknad. Bönder, distributörer, affärer, konsumenter samt spekulanter utgör marknaden.

Nötköttets Säsonger

I regel tenderar pristrenden att vara mer positiv under våren och sommaren än vad den är under hösten och vintern.

Så Handlar Du Nötkreatur

Nötkött kan handlas på börsen med hjälp av terminskontrakt och optioner med nötkreatur som underliggande tillgång. Även ETF:er kan användas om du vill handla denna råvara. Dessvärre finns det i skrivande stund inga ETF:er som enbart följer värdeutvecklingen på nötkött. Men alternativ finns i form av börshandlade fonder som delvis är exponerade mot råvaran av intresse. Här följer några exempel.

Vissa aktiemäklare erbjuder även CFD kontrakt till sina kunder som kan användas för att spekulera kring hur priset på nötkött kommer utvecklas.

Här Handlas Nötkreatur

Världens främsta börshus för handel med denna typ av underliggande tillgång är CME Group.

Världens Största Nötköttsproducenter

De länder som producerar mest nötkött i världen är USA, Brasilien, Kina, Indien, Argentina, Mexico, Pakistan, Turkiet samt Ryssland.

Stora Nötköttskonsumenter

Nötkött konsumeras nästan över hela vår glob. De främsta konsumenterna är USA, Kina, Argentina, EU, Indien, Mexico, Ryssland samt Pakistan.

Viktiga Rapporter

En bra rapport att hålla koll på för att framgångsrikt handla med finansiella produkter relaterade till nötkreatur är National Feeder and Stocker Cattle Summary Report.

Fläskkött

Fläskkött klassificeras som allt kött på grisen bortsett från organ och magen. Fläskkött är den typ av kött som utgör den främsta proteinkällan i världen där proteinet inte kommer från en vegetarisk källa. Den årliga konsumtionen globalt sett överstiger 100 miljoner ton.
Givetvis utgörs marknaden för fläskkött av bönder likväl som slakterier och andra företag som är beroende av griskött i sin produktion. Därtill finns det spekulanter som befinner sig på marknaden i spekulativt syfte. Således skiljer spekulanterna sig från de övriga aktörerna vars främsta motivation är att minska risken i sina verksamheter.

Fläskköttets Säsongsmönster

Under maj och juli tenderar priset på fläskkött att stiga. Detta motiveras av att köttkonsumtionen stiger till följd av grillsäsongen.

Handla Fläsk

Det finns optioner samt terminskontrakt som rör fläskkött. Dessa kan handlas för att exponeras mot råvaran. Även börshandlade fonder, ETF:er, finns att tillgå. Exempel på dessa är Path Pure Beta Livestock ETN (LSTK).

Terminsbörser För Fläskkött

Den främsta handelsbörsen för fläskkött är CME. Således kan individer från hela världen delta i handeln till följd av att CME erbjuder möjligheten via CME Globex plattformen.

Stora Konsumenter Av Fläskkött

De främsta konsumenterna av griskött i världen är USA, EU, Kina, Ryssland och Brasilien.

Viktiga Rapporter

Quarterly Hogs and Pigs Report, the CME Lean Hog Index, samt Daily Hog and Pork Summary.

Grismage

Grismage är fett kött från grisens mage. Dessa delar av djuret är särskilt populärt i asiatiska länder som Filipinerna och Kina. I USA används köttet främst till för bacon. Grismage var det första köttet att handlas på CME och råvaran introducerades 1961. 2011 stoppades handeln för att senare återkomma till terminsbörsen.

Säsongsmönster Grismage

Precis som resterande delen av grisen tenderar priset att stiga under grillsäsongen som i USA främst utgörs av maj och juli.

Så Handlar Du Svinmage

Terminskontrakt är det enklaste sättet att direkt bli involverad i handel med svinmage. Alternativt kan ETF:er handlas, men det saknas i skrivande stund fonder som handlas på börsen som är direkt inriktade mot grismage. Istället får du rikta in dig på börshandlade fonder som delvis innehåller företag och andra finansiella kontrakt relaterade till matindustrin.

Terminsbörser För Svinmage

Efter att handeln med terminskontrakt för svinmage stoppades år 2011 återintroducerade CME dessa futures i maj 2019.

Stora Producenter

De främsta producenterna i världen är Kina, USA, EU, Brasilien, Ryssland, Vietnam, Kanada samt Mexiko.

Främsta Konsumenter

De främsta konsumenterna är Kina, USA, EU, Ryssland samt Brasilien.

Viktiga Rapporter

Dagliga lager uppdateringar samt kvartalsrapporter.

Vuxna Nötkreatur

Dessa kreatur har uppnått rätt storlek för att bli skickade till slakthuset. De slaktas för att säljas som nötkött i butiken och för att användas i andra produkter. Handeln med nötkreatur är en viktig marknad och värderas till biljoner dollar per år. Fullvuxna nötkreatur utgör en stor del av marknaden.

Säsongsmönster

Det finns flera olika faktorer som påverkar hur efterfrågan och utbudet av nötkött varierar. Det kan handla om hur fort djuren förökar sig likväl som mänskliga faktorer. Bland annat tenderar grillsäsongen att generera ett ökat tryck på efterfrågan. Samma sak gäller kring påsk i Amerika.

Finansiella Produkter Rörande Vuxna Nötkreatur?

Du kan handla fullvuxna nötdjur via de två värdepapperstyperna optioner samt terminskontrakt. Ett enklare tillvägagångssätt är att handla ETF:er som följer värdeutvecklingen på den underliggande tillgången. Här är ett antal exempel.

Vissa börsmäklare ställer även ut CFD kontrakt som kan användas, men läs på kring villkoren innan du handlar.

Terminsbörser Där Nötkreatur Handlas

Du kan handla finansiella produkter relaterade till slaktdjur via CME.

De Största Producenterna

Främst produceras nötkött i USA, Brasilien, EU, Indien, Kina, Mexiko, Pakistan, Turkiet samt Ryssland.

Stora Konsumenter

De största konsumenterna av nötkött är USA, Kina, Brasilien, EU, Argentina, Indien, Pakistan och Ryssland.

Viktiga Rapporter

Rapporten från USDA som släpps på månadsbasis.

Jordbruksprodukter

Det finns en uppsjö av jordbruksrelaterade råvaror. I detta avsnitt ska vi kika närmare på följande råvaror som handlas på diverse råvarubörser runt om i världen.

