July 20

Aktiesplit – Är omvända aktiesplittar bra eller dåligt?

Last Updated on 19 October, 2023 by Håkan Samuelsson

En aktiesplit innebär att man delar upp en aktie i två eller flera delar. Vid en omvänd aktiesplit lägger man istället samman flera aktier till en. En ordinarie split görs i syfte att sänka aktiens kurs, medan en omvänd istället användas för att få upp kursen. 

Aktiesplittar är vanligt förekommande begrepp inom området aktier och handel med aktier – men vad innebär det egentligen? Och går det till rent praktiskt? Påverkas man som ägare av en aktie för vilken en uppdelningen skall genomföras – och i sådana fall hur?

I denna artikel finner du en bra guide till hur en aktiesplit fungerar, vad det innebär för dig som aktieägare samt varför det görs.

För att förstå vad en aktiesplit är så måste du först förstå detta.

För att förstå vad en aktiesplit är och hur en sådan fungerar är det viktigt att först förstå innebörden av en aktie. Låt oss därför gå igenom det lite kortfattat.

En aktie är kort och gott en ägarandel i ett bolag. När du köper aktier i ett företag blir du således delägare i det företaget, vilket innebär att du har rätt att ta del av företagets eventuella vinster – såväl nutida, som framtida.

Som aktieägare kan du gå plus på aktier på två sätt – dels genom utdelningar, och dels genom kursvinster. En kursvinst innebär att du kan sälja aktien till ett dyrare pris än vad du köpte den för.

En aktieutdelning innebär att bolaget betalar ut en del av föregående års vinst till företagets aktieägare. Utdelningar kan ske en gång per år eller flera gånger per år, men det finns också företag som inte delar ut någonting alls – exempelvis sådana som befinner sig i en expansiv tillväxtfas.

Utdelningar får man som aktieägare ta del av utan att först behöva avyttra sitt innehav, varför det blir en så kallad direktavkastning.

En kursvinst realiseras först när du säljer dina aktier, det vill säga dina ägarandelar. Kursvinster är således den framtida avkastningen, vilken tillsammans med utdelningar är vad som utgör den totala avkastningen. 

Vad är en aktiesplit/omvänd aktiesplit?

Kikar du på att handla aktier hos exempelvis Avanza, Nordnet eller någon annan mäklare eller bank ser du att varje aktie har en kurs – det vill säga ett pris som talar om vad aktien kostar just nu.

Hur mycket en aktie kostar beror på tillgång och efterfrågan, vilka i sin tur är faktorer som styrs av hur det går för bolaget, hur marknadens förtroende för bolaget ser ut, vilka vinster eller förluster man gör samt hur lovande framtidsutsikterna bedöms vara.

Aktier i företag som växer, expanderar och går med vinst för varje år blir mer attraktiva att äga. Många investerare som vill köpa men få som vill sälja leder till en större efterfrågan än tillgång, vilket förstås får priset att stiga. För bolag som går mindre bra ser det oftast tvärtom ut. Aktien tappar i förtroende och popularitet, med ett sjunkande pris som konsekvens.

Men hur blir det om en aktie är så pass eftertraktad och går så pass starkt att den tillslut blir för dyr för att någon ska vilja köpa den? Eller om man tvärtom behöver driva upp priset för att göra aktien mer attraktiv att handla med?

Här kommer aktiesplit och omvänd sådan in i bilden. Dessa är två åtgärder företag kan ta till i syfte att styra aktiekursen till en mer önskvärd nivå, utan att själva börsvärdet alls förändras.

En ordinarie split innebär att man delar (“split” på engelska, därav begreppet aktiesplit) en aktie i två eller flera delar för att få ned priset och på så vis göra den mer attraktiv att köpa. Vid en omvänd uppdelning gör man precis tvärtom – man lägger samman två eller flera aktier i syfte att få upp priset.

Vidare finns också aktiesplit med inlösen – där varje aktie delas i en vanlig aktie och en aktie med obligatorisk inlösen.

Hur ser processen för en aktiesplit respektive omvänd aktiesplit ut?

Processen för en split är egentligen relativt okomplicerad, och du som aktieägare behöver inte göra någonting alls.

Vid en vanlig aktiesplit delas kort och gott varje enskild aktie i två eller flera delar. Vanligt är att man gör en 50/50 split – det vill säga att man delar varje aktie i två. Effekten av en sådan så kallad 2:1 split blir att antalet aktier blir dubbelt så många och att värdet på varje enskild aktie sjunker med 50%.

