April 4

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Aktiemarknaden är ett av de mest dynamiska och spännande investeringsområdena som finns. I Sverige och utomlands är marknaden ständigt under förändring, och det är viktigt för investerare att vara medvetna om de senaste trenderna. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på utvecklingen på aktiemarknaderna i Sverige och utomlands, samt diskutera vilka faktorer som har påverkat prisförändringar och hur man kan använda detta för att göra informerade investeringsbeslut. Vi kommer också att ta en titt på vilka investeringsstrategier som har visat sig vara framgångsrika och vilka risker som är förknippade med att investera i aktier.

Aktiemarknaden och börsen handlas numer i modern tid oftast på elektroniska handelsplatser. Aktier har bytt ägare sedan 1600-talet. Då handlades de på kafé och därefter på börshus. Vad dessa tidsepoker har gemensamt är att de gett alla individer en möjlighet att bygga upp ett välstånd.

Det har möjliggjorts genom att handla med aktier i olika bolag.

Aktiemarknaden och aktiebörsen är en av, för att inte säga den enskilt, mest betydelsefulla variabeln i ekonomin. Länder runt om hela världen förlitar sig på aktiemarknaden för ekonomisk tillväxt. Eftersom det är en sådan fundamental byggsten för att skapa välfärd, har vi skapat en komplett guide för hur du navigerar och förstår aktiemarknaden.

Låt oss inte slösa tid utan starta direkt!

Artikelns Innehåll

Vad Är Aktiemarknaden?

Aktiemarknaden är en handelsplats där köpare och säljare möts. De handlar aktier i enskilda bolag, men andra finansiella produkter finns tillgängliga. Dessa möjliggör handel med bland annat index, mer om det senare. En aktie är en ägarandel i ett bolag. Den medför att du som innehavare har rösträtt på bolagsstämman och du kan sälja den vidare på aktiemarknaden.

Det finns olika aktiemarknader och aktiebörseR runt om i världen och det är viktigt att ha det i åtanke när man läser om aktier. Exempelvis erbjuder Nasdaq flera olika aktielistor och handelsplatser i flera olika länder, bland annat Stockholm, Sverige, Norge och Finland.

Ett bra exempel är den amerikanska aktiemarknaden. Den utgörs av alla olika listor och handelsplatser som finns i USA. Det vill säga, New York Stock Exchange (NYSE), the Better Alternative Trading System (BATS), Nasdaq och många där till.

Finansiella handelsplatser är centrala för ekonomin i diverse länder. Det beror på flera olika anledningar, nedan listar vi några.

 • Det är ett billigt och enkelt alternativ för företag att finansiera diverse projekt. Detta genom att sälja andelar i företaget.
 • Det ger individer en möjlighet att köpa andelar i bolag och därigenom bygga upp en personlig förmögenhet.
 • Det ger investerare en handelsplattform som de kan använda för att sälja aktier för att frigöra kapital för personliga behov.

Men när utformades aktiemarknaden? Låt oss studera dess bakgrund och historia.

Aktiemarknadens och Börsens Historia I Korthet

De första finansiella handelsplatserna återfanns så tidigt som 1100 – 1500-talet i Frankrike, Belgien samt Italien. Dock fanns det inte några aktier att handla vid denna tidpunkt, utan istället handeln var isolerad till statsobligationer.

det var först 1602 som världens första aktiemarknad öppnade. Det skedde i Nederländerna där Nederländska Ostindiska Kompaniets aktier kunde handlas av allmänheten via aktiebörsen i Amsterdam.

Det är alltså Amsterdams aktiebörs, numera benämnd som Euronext Amsterdam, som är den äldsta aktiemarknaden i världen. Efter att ha inspirerats av Nederländska Ostindiska Kompaniets framgångskoncept tog det inte lång tid innan andra liknande företag baserade i grannländerna tog efter. Det medförde att Paris likväl som London snart hade sina egna aktiemarknader där allmän handel pågick.

Investerare kunde bestämma träff på olika kafé där de genomförde affärer. Senare byggdes en uttalad handelsplats för aktier i Paris. Det skedde 1724 och låg till grund till vad vi idag känner till som Paris Stock Exchange.

Därefter öppnades Philadelphia Stock Exchange 1790, följt av motsvarigheten i London 1801 samt i New York 1817.

Inledningsvis skedde all handel med fysiska papper, så kallade aktiebrev. Men i takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt har all handel övergått till att vara automatiserad och elektronisk. Dessutom är det inte bara aktier som handlas på dessa handelsplatser i dag. Andra finansiella produkter har tillkommit längs med vägen och byter händer varje dag.

Populära Finansiella Produkter

Aktiemarknaden är givetvis primärt en plattform för handel med aktier. Men det är inte bara aktier som handlas. Vanliga Finansiella produkter som byter ägare via dessa handelsplattformar på daglig basis är

Aktier

Aktierna i ett företag utgör andelar i det samma. En aktie är en andel i bolaget. Att äga en aktie i ett givet bolag kan brytas ner till två fördelar. Den första, och mest självklara är att du som aktieägare är berättigad att ta del av framtida vinster.

detta sker ofta genom utdelning, även om andra tillvägagångssätt finns att tillgå. Skulle bolaget gå i konkurs har du dessutom rätt att ta del av pengarna som delas. Den andra fördelen som kommer med att äga aktier är att du som aktieinnehavare har rösträtt på bolagsstämman. Angående rösträtt finns det två typer av aktier.

Stamaktier, de aktier du ser på Avanza & Nordnet som A, B och C aktier är de aktier som ger innehavaren rösträtt. Aktieinnehavaren har rätt att rösta angående bland annat utformningen av styrelsen. Dessvärre får stamaktieinnehavarna rätt till utdelning först efter att ägarna av preferensaktier fått sin utdelning. I händelse av konkurs är stamaktieägarna de sista att tilldelas andelar av företagets tillgångar.

Preferensaktier ger inte rösträtt till innehavaren. Istället har de förtur till utdelningen framför stamaktierna. Samma sak gäller rörande rangordningen om bolaget skulle behöva likvideras. De individer som äger preferensaktier har förtur till att plocka upp de tillgångar som finns kvar i konkursboet. Det finns olika utformningar av preferensaktier och hur de juridiskt sett är designade varierar mellan bolag. Några vanliga variationer är

 • Prioriterade Preferensaktier – Dessa har hög prioritet
 • Standardiserade Preferensaktier
 • Konverterbara Preferensaktier – Denna typ av ”preffar” kan konverteras till stamaktier. Det är på förhand bestämt hur många stamaktier som emitteras om preferensaktien konverteras.
 • Kumulativa Preferensaktier – Utdelning ackumuleras om den inte betalas ut
 • Ej Kumulativa Preferensaktier – Utdelning som inte betalas ut ackumuleras inte
 • Aktiva Preferensaktier – Om företaget överträffar sina uttalade finansiella mål kan extra utdelning betalas till innehavarna.
 • Korta Preferensaktier – Kan inneha en kort option

Exchange Traded Funds (ETFs)

En ETF, är en finansiell produkt som samlar värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, råvaror alternativt en mix av samtliga. Dessa handlas sedan över börsen som en enhet precis som en aktie. Således kan en investerare köpa andelar i en ETF precis som han kan köpa andelar i ett bolag via aktier. Prissättningen av en ETF varierar under handelsdagen, precis som för andra värdepapper. Priset representerar värdepapprets nettovärde per enhet.
Det finns flera olika typer av ETF:er på börsen beroende på den underliggande tillgången.

 • Obligations ETF – Innehåller diverse obligationer så som företags och statsobligationer
 • Industri ETF – Fonder som följer givna sektorer, exempelvis biotech, energi eller finanssektorn
 • Index ETF – Följer ett underliggande index, exempel kan vara Dow Jones Industrial Average, Russell 2000, Nasdaq 100 S&P 500 Index eller iShare Russell 200 för att nämna några
 • Råvaror ETF – Innehåller råvaror så som guld, olja och gas
 • Valuta ETF – En ETF som ger investeraren möjlighet att investera i utländska valutor som exempelvis Euro och brittiskt pund

Genom att erbjuda investerare en samling av värdepapper är ETF:er ett bra alternativ för en väldiversifierad aktieportfölj. Dessutom kan produkten ofta införskaffas till låga courtageavgifter via någon av aktiemäklarna online likväl som hos storbankerna.

Så Fungerar Aktiemarknaden

De finansiella marknaderna i allmänhet, aktiebörsen i synnerhet, är i första hand en handelsplattform. Här möts investerare och företag för att utföra ärliga, transparanta, korrekta och effektiva transaktioner. De är säkra och reglerade av diverse juridiska organ vars uppgifter är att tillhandahålla väldefinierade regler som de olika aktörerna kan förhålla sig till.

aktiebörser världen över för samman olika aktörer med avsikt att utbyta andelar i företag och andra finansiella tillgångar med varandra. Att de finansiella marknaderna är den primära marknaden för denna typ av handel medför att företag kan ställa ut sina aktier till allmän försäljning. Denna process benämns som IPO, Initial Public Offering. Genom att genomföra en IPO kan ett bolag ta in extra kapital för att därigenom finansiera diverse projekt.

Men att ta in externt kapitala från allmänheten genom en IPO är inte den enda fördelen för ett företag att lista sig till allmän handel. Nedan följer ytterligare några fördelar.