 • Majs
 • Sojabönor
 • Vete
 • Korn
 • Raps
 • Kakao
 • Socker
 • Kaffe
 • Apelsinjuice
 • Palmolja
 • Sojamjöl
 • Olja från Soja
 • Ris
 • Bomull
 • Trä
 • Gummi
 • Fårull

Majs

Majs var en av de första råvarorna som handlades över terminsbörser. Majs spelar en central roll i världsekonomin, likväl som föda för människor som för djur. Men det är inte enbart ett livsmedel. Utöver att användas som en källa för kalorier omvandlas majs dessutom till etanol. I somliga livsmedel används denna råvara dessutom som ett substitut till socker som i USA kan vara dyrt.

majs - råvaror trading

Säsonger

Precis som förväntat tenderar priset på majs att stiga under våren till följd av det bristande utbudet. Motsatt förhållande gäller under hösten då skörden bidrar till ett stort utbud och lägre priser.
Så Handlas Majs
Du kan handla majs via terminskontrakt samt optioner. Dessutom finns det ett fåtal ETF:er som specialiserat sig på majs och den stora marknaden som råvaran erbjuder. Ett exempel är Teucrium Corn Fund (CORN).

Terminsbörser För Majs

Majs handlas främst på CBOT, Euronext samt i Tokyo på TGE, Tokyo Grain Exchange.

Där Majs Produceras

Stora producenter av majs inkluderar USA, Kina, Brasilien, Indien, Argentina och Ukraina

Länder Som Konsumerar Majs

USA, Kina, Brasilien, Argentina och Ukraina

Rapporter

Diverse rapporter som rör utbud och efterfrågan. Försäljningsstatistik på veckobasis samt rapporter som rör relaterade industrier.

Sojabönor

En annan central råvara i matindustrin är sojabönan. Bönder tenderar att ge sin boskap mosade sojabönor då det är en bra näringskälla för dem. Oljan används ofta i salladsdressing, kakor och bröd.

Säsonger

Eftersom råvaran skördas under hösten är priset ofta högre under våren till följd av detta. Under skördesäsongen faller priset eftersom utbudet ökar.

Så Handlar Du Sojabönor

Det är enkelt att handla sojabönor med hjälp av futures eller optioner. Det finns även börshandlade fonder som kan användas för att följa värdeutvecklingen i råvaran.

Terminsbörser Soja

De två främsta terminsbörserna för handel med råvaran sojabönor är CBOT samt Euronext.

Producenter av Sojabönor

De främsta producenterna i världen är USA, Brasilien, Argentina, Kina, Indien, Paraguay samt Kanada.

Storkonsumenter av Sojabönor

Lejonparten av sojabönorna som konsumeras i världen används i Kina, USA, Argentina, Brasilien, Indien, Paraguay samt Ryssland.

Viktiga Rapporter

The World Agricultural Supply and Demand Estimates Report, data från USDA rörande utbud och efterfrågan samt exportdata.

Vete

Vete är världens andra mest konsumerade sädesslag. Endast ris används i högre utsträckning. Veta har varit en basvara i kosthållningen sedan en lång tid tillbaka, dess historia sträcker sig ända tillbaka till de första civilisationerna. Vete är vanligt förekommande i mjöl vilket i sin tur används i flera grundläggande basfödor. Pasta, nudlar, kakor, muffins, snacks och andra bakverk för att nämna några. Givetvis är det i stor utsträckning bönder som är involverade i handeln med veteterminer, men även företag som är beroende av vete i sin produktion samt spekulanter deltar.

Säsongsmönster

Under hösten tenderar marknaden att efterfråga mer vete än vad som finns att tillgå. Det är under hösten vetet planteras och det bristande utbudet pressar upp priserna. Under den följande sommaren tenderar priset att sjunka i takt med att utbudet ökar igen.

Så Handlar Du Vete

Du kan handla vete genom att köpa optioner eller futures kontrakt. Det finns även börshandlade fonder som exempelvis Teucrium Wheat Fund (WEAT). Somliga börsmäklare erbjuder dessutom CFD kontrakt som låter dig spekulera i prisutvecklingen.

vete - råvarumarknaden

Terminsbörser För Vete

Du kan handla vete via Euronext, CBOT samt Tokyo Grain Exchange.

Veteproducenter

Det finns många stora veteproducenter. Några av dem är Kina, Indien, Ryssland, USA samt europeiska stormakten Frankrike.

De Främsta Konsumenterna

De stora producenterna tenderar också att konsumera mest vete.

Veterapporter

Du kan hålla ett öga på WASDE samt kvartalsstatistik.

Korn

Precis som vete har korn stått på bordet sedan de tidigaste civilisationerna och utgör en viktig del i den moderna dieten. Vete återfinns på plats fyra i tabellen över världens mest konsumerade spannmål. Utöver att serveras till människor äter även boskap vete, dessutom ingår det i produktionen av malt. Inte mindre än 75 procent av världens aggregerade produktion av vete äts eller dricks av människor. Resterande 25 procent ges till boskap.
Den totala konsumtionen uppgår till över 145 miljoner ton per år. Således är marknaden för korn värd flera miljarder dollar. Korn är populärare än vete på terminsbörsen och endast majs omsätter mer pengar på de globala finansmarknaderna. Utöver spekulanter utgörs marknaden av bönder och företag som använder vete i sin förädlingsprocess.

Säsongsmönster

Det finns inga tydliga säsongsmönster i kornpriset. Men givetvis spelar utbud och efterfrågan en stark roll, således är priset något högre under tiden på året då plantering sker. I takt med att grödan skördas tenderar motsatsen att hända, utbudet ökar och priset sjunker.

Hur Du Handlar Korn

Somliga börsmäklare erbjuder CFD kontrakt med korn som underliggande tillgång, således är denna typ av finansiella produkter ett alternativ. Andra tillvägagångssätt är att handla med terminskontrakt på råvarubörsen eller med optioner. Det finns dessutom börshandlade fonder som delvis följer värdeutvecklingen på korn, två av dessa är MLCX Grains ETN (GRU) samt iPath Series B Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN (JJG).

Råvarubörser Korn

Utöver ICE handlas mycket korn via råvarubörsen i Bulgarien, Sofia Commodity Exchange. Även i Indien pågår handel via Multi Commodity Exchange of India.

Kornproducenter

De främsta kornproducenterna i världen är Ryssland, Ukraina, Kanada, EU, USA samt Australien.

Konsumenter Av Korn

De länder som konsumerar mest korn är Saudia Arabien, Kina, Ryssland, Turkiet, Kanada samt den Europeiska unionen.

Rapporter

Spannmålsrapporten, månatliga WASDE rapporten samt rapporter från bryggeribranschen.