Varken bolagets börsvärde eller aktieägarnas innehav förändras. Detta eftersom priset sjunker samtidigt som antalet aktier ökar.

Exempel aktiesplit: Antalet aktier i ett bolag är totalt 10 000. Varje enskild aktie är värd 1000 kronor. Efter en aktiesplit 5:1 har antalet aktier femdubblats till 50 000 stycken, med ett nytt pris om 200 kronor per aktie. Bolagets börsvärde är detsamma efter som före spliten – 10 000 aktier á 1000 kr/styck  = 10 000 0000 kr och 50 0000 aktier á 200 kr/styck = 10 000 0000 kr.

Eftersom inga nya aktier har emitterats och börsvärdet således inte har förändrats, påverkas inte heller du som aktieägare. Ägde du 10 aktier á 1000 kr/styck före delningen uppgick det totala värdet på din investering till 10 000 kronor.

Efter spliten är värdet på varje enskild aktie bara en femtedel av det tidigare  – det vill säga 200 kr/styck – men samtidigt äger du fem gånger så många, varför din andel förblir densamma.

Processen vid omvänd aktiesplit fungerar på samma sätt, fast åt andra hållet. Vid en omvänd aktiesplit lägger man som nämnts samman två eller flera aktier till en. Antalet aktier i bolaget blir färre, men varje enskild aktie blir värd dubbelt så mycket (eller mer beroende på hur många aktier man lägger samman).

Exempel omvänd aktiesplit; Ett bolag har totalt 10 000 aktier som kostar 10 kronor styck. Bolagets börsvärde är 10 000 x 10 kr = 100 000 kronor. Efter en omvänd 1:10 aktiesplit, där tio aktier läggs samman till en, har antalet aktier reducerats till 1000, men värdet för varje enskild aktie har tiodubblats. Efter den omvända spliten kostar en aktie 100 kronor.

Precis som vid en split förblir börsvärdet detsamma – det vill säga 1000 aktier x 100 kr/styck = 100 000 kronor.

Varför gör man en aktiesplit eller en omvänd aktiesplit? Bra eller dåligt?

Det huvudsakliga syftet med såväl en aktiesplit som en omvänd aktiesplit är att göra aktien mer attraktiv för investerare.

Ett bolag som presterar fantastiskt bra men där aktien är så pass dyr att investerare blir skrämda och drar sig för att handla, riskerar att tappa fart med tiden. Att halvera priset på varje enskild aktie genom att fördubbla antalet, kan öka intresset för aktien och locka fler investerare att vilja köpa.

Fler investerare och ökad handel betyder mer kapital in i bolaget, vilket givetvis är positivt för såväl företaget som för redan befintliga aktieägare.

Även en omvänd aktiesplit görs i syfte att öka intresset för aktien och göra den mer eftertraktad att handla med. Ett högre pris ger i regel ett bättre, säkrare och mer seriöst intryck av bolaget, vilket förstås kan locka fler köpare och bidra till bättre likviditet i aktien.

Vidare är det också svårare att följa en akties utveckling och få en bra översikt om priset sjunkit kraftigt till en väldigt låg nivå om endast några kronor eller till och med ören.

Så kan en split få betydelse för aktiens framtida utveckling

En aktiesplit refereras ofta till som en så kallad “kosmetisk” åtgärd. Det vill säga en åtgärd med vilken inget ekonomiskt värde egentligen skapas, utan man möblerar bara om och putsar till det som redan finns.

För att visualisera det hela kan man tänka sig en tårta, eller en pizza om man så vill. Vid en split delas tårtan eller pizzan i fler bitar, men mängden förändras inte. Ingen bitar har lagts till eller tagits bort. Detsamma gäller vid omvänd aktiesplit.

Så, om inget ekonomiskt värde har tillförts eller förstörts – hur kan då en aktiesplit ha någon egentlig effekt på aktiens framtida utveckling?

Mycket handlar om hur en split påverkar handelsbeteenden och marknadens inställning till företaget, vilket i sin tur får effekt på aktiens värde framledes. Investeringspsykologi, om man så vill. Ett högre intresse för aktien innebär att fler vill investera, och ju fler som vill investera – desto mer positiv effekt får det på aktiens värde.

growth 3078543 640 Samuelssons RapportEffekt kan ses redan när en kommande split först annonseras

Annonserad splittar får i regel en hel del publicitet och medial uppmärksamhet, vilket också är en viktig bidragande orsak till varför en split ofta får en så pass positiv effekt på aktiens kurs.