 • Företaget kan ta in ytterligare kapital i framtiden genom att emittera fler aktier
 • Det är en marknadsföringskanal, bolag på börsen nämns ofta på nyheterna
 • Vid uppköp av andra företag kan utestående aktier användas för hela eller delar av betalningen
 • Förmåner för anställda genom olika ersättningsscheman i termer av optionsplaner och liknande som kan förenkla och förbättra rekryteringen till bolaget

En andrahandsmarknad är en handelsplats för redan utställda aktier. Här kan existerande aktieägare sälja sina aktier till andra investerare för att frigöra kapital. Med andra ord är denna typ av handel med aktier effektiv då den inte direkt involverar företaget som emitterat aktierna.

Aktörer På Aktiebörsen

Det finns flera olika aktörer på de finansiella marknaderna världen över. De fyller givetvis olika funktioner och har olika anledningar att verka på olika börser. Drivkrafterna som drar dem till marknaden varierar mellan dem. Låt oss utforska några av aktörerna, vad som driver dem och vilka funktioner de fyller.
Företag: Detta är bolagen som finns listade på aktiebörsen. De är skyldiga att informera allmänheten om diverse aktiviteter och händelser, bland annat finansiella, som rör företagets affärer.
Investerare: Dessa tillhandahåller kapital till marknaden och handlar aktier i de listade företagen. En investerare är generellt sett långsiktig i sina affärer och köper med avsikt att hålla aktier i ett bolag över en längre tidshorisont.
Traders: Dessa har som målsättning att göra kortsiktiga ingrepp i marknaden genom att med hög frekvens köpa och sälja värdepapper. De hoppas tjäna pengar på kortsiktiga prisförändringar i de finansiella tillgångarna.
Aktiemäklare: En börsmäklare agerar som mellanhand på handelsplatsen. De möjliggör för investerare och traders att mötas och genomföra transaktioner. Det gäller så väl köp som säljordrar.
Portföljförvaltare: En portföljförvaltare är en professionell investerare som tar betalt från andra med mindre erfarenhet för att förvalta deras portföljer.
Bankmän: Tillhandahåller tjänster till bolag som önskar bli listade på börsen. Där till kan de bistå med support när två företag slås samman alternativ när en firma köper upp ett annat bolag.
Förvaringsplatser: Någonstans måste värdepapper förvars. Tidigare, när värdepappershandel genomfördes med aktiebrev, förvarades de i bankfack. Nu förvaltas de i krypterade databaser på elektronisk väg.
Market Makers: Bidrar genom att se till så att det finns likviditet på marknaden. För att göra det ställer de ut köp och sälj priser i marknaden och håller aktier.

Vilken Roll Spelar Börsen?

Vi har konstaterat att aktiemarknaden fyller olika funktioner för olika aktörer. Med det sagt så finns det några fundamentala hörnstenar som gör att aktiemarknaden är pålitlig som handelsplattform för alla aktörer.

Ärliga Transaktioner

Börsen har som roll att säkerställa att köpare och säljare som ställer ut order i marknaden blir matchade mot en motpart. Genom att använda börsen vet köpare och säljare att deras affärer genomförs på ett transparent och säkert sätt. Därtill ges de tillgång till relevant data från marknaden som kan ligga till grund för investeringsbeslut.

Upprätthålla Likviditet

Genom att sammanlänka köpare och säljare upprätthåller börsen på ett smidigt och tillförlitligt sätt likviditet i marknaden. Det är viktigt att skilja på plikt och uppgift. Det är inte marknadens plikt att utföra transaktioner eller berätta för andra aktörer vilka handlingar de ska utföra. Men, den måste möjliggöra transaktioner och erbjuda en väg för köpare och säljare att mötas och göra affärer.

Effektiv Prissättning Genom Marknadsmekanismer

Det finns inbyggda mekanismer i marknaden som säkerställer att prissättningen är korrekt, eller effektiv som ekonomer benämner det. Givetvis finns det mängder med faktorer som påverkar prissättningen av ett värdepapper. Dock kokar det ner till utbud och efterfrågan när det kommer till kritan. Genom att låta motparterna i en transaktion bestämma till vilket pris en affär ska genomföras garanterar marknaden att prissättningen sker effektivt.

Erbjuda En Attraktiv Miljö För Samtliga Aktörer

De olika aktörerna, exempelvis investerare, företag, traders och market makers har olika förhållningssätt till aktiebörsen. Det är upp till börsen att säkerställa att det finns plats för samtliga parter. Genom att erbjuda en bra miljö för samtliga involverade kan börsen säkerställa att marknaden förblir effektiv.

Juridiskt Riktiga Transaktioner

För att delta på marknaden måste aktörerna verifiera sin identitet samt följa de regler och villkor som omgärdar börsen. Det är genom att verifiera aktörerna samt ställa ut samt övervaka regelverket som marknaden förebygger fusk och mygel. Det är inte tillåtet att verka på aktiebörsen för aktörer som använder otillåtna medel för att dra fördelar gentemot andra. Exempel på det kan vara icke offentliggjord information och oärliga handlingar som prismanipulering.

Reglera Listade Bolag

Marknaden och de behöriga instanserna har olika tillvägagångssätt som appliceras för att övervaka företagen som är listade på aktiebörsen. Bland annat måste ett företag som handlas på aktiemarknaden offentliggöra finansiella rapporter varje kvartal. Där till måste de informera marknaden om andra händelser, till exempel stora kontrakt och uppköp samt ändringar i styrelsen eller på VD-posten. Genom att offentliggöra denna typ av information kan de andra aktörerna säkerställa att prissättningen för aktierna i ett givet bolag är korrekt.

Därför Fluktuerar Aktier: Utbud Och Efterfrågan

När det inte råder balans mellan utbud och efterfrågan i en aktie eller ett annat värdepapper påverkas priset. Det måste finnas en köpare och en säljare som båda anser att priset är rätt för dem att ingå i en affär. Det innebär att det i situationer där det finns fler köpare än säljare kommer priset för den aktuella tillgången att förändras. Eftersom efterfrågan är högre än utbudet kommer villiga köpare tvingas betala mer, alltså stiger priset. Motsatsen inträffar om det finns fler säljare än köpare, det vill säga efterfrågan på den givna prisnivån är låg.
Låt oss titta på det här intressanta fenomenet mer i detalj. Det finns köpare som är villiga att köpa ett värdepapper på en given prisnivå. Likväl finns det säljare som anser att de vill sälja en tillgång på till ett givet pris. Priset på en aktie representeras av det tillgängliga köp och säljpriset. Med andra ord är priset det högsta budet för köp samt det lägsta budet för sälj.
En transaktion kan genomföras när en köpare erbjuder ett pris till en säljare som denna accepterar. Om det finns fler köpare än säljare i marknaden, efterfrågan är högre, kommer det att finnas köpare som är villiga att köpa till det av säljarna efterfrågade priset. Eftersom de är villiga att möta säljarna på deras prisnivå kommer priset att gå upp för att fylla marknadens alla köporder. Med andra ord kommer priset att stiga.
Motsatsen inträffar när det finns fler säljare än köpare, alltså när utbudet är högre än efterfrågan. Det kommer i denna situation finnas säljare som är villiga att möta köparna på köparnas bud. Genom att göra det kommer priset för nästa order att vara lägre än den föregående. Med andra ord drivs prissättningen mot lägre nivåer.

Faktorer Som Påverkar Utbud & Efterfrågan

Så, vi har konstaterat att utbud och efterfrågan har en stark inverkan på prissättningen för diverse tillgångar. Men vilka faktorer kan tänkas påverka utbudet samt efterfrågan av en finansiell produkt?
Låt oss börja med att studera några av de faktorer som kan tänkas ha en inverkan på efterfrågan. Nedan följer några.

 • Nyheter kring bolaget
 • Finansiella rapporter, införtjäning, säljordrar och vinst
 • Makroekonomiska nyheter
 • Förändrad styrränta

Precis som efterfrågan kan påverkas av externa likväl som interna faktorer är samma fenomen sant för utbudet. Här är några olika faktorer som kan medföra förändringar i utbudet av en aktie.

 • Ett återköpsprogram
 • Emittering av nya aktier
 • Nyheter som rör företaget
 • Avknoppningar

Hur Regleras Finansmarknaden?

Varje land har sitt reglerande organ vars uppgift är att kontrollera att landets lagar och regler efterföljs på de finansiella marknaderna. I Sverige är det Finansinspektionen som har till uppgift att säkerställa att aktörerna lever upp till reglerna och lagarna som omgärdar aktiemarknaden.
Finansinspektionen är en statlig myndighet som existerar för att skydda investerare, se till att marknaden är effektiv och ärlig. Detta görs främst genom att arbeta för en god transparens i marknaden. Ett av de skydd som finns för investerare, främst småsparare, är insättningsgarantin.

Frimärksaktier och Vanliga Aktier, Vad Är Skillnaden?

