Mikroekonomi och Makroekonomi är två centrala begrepp inom nationalekonomin. Skillnaden ligger i att makroekonomi studerar ekonomin som helhet till skillnad från mikroekonomi som applicerar ekonomin på enskilda företag. Även om de båda områdena är nära besläktade är de två separata fält.

Centrala begrepp inom makroekonomi är inflation, arbetslöshet och valutakurser samt styrräntan. I mikroekonomi är optimal prissättning och nytta vanligt förekommande begrepp med vars hjälp företagsledare kan ta bra beslut för att skapa aktieägarvärde.

Vad är Mikroekonomi?

För att förstå vilka faktorer som föranleder korrekt prissättning av varor och tjänster används mikroekonomisk teori. Genom att använda mikroekonomisk teori kan konsumentbeteenden analyseras, något som blivit allt mer effektivt i takt med att mängden data ökat. Genom att studera mikrotrender kan företag producera rätt mängd varor för att möta konsumenternas efterfrågan på en given prisnivå. Baserat på dessa insikter kan företaget fatta investeringsbeslut samt utvärdera alternativkostnaden för ett givet val. Alternativkostnaden är ett av de absolut viktigaste begreppen på området och innebär den uppoffring som görs vid ett givet val.  Ytterligare ett viktigt begrepp är jämvikt, när utbudet är lika stort som efterfrågan sägs ekonomin vara i jämvikt.

Vad är Makroekonomi?

Makroekonomisk teori används för att utvärdera och studera ekonomin som helhet. Med andra ord kan man säga att makroekonomin utgörs av den totala mikroekonomin. Istället för att beröra optimal prissättning för varor och tjänster utvärderas här istället priset på pengar, det vill säga räntan. Detta eftersom räntan har en stark inverkan på andra signifikanta begrepp inom makroekonomin som BNP, arbetslösheten och skuldsättningsnivån.

Konjunkturer I Ekonomin

En stigande ränta signalerar ofta att BNP har vuxit många år i rad, arbetslösheten är låg samt att skuldsättningsnivån har stigit. Detta benämns som en högkonjunktur och kräver ofta att den ekonomiska tillväxten bromsas upp en aning. Makroekonomin studerar de olika konjunkturerna och konjunkturcyklerna i ekonomin. Därigenom tillhandahålls teoretiska förklaringar för hur styrande centralbankirer och finanspolitiker kan stimulera ekonomin i en önskad riktning.

Makroekonomi Påverkar Vardagen

Makroekonomiska beslut är viktiga för allmänheten eftersom de påverkar prissättningen för många dagligvaror. Makroekonomiska beslut kan bland annat påverka bensinpriset och andra kostnaden för andra importvaror eftersom valutakursen är sammankopplad med räntan.

Makroekonomi Och Mikroekonomi

Makroekonomi Och Mikroekonomi

Andra viktiga begrepp inom makroekonomin, utöver valutakursen och styrräntan, är inflation. Även inflationen beror till stor del på styrräntan vilket understryker hur viktig räntan är för ekonomin som helhet från ett makroekonomiskt perspektiv. Men vad innebär inflation? Inflationen är ett mått på hur mycket köpkraften undermineras per år. Sverige har i skrivande stund som målsättning att inflationen ska uppgå till 2% varje år.

Summering

Nyckelpoängen att ta med sig efter att ha läst denna text är att makroekonomi studerar hela ekonomin till skillnad från mikroekonomi som fokuserar på enskilda företag och branscher. Beroende på vart i ekonomin en aktör befinner sig varierar intresset för de olika områdena. En företagsledare är mer intresserad av mikroekonomi för att hitta den vinstmaximerande prissättningen. Å andra sidan tittar politiker mer på makrosidan som ger vägledning för ekonomin som helhet.

Leave a Reply