Raps

Raps används främst i form av den olja som kan utvinnas från blommorna. Den främsta konkurrensfördelen är att rapsolja innehåller lägst andel mättat fett av alla vegetabiliska matlagningsoljor. Utöver att användas i matlagning används rapsolja dessutom i bakning och i viss mån i tillverkningen av biobränslen samt nya typer av plast.
Restprodukterna används i hög utsträckning som föda för boskap samt för att tillverka konstgödsel för jordbrukssektorn. Således är raps en högt beaktad råvara med många användningsområden och det är en av de viktigaste vegetabiliska oljorna i världen.

Säsonger

Under sommaren tenderar utbudet att öka och priset sjunker således. I takt med att utbudet minskar stiger priset under vintern och våren.

Handla Raps

Du kan handla raps precis som du handlar andra råvaror, det vill säga med hjälp av optioner, terminskontrakt samt börshandlade fonder. Det finns inte någon ETF som direkt följer prisutvecklingen för raps, men United States Agricultural Index Fund (USAG) eftersträvar att delvis följa dess prisförändringar.

Råvarubörser Där Raps Handlas

Raps handlas i stor utsträckning på ICE, det är den viktigaste börsen för handel med denna råvara.

Viktiga Producenter

Raps växer i stora delar av världen. De främsta konsumenterna är EU medlemmar, Kanada, Kina, Indien samt Australien.

Konsumenter Av Raps

Majoriteten av världens raps förbrukas i EU, Indien, Kina samt i USA.

Rapporter

Det finns två rapporter som är centrala för lyckosam handel med raps. Dessa är månadsrapporten Oil Crops Outlook samt Oil Crops Yearbook Tables, den sistnämnda släpps på årsbasis. Dessutom är det bra att hålla koll på WASDE.

Kakao

Kakaofröet är en väldigt viktig jordbruksprodukt med många användningsområden. Kakao ingår i tillverkningen av choklad, glass, diverse drycker, kakor samt pålägg. Dessutom tenderar kakao att i viss mån användas i framställningen av alkoholhaltiga drycker som exempelvis Brandy. Delvis används denna råvara till och med för att tillverka tvål.
Inom de kommande fem åren förväntas kakaomarknaden omsätta mer än 14.5 miljarder dollar årligen. Den nuvarande tillväxttakten är lite drygt 3.4%.

Säsongsmönster

Kakao skördas under hösten, främst i oktober. Således tenderar förändringen i kakopriset att vara negativt under denna period. Innan skördeperioden påbörjas är priset som högst, främst under juni och juli.

 

Handla Kakao

Kakao handlas enklast via optionskontrakt alternativt futures. I viss mån kan den mer komplexa produkten CFD användas, kolla med din onlinemäklare. Ytterligare ett värdepappersslag som kan användas är ETF:er. En intressant ETF att kika närmare på är iPath Dow Jones-UBS Cocoa ETN.

Centrala Producenter

Kakao växer i högutsträckning kring ekvatorn. Länder som Nigeria, Indonesien, Ghana, Elfenbenskusten, Kamerun, Brasilien, Ecuador samt Mexiko är de främsta producenterna.

Viktiga Konsumenter

De viktigaste kakaokonsumenterna i världen är EU länderna, Kanada samt USA.

Rapporter

Det finns tre viktiga rapporter som kan hjälpa dig att handla kakao med bra resultat. Global Cocoa Market Report, ICCO Monthly Review och ICCO Annual Reports.

Socker

Socker används i hög utsträckning som sötningsmedel men användningen stannar inte där. Råvaran används även för att framställa etanol. Som sötningsmedel förekommer socker ofta i choklad, bakverk, sylt samt i många andra produkter.

Säsonger

Under hösten och vintern är prisutvecklingen för socker i allmänhet positiv för att avta och sjunka under våren och sommaren.

Så Handlar Du Socker

Socker kan handlas på olika sätt. Råvarubörsen erbjuder terminskontrakt och optioner för att tjäna pengar på socker. I viss mån kan även CFD kontrakt handlas med börsmäklare. Därutöver kan du genomföra transaktioner med börshandlade fonder. Några sådana exempel är iPath Pure Beta Sugar ETN (SGAR), Teucrium Sugar Fund (CANE) och sist men inte misnt iPath DJ-UBS Sugar TR Subindex ETN (SGG).

Råvarubörser För Socker

Socker handlas bland annat på the Multi Commodity Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange, CME Group, samt på ICE.

Sockerproducenter

De största producenterna i världen av socker är Brasilien, Indien, Kina, Thailand, Pakistan, Mexiko och Colombia.

Stora Konsumenter Av Socker

USA, Tyskland, Holland, Irland samt Australien är de största konsumenterna av socker i världen.

Rapporter

Givetvis är WASDE viktig, dessutom tillkommer diverse rapporter rörande socker och sötningsmedels utbud och efterfrågan. Det samma gäller för rapporter på årsbasis.

Kaffe

Kaffeindustrin har en enorm inverkan på världsekonomin. I USA uppskattas 1.7 arbetstillfällen vara sammankopplade med kaffesektorn. Det är ekvivalent till cirka 1.6 procent av landets BNP. I världen i övrigt är efterfrågan ständigt ökande i takt med att folk i allt större utsträckning konsumerar det svarta guldet.

Säsonger

Kaffepriset är generellt på nedgång under skördeperioden som ter sig under den senare delen av våren, främst maj och juli.

Handla Kaffe

Det finns en uppsjö av terminskontrakt och optioner som kan användas för att handla kaffe. Även ETF marknaden kan anses vara användbar. Bland de ETF:er som följer värdeutvecklingen på kaffe finns iPath DJ-UBS Coffee Total Return Subindex ETN (JO) and iPath Pure Beta Coffee ETN (CAFÉ). Även CFD kontrakt är ett alternativt.

Kaffebörser

De främsta terminsbörserna för handel med kaffe är ICE samt CME Group.

Stora Kaffeproducenter

Kaffe produceras i hög utsträckning i Brasilien, Vietnam, Colombia, Indonesien samt den centralamerikanska nationen Honduras.

Främsta Kaffekonsumenterna

De länder som konsumerar mest kaffe i världen är Finland, Norge, Island, Danmark samt Nederländerna.

Centrala Rapporter

Det finns en kafferapport som släpps två gånger per år, ”World Market and Trade Report”.

