April 4

Världens bäst presterande aktiemarknader sedan år 1900

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nästan alla länder i världen har en mer eller mindre fungerande aktiemarknad, men hur väl respektive börs presterar skiljer sig mycket åt. I den här artikeln gör Samuelssons Rapport en historisk tillbakablick och listar världens bäst presterande aktiemarknader sedan år 1900 och framåt – komplett med information om varför vissa marknader går bättre än andra och vad du bör tänka på när du väljer marknad. 

Bakgrund

För att lyckas med aktier gäller det att  välja rätt tillgångar i en djungel av olika valmöjligheter. Men, har det även betydelse vilken aktiemarknad du väljer att handla på? Absolut. Precis som olika aktier presterar olika väl, gäller så även för aktiemarknader. Nästintill alla relativt utvecklade länder i världen har en egen aktiemarknad. Skillnader i ekonomisk stabilitet, genomlysning, finansiell säkerhet och förtroende från investerarkollektivet gör emellertid att somliga har en bättre genomsnittlig utveckling över tid än andra.

Som en del i att fatta smarta, välgrundade investeringsbeslut är det således bra att ha koll på vilka börser som utvecklingen har gått bäst på över tid, och varför. I den här artikeln har vi grävt så pass långt tillbaka i statistiken som till år 1900. I vanlig ordning är historisk avkastning eller utveckling ingen garanti för att den framtida blir likadan, men likväl ger det en god uppfattning om stabiliteten på en viss börs.

Vilka är de bäst presterande aktiemarknaderna i världen?

Nedan har vi listat de 10 aktiemarknader i världen som har presterat bäst sedan år 1900. USA är som väntat med på listan – men ligger emellertid inte i topp. Trots att den amerikanska marknaden utgör drygt 60% av världens samlade börsmarknader, har den australiensiska börsen haft en sammantaget bättre utveckling under perioden 1900-idag.

  1. Australien
  2. USA
  3. Sydafrika
  4. Nya Zeeland
  5. Danmark
  6. Sverige
  7. Kanada
  8. Finland
  9. Schweiz
  10. Nederländerna

I stapeldiagrammet nedan visas hur mycket den årliga avkastningen har varit för respektive av de 10 bästa börserna, från år 1900 fram till och med år 2019.

borsen Samuelssons Rapport

Ekonomisk utveckling mellan år 1900-2019

De senaste 120 åren, från sekelskiftet 1900 fram till idag, har ekonomin genomgått en signifikant transformation – såväl på nationell nivå i många länder, som rent globalt. Tar vi USA som exempel, stod järnvägsbolag sammantaget för drygt 63% av den amerikanska börsens totala värde. Idag utgör samma industri endast en bråkdel av börsindexet S&P 500. Nu är det istället produkter som smartphones, flygplan, molntjänster, streamingtjänster, datorer och annan teknologi som framförallt dominerar.

Med tanke på att det senaste seklet har inneburit såväl dubbla världskrig som flertalet ekonomiska kriser och finanskrascher – inte minst den 1929 och senare 2008 – har många länders aktiemarknader klarat sig förvånansvärt bra. Låt oss ta USA som exempel igen: en investering värd 1$ som gjordes på den amerikanska börsen år 1900, var värd drygt 3800$ vid slutet av 2019 beräknat på att USA-börsen har gett en årlig avkastning om 6,5% sedan år 1900, efter justeringar för inflation.

Lästips:Aktier under 1800-talet i Sverige

Världens bäst presterande aktiemarknader sedan år 1900 – Topp 5

I topp fem av världens bäst presterande aktiemarknader hittar vi alltså Australien, USA, Sydafrika, Nya Zealand och Danmark. Låt oss kika lite närmare på var och en av dessa börser och varför utvecklingen varit så pass som den varit.

Australiens aktiemarknad – 6,8% i genomsnittlig årlig avkastning

Enligt data från schweiziska storbanken Credit Suisse är den australiensiska börsen den aktiemarknad som gett investerare mest robust avkastning under de senaste 120 åren. Aussie-börsen slår därmed såväl amerikanska som europeiska aktier och börsindex. Börsen, vilken heter ASX (Australian Securities Exchange) har levererat en genomsnittlig årlig avkastning på 6,8% (översatt i amerikanska dollar).