Många nya investerare och traders som vill testa att handla med aktier vänder sig till frimärksaktier. Dessa handlas till ett lågt pris, i absoluta termer. Det som utmärker dem är att de ofta omgärdas av stora prisförändringar. För att förstå skillnaden mellan vanliga aktier och frimärkesaktier måste vi kika närmare på vad frimärkesaktier är.
En frimärkesaktie definieras delvis av sitt pris, i Stockholm och Sverige sägs det vara lägre än 10 kronor. Detta värde är dock en aning godtyckligt och har bland annat i USA ändrats med tidens gång. En av de mest signifikanta skillnaderna mellan vanliga aktier är vilka handelsplatser som erbjuder handel. På Stockholmsbörsen Sverige handlas stora, väletablerade bolag, över de olika Nasdaq börserna, exempelvis midcap. Frimärkesaktier handlas i stället, främst, på Spotlight Market som tidigare benämndes som Aktietorget. Andra egenskaper som är skiljer de båda typerna av aktier åt är som följer.

Likviditet

Frimärkesaktier tenderar att ha sämre likviditet än de aktier som hör till de stora bolagen. Ofta är handeln begränsad till ett litet antal transaktioner, ofta byter bara några tusen aktier händer på daglig basis. Det är en av anledningarna till att stora aktörer som pensionsfonder sällan investerar i dem. Anledningen är att det är svårt att sälja en position i frimärkesaktier.
Vanliga stamaktier omgärdas av mängder av likviditet och affärer sker hela tiden på de stora handelsplattformarna världen över. Det är en av de främsta anledningarna till att fonder och andra större aktörer föredrar dem framför frimärkesaktierna.

Volatilitet

Volatilitet går ofta hand i hand med likviditet. En konsekvens av den låga likviditeten som omgärdar frimärkesaktierna är att volatiliteten tenderar att vara hög. Det följer av att en liten volym kan medför stora förändringar, både positiva och negativa, i prisbilden. Därför kan det vara väldigt svårt att applicera teknisk analys på dessa illikvida värdepapper.
Motsatsen råder hos vanliga aktier där den höga frekvensen i handel bidrar till att minska volatiliteten. Därför är det enklare att applicera teknisk analys på större, mer likvida aktier där diagrammen är robusta.

Spread

Skillnaden mellan köp och sälj priset kan vara väldigt kraftig och bidra till den höga volatiliteten som vi berörde ovan. Men det är inte den enda negativa konsekvensen av skillnaden i köp och sälj pris. Transaktionskostnaderna blir nämligen högre i procentuella termer.
I större aktier tenderar spreaden att vara mer stabil och lägre. Det har positiva konsekvenser på transaktionskostnaderna som en procentsats på affären, den blir lägre.

Reglering & Översikt

De flesta frimärkesaktier handlas inte på väletablerade handelsplattformar som exempelvis OMXS-30 eller Euronext. Det medför att de ibland flyger under tillsynsmyndigheternas radar och får utstå mindre granskning från media. De handelsplatser som erbjuder handel med frimärkesaktier har i allmänhet mindre strikta krav och lägre standard. Exempelvis kan det saknas krav på att finansiella rapporter ska offentliggöras.
Normala aktier måste uppfylla tuffa krav för att listas på de stora börserna runt om i världen. De måste offentliggöra finansiella rapporter och andra viktiga nyheter som kan påverka värderingen av bolaget. Om de inte följer de regler och villkor som ställts ut av börsernas reglerande organ blir konsekvenserna kännbara. Bland annat kan ett bolag som inte sköter sig bli avstängda från marknaden.

Fundamental Data

De flesta företagen som ställer ut frimärkesaktier är ofta okända och nyetablerade. Generellt sett har dessa företag ingen tydlig historia och det kan vara svårt att få en övergripande bild av bolagens finanser. I vissa fall kan det till och med vara så illa att investerare inte kan utläsa att ett bolag är nära bankrutt.
Till följd av de hårda krav som ställs på bolag som listas på de stora börserna finns det en uppsjö av data kring dem. Det räcker med att besöka företagens hemsidor för att införskaffa finansiell information tillgänglig att ladda ner och analysera.

Värdering

När frimärkesaktier syns i media tenderar de att vara övervärderade. De bakomliggande anledningarna kan givetvis variera. Det vanligaste är dessvärre att framtidsutsikterna har blivit uppförstorade och olika intressenter ligger bakom.
Eftersom de väletablerade aktierna har mindre behov av att blåsa upp sina värderingar ställer de ut korrekt data. Eftersom den data som tillhandahålls kan anses pålitlig ges investerare en ärlig chans att göra en korrekt analys av företaget. Således blir värderingarna mer rättvisande. Ofta följs stora bolag av mängder av analytiker som offentligt diskuterar relevanta frågor kring företagen.

Spekulation

Ofta spekulerar traders i frimärkesaktier. Det är en konsekvens av att det finns väldigt begränsad information kring bolagens aktiviteter, tillgångar, inkomster samt management. Ofta har bolagen inte någon beprövad produkt.
De mer väletablerade aktierna är också utsatta för spekulation, men inte i lika stor utsträckning. Dessa företag har mer kompletta affärsmodeller med beprövade produkter. Det är ovanligt att börsens värdering av stora bolag ändras drastiskt eftersom de är transparenta.

 Manipulation Och Bedrägeri

En konsekvens av att volatiliteten är hög, låg likviditet och bristande regleringar är att bedragare ofta siktar in sig på frimärkesaktier. En vanlig strategi som används för att blåsa investerare är den så kallade ”pump and dump” strategin. Bedragarna införskaffar stora positioner i ett mindre bolag som de sedan marknadsför i syfte att lura investerare att köpa in sig i bolaget. När priset har stigit tillräckligt säljs aktierna och bedragarna lämnar investerarna med ett felvärderat innehav.
Bedrägerier är sällan förekommande i större företag och aktier. Det är mycket tack vare de reglerande organen samt den stora handeln som bedragarna håller sig borta från större aktier.

Börsmäklares Förhållningssätt

Många mäklarhus tillhandahåller inte listor och handelsplatser till investerare där frimärkesaktier handlas. De aktiemäklare som faktiskt erbjuder handel på dessa värdepapper tar ofta ut ett högt courtage. För normala, väletablerade aktier, finns inga sådan problem. Börsmäklarna erbjuder handel på dessa aktier.

Handla Frimärkesaktier – Fördelar

Hittills har vi belyst många av de negativa aspekterna som omgärdar frimärkesaktier och handel med dessa. Men precis som med allt annat finns det både upp och nedsidor, det gäller även dem. Här följer några av de fördelar det innebär att handla med frimärkesaktier.

 • Morgondagens Vinnare: Alla frimärkesaktier är inte hopplösa fall, det finns mängder med ärliga och välskötta företag att handla. Det är inte sällan företagen vars aktie klassas som frimärkesaktier är potentiella guldgruvor och kan visa sig vara morgondagens vinnare.
 • Hög potentiell avkastning: Eftersom de handlas till ett så lågt pris finns det en stor uppsida i aktien när den upptäcks av massorna. Det kan visa sig att en investering i frimärkesaktier kan generera brilliant avkastning för den investerare som träffar rätt.
 • Snabba Kursrörelser: Eftersom det ibland händer att kraftiga prisförändringar ter sig på bara ett par timmar erbjuder de en möjlighet att tjäna mycket pengar på kort tid.

Olika Förhållningssätt Till Börsen

Olika aktörer har olika förhållningssätt till börsen. Dessa navigerar marknaden på olika sätt beroende på vad de har för målsättning och strategi. De kan, förenklat, delas in i två kategorier som fokuserar på två olika aktiviteter:

 1. Trading
 2. Investeringar

Trading

Att aktivt handla på marknaden benämns som att trading. Det handlar om att köpa och sälja finansiella tillgångar som aktier för att tjäna pengar på kortsiktiga prisrörelser. En trader kan handla marknaden i båda riktningarna, antingen genom att gå lång eller kort. De har en stark tro på sin egen förmåga att förutse händelser i före marknaden gör det samt hur marknaden kommer att reagera när händelserna uppenbaras för den. Målsättningen är att därigenom göra signifikanta vinster och besegra marknaden.
Ett vanligt tillvägagångssätt är att studera olika diagram med prisförändringar och därigenom identifiera möjligheter till trading. Denna teknik kallas för teknisk analys. Ett alternativ, eller i vissa fall ett komplement, är fundamental analys. Det är dock värt att förtydliga att traders i högre utsträckning förlitar sig på teknisk analys och marknadsdjup för att ta positioner.
Beroende på tidshorisonten för affären, det vill säga hur länge de kan tänkas hålla positionen, kan trading kategoriseras.

Dessutom tillkommer två kategorier där varje trader placeras i antingen den ena eller den andra.

 • Algoritmetisk trading
 • Beslutsinriktad trading

Algoritmetiska traders fattar beslut med hjälp av ett datorsystem, ofta fullt automatiserat vilket låter dem göra annat under tiden. Det medför att tradern får mer frihet att själv bestämma över sin tid eftersom han inte är bunden till börsens öppettider.
Samuelssons Rapport är fast övertygad om att algoritmetisk trading är mer effektiv och bättre lämpad för modern handel än beslutsinriktad handel. Vi erbjuder kurser med bra kundomdömen för dig som är intresserad av att lära dig mer och applicera algoritmetiska strategier på din handel.
Det är dags att fördjupa oss i de olika tradingkategorierna och lära oss mer om vad de innebär.

Scalping

Scalping är den mest kortsiktiga metoden som används av traders. Det innebär att tradern exploaterar olika prisändringar under en dags handel. Varje enskild affär har en oerhört kort tidshorisont, oftast inte mer än ett par timmar och ibland så kort som ett fåtal sekunder.

