April 4

Varför återköper bolag aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Företagsledningen i ett bolag har som yttersta ansvar att maximera avkastningen för aktieägarna samt ta ett samhällsansvar. För att på bästa möjliga sätt genomföra den uppgiften krävs att de har den rätta kapitalstrukturen. Ett av de verktyg som finns till dess förfogande för att korrigera kapitalstrukturen är att återköpa aktier. När ett företag återköper aktier förväntas värdet på de kvarstående aktierna öka. Anledningen är att det finns färre aktier kvar som i framtiden ska dela på vinsten.

Hur fungerar det med återköp av aktier?

Ett företag som köper tillbaka aktier kan göra det på flera olika sätt. I slutändan blir resultatet det samma oavsett vilken metod som appliceras på utförandet. Det finns två vanligt förekommande tillvägagångssätt som tillämpas när företagsledningen beslutar sig för att köpa tillbaka utestående aktier.

  • Företaget köper tillbaka aktier i daglig handeln på börsen
  • Samtal förs med majoritetsägare för att köpa tillbaka aktier

Beroende på vilken metod som används tar processen givetvis olika lång tid. Dessutom finns det olika fördelar samt nackdelar sammankopplade med de båda metoderna.

Köpa Tillbaka På Börsen

När ett företag köper tillbaka sina aktier från börsen beger de sig helt enkelt ut på den öppna marknaden. Denna metod är vanlig om företaget inte har för avsikt att göra en stor omstrukturering av sin aktuella kapitalstruktur. Den främsta fördelen som är sammankopplad med att köpa tillbaka aktier direkt via börsen är att aktiepriset blir det samma som marknadspriset. Dessvärre är det inte enbart guld och gröna skogar då ett återköp. Det kan nämligen rubba jämviktspriset på marknaden. När det blir känt att det finns ens stor aktör som önskar köpa aktier i bolaget ändras priset. Dessutom är det inte säkert att det finns tillräckligt med likviditet på den givna prisnivån vilket medför att företaget återköper aktier på olika prisnivåer.

Köpa Ut Storägare

Det främsta alternativet till att köpa tillbaka aktier via börsen är att vända sig till storägare och se om de är villiga att sälja av sitt innehav. Fördelen med det tillvägagångssättet är att företaget inte behöver ge sig ut och handla av småägare med bristande utbud av aktier. Istället kan en affär organiseras i lugn och ro. Därefter offentliggörs nyheten att företaget återköper aktier genom att köpa ut en storägare, exempelvis en fond, vilket marknaden sedan reagerar på.

Är återköp av aktier bra?

Om återköp av aktier är bra eller inte tvistar de lärda. Det finns två huvudsakliga ståndpunkter rörande företag som beslutar sig för att köpa tillbaka aktier som de emitterat i det förflutna. Somliga anser att det är ett slöseri med resurser då pengarna inte används till något mer än att minska antalet utestående aktier. Alternativkostnaden för detta anses vara hög. De som framför dessa argument menar att pengarna istället borde användas för att investera i nya projekt. Därigenom kan den framtida avkastningen till aktieägarna öka. Dock kan samma argument föras fram för att kritisera aktieutdelningar då det är pengar som lämnar företaget och hamnar i ägarnas fickor.

Det för oss in på den andra huvudsakliga uppfattningen kring återköp av aktier, nämligen att det är en variant av utdelning. Detta argument bygger på att återköp av utestående aktier medför att det är färre aktieägare som ska dela på framtida aktieutdelningar. Således gör företaget de aktieägare som inte säljer av aktier i återköpet en tjänst. 

Hur påverkas bolagets värde och aktiekurs av återköp?

Teoretiskt sett ska återköp av ett företags aktier enbart medföra att aktiekursen korrigeras för att reflektera det nya antalet aktier. Det är dock inte alltid fallet. Den underliggande orsaken är att aktiemarknaden tenderar att läsa in dolda meddelanden i återköp av aktier. Innebär återköpet att en dålig ägare säljer sin post kanske kursen stiger. Samtidigt finns det investerare som drar öronen åt sig och ser det som negativt att återköp genomförs. Deras fruktan bygger på att företaget inte investerar i framtiden och att den förväntade framtida vinsten inte rättfärdigar den nuvarande värderingen.

Återköp av aktier – Exempel

Det finns många exempel på företag som ägnat sig åt återköp av stamaktier genom årens gång. Exempel på dessa är Telia Company som den 23 September 2019 offentliggjorde återköp av 1.898.944 aktier i enighet med sitt återköpsprogram. Eller den svenska kasino operatören Kindred som den 22 September 2016 köpte tillbaka 200.000 utestående aktier.

Aktieutdelning eller återköp av aktier (Fördelar & Nackdelar)

Fördelarna

  • Färre aktier som delar på framtida aktieutdelning
  • Potentiellt färre storägare vilket ökar handlingskraften
  • Förändrad struktur på företaget

Nackdelar

  • Hög alternativkostnad

Summering

Ett företag genomför återköp av aktier med det främsta syftet att förändra den aktuella kapitalstrukturen. Somliga argumenterar för att det är ett tecken på bristande innovation inom företaget. Argumentet bygger på att alternativkostnaden är hög, pengar borde istället investeras i projekt för framtida avkastning. Motargumentet är att återköp av aktier ger kvarvarande aktieägare större andel av den framtida avkastningen då det är färre som framöver kommer att dela på kakan.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?