Framgångsfaktorn för den australiensiska börsen tros dels vara det faktum att ASX genom åren varit en vital källa till nytt kapital för landets näringsliv, dels en attraktiv marknad för pensionssparande. I slutet av år 2018 uppgick det totala börsvärdet av alla företag listade på ASX till strax under 2 triljoner dollar. En siffra som motsvarar omkring 100% av landets BNP.

Tittar vi på vilken typ av företag som är noterade på ASX-börsen är det framförallt stora välkända bolag inom bland annat bank- och finanssektorn samt naturresurser. Dessa företag utgör tillsammans en betydande del av det australiensiska näringslivet såväl som landets jobbmarknad, och har under det senaste seklet bidragit till en stark och robust ekonomisk utveckling i landet.

USA:s aktiemarknad –6,5% i genomsnittlig årlig avkastning

Listans tvåa har inte heller en genomsnittlig årsavkastning att skämmas för. Enligt statistik från Credit Suisse var avkastningen på de amerikanska börserna i snitt 6,5% per år mellan 1900-2019. Som nämndes tidigare innebär detta att 1 USD investerade 1900 hade stigit till 3806 USD i slutet av 2019. Observera att det här förstås är inklusive aktiesplittar och 120 år av utdelningar. Utan dessa hade et slutliga resultatet på 6,5% sannolikt varit ännu högre.

Sydafrikas aktiemarknad – 6,4% i genomsnittlig årlig avkastning

Världens tredje bäst presterande aktiemarknad sedan år 1900 är den sydafrikanska. Trots två världskrig och många år av inbördes konflikter, politiskt instabilitet och det faktum att landets geografiska gränser har ritats om både en och flera gånger – har Sydafrikas börs gett investerare en genomsnittlig årlig avkastning på hela 6,4% sedan år 1900. Alltså bara snäppet under den betydligt större marknaden i USA.

Landet har framförallt gynnats av rika tillgångar på naturresurser och råvaror, vilket gett dem ett robust skydd mot global ekonomisk turbulens. Jämte detta har Sydafrikas ekonomi under senare årtionden kommit att förlita sig på finans, teknologi, olika servicebranscher och andra nyare och mer moderna industrier. Detta enligt en studie utförd gemensamt av Credit Suisse Group och London Business School, i vilken de undersökte den sydafrikanska ekonomins utveckling från 2019 och 117 år tillbaka i tiden.

På senare år har den sydafrikanska aktiemarknaden genererat en genomsnittlig årlig avkastning på hela 7,2% – vilket är 2% högre än det globala genomsnittet. Det gör Sydafrika till den bäst presterande börsen i världen av samtliga 23 länder som Credit Suisse och London Business School har följt och undersökt. Översatt i USD, vilket blir nödvändigt att göra för att kunna jämföra de olika ländernas börser efter en och samma valuta, blir emellertid resultatet 6,4%.

Nya Zeelands aktiemarknad – 6,4% i genomsnittlig årlig avkastning

Nya Zealands aktiemarknad – New Zealand Exchange Limited – generade mellan år 1900-2019 en likvärdig genomsnittlig årsavkastning som Sydafrika; 6,4% mätt i amerikanska dollar. Landet är fortfarande en utpräglad jordbruksnation där kött-, mejeri- och ullproduktion samt fiske och skogsbruk är essentiella för ekonomin, och med vilka varor det även bedrivs framgångsrik exporthandel.

Danmarks aktiemarknad  – 5,8% i genomsnittlig årlig avkastning

Femte bästa aktiemarknaden under de 120 åren är den danska börsen – vilken genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 5,8% mätt i USD. Flera faktorer har bidragit till den här framgångsrika utvecklingen – däribland Danmarks ställning i andra världskriget. Officiellt var landet neutralt, men inofficiellt lutade man av uppenbara skäl åt Tyskland. Danmark hade bland annat en viktig uppgift att under kriget placera minor längs sin kustlinje på uppdrag av Tyskland. Syftet ska framförallt ha varit att kontrollera de baltiska länderna.