En trader som agerar på detta sätt kallas för en scalper. Han övervakar prisrörelser med kortast tänkbara tidsaspekt, diagrammen visar ofta inte mer än kursändringarna de senaste 10 minuterna. Dessa traders använder sig nästintill uteslutande av teknisk analys för att fatta beslut.
Med det sagt så finns det somliga scalpers som istället koncentrerar sig på att kapitalisera från hög volatilitet. Exempelvis när nyheter som kvartalsrapporter släpps. Bland de verktyg som används för att hitta affärsmöjligheter i denna typ av miljö kan index över relativ styrka användas.

Det är vanligt att en scalper använder hävstångsprodukter för att maximera sin vinst från de minimala prisrörelser han exploaterar. Det är dock ett tvåsidigt svärd. Hävstången ger självklart möjlighet att tjäna stora pengar på kort tid med rätt strategier på plats. Framför allt när det kommer till att stänga förlorande positioner som annars snabbt växer sig otäckt stora. Den ökade risken är dock en konsekvens av den potentiellt ökade vinsten som hävstängerna medför.
Ytterligare en negativ aspekt av scalping är att det höga antalet transaktioner som utförs innebär att aktiemäklaren tar ut stora summor i courtage.

Daytrading

Denna typ av trading, eller handel, innebär att utövaren köper och säljer eller på annat sätt tar position i marknaden. Tidshorisonten för dagstrading, day trading, är precis som namnet indikerar att hålla positionen över en handelsdag. Ett villkor är alltså att positioner stängs innan handelsdagen stänger och inte hålls över natten. Ett av de främsta vapnen som en day trader besitter är att handla på den dominerande trenden i marknaden. Detta under en given handelsdag.

Om tradern tror att trenden för dagen kommer att vara uppåtgående justerar han sina positioner därefter. Det gör han genom att ta så kallade långa positioner. Om analysen istället leder honom till att tro att trenden kommer vara negativ tar han en kort position. Det vanligast förekommande analysverktyget för en dagstrader är den tekniska analysen. Men tekniken kompletteras även genom att följa nyhetsflöden för att på så sätt agera korrekt och undvika prisrörelser som vars inverkan på vinsten är negativt.

När en day trader analyserar en aktie har han i vanliga fall 10–15 minuter gamla data på sina diagram.  I vissa fall kan mer data inkluderas, somliga använder alla tillgängliga data för dagen eller andra tidsintervall. Anledningen är att det ökar sannolikheten att fånga den övervägande trenden.

Precis som en scalper använder en dagstrader hävstänger. Generellt sett används hävstång av proportionen 2:1 alternativt 4:1. Men genom att inkludera hävstångsprodukter i portföljen stiger även risken. Ytterligare en likhet med traders som applicerar scalper strategier är att courtaget snabbt kan sticka iväg.

daytrading - aktiemarknden

Swing Trading

Vissa traders försöker generera vinst genom att handla kortsiktiga prisförändringar. Dessa kallas för Swing Traders. Dessa har en längre tidshorisont för sina positioner än day traders, ofta mellan några dagar men ibland så länge som ett par veckor. De flesta som är involverade med swing trading letar efter mönster i prisutvecklingen. De tar positioner på aktiemarknaden när de finner en attraktiv möjlighet att ta placera pengar.
Men till följd av den något längre tidsaspekten använder swing traders fundamental analys i stor utsträckning.  Efter att med hjälp av fundamental analys gjort ett urval av aktier appliceras teknisk analys för att avgöra när och hur handeln ska genomföras. Den huvudsakliga målsättningen är att identifiera värdepapper som är på väg att bryta en trend och rida med trenden efter trendbrottet.
De flesta som applicerar swing trading strategier på sin handel kikar på diagram med data från dagen. När de hittar intressanta objekt blir de mer selektiva och väljer ett tidsspann motsvarande en timma av data. Därigenom hoppas de identifiera den perfekta tidpunkten att börja handla den givna aktien. I vissa fall letar de även efter trender som pågår, eller har pågått, under en längre tid. Det görs genom att använda data från ett längre tidsperspektiv.
Givet hur swing trading fungerar är det inte konstigt att de handlar mindre frekvent än traders som koncentrerar sig på day och scalp trading. Med det sagt utför de klart fler affärer än vad investerare gör. Således är transaktionskostnaderna högre för denna kategori av aktörer på de aktiebörsen. De tar dessutom risker i form av att deras positioner hålls över nätter. Det medför att de kan bli sårbara för nyheter som släpps utanför börsens handelstimmar. Därmed kan de hamna i en position där stora prisrörelser kan te sig utan att de har möjlighet att stänga dem.

Positions Trading

En positions trader eftersträvar att exploatera långsiktiga trender i marknaden snarare än kortsiktiga prisfluktuationer. Att applicera denna metod på handel kräver mycket tålamod och passar en trader med god uthållighet samt långsiktigt tänk. Han följer långsiktiga trender som inte sällan sträcker sig över flera veckor, men ibland månader eller till och med år.

Somliga individer som ägnar sig åt positions trading vänder sig i första hand till teknisk analys för att fatta finansiella beslut. Andra föredrar istället den teknik som benämns fundamental analys. Men majoriteten av alla positions traders kombinerar de båda tillvägagångssätten. De varierar även tidsaspekten för den data de analyserar. En del studerar längre tidsaspekter när de rör sig om teknisk analys med data som blickar tillbaka en vecka. Andra är mer snäva i sin tidsbild och studerar data för den senaste dagen för att identifiera bra ingångspositioner.

Genom att använda detta tillvägagångssätt kan individen spara mycket tid. Anledningen är att det är mindre information som måste analyseras och analyser kan ske mindre frekvent. Efter att aktören tagit en position i marknaden behöver han inte göra mer. Det är bara att invänta marknaden tills tiden är kommen att avsluta positionen. Det görs när den förutbestämda prisnivån för avslut är uppnådd. En positiv aspekt av det låga antalet affärer är att courtageavgiften blir lägre än för andra typer av trading.

Den främsta risken som berör en positions trader är att han är exponerad för stora kursrörelser när marknaden öppnas efter natten. Ytterligare en nedsida som måste belysas är att kapitalet är uppbundet i affärer under en lång tidsperiod. Således blir alternativkostnaden hög, givet att andra möjligheter öppnar sig.

Investeringar

Att investera innebär att en investerare köper tillgångar, exempelvis aktier, och förväntar sig framtida avkastning. Aktier kan generera avkastning på två sätt, aktieutdelning samt genom värdeökning. Att investera är i princip synonymt med att köpa en tillgång. Generellt sett är det inte lika tidskrävande att ägna sig åt att investera som att aktiv trading. Med det sagt, det krävs givetvis tid till att utvärdera vilka aktier och tillgångar som är värda att investera i.

En investerare väljer vilka aktier han ska placera kapital igenom applicering av fundamentala tekniker först och främst. Olika aktörer använder olika strategier för att delta i aktiemarknaden. Nedan listar vi några av de vanligast förekommande tillvägagångssätten.

 • Värdeinvesteringar
 • Investera i tillväxt
 • Köp och behåll – Buy and Hold
 • Utdelningsinvesteringar
 • Enhetskostnadsutjämning

Låt oss titta närmare på de olika metoderna för att få en djupare förklaring om hur de fungerar.

Värdeinvesteringar

Denna investeringsstrategi går ut på att leta efter aktier och värdepapper som handlas till ett lägre värde än det skattade egenvärdet. Baserat på tillgängliga ekonomiska data kan egenvärdet skattas och sedan användas för att införskaffa värdepapper.

Värdinvesterare letar alltid efter investeringsmöjligheter där marknaden som helhet har undervärderat den aktuella tillgången. Det medför att de ifrågasätter det allmänt vedertagna antagandet om att marknaden är rationell. De menar att marknaden kan vara inkorrekt prissatt under korta perioder. Det kan bero på att marknaden feltolkat eller överreagerat nyheter och annan information som rör tillgången. På lång sikt tror värdeinvesterare att tillgångens värde kommer att återhämta sig och att det är läge för en affär.

Det är inte ovanligt att marknaden överreagerar på negativa nyheter vilket medför att situationer kan uppstå då aktier handlas under sitt egenvärde. Målet för en värdeinvesterare är att på ett effektivt sätt identifiera dessa situationer och köpa aktien till rabatt. Därigenom kan de på lång sikt göra vinst på företagets lönsamhet.

Det kan låta som en enkel metod, men att avgöra värdet på en aktie är allt annat än enkelt. Det finns olika nyckeltal som används för att estimera värdet på ett företag. Olika investerare kan använda olika nyckeltal, men data som används härleds från fundamental analys. Nedan listas några vanligt förekommande ekonomiska nyckeltal som används för att värdera en aktie.

 • Price-to-book ratio (P/B), sätter aktiepriset i relation till värderingen av företagets tillgångar.
 • Price-to-earnings (P/E), mäter kvoten aktiens värde och införtjäningen per aktie.
 • Kassaflöde, likvida medel som finns kvar i företaget efter administrationskostnader och kapitalkostnader dragits av.

Det finns en uppsjö av välkända värdeinvesterare. Några av de mest välkända är Warren Buffett, Christopher Browne samt Benjamin Graham. Den sistnämnda agerade mentor till Warren Buffett när han lärde sig att investera i aktier.

