April 4

När blir teckningsrätter aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Teckningsrätter omvandlas först till provisoriska aktier och slutligen till vanliga aktier när den så kallade teckningsperioden har löpt ut och du som valt att delta i nyemissionen har betalat för dina nya aktier. Detta sker vanligtvis några veckor efter att erbjudandet först började gälla. 

Begrepp som nyemission och teckningsrätter kan kännas både främmande och komplicerade om man har begränsad erfarenhet av aktier och börsen, och/eller aldrig tidigare har stött på dessa termer. Vad är egentligen en nyemission? Och när blir teckningsrätter aktier? Låt oss titta närmare på hur det ligger till.

Vad är teckningsrätter?

Teckningsrätter är en speciell typ av värdepapper som ger dig rätt att teckna nya aktier vid en nyemission i ett bolag. De nya aktierna tecknas och köps sedan av dig till ett förutbestämt pris.

Erbjuds du teckningsrätter meddelas detta dig via din nätmäklare eller bank, exempelvis Avanza eller Nordnet. Till erbjudandet följer också information om antal teckningsrätter du erbjudits samt hur du ska gå vidare med ditt erbjudande. Viktigt är att du agerar på erbjudandet inom den angivna teckningsperioden – annars kommer de teckningsrätter du tilldelats att förlora sitt värde.

Delta i nyemissionen eller sälj dina teckningsrätter

Vid ett erbjudande om teckningsrätter ges du vanligen följande två alternativ:

  • Anmäl ditt intresse om att delta i nyemissionen: Önskar du använda dina teckningsrätter till att delta i nyemissionen tackar du ja till det erbjudande du fått enligt instruktion. Tänk på att acceptera erbjudandet innan teckningsperioden förfaller. Inlösen av teckningsrätter mot nya aktier genomförs direkt efter den sista svarsdagen, det vill säga teckningsperiodens förfallodatum, varför du måste se till att du har täckning då på det konto som aktieköpet ska göras från.
  • Avstå erbjudandet och sälj dina teckningsrätter: Ett erbjudande om teckningsrätter är inte på något sätt bindande – du måste inte delta i nyemissionen och köpa nya aktier om du inte vill. Önskar du istället avstå är det dock viktigt att du säljer dina teckningsrätter inom utsatt tid. Teckningsrätter är alltid märkta med “TR” så att du enkelt ska kunna skilja dem från de befintliga aktier du redan har i bolaget, och inte råka sälja dem istället.

Vare sig du önskar delta i nyemissionen och köpa fler aktier eller inte är det alltså viktigt att du agerar inom den teckningsperiod om anges. Även om du väljer att inte delta kan du tjäna pengar på att sälja dina teckningsrätter.

När blir teckningsrätter aktier?

Dina teckningsrätter blir till aktier när sista teckningsdag har passerat och ditt köp av de nya aktierna har behandlats färdigt och bokförts. Detta kan ta ett antal veckor.

Under teckningsperioden står teckningsrätterna som “Övriga värdepapper” och är som nämnts märkta med “TR”. Efter avslutad teckningsperiod försvinner dess teckningsrätter och ersätts av så kallade BTA-aktier – förutsatt att du valt att teckna dig för nya aktier förstås. BTA står för “Betald tecknad aktie”. Dessa aktier är provisoriska och är märkta med BTA, men de kan köpas och säljas precis som vanliga aktier.

Först när hela emissionen är avslutad omvandlas dina BTA-aktier till vanliga aktier. Räkna med att hela processen från det att teckningsperioden startar tills dess att du har vanliga aktier synliga på ditt konto, kan ta omkring 4-5 veckor.

Typ av nyemission bestämmer vem som får teckningsrätt

En nyemission innebär att ett bolag emitterar – det vill säga ger ut – nya aktier i syfte att få in mer kapital i bolaget, till exempel för att kunna expandera, för att kunna göra en betydande investering eller för att bolaget helt enkelt har gått mindre bra ekonomiskt. Det finns dock olika typer av nyemissioner, i vilka rätt till teckningsrätterna skiljer sig något åt.

