April 4

Vad händer med aktier vid konkurs?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ja, vad händer med aktier vid konkurs egentligen? Aktier i ett bolag som försätts i konkurs betraktas som sålda för noll kronor i samband med att konkursen registreras hos Bolagsverket. När konkursen även handlagts och diarieförts av Skatteverket har du som aktieägare möjlighet att dra av förlusten i din deklaration – under förutsättning att du har aktierna på ett vanligt depåkonto. 

Att köpa och äga aktier är i de flesta fall en gynnsam investering som på sikt kan förväntas ge bra avkastning i form av värdeökning och eventuella utdelningar. Vissa gånger går det dock inte riktigt som man hoppades – företag går i konkurs, och den investering man en gång gjorde i ett företag man trodde på blir mer eller mindre värdelös.

Men vad händer med aktier vid konkurs – rent praktiskt? Och vad behöver man tänka på som drabbad aktieägare? Låt oss kika på vad som gäller.

Vad är en konkurs?

Ett företag som inte längre har medel att betala sina skulder – och som inte heller bedöms ha det framgent – kan tvingas försättas i konkurs.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Begreppet konkurs är en juridisk term som innebär att ett bolags tillgångar inte längre kan skötas av företrädarna för bolaget, utan måste överlämnas till en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren utses av domstol i den kommun där företaget är registrerat och verksamt, varpå dennes ansvar blir att gå igenom bolagets ekonomi och i den mån det är möjligt lösa skulder till olika fordringsägare.

Ett bolag kan begäras i konkurs av företrädarna själva, eller av utomstående borgenärer till vilka bolaget har utstående skulder.

Vad händer med aktier vid konkurs?

1. Första steget – all aktiehandel upphör

Första steget i ett konkursförfarande är att utlysa handelsstopp. Bolaget avnoteras från börsen – vilket får som konsekvens att all organiserad handel med aktier i företaget upphör. Det går inte längre att köpa nya aktier, och de som redan är aktieägare kan heller inte sälja sina innehav. Handelsstoppet börjar i regel gälla från det att information om konkursen tillkännagivits.

2. Alla aktier värderas till noll kronor

Detta sker i samband med att ansökan om konkurs har godkänts av tingsrätten och konkursen har blivit registrerad hos Bolagsverket. När konkursen godkänts och processen kan inledas avregistreras också företaget hos Skatteverket för att istället övergå till ett så kallat konkursbo. Ansvarig för konkursboet är den av tingsrätten utsedde konkursförvaltaren.

3. Aktier på ISK eller KF flyttas till en depå – antingen av dig eller automatiskt av din mäklare

För att du ska kunna dra av din förlust på de nollade aktierna måste du ha dem på ett traditionellt beskattat depåkonto. Äger du de avnoterade aktierna på ett ISK eller i en kapitalförsäkring kan du behålla dem där under innevarande kvartal plus ytterligare 30 dagar. Därefter måste du flytta dem till en depå för att kunna nyttja möjligheten till förlustavdrag i deklarationen.

Har du inte själv flyttat dem inom den period som krävs, kommer Avanza eller den aktiemäklare du använder att flytta dem åt dig efter utgången tidsfrist. De avnoterade aktierna sätts då i en depå i ditt namn. Har du inget traditionellt depåkonto sedan tidigare kommer din mäklare att skapa ett åt dig inför aktieflytten.

4.  Konkursförvaltning tar vid – återbetalning av skulder påbörjas 

Konkursförvaltaren får till uppgift att gå igenom bolagets ekonomi och titta på alla skulder och eventuella tillgångar. Konkursförvaltaren ansvarar för att avveckla företagets verksamhet, och i den mån det är möjligt återbetala obetalda skulder. Återbetalning sker alltid utifrån en viss prioriteringsordning – där vissa borgenärer har förtur framför andra.

Turordningen ser ut enligt följande:

  • Staten
  • Kreditbolag
  • Fordringsägare – det vill säga kunder och leverantörer
  • Obligationsinnehavare
  • Ägare av preferensaktier
  • Ägare av stamaktier

Dessvärre hör det inte till vanligheterna att det finns något kvarvarande kapital att dela ut till aktieägare efter det att skulder till de högre prioriterade borgenärerna har betalats tillbaka. Preferensaktier har förtur framför stamaktier (därav prefixet “preferens”, som betyder just förtur eller förmån), men oftast räcker pengarna inte så långt ned på priolistan heller.

I de fall det finns återstående kapital att dela ut till aktieägarna fördelas det alltid utifrån procentuellt innehav. Motsvarar dina aktier till exempel 5% av de totala aktierna, har du rätt till 5% av pengarna som ska fördelas ut.

Avslutningsvis elimineras alla aktier hos värdepapperscentralen Euroclear, varpå de i samma veva också tas bort från din depå. Konkursen är i det här skedet slutförd.

Olika avyttringsdag för aktier inom och utanför EES

Avyttringsdagen – det vill säga den dagen aktierna anses vara avförda – infaller olika beroende på om det gäller aktier i ett bolag inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller ett bolag registrerat utanför EES, exempelvis i USA.

För aktier listade inom EES (EU’s medlemsstater plus Island, Norge och Liechtenstein) är avyttringsdagen den dag då tingsrätten godkänner ansökan om konkurs, och bolaget därmed officiellt blir försatt i konkurs.

Äger du däremot aktier i ett bolag listat utanför EES, infaller istället avyttringsdagen samma dag som konkursen är helt färdig.

Vad är en likvidation?

Likvidation innebär att ett bolag “upplöses” och att alla tillgångar i bolaget omvandlas till pengar. Pengarna används sedan i första hand till att återbetala skulder till staten, kreditbolag, fordringsägare och obligationsinnehavare. Blir det något över fördelas det ut till preferensaktieägarna och därefter stamaktieägarna.

En likvidation sker alltså i samband med en konkurs, men de bägge begreppen syftar till två olika saker. Konkurs är, som nämndes i inledningen, den juridiska termen för när ett bolag till följd av ekonomiskt obestånd inte längre kan skötas av företrädarna, utan måste överlämnas till en konkursförvaltare. Likvidation syftar till själva upplösningen av bolagets tillgångar.

Vidare kan likvidation ske frivilligt eller genom så kallad tvångslikvidation.

Frivillig likvidation innebär att en upplösning av bolaget klubbas igenom på en bolagsstämma. Detta kan bli aktuellt om bolaget går så pass dåligt att det inte går att sälja och att ingen i ledningen längre är intresserad av att driva företaget vidare.

Tvångslikvidation innebär att beslutet om likvidering fattas av utomstående part – antingen Bolagsverket eller tingsrätten. En tvångslikvidation kan till exempel bli aktuell om:

  • Bolaget har misslyckats med att skicka in sin årsredovisning inom utsatt tid
  • Bolaget saknar styrelse
  • Ingen behörig revisor finns
  • Det egna kapitalet är förbrukat eller understiger hälften av aktiekapitalet

Bra att tänka på

En konkurs är givetvis aldrig roligt när det handlar om ett bolag man äger aktier i. Som aktieägare kan du dessvärre inte göra något för att påverka utgången, men för din egen del kan du med fördel flytta de berörda aktierna från ett ISK (om du har dem där) till en depå redan tidigt i processen.

Vad gäller avdrag för förlusten görs denna på en K4-blankett i samband med att du deklarerar året efter genomförd konkurs. Mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Vill du läsa mer om aktier och investeringar så har vi mer liknande artiklar här.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?