April 4

Vad Betyder Substansvärde? (Räkna Ut Substansvärden – Med Exempel)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Substansvärde är ett nyckeltal som används för att skapa en bild av hur aktiebörsen värderar tillgångarna i ett börsnoterat bolag. Precis som ordet indikerar, så ger det dig substans rörande att skapa en bild av företaget. Beräkningen av detta nyckeltal kräver att du vet hur många aktier som finns utställda, samt information från företagets årsredovisning. Du måste nämligen identifiera värdet av det egna kapitalet.

Att handla med aktier har blivit allt vanligare i Sverige, både direkt via investeringar i aktier och i fonder som investerar i aktier. Så har inte alltid varit fallet, men i takt med att onlinemäklarna har gjort det enklare används investeringsformen allt mer frekvent. När du handlar med aktier ska du alltid vara medveten om att du kan förlora hela ditt investerade kapital, värdet är volatilt.

En grupp företag som ofta värderas med hjälp av substansvärdet är investmentbolagen. Genom att jämföra substansvärdet från dem med värdet på de bolag som utgör investmentbolagets portfölj, kan du hitta substansrabatt. Några av de företag som handlas på Stockholmsbörsen är Bure, Öresund, Investor med flera.

 

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Genom att värdera ett bolag med hjälp av bland annat substansvärde, men även andra fundamentala kalkyler likt PE-talet och PEG-tal, kan du skapa bättre förutsättningar för att göra lyckosamma investeringar.

Efter att ha läst denna artikel kommer du att ha lärt dig allt du behöver veta om substansvärdering. Bland annat kommer du kunna besvara följande frågor:

 • Vad är substansvärde
 • Hur räknar man ut substansvärde
 • Vad betyder substansvärde
 • Vad är ett lågt substansvärde
 • Vad är ett högt substansvärde
 • Hur hittar man substansvärde
 • Vad är ett bra substansvärde
 • Hur ser man substansrabatt

Så låt oss komma igång direkt med ett av de viktigaste begreppen för dig som vill värdera aktiebolag. Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är substansvärde

Definitionen av substansvärdet är kvoten mellan ett aktiebolags eget kapital, definierat som tillgångar – skulder, samt antalet aktier. Som du kommer se senare i texten beräknas kvoten alltså som:

Eget Kapital / Antal Aktier

Denna kvot är oerhört användbar för att generera en uppfattning om hur aktiebörsen värderar ett givet företag i förhållande till dess tillgångar. Med andra ord, vad anser aktiemarknaden att det är värt att betala för att få en del av de pengar som bolaget besitter. Detta tillvägagångssätt kallas för fundamental analys, och kan kompletteras med teknisk analys.

Bra att ha i åtanke är att ett företag egentligen inte har några egna tillgångar. Det som anses vara företagets pengar, är i själva verket aktieägarnas tillgångar. Poängen är alltså att substansvärdet ger dig ett hum om vad du får för de pengar du investerar i företaget, eget kapital per aktie.

Investmentbolagen

tenderar att vara extra lämpliga att värdera med hjälp av substansvärdet, något som vi kommer att kika närmare på senare. Dessa kan du självklart handla antingen via Nordnet eller Avanza.

Substansvärde på engelska

Flera andra begrepp inom företagsvärdering härstammar från engelska. Exempel på det är PB-talet, där står för Price och B betyder Book.

Översättningen av substansvärdet är inte lika självklar då de engelska hintarna inte återfinns i den svenska översättningen. Istället är den engelska översättningen Net Asset Value. Detta rapporteras ofta direkt av somliga bolag i denna nisch, exempelvis substansvärde Svolder och Investor substansvärde.

Skulle du någon gång ha ett behov av att diskutera de engelska termerna, kanske på en konferens eller en hotell bar, benämns variablerna enligt nedan.

 • Tillgångar = Value of assets
 • Skulder = Outstanding liabilities
 • Antal aktier = Total shares outstanding

Dessa fraser används ofta i finanskretsar, och de visar sig ofta användbart att behärska dem. Inte bara för att det är intressant att prata om egna kapitalet med främlingar i en bar, utan också för att många källor på internet är skrivna på engelska.

Vad betyder substansvärde

Ett företags substansvärde visar det verkliga värdet på det egna kapitalet som redovisas bolagets balansräkning. Det finns några starka argument till att applicera substansvärdet i värderingen av företag med tydliga värderingar av de underliggande tillgångarna. Självklara exempel är som vi tidigare nämnt investmentbolagen, men också fastighetsbolag.