Vid en ren nyemission ges alla som vill teckningsrätter till nya aktier, vare sig man äger aktier i bolaget sedan tidigare eller inte.

Nästa variant är en så kallad företrädesemission, vid vilken du som redan har ett aktieinnehav i bolaget ges förtur till teckningsrätterna och således de nya aktierna. Även de om inte redan äger befintliga aktier kan delta vid en företrädesemission om du som givits förtur väljer att avstå nyemissionen och istället sälja dina teckningsrätter på marknaden.

Slutligen kan ett bolag också göra en riktad emission, som innebär att teckningsrätterna endast erbjuds till vissa särskilt utvalda personer och/eller institutionella investerare – det kan exempelvis röra sig om anställda inom företaget eller stora icke privata investerare.

Hur mycket är teckningsrätter värda?

Värdet på teckningsrätter kan variera, men det överstiger aldrig skillnaden mellan priset på de redan befintliga aktierna och de nya för vilka teckningsrätterna ges ut.

Priset för de nya aktierna är förutbestämt och sätts alltid till en lägre nivå än vad de existerande aktierna kostar. Detta för att ge investerare och privatsparare en anledning att köpa just de nyemitterade aktierna, istället för de gamla. Av den anledningen har också själva teckningsrätterna ett värde, vilket således innebär att de kan säljas vidare på marknaden.

Exempel: En befintlig aktie i ett företag kostar 100 kronor. En nyemission ska genomföras och det nya aktiepriset sätts till 90 kronor – priset är alltså reducerat med 1o kronor. Teckningsrätternas värde blir som högst mellanskillnaden mellan priset för de “gamla” aktierna och nya – det vill säga maximalt 10 kronor.

Hur många teckningsrätter erbjuds man?

Vid en företrädesemission avgörs i regel antal teckningsrätter du erbjuds av hur många aktier du redan äger i bolaget. Villkoren för nyemissionen kan till exempel säga att 5 aktier ger dig rätt till en teckningsrätt. Äger du 1000 aktier erbjuds du således 200 teckningsrätter, för vilka du kan köpa 200 nya aktier.

Bra att känna till är att du kan välja att behålla en del av teckningsrätterna och sälja en del. Du måste inte delta med alla de du erbjuds, och du måste inte heller sälja alla om du inte önskar köpa så många nya aktier som dina teckningsrätter ger dig möjlighet till.

En nyemission leder till utspädning av aktiepriset

En nyemission innebär i regel alltid att aktiepriset späds ut. Detta eftersom antalet aktier i bolaget blir fler, men eftersom de såldes till lägre pris är kapitalet de inbringar lägre i förhållande till just antal aktier.

Om ett bolag sedan innan totalt består av 5000 aktier som kostar 100 kronor styck, är det totala aktievärdet 500 000 kronor. En nyemission görs, där 500 nya aktier tecknas till ett värde av endast 25 kronor styck. Det nya totala antalet aktier blir efter avslutad emission 5500, men de nya aktierna har endast inbringat 500 x 25 kronor i kapital, vilket blir 12500 kronor.

Således blir värdet på varje aktie efter emissionen istället 512 500 kronor / 5500 aktier = 93,18 kronor.

Teckningsrätt vs. teckningsoption – vad är skillnaden?

Kort förklarat är den stora skillnaden mellan teckningsrätter och teckningsoptioner den tid man har på sig att utnyttja respektive rätter.

För teckningsrätter måste du anmäla ditt intresse att delta i nyemissionen inom en viss tid då erbjudandet gäller – vanligtvis är denna teckningsperiod ett par tre veckor lång.

Med teckningsoptioner har du i regel längre tid på dig att utnyttja dina rätter. Vanligast är att teckningsoptioner ges till vissa personer inom ett bolag, med vilka dessa ges möjlighet att enligt vissa villkor teckna nya aktier i företaget i framtiden.

Tips: Här hittar du fler artiklar om aktier och handel med aktier. 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?