Mycket skriverier och rapportering i media ökar dels intresset bland de som varit intresserade av bolaget sedan tidigare – men kan också få sådana som aldrig förut har hört talas om företaget att få upp ögonen för det och således bli presumtiva köpare.

En vanlig aktiesplit, det vill säga en split där man delar en aktie i flera och sänker priset, görs i regel i bolag som går väldigt bra och där ledningen bedömer att en fortsatt uppgång är att vänta. Just därför kan man ofta se en positiv effekt på aktiekursen redan när en aktiesplit annonseras, långt innan den väl ska genomföras.

En aktiesplit signalerar helt enkelt att bolaget går bra, och att företrädarna för bolaget förväntar sig att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta. Detta bidrar förstås till ett ökat intresse för aktien på marknaden – fler investerare tillkommer, och kursen stiger som resultat.

Exempel på bolag som genomfört det och som lockat till sig ännu fler investerare är Apple Inc och Tesla Inc – två mycket populära och hajpade bolag som tack vare en split gjort sin respektive aktie tillgänglig för fler att köpa.

Överavkastning vanligt efter en split

Att en aktie uppvisar överavkastning i samband med en aktiesplit är mycket vanligt. Överkastning är alltså den avkastning som ligger över referensindex.

Högst överavkastning ses i regel på dagen då spliten ska genomföras, varefter den oftast sjunker vart eftersom tiden sedan löper på efter spliten.

Flera svenska och utländska forskningsstudier som gjorts på just sambandet mellan aktiesplit och överavkastning visar också att Mid Cap-bolag överlag är de som gynnas allra mest av en aktiesplit – med en genomsnittlig överavkastning på hela 27% strax efter spliten. För Large Cap-bolag är den genomsnittliga överavkastningen enligt denna studie 12%, och för Small Cap 5%.

En omvänd aktiesplit kan få negativa konsekvenser

För en omvänd kan effekterna på aktiekursen se annorlunda ut. En omvänd split kan mycket väl få önskad effekt – det vill säga att aktien anses mer säker och mer köpvärd och att fler väljer att investera.

Men det kan också få motsatt effekt, och istället påverka priset negativt. Detta eftersom en omvänd split kan signalera att ledningen själva inte tror att aktien kommer att kunna återhämta sig tillräckligt bra på egen hand, utan behov av en åtgärd som en omvänd aktiesplit.

Ett aktuellt exempel där en omvänd aktiesplit fått negativ effekt på kursen är norska lågprisflygbolaget Norwegian Air Shuttle,  vilka under 2020 genomförde en omvände split med sjunkande aktiekurs som resultat.

Till skillnad från en vanlig uppdelning – som alltså görs i välmående bolag som går bra – används en omvänd aktiesplit snarare i företag som inte går särskilt bra. Det kan till exempel bli aktuellt i ett bolag där aktiekursen av någon anledning rasat betydligt, till ett värde om endast några kronor eller till och med under kronan.

En plötsligt högre aktiekurs kan också missuppfattas av investerarkollektivet – det vill säga marknaden – som en vanlig rejäl kursuppgång, och då få investerare att sälja av sina aktier – vilket i sin tur återigen får värdet på aktien att sjunka.

Detta är dock mindre troligt, eftersom även en omvänd aktiesplit får mycket publicitet och uppmärksamhet. De allra flesta känner således till och är medvetna om spliten när den väl genomförs.

Aktiesplit och omvänd split beslutas på bolagsstämma

Beslut om att genomföra en eventuell sådan fattas alltid på en bolagsstämma, där företagsledning och majoritetsägare deltar och röstar om åtgärden. För att en aktiesplit eller en omvänd aktiesplit ska kunna genomföras måste minst hälften av rösterna vara för åtgärden.

Som aktieägare behöver du inte göra någonting särskilt inför en kommande split. Så länge du står som registrerad ägare till aktier på avstämningsdagen, kommer ditt innehav att omfattas av spliten.

Vilken datum som är satt som avstämningsdag finns alltid att hitta på företagets hemsida, på aktiens informationssida hos din bank eller mäklare samt i pressmeddelanden som gått ut i samband med att spliten tillkännagavs.