Investera i Tillväxt

Att investera i tillväxt är en metod där investeraren koncentrerar sig på att hitta tillväxtföretag. Det är företag vars nyckeltal, införtjäningen eller vinsten, växer snabbare än genomsnittet inom den industri de är verksamma i. Men det behöver inte begränsas till en sektor utan det kan även vara i förhållande till marknaden som helhet. Det finns flera attribut som kännetecknar ett tillväxtbolag utöver tillväxten. De är ofta små och medelstora bolag med kort historia. Produkterna som säljs tenderar att vara nya, exempelvis nya tekniska lösningar eller andra innovationer. Det är inte heller ovanligt att de tillväxtföretag som erbjuder mest värde är relativt nyetablerade på aktiebörsen.

För att identifiera intressanta investeringsobjekt studerar investeraren företaget grundligt. Fundamental information rörande affärsidén, bolagets styrelse och tillväxttakten tas i beaktning. Om alla faktorer indikerar positiva signaler är det ett tecken till att investera i värdepappret. Men det är inte bara företaget som sådant som är av intresse. Även externa faktorer inkluderas i kalkylen. Det är viktigt att inkludera sektorns framtidsutsikter samt allmänhetens syn i analysen innan en investering görs i ett tillväxtbolag.

För att klassificeras som ett tillväxtbolag måste företaget visa en tydligt positiv intäktstrend. Det är dessutom viktigt att företaget systematiskt återinvesterar den vinst de genererar i verksamheten för att växa ytterligare. Genom att aktivt återinvestera i diverse projekt förväntas företagets aktievärde öka och generera aktieägarvärde. Det finns flera exempel på bolag som i sin linda kategoriserades som tillväxtbolag och idag tillhör världens största bolag. Ett av Scilicon Valley’s flagskeppsbolag, Facebook, var ett tillväxtföretag så sent som 2012. 1986 kvalade Microsoft in i kategorin likväl som Apple 1981.

Bland de namn som florerar när tungviktare inom tillväxtinvesteringar diskuteras är grundaren av T. Rowe Price investment, Thomas Rowe Price samt Phil Fisher som skrivit böcker som exempelvis ”Common Stocks and Uncommon Profit”.

Utdelningsinvesteringar

Utdelningsinvesteringar är en metod som ibland benämns som inkomstinvestering. Den grundläggande principen är relativt enkel att förstå sig på. Strategin går nämligen ut på att investera i aktier med hög direktavkastning. En stor fördel tillvägagångssättet är att det ger investeraren en konstant extrainkomst vid sidan av andra typer av inkomstkällor. Men det huvudsakliga målet med strategin är inte att generera kapitaltillväxt. Istället eftersöker den att ge en inkomst i form av utdelning.

Utdelningsinvesterare letar efter stabila och väletablerade företag. Det är centralt i för strategin att företagen har en stark historia av att betala utdelning, utdelning som ökat med tidens gång. Därför investerar en individ som ägnar sig åt inkomstinvesteringar i företag med bra direktavkastning.

För att beräkna hur hög direktavkastningen är från en aktie divideras utdelningsbeloppet med aktiens värde. Den utrycks alltså som en procentsats. Ju högre procentsatsen är, desto snabbare arbetar ränta på ränta effekten och förmögenhetens storlek.

Ett krav som måste uppfyllas från ett företag som ständigt betalar ut hög utdelning är att de går med vinst. Det finns en risk att ett bolag som betalar ut en stor del av vinsten till sina aktieägare i form av utdelning i vissa situationer saknar eget kapital. Därför bör en utdelningsinvesterare vara en aning restriktiva när de väljer investeringsobjekt. En bra tumregel är att inte investera i företag som betalar ut mer än 60% av vinsten till aktieägarna.

Köp & Behåll – Buy and Hold

Köp och behåll är en strategi som även i Sverige ofta benämns som buy and hold. Det är en passiv strategi där investeraren köper en tillgång, exempelvis en ETF eller en index fond. Efter köpet behåller investeraren innehavet under flera år utan att ägna någon tanke till vad som händer på börsen. Med andra ord intresserar han sig inte för hur vida börsen är i en positiv eller negativ trend.
Ett grundläggande antagande för strategin är att marknaden, i det långa loppet, alltid ökar i värde. Detta oavsett vad som händer i nuet, framför allt om aktien tillhör ett bra bolag.

För att applicera buy and hold strategin på ett framgångsrikt sätt måste investeraren vara skicklig på att välja aktier. Det är inte ovanligt att köp och behåll strategin kombineras med någon av de tidigare nämnda investeringsmetoderna, tillväxtbolag eller utdelningsinvesteringar.

fter att investeraren har placerat sitt kapital i en investering ska den behållas under lång tid. En stor fördel med strategin återfinns i det skattetekniska. Beroende på vilken depå en investerare använder kan mycket pengar sparas. Anledningen är att beskattningen i vissa fall kan skjutas på framtiden.
Som tidigare nämnts på Samuelssons Rapport är en indexfond ett bra sätt att över tid tjäna pengar på marknaden.

Enhetskostnadsutjämning – Dollar-cost Averaging

Dollar-cost Averaging är en investeringsstrategi som innebär att investeraren med jämna mellanrum köper aktier tills en på förhand budgeterad summa är investerad. Strategin kan kombineras med andra investeringsfilosofier. Fördelen med att applicera metoden på investeringar är att investeraren inte behöver tänka på vilken tidpunkt som är optimal för att kliva in i marknaden. Istället förlitar han sig på att i genomsnitt köpa till ett bra pris.

Låt oss ta ett exempel. En investerare har 50.000SEK att investera i aktiemarknaden. Han delar då upp beloppet i tio lika stora delar, det vill säga 5.000SEK. Över 10 månader investerar han 5.000SEK i de utvalda aktierna varje månad. Genom att använda denna metod minskar han risken att köpa aktier när marknaden är högt värderad. Således minskar anförskaffningskostnaden per aktie i genomsnitt.
För att i praktiken använda metoden måste fyra faktorer tas i beaktning innan investeraren tar till handling.

 • Vilka tillgångar ska köpas
 • Sätta upp en budget
 • Bestämma en tidsperiod
 • Besluta hur intervallen ska utformas

Efter att de fyra faktorerna är på plats kan investeraren beräkna hur stort belopp som ska investeras vid varje enskilt köptillfälle. Därefter är det bara att följa planen och investera därefter.

Analysera Aktier Före Köp

För att handla på börsen är det oerhört viktigt att analysera vilka aktier som ska inkluderas i aktieportföljen. Traders och investerare använder olika tillvägagångssätt och metoder för att identifiera aktier med potential att generera positiv vinst. Det finns två huvudsakliga metoder, teknisk respektive fundamental analys. Olika individer applicerar olika strategier, men många kombinerar de båda verktygen.
Vilken metod som passar just dig bäst varierar. Men innan du bestämmer dig måste du förstå hur de fungerar så att du kan välja vad som passar dina preferenser.

Teknisk Analys

Teknisk analys utvärderar diverse aktier och andra tillgångar genom att granska historiska data rörande prisförändringar och volym. Ofta använder traders metoden för att identifiera förändringar i utbud och efterfrågan för en given finansiell tillgång. Förändringar i utbudet och efterfrågan reflekteras inte sällan i kursrörelserna.
De som förlitar sig på teknisk analys för att identifiera möjligheter på aktiebörsen är övertygade om att all information som behövs återfinns i diagrammet. Men teknisk analys kan brytas ner i två underkategorier.

Genom att analysera prisförändringar försöker analytikern koncentrera sig på fluktuationer i priser utan att använda andra indikatorer. Det görs genom att använda en teknik som på engelska benämns som candlesticks.

Tekniken bygger på att se mönster i grafen, exempelvis trianglar och axelmönster. Med hjälp av dessa spår han hur börsen kommer att röra sig härnäst. Givetvis måste historiska prisändringar tas i beaktning eftersom tradern måst identifiera relevanta mönster. Höga högstanivåer och snabba återkomster efter börsfall indikerar att marknaden befinner sig i en uppåtgående trend. Motsatt förhållande visar att börsen är i en nedåtgående trend, en så kallad björnmarknad.

Analys av indikationer involverar tolkningar av prisförändringar på börshandlade produkter. Några av de indikatorer som används frekvent är glidande medelvärde, samt Relative strength index för att nämna några.
Med hjälp av teknisk analys kan attraktiva trading och investeringsmöjligheter upptäckas och exploateras. Metoden har en enorm potential.

Fundamental Analys

Fundamental analys fokuserar på affärsidén i det bolag som ligger bakom aktien av intresse. Både makroekonomiska aspekter och bolagets finansiella position utvärderas i avsikt att värdera värdepappret. Fundamental analys är en strategi som inte bara försöker värdera aktien isolerat från marknaden. Tillvägagångssättet inkluderar även externa faktorer som kan ha inverkan på kommande prisförändringar.

En analytiker som ägnar sig åt fundamental analys utvärderar många olika faktorer. Det kan röra sig om styrräntor och geopolitik, men också interna förhållanden som exempelvis styrelsen. En fundamentalist nöjer sig inte med den snabba överblick som erbjuds från en graf likt en teknisk analytiker. Istället gräver han djupt för att få en heltäckande bild kring både aktien, företaget och den relevanta industrin.