Danmark hade även en inflytelserik, och ekonomiskt fördelaktig, position redan under första världskriget. När WW1 bröt ut ökade blev det v naturliga skäl betydligt mer riskfyllt att bedriva handel till sjöss, med olika typer av höjda försäkringspremier som resultat. Här kom Danmarks regering att spela en viktig roll i minskandet av dessa kostnader genom att inkorporera sin marinflotta i handeln och låta denna bära 75% av risken. Danmark neutralitet gjorde det även möjligt för dem att bedriva handel med alla inblandade länder i kriget, inte bara den ena eller den andra sidan, vilket ledde till att landets ekonomi blomstrande mellan framförallt 1914 och 1917. Mycket på grund av stora företag inom shipping som lockades etablera sig på den lukrativa danska marknaden.

Samtidigt som ekonomin växte gjorde så emellertid även börsspekulationen i landet, där stora vinster framförallt speglades i signifikanta aktieutdelningar inom främst shippingbranschen.

Knapp två decennium fram i tiden, i början av 1930-talet, handlades många tidigare uppblåsta shippingaktier för betydligt lägre pris än före första världskriget. Efter justeringar för inflation står det klart att Danmark i princip genomled en 80 år lång björnmarknad mellan 1898 och 1980, där de flesta investerare förlorade stort under 1900-talets tre första årtionden. Faktum är att dansk aktier i själva verket endast givit investerare riktigt bra och stabil återbäring de senaste 35 åren.

Varför är Australiens aktiemarknad bäst i världen?

Som synes i listan lägre upp i artikeln är världens topp tre bäst presterande aktiemarknader Australien, USA och Sydafrika – samtliga länder med rika tillgångar på olika naturresurser och råvaror. Sannolikt har denna gemensamma nämnare, de frodiga tillgångarna på naturresurser, hjälpt alla tre ekonomier att klara sig bättre genom global ekonomisk turbulens än andra. Samtidigt är vare sig Australien, USA eller Sydafrika länder vars ekonomier enbart är beroende av råvaror. Samtliga tre har framgångsrikt lyckats diversifiera sig även till andra marknader under det senaste seklet, däribland teknologi och finans. Inte minst Australien.

Trots att USA vinner titeln som världens största aktiemarknad (följt av Japan), med en andel som utgör över hälften av den sammanlagda globala marknaden, är det den australiensiska börsen som gått bäst under de senaste 120 åren. Hur kommer det sig? Varför är Australiens aktiemarknad bäst i världen sett till genomsnittlig årsavkastning mellan år 1900-2019?

Det något överraskande svaret på den frågan, är att det inte finns något tydligt svar. Det går inte att särskilja en eller två specifika orsaker till varför börsutvecklingen i just Australien varit bättre än i övriga världen. En bidragande faktor kan vara dess avlägsna geografiska placering, vilket förskonade dem från mycket skada under andra världskriget. Vidare har Australiens robusta bankväsende och starkt servicebaserade ekonomi gjort landet, och dess aktiebörs, bättre rustat att hantera finansiella kriser och marknadsturbulens än exempelvis USA.

Aktieutdelningar har bidragit

Jämte geografisk placering och en stabil banksektor har även generösa aktieutdelningar varit en en starkt bidragande faktor till varför Australiens aktiemarknad utvecklats så bra de senaste 120 åren. Mellan år 1900 och 2021 stod utdelningar för 53% av den australiensiska börsen totala tillväxt, vilket är signifikant högre än på andra börser. Tittar vi på listans tvåa som exempel – USA – svarade utdelningar endast för 42% av marknadens totala tillväxt under samma period. En differens på hela 11% alltså.

Vid sidan av detta har Australien under många år också varit en ledande exportnation av råvaror som järnmalm, kol och zink – något som lönat sig mycket väl när efterfrågan från snabbväxande ekonomier i framförallt Asien har ökat betydligt. Sist men inte minst har sannolikt Australiens välrenommerade utbildningssystem, låga förekomst av korruption samt rättvisa och fungerande rättssystem gjort landet attraktivt för investerare från hela världen.

Hur många aktier bidrar till en marknads genomsnittliga uppgång?

