April 4

Bra småbolagsaktier att investera i | Sveriges vassaste småbolag 2024

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Historisk sett har småbolagsaktier kursmässigt utvecklats klart mycket bättre än börsen som helhet. Alla bolag är små i början och flera svenska och nordiska bolag har potential för stark tillväxt över lång en lång tid. Under de senaste 10 till 15 åren har småbolagsaktierna gått klart bättre än aktieindex.

En av anledningarna till det är att många small caps varit duktiga på att växa och ofta då genom internationell expansion och genom att växa organiskt eller via förvärv. Det är i små välskötta företag som intressanta småbolag man kan förvänta den största tillväxten. “Jag är en aktiv och uthållig investerare som anser att över tiden kommer det underliggande värdet på ett företag att avspegla sig i aktiepriset.”

Exempel på intressanta småbolagsaktier som jag gillar.

Det är inte för alla men för de som är intresserade så finns en småbolagsportfölj jag drivit sedan 2008 med alla resultat redovisade. Du kan läsa mer om det här.
Här är några aktietips på småbolagsaktier och småbolagsfonder som jag tycker ser bra ut på lång sikt och som man kan lägga i byrålådan.

Småbolagsaktier och medelstora företag

SR Small caps är en småbolagsportfölj som består av små och medelstora svenska företag och där jag har haft en del ganska många år nu. Det är extra kul då jag börjar få lite historik (från 2006) att visa upp som visar på den fina utvecklingen för strategin med småbolagsaktier. Småbolagsportföljen består oftast av mellan 8 och 15 aktier och bytena gör jag månadsvis. I genomsnitt är det ungefär ett byte varannan månad.

 

Beställ Ett Medlemskap

 

Att köpa en aktie är för mig är detsamma som att köpa en del i ett företag, och inte bara en aktie. Jag tillämpar aktiv förvaltning av mina aktieportföljer. Med aktiv förvaltning menas vanligen att en aktieportfölj sätts samman efter ens bästa idéer. I takt med att jag hittar köpvärda aktier respektive inte ser någon ytterligare potential i ett innehav, köps och säljs aktier löpande.

Volatilitet hos småbolag

Det är en myt att småbolagsaktier har högre kursvolatilitet än stora bolag. Ser man på börsens tre senaste större nedgångar sedan år 2000 har de stora bolagen betydligt större kursfall i den första nedgångsperioden. I de båda senare var utvecklingen ungefär densamma för stora som för små bolag.
Småbolagsaktier i en småbolagsportfölj som presterat bra sedan 2008. Vi erbjuder denna som medlem i Investerare här på Samuelssons Rapport.

Det är mycket enkelt att följa min small cap portfölj och andra aktieportföljer. Jag skickar ut ett mail en gång i månaden ungefär och uppdaterar alla medlemmar om något skall köpas eller säljas. Uppdateringen sker alltid på en söndag vilket innebär att alla har samma chans att köpa och sälja till samma kurser på måndagens öppning.

Resultaten som finns kommer från handel som har redovisats på detta sätt. Det är väldigt enkelt att följa småbolagsportföljen och få exakt lika resultat som de jag har redovisat i diagrammen.

Långsiktig småbolagsstrategi att liknas vid en småbolagsfond

Strategin med våra intressanta småbolagsaktier och small caps är långsiktig och har en ganska medel till hög risk men samtidigt mycket stor potential för bra värdeökningar. Sett på många års sikt så brukar det löna sig att satsa på denna typ av småbolagsportföljer.

Fokus läggs på varje enskild investering i småbolagsportföljen och dess långsiktiga möjligheter framöver. Jag försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser hos småbolagsaktierna kortsiktigt, vilket resulterar i att jag investerar i kvalitetsbolag där jag kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv.
Målsättningen är att small cap portföljen med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än börsindex och liknande fonder och småbolagsportföljer.

Småbolagsaktier riktar sig till dig som:

  • tror på intressanta småbolag på den svenska aktiemarknaden i Stockholm
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag
  • vill investera tidigt i framtida succéföretag vilka många gånger hittas bland småbolagsaktier.
  • är långsiktig på stockholmsbörsen

Inga förhoppningsbolag i vår småbolagsportfölj

Värt att veta är att småbolagsportföljen med småbolagsaktier inte satsar på så kallade small cap bolag som är förhoppningsbolag utan har fokus på småbolag och mellanstora företag som är välskötta och tjänar pengar. Att köpa förhoppningsbolag brukar för de flesta som håller på med det sluta illa. Många nya brukar att börja med förhoppningsbolag för att sedan inse att det är mer som en lottsedel än en sund investering.