En duktig fundamental analytiker studerar företagets potential att växa i framtiden samt försöker skapa en bild kring olika nyckeltal. Hur kommer försäljningen att utvecklas? Kommer marginalerna att öka? Dessa frågor besvaras med hjälp av historiska data från kvartal till kvartal eller med längre tidsintervall. När analytikern anser sig ha en omspännande bild kring aktien jämför han den med andra företag inom samma sektor. Nedan följer några av de fundamentala nyckeltalen som utvärderas.

 • Införtjäning per aktie (EPS): Andel av vinsten som tillskrivs varje enskild aktie. Beräkningen är enkel. Netto vinsten divideras med antalet emitterade aktier.
 • Pris i förhållande till införtjäning (P/E): Kvoten mellan aktiepriset och EPS.
 • Inkomstökningar: Förväntad ökning i inkomster under det kommande året.
 • (P/S): Jämför aktiens värde med företagets införtjäning.

Skillnad Mellan Fundamental & Teknisk Analys

Nedan återfinns en tabell som på ett tydlig sätt visar de olika komponenterna av fundamental samt teknisk analys.

Aktivt Förvaltade Fonder

En aktivt förvaltad fond har en dedikerad, professionell fondförvaltare tillskriven sig. Fondens kapital investeras i olika typer av tillgångsslag. Dessa kan vara aktier, obligationer, derivatinstrument och andra finansiella värdepapper. Olika fonder har olika målgrupper och investerarna kan vara institutioner så som pensionsfonder eller vanliga småsparare.

Genom att köpa andelar i en aktivt förvaltad fond köper du som investerare andelar i de innehav fonden äger. Till skillnad från ovan beskrivna ETF:er handlas aktivt förvaltade fonder inte över aktiebörsen. Om du vill köpa fondandelar placerar du en order hos din mäklare som sedan genomförs efter att marknaden har stängt. Transaktionen sker till tillgångens netto värde per enhet.
Beroende på vilken tillgångstyp som berör den aktivt förvaltade fonden placeras de i olika subkategorier. Dessa är

 • Aktiefonder – Den vanligaste typen av fond. Innehaven utgörs av stamaktier i olika bolag
 • Aktivt Förvaltade Indexfonder -Dessa fonder försöker att efterlikna ett underliggande index, exempelvis OMXS 30 genom sammansättningen av portföljen
 • Räntefonder En räntefond investerar i olika typer av räntebärande papper, så kallade obligationer. Det kan vara statsobligationer, företagsobligationer eller andra typer av obligationer
 • Blandfonder – En fond som passar dig med mindre riskaptit. Investerar i en blandning av aktier och räntepapper.
 • Valutafonder – Majoriteten av fondens kapital investeras i valutor

Indexfonder

En indexfond är en finansiell produkt som inte har någon aktiv förvaltning. Istället försöker fonden att replikera utvecklingen i ett underliggande index. Vanligtvis är indexet heltäckande, exempelvis de stora indexen S&P 500, Dow Jones Industrial Average eller i Stockholm, Sverige, OMXS 30. Indexfonder kan kokas ner till två kategorier.

 • Indexfond – Har en fondförvaltare som inte aktivt försöker överträffa index. Istället strävar denna efter att allokera fondens tillgångar på ett sätt som gör att värdeförändringarna efterliknar det underliggande indexet. Denna typ av indexfond kan inte handlas direkt över marknaden, utan flera order genomförs efter börsens stängningstid
 • Index ETF:er – Handlas över börsen och kan således byta ägare när som helst under börsens öppettider precis som en aktie. I förhållande till andra indexfonder är förvaltningsavgiften väldigt låg

Eftersom indexfonder exponerar investeraren mot många olika tillgångar kan de sägas ha en inbyggd diversifiering. Därtill är indexfonder i regel billigare än aktivt förvaltade fonder. Anledningen är att administrationskostnaden är lägre vilket möjliggör en lägre kostnad för dig som kund. Det är en konsekvens av att det inte finns någon fondförvaltare som aktivt väljer ut vilka aktier eller tillgångar som ska utgöra fondens innehav.
En av vår tids mest framgångsrika investerare, Warren Buffet, har vid upprepade tillfällen uppmanat småsparare att köpa indexfonder. Och han har goda skäl att göra det, på lång sikt tenderar nämligen indexfonder att generera bättre avkastning än sina aktivt förvaltade konkurrenter. Detta är sant i inte minder än 90% av fallen.

Investera I Aktier

Du är redan väl införstådd i att handel med aktier är ett bra sätt att bygga en förmögenhet. Men vet du hur man går till väga för att komma igång? Här följer några bra tips för att du ska kunna starta din egen pengamaskin.

1. Vilken Investerare Är Du?

Beroende på hur aktiv du har för avsikt att vara i dina investeringar måste du välja ett förhållningssätt till aktiebörsen. Det finns två kategorier av investerare att välja mellan.

 • Aktiv Investerare – Om du har för avsikt att vara aktiv och involverad i nyheter och andra börsrelaterade ämnen klassar du dig själv som en aktiv investerare.
 • Passiv Investerare – Detta förhållningssätt passar dig som nöjer dig med att låta andra investera dina pengar. Om det låter som något för dig är det bra att läsa på om robotrådgivning. Det är ett bra alternativ eftersom förvaltningsavgiften för denna service är lägre än många fonderförvaltare. Aktiemäklaren investerar dina pengar baserat på dina preferenser och attribut. Exempelvis tas din riskvilja och din ålder i beaktning. Med det sagt är indexfonder ett attraktivt instrument för dig som föredrar passiva investeringar och bör inte ignoreras.

Efter att du har beslutat hur aktiv du vill vara med dina placeringar måste du bestämma vart du vill handla. Det gör du genom att läsa på om Nordnet & Avanza, Sveriges två bästa aktiemäklare.

2. Öppna Ett Investeringskonto

För att kunna investera i aktier och andra värdepapper måste du öppna ett konto. Du kan investera dina pengar smidigt och priseffektivt med antingen Avanza eller Nordnet. De båda online bankerna är två av de bästa i hela Europa och erbjuder konkurrenskraftiga priser. Här kan du köpa både aktier och fonder, samt mer avancerade finansiella produkter om du så önskar.

I Sverige kan du även välja att förvalta din tjänstepension själv. De flesta svenskar har pensionsbesparingar i form av tjänstepension i någon av AP-fonderna. Dessa har traditionellt sett varit välskötta men de kan begränsa dig. Du kan som sagt välja att själv förvalta tjänstepensionen. Det är ett aktivt val som du kan göra, läs mer här. Samuelssons Rapport erbjuder många verktyg för att på ett lyckat sätt förvalta pensionen på egen hand.

Aktivt Förhållningssätt Till Investeringar: Så Öppnar Du Ett Konto

Att öppna ett konto hos någon av aktiemäklarna online är enkelt. Via dess plattformar kan du handla olika typer av värdepapper, perfekt om du vill vara aktiv i dina investeringar. De erbjuder bland annat aktier, både svenska och utländska, fonder och derivatprodukter. Många startar ett ISK-konto som schablonbeskattas snarare än en traditionell aktiedepå. Om är intresserad av att lära dig mer om ISK är kundtjänsterna på Nordnet och Avanza behjälpliga.

Det är viktigt att läsa på vilken typ av konto som passar dig och din filosofi bäst. Därutöver måste du läsa in dig på olika juridiska begränsningar kring rösträtt och faktiskt ägande av tillgångarna i exempelvis en kapitalförsäkring.

En av de viktigaste faktorerna för att maximera avkastningen på ditt eget sparande är att vara priskänslig. Genom att jämföra courtage avgifterna hos olika nätmäklare innan du signar upp dig kan du på lång sikt spara massor av pengar. Ytterligare en central aspekt i sparandet är insättningsgarantin som garanterar dina pengar upp till en given nivå ifall banken går i konkurs.

Passivt Förhållningssätt

Precis som vi underströk tidigare i texten finns det två olika tillvägagångssätt för passiva investeringar. En passiv investerare kan antingen vända sig till en robotrådgivare för att placera sitt kapital i värdepapper. Det andra alternativet är indexfonder.

Robotrådgivning

Ett konto av detta slag erbjuder många fördelar när du vill handla aktier utan att göra efterforskning eller lägga energi på det. Det enda som krävs är att du som investerare beskriver dina mål med investeringarna. Baserat på dina önskemål bygger robotrådgivaren upp en passande aktieportfölj.

Det som gör robotrådgivning så attraktivt är de låga förvaltningsavgifterna. I majoriteten av fallen är en robotrådgivare signifikant billigare än en mänsklig motsvarighet. Generellt sett är avgiften lite drygt 0.25 – 0.50 procent av det förvaltade kapitalet.

Indexfonder

Passivt förvaltade fonder är även i modern tid ett attraktivt substitut till robot rådgivning. Därför kan det vara värt att jämföra de två tjänsterna innan du bestämmer vilken metod du vill förlita dig till. Det har historiskt sett varit fördelaktigt att investera i indexfonder istället för aktivt förvaltade fonder. Dessa har nämligen genererat bättre avkastning samtidigt som förvaltningsavgifterna varit lägre.

3. Aktier Eller ETF?

Om du väljer att handla aktivt måste du besluta dig för hur vida du ska handla ETF:er eller enskilda stamaktier.