Apelsinjuice

I folkmun kallas denna råvara apelsinjuice koncentrat, (FCOJ). Den första gången apelsinjuice handlades över råvarubörsen var 1940, således är det en relativt ny produkt på terminsbörsen. FCOJ används i hög utsträckning av bönder som vill säkra priset för sin produktion mot oförutsedda förändringar. Dessutom deltar fruktjuice producenter i marknaden. Dessutom deltar mängder av spekulanter eftersom volatiliteten i produkten är hög.
Det finns även andra marknader för apelsinjuice, dessa rör produkter i andra format, det vill säga inte i koncentrerad form. Marknaden benämns som NFC och är en viktig indikator för industrin.

Apelsinjuice - råvaror

Säsongsmönster

Beroende på klimatet varierar priset men det går inte riktigt att utläsa några tydliga säsongsmönster.

Handla Apelsinjuice

Du kan handla FCOJ futures alternativt optionskontrakt. Det finns i skrivande stund inte några börshandlade fonder som följer FCOJ, men du kan titta på detta värdepapper, ELEMENTS Rogers International Commodity Agriculture Total Return ETN. Det har nämligen delar av sina tillgångar investerade i apelsinjuice.

Handelsbörser För Apelsinjuice

Den mest centrala börsen för apelsinjuice är ICE.

Ledande Producenter

De länder som producerar mest apelsinjuice är Brasilien, USA, Mexiko, EU samt Sydafrika.

Stora Konsumenter

De största konsumenterna är USA, Kina, Kanada, Japan, Brasilien, Australien och Ryssland.

Rapporter

Citrustillverkningsrapporten som släpps två gånger per år samt halvårsrapporten från Brasilien.

Palmolja

Palmolja är en vegetabilisk olja med slående många användningsområden samtidigt som den är oerhört kostnadseffektiv. Regionalt används råvaran främst i Asien samt i Afrika. Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen och utgör en viktig ingrediens i flera olika slutprodukter. Bland dessa kan tvål, hudkräm, margarin, bakverk, sötsaker och andra hygienprodukter nämnas. I viss mån användes palmolja dessutom för att producera biobränsle.
2015 värderades den globala handeln med palmolja till inte mindre än 64.73USD miljarder. Den förväntade ökningstakten motsvarar 7.2 procent på årsbasis, således är det uppskattade värdet av palmoljan hisnande 92.84 miljarder dollar 2021. Marknaden utgörs av bönder, tillverkningsföretag, skönhetsindustrin samt spekulanter.

Säsonger

Priset på palmolja tenderar att vara beroende på väderförutsättningar. Det är dessvärre svårt at utläsa några tydliga säsongsmönster ur den data som finns tillgänglig.

Så Handlar Du Palmolja

Det finns två huvudsakliga finansiella verktyg som kan användas för att handla palmolja, dessa är futures samt optioner. I viss mån kan även börshandlade fonder användas då vissa av dessa handlar med palmolja. Här är två exempel iShares MSCI Malaysia Index Fund (EWM) och iShares MSCI Indonesia ETF Fund (EIDO). 

Terminsbörser Där Palmolja Handlas

Palmolja handlas bland annat på CME.

Producenter

De största producenterna av palmolja globalt är Indonesien, Thailand, Malaysia, Colombia samt Nigeria.

Stora Konsumenter

De största palmolja konsumenterna är Indonesien, Indien, EU-länderna, Kina, Malaysia, Pakistan och Thailand.

Rapporter Palmolja

Malaysia Palm Oil PSD Revisions samt Indonesia Oilseeds and Products Update.

Sojamjöl

Sojamjöl är restprodukten som blir kvar efter att oljan utvunnits från bönan. De främsta användningsområdena för denna råvara är proteinpulver samt djurfoder. I viss mån konsumerar människor sojamjöl även i andra former, exempelvis genom sojamjölk, tofu och som sojamjöl. Med det sagt används majoriteten av sojamjölet som blir över efter utvinningen av oljan till djur och fiskföda.

Säsongsmönster

Generellt är priset högre under den tid på året då sojabönorna planteras. När skörden inträffar ökar utbudet och priset justeras därefter.

Handla Sojamjöl

Det finns terminskontrakt som använder sojabönor som underliggande tillgång. Det finns i skrivande stund inga tillgängliga börshandlade fonder som endast involverar sojamjöl. Istället kan du handla ETF:er som är investerade i sojabönor, exempelvis Teucrium Soybean Fund (SOYB).

Terminsbörser Sojamjöl

Dalian Commodity Exchange samt CME Group är två viktiga terminsbörser för råvaran sojamjöl.

Där Produceras Sojamjöl

Världens ledande producenter av denna råvara är Kina, USA, Argentina, Brasilien, EU-staterna, Indien, Mexiko samt Ryssland.

Konsumenter Av Sojamjöl

Sojamjöl konsumeras i hög utsträckning i Kina, USA, Europeiska unionen, Brasilien, Mexiko samt i Indien.

Rapporter

För att handla med sojamjöl är det bra att hålla ett öga på WASDE, World Agricultural Supply and Demand Estimate Report.

Sojabönolja

Sojabönolja är en vegetabilisk olja som utvinns genom att sojabönor processers. Ett av de vanligast förekommande användningsområdena för denna råvara är inom matlagning. Men till följd av att oljan är av en torr karaktär används den även för att tillverka bläckpatroner. I viss utsträckning används sojabönor även för att producera biobränsle.

Säsonger

Sojabönolja tenderar att uppleva en prisökning under de första samt det sista kvartalet under ett kalenderår. Under de två mellersta kvartalen är prisförändringen i regel negativ.

Hur Handlas Sojabönolja

Sojabönolja handlas enklast via terminskontrakt eller ETF:er. Om du är intresserad av att handla sojabönolja via börshandlade fonder kan du kika närmare på ETFS Soybean Oil Fund (SOYO) eller ETFS 2X Daily Long Soybean Oil Fund (LSYO).

Terminsbörser Där Sojabönolja Handlas

De två börserna som var centrala för handel med sojamjöl är även viktiga handelsplatser för sojabönolja. Således är det främst CME Group samt Dalian Commodity Exchange som är av intresse för denna råvara.

Producenter av Sojabönolja

De främsta producenterna av råvaran i fråga är Kina, USA, Brasilien, Argentina, Indien, Paraguay och Mexiko.

De Främsta Konsumenterna av Sojabönolja

De länder som konsumerar råvaran i högst utsträckning är Kina, USA, Brasilien, Indien samt Argentina.

Rapporter

Det finns många rapporter men WASDE, Oil Crops Yearbook Table samt månadsrapporter rörande utbud och efterfrågan av grödor är viktiga.