Spliten genomförs automatiskt på det datum som beslutats på bolagsstämman, och resultatet syns på ditt konto omgående. Antalet aktier kommer att förändras, men värdet kommer vara detsamma.

FAQ

1. Vad är fördelarna med att använda en aktiesplit?

Fördelarna med att använda en aktiesplit är att det kan öka likviditeten för aktien, minska aktiens transaktionskostnader och öka antalet möjliga investerare.

2. Vilka företag använder vanligen aktiesplittar?

Företag som vanligen använder aktiesplittar inkluderar företag som har en hög aktiekurs, ökar sin marknadsföring och söker efter nya investerare.

3. Hur kommer en aktiesplit förändra en investerares ägarandel?

En aktiesplit kommer att förändra en investerares ägarandel eftersom antalet aktier kommer att öka, men värdet av aktierna kommer att minska proportionellt.

4. Vilka risker är förknippade med att använda en aktiesplit?

Risker som är förknippade med att använda en aktiesplit inkluderar att aktiekursen kan minska, att det kan ändra investerarnas skattesituation och att det kan leda till kortvariga fluktuationer i marknaden.

5. Hur påverkar aktiesplit ett företags aktiekurs?

Aktiesplit kan få aktiekursen att sjunka eftersom det leder till att investerarnas ägarandel minskar.

6. Vad är skillnaden mellan en förskjutning split och en vanlig aktiesplit?

Skillnaden mellan en förskjutningssplit och en vanlig aktiesplit är att en förskjutningssplit kommer att ta bort en del av aktiekursen för att minska värdet av aktien.

7. Hur påverkar aktiesplit ett företags marknadsvärde?

Aktiesplit kommer att påverka företagets marknadsvärde genom att minska aktiekursen och öka antalet aktier som finns på marknaden.

8. Hur kommer aktiesplit att påverka investerarens skattesituation?

Aktiesplit kommer att påverka investerarens skattesituation eftersom den kommer att minska värdet på aktien och därmed även kapitalvinsterna.

9. Vilka företag är vanligen lämpliga för aktiesplit?

Företag som är lämpliga för aktiesplit inkluderar företag som har en hög aktiekurs, som ökar sin marknadsföring och som söker efter nya investerare.

10. Vilken typ av aktiesplit är mest lämplig för att öka likviditeten?

Den typ av aktiesplit som är mest lämplig för att öka likviditeten är en förskjutningssplit, eftersom det får aktiekursen att minska och det ger investerarna möjlighet att handla aktier i mindre belopp.

11. Vad är skillnaden mellan en aktiesplit och en förskjutning av aktiekursen?

Skillnaden mellan en aktiesplit och en förskjutning av aktiekursen är att en aktiesplit kommer att minska värdet på aktien medan en förskjutning bara ändrar aktiekursen.

12. Hur kommer aktiesplit att påverka företagets tillgångar och skulder?

Aktiesplit kommer att påverka företagets tillgångar och skulder eftersom antalet aktier ökar, vilket leder till en ökning av företagets eget kapital.

Sammanfattning – Varför splittar man aktier?

  • Aktiesplittar används i syfte att styra aktiekursen till ett visst prisintervall för att på så sätt göra den mer attraktiv att handla med
  • Varje enskild aktie i en eller flera delar – antalet aktier blir fler, men värdet på varje aktie sänks
  • Vid en omvänd uppdelning lägger man istället samman flera aktier till en – antalet blir färre men värdet stiger
  • Det är en så kallad kosmetisk åtgärd som inte påverkar vare sig bolagets börsvärde eller aktieägarnas andelar
  • Splittar görs ofta i bolag som går väldigt bra, medan en omvänd snarare görs i bolag som går mindre bra
  • En vanlig aktiesplit får ofta positiv effekt på aktiekursen, men en omvänd får ofta negativa konsekvenser på aktiens pris
  • Beslut om eventuell aktiesplit fattas alltid på en bolagsstämma, där fler än hälften av rösterna måste vara för åtgärden för att den ska kunna genomföras
  • Du som aktieägare behöver inte göra någonting i samband med en split – så länge du står som registrerad ägare på avstämningsdagen kommer du att omfattas av spliten automatiskt.

Tips: Här hittar du fler intressanta artiklar om aktier och aktiehandel. 

Related Posts

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Aktiemarknaden 2024 (Massiv Guide): Så Fungerar Börsen (Sverige och Utomlands)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)

Preferensaktier – Visste du detta? | Bästa Preffar 2024 (Inlösen)