Stamaktier

Du kan välja att köpa aktier i flera olika företag som anser har potential att öka i värde alternativt betala bra aktieutdelning. Det bästa är att placera kapital i flera olika aktier för att diversifiera portföljen och sprida risken. Men det kostar mycket i termer av avgifter att diversifiera. Utöver att sprida risken mellan olika företag är det fundamentalt att inkludera olika sektorer i portföljen. På så sätt minskar korrelationen mellan portföljinnehaven och om olyckan är framme kan skadan minimeras.

ETF

Ett enkelt sett att diversifiera portföljen är att handla med ETF:er, exchange traded funds. Dessa ger automatiskt en bra riskspridning då de utgörs av aktier i flera olika sektorer men handlas som en enhet. Det finns olika typer av ETF, beroende på vad som utgör innehaven. Följer ETF:en ett index, exempelvis OMXS30, kallas det för en index fond. Till följd av att ETF:er automatiskt innehåller spridda värdepapper är de mindre riskfyllda än stamaktier. Det ska också nämnas att de kan underprestera gentemot enskilda aktier, men de har historiskt genererat högre avkastning än välbetalda fondförvaltare.

4. Sätt En Budget För Aktieinvesteringar

Som ny aktör på aktiemarknaden kan det vara svårt att veta hur du ska allokera dina tillgångar. Inte heller är det solklart hur du ska investera och hur du ska distribuera pengar mellan olika investeringsobjekt. Men ta det lugnt, alla har börjat någonstans och du är inte ensam. Det finns två frågor som de flesta som är nya på börsen ställer sig.

1. Hur Stort Bör Startkapitalet Vara?

Svaret på frågan är inte hugget i sten och varierar mellan olika individer. En bra grundprincip är att du kan börja med det du har tillgängligt. Några av de aktiemäklare som är tillgängliga online erbjuder courtagefri handel till personer som vill komma igång. Ofta är villkoret att depån är värd mindre än 50.000SEK eller liknande. Eftersom olika aktier handlas på olika prisnivåer varierar andelen av din portfölj som kan investeras i en given aktie beroende på värderingen.

Aktivt förvaltade fonder kräver ofta att man investerar ett givet belopp för att vara välkommen som kund. Hur stort det beloppet är framgår i faktabladet som är associerat med den enskilda fonden. Därför är det en bra idé att börja med ETF om du vill ha en väldiversifierad portfölj med en liten budget. Ofta räcker det med några få tusenlappar för att komma igång med den typen av handel.

2. Hur Mycket Ska Allokeras Till Ett Tillgångsslag?

Beroende på din ålder bör risken i portföljen justeras. Det kan göras genom att allokera i olika tillgångsslag. Om du är i tjugoårs åldern och målet med investeringarna är att ha en god pension kan en stor andel av portföljen placeras i aktier. Alternativet är så klart som vi tidigare nämnt ETF:er för att få bra diversifiering. Resterande del kan allokeras till obligationer och värdepapper som genererar inkomst. Men om du är närmare pensionen bör portföljen balanseras mer mot obligationer. Detta eftersom du inte har lika lång tid på dig att vänta på att portföljen ska återhämta sig från kursfall.

5. Börja Investera

Efter att du har läst på och startat upp en aktiedepå återstår det bara att införskaffa ett startkapital. Det gör du genom att spara pengar. Ett bra tillvägagångssätt är att sätta på en automatisk överföring från ditt lönekonto till aktiedepån när lönen betalas in på kontot. Som du lärt dig i denna artikel behöver det inte vara svårt att börja investera. När du har tillräckligt med kapital i din aktieportfölj kan du börja köpa billiga indexfonder. Oddsen är låga att det blir ett av de bästa investeringsbesluten du någonsin kommer att fatta.

Tips För Investerare Och Traders Att Applicera På Börsen

När du känner till spelets regler kan det vara väldigt ekonomiskt gynnsamt att vara involverad på aktiebörsen. Vare sig du väljer att delta som trader eller investerare finns det bra möjligheter, men om du inte är försiktig straffar marknaden dig hårt. Därför följer nu några värdefulla tips som du kan applicera på dina placeringar. Förhoppningsvis bidrar de till att göra din vistelse på börsen framgångsrik.

1. Lär Dig Börsens Vokabulär

Du här säkert märkt att börsen har sitt eget språk. Termer som björn och tjurmarknad samt P/E kvot och andra nyckeltal används i nyhetsflödet likväl som i konversationer mellan börsens aktörer. Därför är det viktigt att du bekantar dig med det vokabulär som omgärdar aktiemarknaden. Genom att förstå jargongen och de ord som används lägger du grunden till att göra bra analyser. Aktiespararna har sammanställt en bra ordlista där du kan bekanta dig med nya termer och bredda ditt ordförråd.

2. Börja Med Simuleringar

Det krävs mycket träning för att lyckas på aktiemarknaden. Innan du börjar handla är det därför en god idé att testa och öva dina förmågor genom simulering. Genom att använda simuleringsspel kan du öva på att genomföra analyser, ta positioner i marknaden och riskhantera en portfölj. Genom att göra det i en skyddad miljö riskerar du inte att betala höga belopp i läropengar.
Genom att inte handla med riktiga pengar kan du öva och lära från misstag som inte utövas med din egen ekonomi på spel. Det är bra att träna upp dina trading kunskaper under ett halvårs tid, åtminstone, innan ger dig in på börsen. Utöver att bygga kunskap kan du dessutom generera självförtroende, något som är viktigt för att lyckas på börsen. Klicka här för att läsa mer om tradingspel som kan användas i övningssyfte.

3. Lista Aktier Som Passar Dig

Under tiden du övar upp dina kunskaper genom spel och simuleringar hittar du aktier som passar din tradingstil. Oavsett om du handlar på börsen genom investeringar eller trading måste du undersöka och dokumentera vilka aktier som passar din strategi.
Somliga applicerar strategier som kräver att de värdepapper som handlas har hög volatilitet. Andra söker aktier där kursändringarna är mindre. Att bokföra mellan 30 och 40 aktier ger dig en bra grund att stå på för att hitta möjligheter att göra bra affärer.

4. Välj Rätt Aktiemäklare

Den onlinemäklare du väljer att öppna ett konto hos avgör till viss del hur framgångsrik din vistelse på börsen kommer att bli. Beroende på vilket courtage du betalar för dina affärer kan avkastningen variera kraftigt. Detta gäller framförallt mindre konton.
I Sverige har vi länge varit bortskämda med Avanza och Nordnet som erbjuder konkurrenskraftiga priser och bra produkter. Men, det finns andra alternativ och det är bra att göra en grundlig efterforskning innan du väljer vilket företag som ska få hantera dina affärer.

5. Börja Långsamt

När tiden är kommen att övergå från simuleringar till riktig handel på börsen är det viktigt att ta det lugnt. Börja försiktigt med mindre summor och köp mindre aktieposter och känn dig för. Testa hur de strategier du övat på fungerar när psykologin förändrats när riktiga pengar står på spel. När du har vant dig vid känslan av att investera riktiga pengar kan du succesivt investera mer kapital i finansiella instrument.

6. Jaga Inte Stora Pengar

Det finns mängder med pop-upp annonser online som alla indikerar att det finns enkla pengar att tjäna på börsen, snabbt. Sanningen är tyvärr att det tar lång tid att lära sig att handla och tjäna pengar genom finansiell handel. Att kontrollera impulsen att snabbt tjäna stora pengar är avgörande för att inte spekulera bort hela ditt kapital. Genom att metodiskt investera och hålla dig till din trading strategi ger du dig själv en ärlig chans att tjäna pengar på aktiehandel.

7. Skydda Dina Tillgångar

Warren Buffet har ett välkänt citat, ”Den första regeln rörande investeringar är att skydda ditt kapital, regel nummer två är att inte glömma den första regeln”. Genom att ta hans råd i beaktning när du navigerar på börsen kan du säkerställa din framtida handel. Om du misslyckas med det och förlorar ditt kapital kan du inte längre handla värdepapper och således inte tjäna pengar på börsen.
För att förstå vikten av att följa rådet från Buffet kan du ha detta i åtanke: Förlorar du 50% av ditt kapital måste du dubbla det kvarvarande för att gå +/- noll.

8. Undvik Hävstångsprodukter

Hävstångsprodukter är ett två-sidigt svärd. Givetvis kan det bidra till att generera mer vinst, men det kan också skala upp förlusterna. Tyvärr är användning av hävstångsprodukter vanligt förekommande bland traders och investerare som går bankrutt. Och eländet slutar inte vid en bankrutt, i vissa fall skuldsätts användaren gentemot aktiemäklaren. Det är en obehaglig situation som bör undvikas.
Med det i åtanke bör du inte inkludera hävstångsprodukter när du först börjar handla på aktiemarknaden. Du kommer inledningsvis göra många misstag, och genom att exkludera hävstänger kan du spara mycket pengar.

9. Hitta Din Riskpreferens Och Lär Dig Hantera Motgångar

Alla individer har olika riskaptit. Det är oerhört viktigt att du identifierar din egen smärttröskel och hittar en risknivå där du är bekväm.
Där med är det viktigt att du väljer en handelsstrategi som är anpassad till din riskvilja. Därigenom kan du utveckla mental styrka och i framtiden genomföra affärer utan att vara orolig, eller för den delen girig.