Ett fastighetsaktier redovisar nämligen det bokförda värdet av sina fastigheter i de finansiella rapporterna. Genom att beräkna substansvärdet i ett fastighetsbolag, och sedan beräkna marknadsvärderingen av dess fastigheter och jämföra dessa, sker något fantastiskt. Du kan nämligen jämföra substansvärdet med värderingen av fastighetsportföljen, och se om du kan köpa fastighetsportföljen med rabatt genom att investera i direkt i fastighetsbolaget. Denna rabatt kallas för substansrabatt.

Således är substansvärdet ett enkelt sätt att identifiera potentiellt vinstgivande investeringar som innebär fler kronor på kontot.

Samma metodik som vi ovan applicerade på fastighetsbolag, kan appliceras på investmentbolagen. De har som bekant en affärsmodell som består i att investera i andra bolag, och skapa mervärde för sina aktieägare.

Således kan du jämföra aktievärderingarna av portföljbolagen hos ett givet investmentbolag med dess substansvärde, och se om du kan investera med substansrabatt.

Hur räknar man ut substansvärde

Du har nu lärt dig besvara frågan “Vad är substansvärde” och i grova drag vet du hur du ska använda det. Men för att kunna använda ett nyckeltal måste du antingen hitta det färdigt att använda på nätet, antingen via en gratiskälla eller en betalkanal. Eller, så kan du själv beräkna substansvärdet.

För att hjälpa dig att räkna ut substansvärde, ska vi nu kika på hur man gör. Därefter tar vi ett exempel från ett av de största investmentbolagen på Stockholmsbörsen för att förtydliga.

Så beräknar du substansvärdet

För att beräkna substansvärdet måste du identifiera antalet aktier plus det egna kapitalet i bolaget.

Antalet aktier kan du enkelt hitta genom att besöka din aktiemäklare online, förslagsvis en av de två stora svenska börsmäklarna. Väl på den hemsida du valt, klicka in på den givna aktien och hitta informationen du behöver.

Det egna kapitalet kräver att du har tillgång till företagets finansiella rapporter. Dessa är offentliga för börsnoterade bolag och återfinns på dess webbplats. Ofta benämns fliken du ska besöka som Investor Relation eller liknande.

Den matematiska formeln för beräkningen av kvoten är som följer:

Substansvärde = Eget Kapital / Antal Aktier

Eget kapital definieras som Tillgångar – Skulder. Alltså är det summan av bolagets tillgångar samt summan av dess skulder du behöver ha tillgång till en redovisning för att identifiera.

Dividera på antalet aktier

I beräkningen för avkastningsvärdering formel placerar vi eget kapital i nämnaren. Detta är alltså företagets egna tillgångar, men inte utestående skulder. Således måste skulder subtraheras från tillgångar för att beräkna företagets eget kapital.

Anledningen till att nämnaren består av antal aktier, är att du som investerare inte är intresserad av hela bolagets värde, utan andelen värde för den enskilda aktien. Genom att dividera eget kapital med antalet aktier, får du fram talet per aktie.

Låt oss kika på exemplet.

Exempel beräkna substansvärde – Kinnevik substansvärde

Ett av de största investmentbolagen som återfinns på Stockholmsbörsen är Kinnevik. Det som utmärker dem är att de i hög utsträckning investerar i tech-orienterade företag, nationellt samt globalt.

Låt oss göra en substansvärdering av detta bolag. Vi börjar med att öppna B-aktien hos Nordnet för att se hur många aktier som ställts ut. I skrivande stund har de ställt ut 241 718 279 aktier.

Nästa steg är att öppna den senaste finansiella rapporten och räkna ut bolagets eget kapital.

I rapporten framgår bolagets egna kapital, redovisat och klart att användas. Den rapport vi använder oss av för beräkningen är Q2 2020, och eget kapital redovisas som 93 943 miljoner.

Balansräkning - Eget kapital / antalet aktier
Balansräkning – Eget kapital / antalet aktier

Vi kan nu placera siffrorna i den formeln vi använder för att beräkna substansvärdet, eget kapital genom antal aktier.

93943milj / 241 718 279 = 388,65

Vi ser att substansvärdet är 388,65SEK per aktie. Men vad säger siffran dig? Hur ska du tolka din beräkning och använda den i din fundamentala aktieanalys?

Tolka substansvärde – förstå substansvärdering

Efter att ha genomfört beräkningen och kan besvara frågan “var hittar man substansvärde” är det dags att gå in på hur du tolkar kvoten. Du kanske känner igen frustrationen som det innebär att ha genomfört en uträkning, men inte veta hur den används? Det du måste fråga dig är vad substansvärdet säger.