Efter att man provat på förhoppningsbolag ett tag så brukar de som fortfarande har ork och pengar kvar börja med något mindre riskfyllt. Det är här vår small cap portfölj kommer in. Det är ett naturligt steg från förhoppningsbolag eftersom det fortfarande är förhållandevis små bolag som vi investerar i men med den skillnaden att bolagen är välskötta, tjänar pengar och har en affärsmodell som inte är beroende av yttre faktorer såsom ett statligt beslut eller lagändring eller vad det nu kan tänkas vara som gör förhoppningsbolag så populära för nybörjare.

För att minimera risken och nedgångar i småbolagsportföljen så använder jag även en unik egenutvecklad marknadstimingsignal som ger mig ökade möjligheter att skydda mina sparpengar vid eventuella nedgångar på börsen genom att signalera när det är större risk för nedgång.
Målet med mina aktieportföljer är alltid att varje år slå svenskt aktieindex. Något som de flesta svenska fonder och förvaltare i princip aldrig klarar av. Ska en småbolagsportfölj över tiden ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex är aktiv förvaltning en nödvändighet.

Avkastning sedan 2006 för vår småbolagsportfölj.

Avkastning sedan 2006 för vår småbolagsportfölj.
Avkastning sedan 2006 för vår småbolagsportfölj

Avkastningen hittar du här

Olika Fonder och börshandlade fonder (ETF) för att ta rygg på intressanta småbolag (small caps)

småbolagsportfölj
småbolagsportfölj

Det finns många olika fonder och ETF ‘er att köpa också för att ta del av small capsens utveckling på börsen. Här är några av dem.

XACT Svenska Småbolag är en börshandlad fond med målsättning att genom en statistisk urvalsmodell ska erbjuda en likvid exponering mot den svenska småbolagsmarknaden. Fonden är i huvudsak exponerad mot mellan 70-100 bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället motsvarar 1 % eller mindre av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde. XACT Svenska Small caps är unik i sitt slag som den första börshandlade fonden som följer den svenska småbolagsmarkaden. Fonden ger en likvid small cap-s exponering till en avgift på 0,3 %.

Didner & Gerge Småbolag Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i små och medelstora företag. Kriteriet för ett bolags storlek är dess börsvärde, vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av aktiemarknadens totala börsvärde i Sverige. Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, d v s en tidsperiod om 5 år eller mera, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde.

Lannebo småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället.

Handelsbanken småbolag är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i mindre (intressanta småbolag 2020) och medelstora företag i Sverige. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för den svenska aktiemarknaden. Placeringarna ska ske i bolag, vars marknadsvärde vid investeringstillfället ej överstiger ett värde motsvarande 1 % av det samlade marknadsvärdet av den svenska aktiemarknaden.

När det kan väntas vara till fördel för andelsägarna kan även placeringar i större bolag göras. Fonden kan också placera i onoterade bolag, i fondandelar som placerar i små och medelstora svenska företag och, upp till 10% av fondförmögenheten, på konto i kreditinstitut.

Nordea Småbolag
Nordea Småbolag

Nordea småbolag placerar i små (small cap) och medelstora företag på de nordiska aktiemarknaderna. Med små och medelstora företag menas bolags med ett marknadsvärde på högst 0,5 procent av de nordiska aktiemarknadernas sammanlagda marknadsvärde. Aktierna väljs ut med stor omsorg och möten med företagen är en viktig del av förvaltningsteamets analysarbete.

Aktieurvalet bygger på fundamental analys och syftar inte till att uppnå en viss sammansättning mellan olika sektorer eller länder. Förvaltaren söker efter bolag som har en tydlig affärsmodell, en stark ledning, starka ägare och en god ekonomi. Fonden har innehav i ett brett urval av företag. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Robur småbolag placerar i aktier huvudsakligen i små (small cap) och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Småbolag (small cap) bäst på lång sikt

Småbolagsaktierna som grupp har gått bra under det senaste årets goda börsutveckling. Det finns bra skäl till att man ska kunna tjäna pengar på småbolag även i framtiden. Men det gäller att man är mer vaksam vid köp av aktier i small caps än i storföretagsaktier.