Råris

Råris är en term som används för att beskriva oprocesserat ris som just skördats. Ris är en basvara i stora delar av världen, främst i världens två största nationer i termer av folkmängd, Indien och Kina. Även Thailand är starkt beroende av ris som kalori källa.
Spekulanter dras till marknaden till följd av den höga likviditeten vilket är en konsekvens av den omfattande handeln. Med det sagt, de främsta deltagarna är bönder och företag som förädlar ris.

Säsonger

Under sommarmånaderna är priset i allmänhet lägre för ris än vad fallet är under hösten och vintern.

Handla Råris

Du kan köpa terminskontrakt alternativt optionskontrakt som är bundna till råris. Det finns även börshandlade fonder, ETF:er, som du kan använda. Exempelvis kan du läsa på rörande ELEMENTS Rogers International Commodity Agricultural ETN (RJA). Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte finns några börshandlade fonder som enbart investerar i råris. De alternativ som erbjuds på marknaden är enbart delvis investerade i råvaran av intresse.

Råvarubörser Där Råris Handlas

CME Group är en stor handelsplats för råris. Det samma gäller för Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET), och  Zhengzhou Commodity Exchange.

Stora Råris Producenter

De främsta producenterna av råris på den globala marknaden är Kina, Indien, Indonesien, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Burma samt Filipinerna.

Stora Konsumenter av Råris

De främsta konsumenterna av råris är belägna i Asien. Bland de största konsumenterna kan Thailand, Kina, Indien, Indonesien, Bangladesh, Vietnam och Filipinerna nämnas.

Rapporter

Årliga och månadsrapporter rörande ris och rismarkanden samt WASDE.

Bomull

Bomull är en ekonomiskt viktig råvara som används i flera olika former och av olika industrier. Den stora textilindustrin är i hög utsträckning beroende av denna råvara, bomull ingår bland annat i T-shirts, kalsonger, jeans, handdukar och sängkläder. Men det är inte bara i textilbranschen som efterfrågan på bomull är central. Även fiskenät, papper, kaffefilter och bokomslag är i viss mån tillverkade av bomull.
Bomull har även frön som används för att utvinna olja som kan användas av människor. Restprodukterna används för att föda upp djur och boskap.

bomull - råvara

Säsongsmönster

Priset på bomull är ofta högre under vintern för att sedan sjunka under våren och sommaren.

Handla Bomull

Somliga börsmäklare erbjuder sina kunder CFD kontrakt för bomull. Även terminskontrakt och optioner kan användas. För den mindre avancerade spekulanten är börshandlade fonder ett bra alternativ. En ETF att läsa på, om ifall det låter attraktivt, är iPath Series B Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN (BAL).

Råvarubörser för Bomull

Bomullshandel ter sig i stor utsträckning på ICE samt Bolsa der Mercadorias & Futuros.

Bomullproducenter

De främsta producenterna av bomull är Kina, Indien, USA, Pakistan, Brasilien samt Australien.

Stora Konsumenter

De länder som konsumerar mest bomull är de som har stora textilindustrier. Således återfinns Kina, Indien, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Turkiet samt Indonesien på topplistan.

Rapporter

Rapporter som släpps på vecko, månads och årsbasis rörande bomull.

Trä

Trä som handlas på råvarubörser världen över har standardiserats och handlas efter att de sågats till de givna måtten. Byggindustrin är i hög grad beroende av trä likväl som möbeltillverkare och företag som producerar köksinredning.
Varje år handlas trä till ett värde av 600USD miljarder runt om i världsekonomin. Om du tycker att det är ett högt nummer, håll i hatten. Marknaden förväntas nämligen att växa fyrfaldigt under de kommande 30 åren. De aktörer som utgör marknaden är spekulanter, byggherrar, sågverk och andra företag som använder trä i sina slutprodukter.

Säsongsmönster

Priset för trä tenderar att stiga under hösten och vintern för att sedan sjunka under våren och sommaren.

Handla Timmer

Du kan handla med timmer genom att köpa terminskontrakt eller optioner som är kopplade till trä. Det finns dessutom ETF:er, börshandlade fonder, som är kopplade till denna råvara. Ett par som kan vara av intresse är iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) och ETF (WOOD).

Handelsbörser Timmer

Den främsta terminsbörsen i världen där trä och timmer handlas är CME Group.

Stora Producenter

De främsta producenterna av timmer i världen är USA, Brasilien, Argentina, Chile, Ryssland, Kanada samt länder i den Europeiska unionen.

Timmerkonsumenter

Kina, USA, Ryssland, Japan och EU konsumerar stora delar av det timmer som handlas runt om i världen.

Rapporter

North America Lumber and Panel Market Weekly Report.

Gummi

Gummi produceras från latex, en vit klibbig vätska som utvinns från gummiträd. De huvudsakliga användningsområdena för gummi är bildäck, golvmattor, diverse förslutningar och bildelar. Gummi leder inte elektricitet och används därför för att tillverka skyddsutrustning och kabelskydd.

Säsongsmönster

Det finns inga tydliga säsongsbaserade mönster i gummipriset. Med det sagt så kan olika väderfaktorer spela in på hur prisutvecklingen ter sig.

Handla Gummi

Du kan handla gummi via terminskontrakt, en relativt enkel metod. Hade det funnits ETF:er som var uteslutande investerade i gummi hade även dessa varit enkla alternativ. Dessvärre är så inte fallet, men det finns börshandlade fonder som delvis investerar i råvaran. En av dessa är ELEMENTS Rogers International Commodity Agricultural ETN (RJA).

Gummi och Råvarubörser

Råvarubörser där mycket handel med gummi förekommer är Tokyo Commodity Exchange samt futures börsen i Shanghai, Shanghai Futures Exchange.

Stora Gummiproducenter

Gummi produceras i hög utsträckning i Thailand, Indonesien, Malaysia, Indien, Kina, Vietnam, Fillipinerna, Elfenbenskusten, Guatemala samt i Brasilien.

Stora Konsumenter

De främsta konsumenterna av gummi är Kina, Indien, USA, Thailand, Japan samt Indonesien.

Rapporter

Kvartalsrapporter från bolag verksamma inom industrin samt världens olika rapporter relaterade till produktion av gummi.

Fårull

Ull är en råvara som består av textilfiber som utvinns från främst får, men även andra djur. Det är vida förekommande inom tillverkningen av kläder, sängkläder och mattor. Även andra industrier använder ull i sin tillverkning, exempelvis ingår ull i produktionen av blöjor och hörselskydd.
Ett får kan producera lite drygt 15 kilo fårull per år. Cirka 90% av de får som återfinns i världen kan producera någon typ av ull. Råvarubörsen för handel med ull utgörs av producenter och tillverkningsbolag likväl som spekulanter.