Som du såg i beräkningen divideras det egna kapitalet med antalet aktier i bolaget. De egna tillgångarna – skulderna utgjorde täljaren. I nämnaren placerades antal aktier som företaget har ställt ut. Tillgångarna utgörs av bland annat patent och maskiner som kan vara svåra att värdesätta. Men fastigheter och finansiella tillgångar har tydliga marknadsvärderingar, vilket innebär att substansvärdering och substanspremie lämpar sig väl för investmentbolagen. Men även substansvärde fastighetsbolag är användbart.

Kvoten ger alltså en substansvärdering eget kapital som du kan jämföra med aktiebörsens värdering av de övriga bolagen. Så, vad är en låg kvot, vad innebär ett lågt värde på substansberäkningen?

Vad är ett lågt substansvärde – substansrabatt

Företaget har ett eget uppskattat värde av sina tillgångar, men marknaden kan ha en annan. Det kan därför för somliga bolag vara svårt att applicera substansvärdet, och se om du kan hitta en substansrabatt. Om beräkningen av substansrabatten visar en kvot som är lägre än aktiebörsens värdering av bolaget, kan bolaget vara köpvärt. Det beror på att bolaget är lägre värderat av aktiemarknaden, än vad aktiebörsen värderar de enskilda innehaven.

Substansrabatt investmentbolag

Därav kan du genom att köpa innehav i ett investmentbolag i somliga fall få en substansrabatt. Det innebär att det pris du betalar för tillgångar i bolaget, är lägre än om du själ går ut och förvärvar de bolag, eller bolaget, som utgör investmentbolagets aktieportfölj.

Samma sak kan sägas om fastighetsföretag. En investering i fastighetsföretagets egna kapital, det vill säga att du köper en andel i bolaget, är alltid fördelaktigt om kostnaden för antalet aktier är lägre än den relativa andelen av de egna tillgångarna i bolaget.

Vad är ett högt substansvärde – substanspremie

Ibland uppstår ineffektivitet i aktiebörsen. Ett bra exempel är när ett investmentbolag handlas till en högre värdering än om du själv som investerare köper ihop samma portfölj på aktiebörsen. Kvoten mellan eget kapital och företagets skulder är alltså högre än värdet på dess aktiekurs.

Substansvärde - tillgångar och skulder
Substansvärde – tillgångar och skulder

Substanspremie investmentbolag

Fenomenet benämns som substanspremie och är vanligt förekommande på diverse börsforum. Denna premie är inte önskvärd och det enligt finansteorin alltid negativt att investera i företag där du betalar en substanspremie. Du kan helt enkelt gå ut och köpa samma innehav direkt på aktiebörsen istället och få ett bättre pris, potentiellt courtage borträknat.

Hur hittar man substansvärde

Mängder av investerare, framför allt nybörjare, undrar var de kan hitta substansvärde per aktie. Som du har lärt dig nu görs det genom en substansvärdeberäkning. För att göra det användes en enkel beräkning, med två input variabler. Du dividerar helt enkelt företagets eget kapital, det vill säga tillgångar minus skulder, med antal aktier.

Men det finns andra tillvägagångssätt, nämligen att kika direkt på företagens hemsidor. Många investmentbolag tenderar till exempel att ha en flik på sin hemsida som visar substansvärdet. Ett exempel är industrivärden som tillhandahåller informationen till sina investerare direkt på webbplatsen.

En substansvärdering mall är alltså att öppna bolagets årsrapport, identifiera det egna kapitalet och dividera med antalet aktier.

Vad är ett bra substansvärde

Ett bra substansvärde innebär att företaget handlas till en lägre värdering än senaste aktiekursen. Du beräknar alltid substansvärdet genom att dividera eget kapital med antal aktier i bolaget. Somliga undrar om kvoten kan vara negativt. Svaret på frågan, “kan ett substansvärde vara negativt?” är ja.

Det sker om bolaget har större skulder än tillgångar, då du dividerar ett negativt värde med antalet aktier. Det är inte ett bra tecken.

Substansvärde Investmentbolag

Svenska investmentbolag har vuxit i popularitet på hos de svenska småspararna. Mycket till följd av att de i princip fungerar som ett alternativ till fonder, likt spiltan investmentbolag. Investmentbolagen erbjuder en aktiv förvaltning av ditt kapital och betalar aktieutdelning. Men, du som investerare måste vara medveten om att du ska äga aktier senast på x-dagen för att få ta del av utdelningen.