Henrik Bessembinder publicerade år 2017 en viktig studie om och med namnet “Do stocks outperform treasury bills?”. I sin studie bekräftade Bessembinder att så är fallet – men endast för en mycket liten andel aktier. De flesta aktier presterar i själva verket sämre än statsobligationer, vilket innebär att endast en liten bråkdel framgångsrika aktier ligger bakom den totala uppgången på en marknad. Det här är varför nästa ingen professionell förvaltare med riktig kunskap om hur börsen fungerar ger sig ut för att försöka slå index på lång sikt. Att lyckas handplocka precis de få aktier som står för majoriteten av all uppgång är ett nästintill omöjligt uppdrag.

Därför presterar aktier ofta bättre än alla andra marknader

Åren mellan sekelskiftet 1900 och fram tills idag har innehållit såväl två världskrig som flera pandemier, börskrascher och andra oroligheter på den globala finansmarknaden. Oroligheter som satt många företag i gungning. Trots detta har aktiemarknader världen över fortsatt växa över tid och inte bara lyckats bra, utan till och med bättre än alla andra finansiella marknader. Enligt Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, vilken publiceras i samarbete med London Business School och Cambridge University av Credit Suisse Research Institute och som spårar historisk utveckling och risker med investeringar i aktier, obligationer och valutor i 23 länder världen över, har aktier på lång siktig presterat bättre än samtliga andra marknader.

De 23 länder som inkluderades i rapporten ska enligt uppgift ha täckt in hela 98% av det totala värdet av världens aktiemarknader år 1900, och motsvarar i nutid fortfarande så mycket som 91%. Den sammanlagda analysen visar tydligt att aktier slår obligationer på lång sikt. Statistik från mellan åren 1900 och 2019 visade att den genomsnittliga tillväxten i aktier, efter justering för inflation, var 5,2% per år. För obligationer var siffran endast 2% under samma period, och för statsskuldväxlar gick det ännu sämre med en årlig avkastning på blott 0,8%.

Sammantaget betyder detta att aktier har presterat omkring 4,3% per år bättre än statliga värdepapper mellan år 1900 och 2019. Omsatt i pengar innebär det att om person A investerade en viss summa i globala aktier under dessa nästan 120 år, och person B investerade samma summa i statliga värdepapper under samma period, skulle person A ha 165 gånger mer pengar än person B efter de 120 åren. Detta inkluderat justering för inflation.

Så vad är orsaken till att aktier allt som oftast presterar så pass mycket bättre än alla andra marknader, trots alla krig och ekonomiska kriser som likväl drabbat börserna genom åren? En viktig anledning är världens obotliga beslutsamhet att ständigt återbygga det som raserats under en kris. En beslutsamhet som efter en kris ofta har lett till en kraftig ökning i produktion och tillväxt för de företag som klarat sig, och för de nya som startar upp.

Teknisk innovation och avancering är också en betydande orsak till aktiemarknadernas framgång. Detta syns inte minst tydlig om man tittar på S&P 5o0, där techaktier utgör en betydande majoritet. Slutligen har aktiebörser också gynnats av hur centralbanker hanterat lågkonjunkturer genom åren. Räntesänkningar möjliggör billigare krediter och hjälper företag, och därmed aktier, att växa – samtidigt som lägre räntor också innebär lägre avkastning från obligationer.

7 anledningar att investera i aktier

Att investera i aktier är fördelaktigt av flera anledningar. Nedan listar vi de 7 främsta.

Möjlighet till riktigt bra avkastning

Den främsta anledningen till varför många investerare väljer aktier framför tillgångar som räntepapper, guld eller valutor är att avkastningen generellt är mycket bättre. Sedan 1926 har den genomsnittliga årliga avkastningen på aktiemarknader varit runt 10%. För långsiktiga statsobligationer har utvecklingen under samma period endast snittat på omkring 5-6% per år.

Ägandeskap

Aktier ger dig direkt ägandeskap i det företag du väljer att investera. Även om du bara köper en eller ett fåtal aktier är det likväl tillfredsställande att veta att du äger en liten del av ett bolag du tror på och vars tjänster eller produkter du står bakom och själv använder.