En titt bland fondvinnarna de senaste månaderna ger en tydlig indikation om att småbolagsaktier har gått starkt. På listan över Sveriges bästa fonder de tre senaste månaderna återfinns fonder som Didner & Gerge Småbolag, Handelsbanken Småbolag och Evlis svenska småbolagsfond. Även på tre års sikt är småbolagen vinnare på fondmarknaden.
Det är dock som det ska vara, enligt skolboken.

Småbolagsaktier och småbolagsportföljer är mer riskfyllda och ska därför på sikt ge högre avkastning – framför allt under goda börstider. Småbolag är också en aktietyp som av olika anledningar tenderar att röra sig mer uppåt och nedåt än storbolagens aktier på börsen, och därför är det ganska naturligt att småbolagsaktierna har gått extra bra under den starka börsutveckling vi fått se sedan slutet av fjolåret.

Det senaste årets goda utveckling för småbolag har flera orsaker. För det första har inflödet av pengar till småbolagsfonderna som andel av fondernas förvaltade kapital varit större än till aktiemarknaden generellt. Detta har gett ett köptryck på småbolag från fonderna, som hjälpt till att trycka upp kurserna.

Dessutom tenderar de svenska småbolagen att vara mer beroende av den inhemska konjunkturen än de större exportberoende, eller internationellt mer verksamma, företagen. Detta har gjort att småbolag och small cap relativt sett har gynnats av att den svenska ekonomin gått bättre än på de flesta andra håll i omvärlden.

Småbolagsaktiernas vinster

Småbolagsaktiernas och småbolagsportföljernas vinster har dessutom gynnats av den senaste tidens kronförstärkning, på så sätt att small caps säljer mindre utomlands och importerar mer varor från utlandet än storbolagen. Det finns få stora handelsbolag bland storbolagen men desto fler bland de lite mindre bolagen på börslistorna.

“Cap” i smallcap aktier avser ett företags kapitalisering som bestäms av det totala marknadsvärdet på sina börsnoterade aktier. Small cap aktier definieras i allmänhet som beståndet av börsnoterade bolag som har ett visst marknadsvärde som är lite mindre än vanligt. Small Cap aktiebolag har ofta ett högt aktiekurs. Det är antalet tillgängliga aktier som gör dem “små”. Anta att småbolag är en offentligt handlad kedja av närbutiker.

Aktiens aktiekurs är 45 SEK per aktie men det finns bara 20 miljoner aktier på marknaden. Småbolagsaktiens totala börsvärde är: 20.000.000 aktier x 45 / share = 900.000.000 SEK Detta marknadsvärde på 900 miljoner SEK ligger väl inom definitionen av småkapitalföremål. Small Cap-aktier ger enskilda investerare en fördel jämfört med institutionella investerare.

Detta beror på att institutionella investerare tenderar att göra stora blockinköp. Med storkapitalandelar är dessa inköp en relativt liten del av bolaget. Med en liten aktiepost är investeringen dock en betydande andel av småföretaget.

Investera i Small Cap vs Large Cap-företag – småbolagsaktier

Som en allmän regel erbjuder smallcapaktier investerare mer utrymme för tillväxt men ger också större risk och volatilitet än stora företag, som har ett marknadsvärde på 10 miljarder dollar eller mer.

Med stora företag, som General Electric och Boeing, tenderar den mest aggressiva tillväxten att vara i backspegeln, och som ett resultat erbjuder sådana bolag investerare stabilitet mer än stora avkastningar som krossar marknaden. Historiskt sett har småbolag överträffat stora bolags aktier. Med detta sagt, småbolagsaktier gör inte alltid bättre ifrån sig över tiden. Det beror också på det bredare ekonomiska klimatet.

Till exempel dominerades stora företag i den amerikanska bubblan under 1990-talet, eftersom investerare graviterade mot stora tech-aktier såsom Microsoft, Cisco och AOL Time Warner. Efter att bubblan brast i mars 2000 blev småbolagen de bästa fram till 2002, liksom många av de stora kepsarna som hade haft stor framgång under 1990-talets blödningsvärde mitt i kraschen.

Investerare som vill ha det bästa av båda världarna kan överväga medelstora bolag, som har marknadsvärden mellan 2 miljarder dollar och 10 miljarder dollar. Historiskt har dessa företag erbjudit mer stabilitet än småbolagsaktier och småbolagsportföljer, men ger ännu större tillväxtpotential än stora företag. Artikeln innehåller annonslänkar.

Här kan du läsa mer om varför du skall köpa aktier i småbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?