10. Bli Inte Kär I En Aktie

Ha alltid i åtanke att det främsta skälet till att involveras i börshandel är att tjäna pengar. Därför måste du koppla bort känslor för enskilda aktier från din handel. Undvik att handla med aktier baserat på att du gillar företagets produkter. Inta istället ett rationellt förhållningssätt till aktiehandel. Köp och sälj värdepapper baserat på din analys och den strategi du på förhand bestämt dig för att följa och koppla bort känslorna.

Bli Inte Kär I En Aktie - börsen

11. Tänk Långsiktigt

Att bygga upp ett välstånd genom att göra affärer med finansiella produkter är en lång resa. Genom att bestämma dig för vilken väg du ska följa och ha ett långsiktigt mål kommer du komma långt. Du kommer garanterat att stöta på både björnmarknader och tjurmarknader genom resans gång. Värdet på din aktieportfölj kommer förändras, positivt likväl som negativt. Men även när du går igenom en tung period måste du lita på din strategi. Med hjälp av långsiktigt tänk och ett systematiskt förhållningssätt till investeringar kan du bygga en förmögenhet över tid.

12. Sprid Risken

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder, ”lägg inte alla ägg i en korg”. Det är ett ordspråk som beskriver hur du ska tänka kring risk och börsen. Det är oerhört viktigt att sprida risken i din investeringsportfölj. Det gör du enklast genom att handla med passivt förvaltade fonder samt ETF:er.

13. Betrakta Aktiehandel Som Ett Företag

Kom ihåg att börshandel handlar om pengar. Därför ska du tänka på din aktieportfölj som om det vore en affärsverksamhet. Lägg ner den energi som krävs, utveckla en affärsidé (investerings filosofi) och håll dig till den. Bestäm på förhand vad du ska göra med utdelning och med avkastning från dina affärer. Återinvesterar du? Eller hur använder du pengarna?

14. För Aktiedagbok

Det är viktigt att skriva ner dina olika finansiella affärer i en dagbok. Ta för vana att med jämna mellanrum öppna den och gå igenom dagboken. Därigenom kan du se vilka misstag du begått och lära dig från dem. Därigenom ger du dig själv en ärlig chans att undvika att upprepa misstag och bli en bättre aktör på aktiemarknaden.

15. Sukta Efter Kunskap

Börsen är en miljö som präglas av tuff konkurrens. Därför måste du alltid hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och trenderna som berör aktiemarknaden. Att läsa är centralt för att vara framgångsrik. Prenumerera på Dagens Industri och andra nyhetskällor som du anser ger dig det nyhetsflöde du behöver. Kanske kan du ha push-notiser aktiverade från ekonomi journalister på Twitter och liknande.

Individer Som Blivit Rika På Börsen och Aktiemarknaden

Vi har nu nått vägs ände med denna heltäckande guide för hur du deltar på aktiebörsen. Låt oss avsluta med att granska några individer som blivit rika genom sina börsaffärer. Det finns många personer runt om i världen som blivit rika på aktier. Nedan följer två exempel som båda lärde sig att handla med värdepapper och blev finansiellt oberoende.

Klaus Hommels

Klaus Hommels är en investerare från alpnationen Schweiz. Han har grundat den Zürich-baserade fonden Lakestar som bland annat har kontor i New York, Hong Kong, Berlin samt i London. Fonden investerar huvudsakligen i unga företag verksamma inom tech, främst i Europa, USA samt Asien.

Han startade sin karriär på Bertelsmann innan han tog anställning på AOL:s tyska division där han arbetade som affärsutvecklare mellan 1995-99. Därefter flyttade han till München och arbetade på Apax Partners innan han tog steget och började investera privat. Han har dessutom en universitetsutbildning i företagsekonomi samt en PhD. i finans från Fribourg universitet.

Under IT-bubblan under inledningen av 2000-talet började Klaus intressera sig bör marknaden. Under sex år investerade han sitt eget kapital i börsen. Mestadels investerade han i bolag med verksamhet online. Efter sex år som privat investerare arbetade han sporadiskt på London baserade Balderton Capital innan han etablerade sitt eget företag, Hommels Holding.

Hommels stil är att tidigt identifiera heta techföretag och han har investerat i företag som exempelvis Skype, Xing och Adjug. Dessutom var han tungt investerad i företag som Facebook, Spotify, King, Woo Media, Klarna samt Stardoll. 2012 grundade han Lakestar som fortsatt på det inslagna spåret och investerar i unga techbolag.

2006 utsågs Hommels till Europas mest framgångsrika investerare i uppkommande bolag av INSEAD, IESE samt St. Gallens universitet. Utöver det har han fått andra utmärkelser, bland annat från Midas som rankade honom som Europas bästa riskkapitalist tre år i följd mellan 2013–15. Generellt är han, i skrivande stund, bland de högst ansedda investerarna i Europa.

Paul Glandorf

Paul Glandorf är en pensionerad affärsman som först började intressera sig för aktiemarknaden när han var i 60-år åldern. Han arbetade som rörmokare och drev en framgångsrik byggfirma i Cincinnati. Därigenom hade han aldrig något behov av att lära sig något om börsen innan han närmade sig pensionen.

Men ju närmare pensionen kom desto mer växte hans intresse kring aktier och hur hans pensionspengar förvaltades. Vid en tidpunkt var han övertygad om att han kunde prestera bättre än de fondförvaltare som såg efter hans kapital. När han fyllde 60 år började han handla med sina personliga tillgångar, året var 2001.

Enligt egen utsago kombinerar han teknisk analys med fundamental analys för att välja vilka aktier han ska köpa och sälja. Han har en förkärlek till tillväxt aktier. Normaltsett väljer utgörs hans aktieportfölj av en sammansättning av 75–80 aktier. Han säger sig investera ungefär 10.000$ i varje aktie och i många fall ha 50% avkastning per år.

Grovt räknat sägs 80% av hans aktier gå med vinst och resterande är förlustaffärer. Dock var Paul inte aktiv på marknaden 2007. Detta till trots hade han 50% avkastning på en kort position som han ägde sedan tidigare.

2013 deltog han i en investeringstävling som gick ut på att köpa fem aktier den första januari och äga dem ett år. Paul köpte aktier i Linkedin, Fidelity National, Valeant Pharmaceuticals samt 3D Systems. Samtliga gick med vinst och hans portfölj hade ökat i värde med hela 71% när året kom till sitt slut. Den femte aktien, Lululemon, gick med förlust och han kom på andra plats i tävlingen.

När han först började intressera sig för marknaden startade han en aktieklubb. De samlades i lokalerna som tillhörde hans företag i Cincinnati. Klubben kallas för Stock Wizards och idag möts medlemmarna på Sycamore Senior Center.

FAQ

Vad är skillnaden mellan Sveriges aktiemarknad och marknader i andra länder?

Svenska aktiemarknaden är den största marknaden för aktier i Norden och den har ett stort utbud av olika typer av investeringsinstrument. Det finns skillnader mellan den svenska aktiemarknaden och andra marknader i andra länder, såsom skillnader i regler och bestämmelser, investeringsalternativ och investeringsmöjligheter.

Vilka är de vanligaste typerna av aktier som finns på den svenska aktiemarknaden?

På den svenska aktiemarknaden kan du hitta en mängd olika typer av aktier, bland annat vanliga aktier, preferensaktier, utdelningsaktier, konvertibla obligationer, optioner och andra derivatinstrument.

Finns det några speciella regler och bestämmelser som gäller för att handla på den svenska aktiemarknaden?

Ja, det finns ett antal olika regler och bestämmelser som gäller för handel på den svenska aktiemarknaden. Det är viktigt att man förstår och följer alla dessa regler för att undvika eventuella problem eller komplikationer.

Hur kan jag göra en bra investering i den svenska aktiemarknaden?

För att göra en bra investering i den svenska aktiemarknaden krävs det att man har god kunskap om marknaden, förstår den aktuella trenden och har korrekt analys av de olika aktierna. Det är också viktigt att man har god riskhantering och kontrollerar sina investeringar regelbundet.

Är det möjligt att handla på den svenska aktiemarknaden utan att vara bosatt i Sverige?

Ja, det är möjligt att handla på den svenska aktiemarknaden utan att vara bosatt i Sverige, men man måste följa de regler och bestämmelser som gäller för att handla på den svenska marknaden.

Vilka är de viktigaste riskerna att investera i den svenska aktiemarknaden?

De viktigaste riskerna när man investerar i den svenska aktiemarknaden är marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker, ränteförändringar, operativa risker, politiska risker och förändringar i skatteregler.

Var kan jag hitta mer information om den svenska aktiemarknaden?

Det finns ett antal olika källor där man kan hitta information om den svenska aktiemarknaden, till exempel finansiella nyhetsbyråer, investeringsbanker, investeringsfonder, finansiella rådgivare och webbplatser som är specialiserade på den svenska aktiemarknaden.

Slutsats

Det är fullt möjligt att tjäna pengar på börsen. Men för att bli framgångsrik måste du investera både tid och pengar. Förhoppningsvis har du genom att läsa denna artikel lagt en bra grund att stå på. Om du vill lära dig mer om automatiserad börshandel kan du kika runt på vår site. Vi har mängder med artiklar som ger dig den kunskap du behöver för att bli en bättre investerare och trader.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du kan läsa mer om cookies på Google.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?