Säsonger

Priset tenderar att stiga under hösten och vintern för att sedan avta under våren och sommaren.

Handla Fårull

Du kan handla terminskontrakt som är direkt relaterade till denna råvara. Tråkigt nog finns det inga börshandlade fonder som inkluderar fårull i skrivande stund och således är denna typ värdepapper inget alternativ. Som ett komplement eller substitut till terminskontrakt kan du undersöka om din börsmäklare erbjuder CFD kontrakt.

Stora Råvarubörser Där Ull Handlas

Den främsta handelsplatsen för fårull återfinns i Australien, Australian Wool Exchange.

Stora Producenter

De främsta producenterna av fårull globalt sett är Australien, Kina, USA, Nya Zealand, Argentina, Turkiet, Iran, Storbritannien, Indien och Sudan.

Stora Konsumenter

Kina, USA, Japan, Indien och England använder stora delar av världens producerade bomull.

Rapporter

Utöver generella veckobaserade samt månadsbaserade marknadsrapporter är The Australian Wool Market Reports & Selling Roster viktig att följa.

De Största Råvarubörserna

Runt om i världen finns det många olika handelsplatser, råvarubörser, som alla har specialiserat sig på en enskild, eller flera, råvaror. Här listar vi de åtta största terminsbörserna i världen där råvaror handlas av diverse aktörer.

1. CME Group

CME Group är den största terminsbörsen i världen. Koncernen utgörs av flera stora handelsbörser. CBOT, NYMEX, COMEX, Kansas City Board of Trade (KCBT), NEX Group, och Chicago Mercantile Exchange (CME) ingår samtliga i CME Group. Bolaget grundades 2007 när CME och CBOT slogs samman. Huvudkontoret återfinns i Chicago, men runt om i världen finns flera olika kontor placerade.
CME Group erbjuder handel på en stor variation av råvaror. Flera olika kategorier av råvaror erbjuds likt vi diskuterat ovan. Några av de råvaror som du kan handla via CME Gruoups handelsbörser är energi, jordbruksprodukter, metaller och mycket annat som exempelvis majs, vete, sojabönor, råolja och guld. Listan kan göras lång. Tack vare det elektroniska handelssystemet kan aktörer från hela världen handla med varandra så gott som dygnet runt.

2. Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)

Denna råvarubörs grundades i november 1984. Det skedde genom att tre redan existerande terminsbörser slogs samman, Tokyo Rubber Exchange, Tokyo Textile Exchange samt the Tokyo Gold Exchange. Initialt handlades främst gummi, textiler och guld på denna handelsplats. Sedan dess har utbudet utvidgats och nu handlas aluminium, bensin, silver, råolja, majs och flera andra råvaror här.
TOCOM erbjuder sina kunder att handla både terminskontrakt och optioner. Handeln sker helt och hållet via ett elektroniskt system. Flera av kontrakten som byter ägare involverar en leverans av den faktiska råvaran men även andra lösningar förekommer. Den mest omsatta råvaran på denna, japans största råvarubörs, är guld.

 

3. Euronext

2000 grundades Euronext till följd av sammanslagningen av tre europeiska råvarubörser. Dessa återfanns i Amsterdam, Bryssel samt i Paris. I skrivande stund är det den största terminsbörsen på den europeiska kontinenten med huvudkontor i Paris finare kvarter. Men handelsbörsen är även verksam i Lissabon, Paris, Dublin, London och i Norge. Även om ICE förvärvade Euronext har gruppen fortsatt att existera som en oberoende handelsplats från NYSE.
Euronext är inte enbart en terminsbörs utan erbjuder dessutom handel med aktier, företagsobligationer, warranter och andra börshandlade produkter. I juli 2019 återfanns lite drygt 1500 företag listade hos Euronext. Bland annat handlas råvarorna raps, majs och vete flitigt på denna råvarubörs.

4. Dalian Commodity Exchange

Dalian Commodity Exchange är belägen i Dalian som återfinns i provinsen Liaoning, Kina. Denna råvarubörs grundades 1993 i avsikt att inte vara vinstdrivande och självreglerande. DCE som den även kallas är Kinas största terminsbörs och har bäst likviditet av alla kinesiska råvarubörser. Detta enligt Future Industry Association.
På Dalian Commodity Exchange erbjuds handel med futures kontrakt och optioner för en stor variation av underliggande tillgångar, främst relaterade till tillverkningsindustrin och jordbruk. Sojabönor, sojaolja, sojamjöl, majs, ägg och palmolja samt diverse metaller så som järnmalm handlas flitigt på denna handelsplats. Generellt sett är DCE öppen för handel under måndag till fredag. Handeln startar 09:00 lokal tid och stänger klockan tre på eftermiddagen. Dessutom finns ett fönster för lunch där börsen håller stängt, det inträffar klockan 11:30 till 13:30.

5. Multi Commodity Exchange

Multi Commodity Exchange, MCX, är en råvarubörs som är lokaliserad i Mumbai, Indien. Öppningen skedde så sent som 2003. Detta till trots är MCX den största råvarubörsen i Indien. Enligt rapporter uppgick omsättningen till 250 miljoner amerikanska dollar under det tredje kvartalet 2018 för derivatprodukter. Multi Commodity Exchange äger sitt eget börshus.
På MCX erbjuds terminskontrakt samt optioner för energirelaterade produkter. Råolja och naturgas handlas flitigt. Även koppar, aluminium, nickel och andra metaller handlas på denna råvarubörs likväl som palmolja, kryddor, bomull och andra jordbruksrelaterad produkter.

6. Intercontinental Exchange (ICE)

ICE är en handel plattform med global räckvidd. Initialt handlades enbart råvaror relaterade till energisektorn men med tiden har utbudet ökat. I dagsläget kan du även handla med metaller och jordbruksprodukter via det helt elektroniska handelssystemet.
Det var i maj 2000 som Jeffery Sprecher grundade ICE. Därefter har tillväxttakten varit imponerande och ICE har förvärvat många andra råvarubörser. Bland dessa återfinns International Petroleum Exchange, New York Board of Trade samt NYSE-Euronext. Som vi tidigare nämnt lämnades dock Euronext som en oberoende handelsbörs.
I skrivande stund driver ICE 23 handelsbörser med sex clearinghus. Genom de många olika råvarubörserna som ingår i gruppen erbjuds finansielle produkter som följer flera olika underliggande tillgångar. Dessa inkluderar råolja, naturgas, vete, majs, sojabönor och mycket mer.