Diversifiering

Tack vare det enorma utbud av aktier som finns, på många olika geografiska marknader och inom ett stort antal olika branscher, är det enkelt att diversifiera. Du kan investera i aktier inom råvaror, finans, sjukvård, kryptovalutor, fintech, fastigheter, skogsbruk och mycket, mycket mer. De många valmöjligheterna och det rika utbudet gör det lätt att skapa en bred portfölj med god riskspridning.

Möjlighet att generera en ihållande passiv inkomst

Aktier ger goda möjligheter att tjäna en passiv inkomst – framförallt med hjälp av utdelningar. Stora, välmående bolag med stabil ekonomi delar ofta ut en del av årsvinsten till sina ägare. Utdelning kan sker årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis men innebär alltid att du får pengar in på kontot utan du behöver göra något eller sälja av ditt innehav. Ett annat sätt att generera en passiv inkomst av aktier är förstås att då och då sälja av en del tillgångar om utvecklingen varit tillfredsställande.

Enkelt att börja långsamt

Det är lätt att komma igång med aktiehandel och det går även utmärkt att börja med en liten peng. Du behöver inte ha en stor förmögenhet att investera för att ta klivet in på börsen och bli en framgångsrik investerare. Med ett handelskonto hos mäklare som Avanza eller Nordnet kan du komma igång på bara några minuter och investera i aktier via ett ISK med smidig schablonbeskattning.

På vissa sajter, som utländska Robinhood, kan du även köpa mindre andelar av aktier i annars högt värderade bolag.

Kan skydda din förmögenhet mot inflation

Aktier årliga avkastning är generellt betydligt högre än den årliga inflationstakten under normala ekonomiska omständigheter. De senaste 110 åren har den genomsnittliga inflationstakten varit ca 3,1% per år, att jämföra med dubbelsiffrig värdeökning i aktier. Eftersom årsavkastningen i aktier är så pass hög ger den ett effektivt skydd mot inflation.

Likviditet

Tack vare att aktier, i de flesta fall, handlas öppet på stora börser är de enkla att både köpa och sälja, vilket i sin tur leder till hög likviditet. Denna enkelhet och tillgänglighet är en stor fördel jämfört med exempelvis fastigheter, vilka är betydligt svårare och mer omständiga tillgångar att köpa och sälja.

Lästips:Köpa aktier 2023 – Så här kommer du igång med Aktieköp

Världens bäst presterande aktiemarknader – slutsats

Sammantaget kan vi konstatera att aktier har genererat enormt bra avkastning från år 1900 och framåt. Börsindexet S&P 500, vilket följer de 500 största publika aktiebolagen i USA, har under de senaste 50 åren gett en avkastning på mellan 8-12% per år. Detta innebär att den som investerade $10 000 på amerikanska börsen för 50 år sedan, skulle ha $380 000 idag. En sådan utveckling går inte att hitta på någon annan finansiell marknad.

Denna otroliga utveckling till trots är det emellertid viktigt att ha i åtanke att aktiemarknaden inte ökar i värde varje år. Tar vi indexet S&P 500 som exempel sjunker detta i värde i snitt 3 gånger under varje 10-årsperiod. Vissa gånger rejält. Detta är varför aktier passar bäst för långsiktiga investeringar. Är du villig att ta risken som kommer med att placera kapital på börsen, har du dock mycket goda möjligheter att få rejäl avkastning på din investering på lång sikt. Inte minst om du satsar på någon eller några av världens bäst presterande aktiemarknader.

När vi talar om avkastning och aktiers fantastiska möjligheter till bra vinst, är det också viktigt att påminna om att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning. Bara för att utvecklingen har varit fenomenal de senaste 120 åren, betyder inte det att den kommer bli lika bra kommande år. Samma inställning är viktig att ha inför den bäst presterande aktiemarknaderna. Australien, USA och Sydafrika är topp 3 från år 1900 fram till idag, men detta kan förstås ändras i framtiden. Yttre omständigheter påverkar börsens utveckling och kan göra så under lång tid. Tysklands aktiemarknad lider till exempel fortfarande av två förlorade världskrig och förödande inflation däremellan, varför du inte hittar Berlinbörsen på topplistan i den här artikeln.

Summa summarum går aktier överlag mycket bra, och vissa marknader bättre än andra, men vid investeringar är det viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att allt – i synnerhet ekonomi och börsen – är föränderligt.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?