Eget kapital växer
Eget kapital växer

 

Några av de som handlas på Stockholms aktiebörs är Lundbergsföretagen och Creades. En fördel med att investera i dessa är att du därigenom kan få exponering mot onoterade företag i din aktieportfölj. Exempelvis innehar bolaget Lifco exponering mot hela 164 olika företag, verksamma i 30 olika länder. Antalet företag som utgör dess portfölj är imponerande, och ger en bra grund för en diversifierad aktieportfölj. Diversifiering är alltid en nyckel för att du ska göra bra investeringar. Diversifiering i fina företag med låga skulder attraktiva tillgångar utgör grunden i en stabil portfölj som får kapitalet att växa i värde.

Nedan återfinns länkar som visar substansvärderingen hos några av de ovan nämnda företagen.

Dessa länker ger dig en möjlighet att snabbt och enkelt hitta värdefull information om bolaget. Därmed behöver du själv inte leta upp antalet aktier, företagets tillgångar och skulder samt beräkna värdet på kvoten själv.

Hur ser man substansrabatt

Nu när du vet att man beräknar en aktie substansvärdekvot genom att dividera eget kapital i bolaget med utställda aktier, kan du se substansvärdet. Det är så klart bra, men att tolka kvoten och se om du handlar bolagets aktie handlas med rabatt eller premie är avgörande.

Oavsett om det är ett fastighetsbolag eller bolag inom investeringsnischen, används alltid kvotens värde för att indikera om du kan göra en bra affär. Om, till exempel, kvoten som du räknat ut, tillgångar minus skulder delat på antal aktier, är lägre än aktiebörsens värdering av aktien, handlas aktien med rabatt. Du kan nämligen köpa en del av tillgångarna till ett lägre pris genom att köpa den enskilda aktien, än att gå ut och förvärva innehaven direkt.

Således ser du en substansrabatt genom att jämföra substansvärde med aktiemarknadens värdering av de tillgångar som företaget innehar. Metoden används av likväl professionella investerare som följer bolaget, och småsparare.

Substansvärde historik

När du analyserar företag kan du titta på flera faktorer. Hur ser den organiska tillväxten ut? Hur har företaget presterat historiskt? Har företaget höga skulder och används eget kapital på ett bra sätt?

Genom att jämföra dagens substansvärde med historiska substansvärde, kan du se hur företagets ledning presterar. Framförallt inom investeringsnischen där bolaget alltid strävar efter att göra bättre avkastning än börsen som helhet.

Historiska substansvärde i relation till värdering av innehaven kan även indikera hur börsen har värderat andra faktorer, likt förtroende för styrelsen. En alternativ tolkning av ett lågt substansvärde är nämligen att börsen tror att styrelsen inte navigerar bolaget i rätt riktning, något som syns i aktie kursen. Med andra ord anser aktiemarknaden att företagets eget kapital kan användas mer effektivt och väljer istället att investera i andra aktier.

Eget kapital och skulder

Eget kapital är oerhört viktigt för ett bolag. Det ger nämligen svängrum att navigera oroliga marknader, eller dra nytta av affärsmöjligheter. Således är eget kapital en oerhört viktig variabel när du letar efter bolag att investera i.

Även låga skulder kan vara gynnsamt av samma anledning. Om ett bolag har en låg andel skulder kan de låna pengar när affärsmöjligheter uppstår. Det gäller inte minst för bolag vars affärsidé är att investera i ett annat företags aktie.

För att se om ett bolag har ett starkt eget kapital, kan du vända dig till balansräkningen likt vi gjorde i exemplet ovan. Med hjälp av eget kapital och antalet aktier kan du räkna ut substansvärde för investmentbolagen, och se om dess aktie är attraktiva investeringar.

Summering av substansvärde

Substansvärde är ett centralt nyckeltal där eget kapital och antal aktier ställs i relation. Beräkningen sker enligt formeln nedan:

Substansvärde = (Tillgångar – Skulder) / Antal Aktier = Eget Kapital / Antal Aktier

Bolagets eget kapital kan jämföras enklare med marknadsvärderingen för somliga bolag än andra. Därför används substansvärde i regel för att skapa en bild av investmentbolag och fastighetsbolag.

Ofta pratas det om substansrabatt och substanspremie. Substansrabatt betyder att tillgångarna minus skulder kan köpas billigare genom en investering i bolaget än genom att själv sätta samman en portfölj av tillgångarna som bolaget besitter. Motsatsen gäller för substanspremie, där eget kapital / antalet aktier indikerar att det är dyrare att köpa aktier i bolaget, än att köpa aktier direkt i innehavsbolagen.

Lästips: Värdera en aktie? | Räkna ut aktiekurs & undervärderade aktier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?