7. Africa Mercantile Exchange

Africa Mercentile Exchange är baserad i Kenyas huvudstad, Nairobi. Denna terminsbörs grundades 2005 och blev därigenom den första av sitt slag på den afrikanska kontinenten. De aktörer som deltar i handeln via plattformen erbjuds helt elektronisk handel via det sofistikerade systemet. Såldes kan order placeras i marknaden från jordens alla hörn.
Via Africa Mercantile Exchange kan du handla mängder av olika råvaror. För att nämna några exempel kan vi lyfta fram metaller så som guld samt råvaror som är relaterade till energi, exempelvis råolja. Men även jordbruksprodukter byter ägare via denna, Afrikas äldsta terminsbörs. Tack vare de terminskontrakt och optioner som handlas på denna handelsbörs har afrikanska bönder fått hjälp från den globala ekonomin.

8. Uzbek Commodity Exchange

Baserad i Tashkent, Uzbekistans huvudstad, återfinns ”The Uzbek Commodity Exchange”. Men denna handelsbörs har även fysisk närvaro i den kinesiska metropolen Shanghai. Terminsbörsen grundades 1994 i april och har sedan dess utvecklat ett elektroniskt handelssystem.
Via denna terminsbörs erbjuds handel med diverse råvaror relaterade till olja, metaller, jordbruk och annat. Bland de många råvarorna som handlas återfinns konstgödsel, kreatur, bomull samt kemikalier. Den som är intresserad av handel på denna råvarubörs bör vara medveten om att öppettiderna för handel är måndag – fredag, 09:00 – 18:00 lokal tid. Dessutom stänger Uzbek Commodity Exchange, likt Dalian Commodity Exchange, för lunch en timme per dag. Handelsstoppet är aktivt mellan klockan 13:00 – 14:00.

Råvaruindex

Ett råvaruindex är ett index som följer prisutvecklingen för en grupp utvalda råvaror för att ge ett mått på dess prestation. Det kan röra sig om ett traditionellt genomsnitt av de utvalda råvarorna likväl som ett vägt medelvärde. Priset som reflekteras kan vara likväl det nuvarande priset som framtida priser. Ett råvaruindex kan designas för att representera utvecklingen i många olika tillgångsslag eller för en given råvara. Exempel på de råvaror som följs av index är metaller, energi samt råvaror som är relaterade till jordbruk.
Passivt förvaltade indexfonder som följer råvaruindex handlas normalt sett på börsen. Denna typ av värdepapper, ETF:er, ger investerare en chans att på ett passivt sätt följa värdeutvecklingen i den eller de underliggande råvarorna. Prisutvecklingen i ett råvaruindex beror på hur prisförändringarna ter sig i de underliggande tillgångarna. Dessa variationer kan indikera bra trading möjligheter precis som indexfonder som följer aktieindex.
En viktig skillnad mellan råvaruindex och aktier samt obligationer är att råvaruindex prisökning enbart är ett resultat av kapitalflöden. Värderingen inkluderar andra faktorer som exempelvis utdelning, men en råvara är i sig inte värdegenererande. Istället är det marknadens efterfrågan på råvaran som driver prisutvecklingen.
Råvaruindex tenderar att korrelera negativt med andra rent finansiella tillgångsslag. Således kan investerare använda dessa för att anpassa risken i en portfölj likväl som skydda sig mot inflation. Det finns dock en risk att råvaruindex utsätts för backwardation och contango effekter. Det är en följd av att prissättningen av dessa index beror på terminskontrakt.
Låt oss kika närmare på några stora råvaruindex.

1. Thomson Reuters Equal-Weight Commodity Index

Tidigare har detta index benämnts som Continuous Commodity Index, CCI. Idag utgörs Thomas Reuters Equal Weight Commodity Index av 17 olika terminskontrakt. Varje råvara som utgör indexet har tilldelats en likvärdig vikt. De råvaror som ingår i indexet är vete, apelsinjuice, sojabönor, bomull, majs, kaffe, socker, kakao, fläsk, kreatur, silver, guld, platina, koppar, råolja, naturgas samt eldningsolja. Varje enskild råvara har tilldelats en likvärdig vikt motsvarande 5.88% av portföljen. Således har följande kategorier tilldelats vikter likt nedan:

 • Metall – 23.55%
 • Energi – 17.65%
 • Jordbruk – 47.06%
 • Boskap – 11.76%

Om du vill handla en indexfond som följer värdeutvecklingen på detta råvaruindex kan du läsa på närmare om Continuous Commodity Index Fund (GCC).

2. SummerHaven Dynamic Commodity Index

SummerHaven Dynamic Commodity Index (SDCI) är ett index som på ett innovativt sätt följer värdeutvecklingen på 14 underliggande terminskontrakt. Varje månad balanseras fonden om och urvalet sker från 27 utvalda råvaror baserat på prisindikatorer samt diversifierings specifikationer.
SDCI involverar flera olika kategorier av råvaror, bland dessa återfinns energi, metall, kreatur och jordbruksprodukter likt spannmål. För dig som är intresserad av att investera i detta index kan United States Commodity Index Fund (USCI) vara ett intressant placeringsobjekt. Indexfonden balanseras om varje månad för att matcha förändringarna i det underliggande indexet.

3. Astmax Commodity Index (AMCI)

AMCI är ett japanskt index som värderas i den japanska valutan Yen. Råvaruindexet eftersträvar att replikera prisutvecklingen i utvalda råvaror, främst ädelmetaller, energi samt jordbruk från Tokyo Commodity Exchange. Råvaruindexet är viktat enligt listan nedan.

 • Guld – 33%
 • Silver – 3%
 • Platina – 4%
 • Palladium – 4%
 • Råolja – 33%
 • Bensin – 15%
 • Fotogen – 5%
 • Gummi – 3%

Ofta utgörs indexet av de terminskontrakt som har längst löptid för de utvalda råvarorna. En gång per år balanseras indexet om baserat på likviditeten i marknaden. Det fanns enbart en ETF som följde värdeutvecklingen av detta råvaruindex. Den bar namnet Commodity Index Alpha Money Portfolio/Astmax, men har dessvärre blivit likviderad. 2018 slutade även kalkyleringen av AMCI.

4. Dow Jones-UBS Commodity Index

I skrivande stund benämns detta råvaruindex som Bloomberg Commodity Index (BCOM). Det introducerades 1998 under namnet Dow Jones-AIG Commodity Index (DJ-AIGCI) men till följd av att UBS köpte indexet från AIG döptes det om 2009. Därefter ändrades namnet till BCOM 2014 och än idag bör indexet det namnet.
BCOM är ett viktat index som följer 22 olika råvaror via terminskontrakt. De olika kategorierna av råvaror som utgör indexet är metall, energi, jordbruk samt kreatur. Indexet har utformat regler för hur det ska balanseras. Ingen råvara kan utgöra mindre än 2 procent av indexet, men inte heller mer än 15 procent. För att säkerställa att önskad diversifiering är uppnådd balanseras indexet om en gång per år. Det finns två intressanta ETF:er som följer värdeutvecklingen i detta index. Dessa är E-TRACS DJ-UBS Commodity Index (DJCI) samt iPath Dow Jones-UBS Commodity ETN (DJP).

5. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI)

I skrivande stund är detta index mest känt som S&P GSCI. Goldman Sachs Commodity är ett brett råvaruindex och ett bra riktmärke för att mäta långsiktiga trender i råvarumarknaden. Detta råvaruindex lanserades 1991 av Goldman Sachs men förvärvades av Standard and Poors 2007.
S&P GSCI utgörs av 24 terminskontrakts över de fyra olika kategorierna av råvaror, metall, energi, kreatur och jordbruk. Råvarorna som utgör indexet har viktats för att replikera den genomsnittliga globala produktionen.
För dig som är intresserad av att investera i en EFT som efterliknar detta index kan vi peka ut iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust. Även iPath S&P GSCI Total Return Index ETN är baserat på GSCI.

6. Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index (TR/CC CRB)

TR/CC CRB utgörs av 19 råvaror listade på NYMEX, CBOT, CME, COMEX samt London Metal Exchange. De underliggande tillgångarna har delats upp i fyra grupper som tilldelats olika vikter.

 • Bensinbaserade produkter – utgör alltid en tredjedel av indexet
 • Tillgångar med väldigt hög likviditet
 • Likvida tillgångar
 • Diverse råvaror

Detta index introducerades så tidigt som 1957 men har sedan dess omvandlats inte mindre än 10 gånger. Initialt ingick 28 råvaror i indexet, men idag har det reducerats ner till 19.
Du som vill investera i TR/CC CRB kan läsa på om den börshandlade fonden Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc.

7. Rogers International Commodity Index (RICI)

RICI är råvaruindex som följer prisutvecklingen i terminskontrakt och introducerades 1997 av Jim Roger. Det följer 38 olika råvaror listade på 13 olika terminsbörser runt om i världen. För att inkluderas i indexet måste en råvara konsumeras globalt i stora kvantiteter. Råvarorna som utgör indexet är inte permanenta utan kan ändras av RICI kommittén.
RICI har delats in i tre subkategorier som reflekterar de olika segmenten. Dessa är RICI Metall, RICI Energi samt RICI Jordbruk. Metall utgör 21.1% av indexet, jordbruk 34.9% och energi de resterande 44%.
Den som önskar investera i börshandlade fonder som följer detta index kan läsa på rörande RICI-Total Return ETN (RJI).

8. Standard & Poor’s Commodity Index

Standard & Poor’s Commodity Index, SPCI, följde värdeutvecklingen på jordbruk samt industri råvaror som handlades aktivt i USA via terminskontrakt. Indexet inkluderade enbart råvaror som användes inom tillverkningsindustrin och viktades om på årsbasis.
Dessvärre avslutade S&P sitt åtagande att publicera och beräkna detta index i januari 2008. Således finns det ingen ETF som beror på indexet.

Standard & Poor’s Commodity Index - råvaruindex

9. NCDEX Commodity Index

NCDEX Commodity Index utgörs av 10 jämnt viktade råvaror relaterade till jordbrukssektorn i Indien. De råvaror som ingår i indexet är oljor, fröer, fibrer och dylikt. NCDEX var det första indexet som introducerades i Indien. Värderingen som visas beror på spot priset.
NCDEX visar även nationella index terminskontrakt baserat på komponenter av spot pris indexet. Priset på de nationella terminskontraktindexet härleds från terminskontrakt som är viktade på samma sätt som spot-prisindexet.
För nävarande finns det inga börshandlade fonder som följer detta index. Det har orsakats av lagstiftningen i Indien.

10. Deutsche Bank Liquid Commodity Index (DBLCI)

Detta index lanserades 2003 av Deutsche Bank. Deutsche Bank Liquid Commodity Index följer utvecklingen av sex olika råvaror inom kategorierna metall, jordbruk samt energi. Varje enskild kategori utgörs av två av de mest likvida råvarorna inom varje grupp.
Även om indexet har tillskrivit särskild vikt till varje enskild kategori av råvaror viktas indexet om den första veckan i november varje år. Således förändras vikterna under årets gång till följd av prisförändringar i de olika råvarorna.
Det finns i dagsläget ingen ETF som är associerad med DBLCI.

Slutsats & Summering

Råvarubörsen är en marknad där du kan handla med råvaror. På råvarumarknaden är guld en populär råvara, liksom olja. Du kan handla med råvaror i realtid eller via terminer. När det gäller mest handlade råvaror så är guld ett populärt val. Men vad är råvaror? Det är resurser som skapas av naturen, som jordbruksprodukter, mineraler, olja och gas. Exempel på råvaror inkluderar socker, kaffe, olja, guld, sojabönor, apelsinjuice och silver. Råvarubörsen har öppettider som kan variera beroende på marknaden. Även silverpriset för 2022 är något som prognostiseras. För att delta i råvarutrading krävs det att man kan analysera marknaden och förstå råvaror. När det gäller vad som menas med råvaror är det produkter som är fasta, som till exempel jordbruksprodukter, mineraler och olja.

Priset på råvaror varierar och kan ses som ett index. För att handla med mjuka råvaror, som kaffe och socker, behöver man skilling. Ett annat alternativ är att investera i multitillgångsindexfonder. Det finns olika typer av råvaror som mjuka och hårda. Mjuka råvaror är produkter som är förgängliga, som frukt, kött och fisk. Hårda råvaror är mineraler, guld, silver och olja. Det finns olika råvaruindex som mäter priset på olika råvaror. Om man vill prova handel med råvaror finns demokonton tillgängliga. Genom att handla med råvaror kan man investera i olika produkter och följa de aktuella råvarupriserna.

En råvarumarknad är en fysisk eller elektronisk handelsplats där köpare och säljare kan utbyta råvaror. Transaktioner kan utföras antingen på spot priset eller via terminskontrakt där godset och betalningen utförs vid ett senare datum. Det finns även råvaror som handlas direkt mellan producenter och konsumenter, detta kallas för handel ”over the counter”.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Guldgruvebolag kan se så här bra ut om man daytrejdar det

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)

Stark edge i 30-åriga amerikanska obligationer (US-Bonds)