April 4

Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Börsen är fylld av affärsmöjligheter för likväl investerare som traders, och PEG talet kan användas för att göra bra köp av aktier. PEG talet är ett nyckeltal, och PEG är en förkortning av Price Earnings by Growth. Likt så många andra nyckeltal för aktier används PEG talet av investerare som försöker generera en skattning av värdet på ett bolag. Det görs genom så kallad fundamentala analys av företaget likväl som makroekonomin i sin helhet. PEG-talet visar kort sagt hur bolagets vinsttillväxt värderas. 

För nya investerare som önskar lära sig hur man beräknar PEG talet har vi därför skapat denna artikel. Vi kommer att besvara många vanliga frågor, bland annat hur det tolkas. Några av de ämnen som berörs är

  • Vad betyder PEG tal
  • Vad är PEG tal
  • Hur räknar man ut PEG tal
  • Hur Tolkas PEG Tal
  • Vad är ett bra PEG tal
  • Tolka ett lågt PEG tal
  • Vad är ett normalt PEG tal
Det som får denna artikel att sticka ut ur mängden av de texter du säkert har läst om fundamental analys på internet är att vi inkluderar exempel. Vi kommer alltså att beräkna PEG talet med exempel, för att du ska få en klar bild av hur du genomför dina egna kalkyler. Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om hur du beräknar, tolkar och använder PEG talet för att värdera ett aktiebolag.

Vad är PEG Tal

Det första du behöver veta rörande nyckeltalet  PEG tal är vad det faktiskt är. PEG är en förkortning av tre engelska termer. Dessa är

  • P = Price (Pris)
  • E = Earnings (Vinst)
  • G = Growth (vinsttillväxt)

Med andra ord, pris, införtjäning, tillväxt talet. Detta nyckeltal används för att identifiera billig tillväxt, något som alla långsiktiga investerare är intresserade av. Om man dividerar P/E-talet på en aktie med bolagets vinsttillväxt i procent får man fram PEG-talet. Genom att hitta aktier som är lågt värderade i förhållande till tillväxten, kan investerare generera positiv avkastning på sina placeringar. Det beror på att ett företag som har en god tillväxt i framtiden kommer att kunna ge utdelning, eller skapa värdeökning genom återinvestering, för sina aktieägare. PEG-talet alltså tar hänsyn till hur snabbt vinsten i bolaget växer och tar med detta i beräkningen.
Ett bolag kan generera tillväxt på två olika sätt. Antingen kan de göra förvärv av andra företag och på så sätt öka vinsten. Det andra sättet är att knyta nya, bättre avtal, eller på annat sätt expandera försäljningen. Det sistnämnda sättet benämns som organisk tillväxt. I regel växer bolag genom att kombinera de båda tillväxtmetoderna.

Hitta Tillväxt Med PEG Tal
Hitta Tillväxt Med PEG Tal

Tolka PEG Tal

Att veta vad ett PEG tal är och hur det beräknas är inte mycket värt för någon som inte vet hur det tolkas. Vad är en rimlig värdering av en aktie? Innan vi går in på beräkningar och exempel måste vi gå igenom vad talet betyder. Du måste kunna tolka PEG talet för att kunna använda det i din egen bolaganalys.
Så, detta nyckeltal används för att beräkna hur mycket du som köpare betalar för företagets tillväxt. Formeln som används för att generera kvoten är som följer:
PEG Tal = P E tal / Growth
Growth = vinsttillväxten
I nämnaren återfinns P E-talet, ett annat nyckeltal som vi kommer att introducera strax. I nämnaren ser du vinsttillväxten. Så, tolkningen av detta är att ett lägre värde på kvoten, teoretiskt sett, är gynnsamt för dig som investerare. Det beror på att du betalar ett lägre pris per enhet av tillväxt i takt med att värdet på PEG kvoten faller.

Ett lågt PEG Tal är inte alltid bäst

Du har nu lärt dig att ett lågt tal i regel är gynnsamt när du letar efter bolag på aktiebörsen att investera i. Men är så alltid fallet?
Precis som allt annat på aktiebörsen så kommer experterna att säga ”allt annat lika” så är det så. Men när du utvärderar ett bolag, kombinerar du flera nyckeltal, och det kan visa sig att det låga PEG talet var missvisande. För att värdera kvoten måste du ta i beaktning de faktorer som föranlett att kvoten är låg.
Det finns två sätt för kvoten att justeras nedåt. Antingen minskar täljaren, det vill säga P E talet sjunker. Det andra är att tillväxten har vuxit snabbare än priset på aktien har utvecklats, alltså har nämnaren stigit.
Eftersom det finns flera olika faktorer som kan föranleda att aktiekursen sjunker, måste du utvärdera dem. Exempelvis kan vi titta på spelmarknaden, där flera aktörer såg sina aktiekurser sjunka i samband med utannonseringen av den nya spellicensen i Sverige.

Givet att vinsttillväxten var oförändrad, skulle det medföra att PEG talet sjunk. Men hur skulle du tolka PEG talet i en sådan situation? Poängen är att det finns många faktorer som har inverkan på företagen listade på aktiebörsen. Således kan det vara farligt att stirra sig blind på en kvot.

Beräkna PEG Talet med exempel

Vi har nu introducerat dig som läsare till vad ett PEG tal är. Det har blivit dags att ta tag i de praktiska aspekterna och gå igenom ett exempel för hur du räknar ut PEG talet.
Det första som behövs för att räkna ut talet är så klart formeln som vi angav ovan.
PEG Tal = P E / Growth
En av inputvariablerna som återfinns i formeln, det som utgör täljaren, är P E-talet. För att göra beräkningen lite enklare bryter vi därför ner den i två delar. Låt oss börja med att beräkna P E talet för ett givet företag.

Beräkna PEG Tal
Beräkna PEG Tal

Hur beräknas P E talet?

P E talet är ett av de mest, för att inte säga det mest, fundamentala nyckeltalen. Likväl Avanza som Nordnet erbjuder sina kunder detta nyckeltal direkt i informationen kring företagen vars aktier de erbjuder handel i på aktiebörsen. Nyckeltalet P/E visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie.
P E talet, Price / Earnings, är en indikator som ger en bild av hur mycket du som investerar i en aktie betalar för din andel av vinsten. Så för att identifiera P/E talet behöver vi helt enkelt vända oss till vår utvalda börsmäklare på nätet, och klicka in på aktien.
Om du istället vill beräkna nyckeltalet P E tal själv, kan du vända dig till bolagets finansiella rapporter. Där återfinns den nödvändiga data som behövs för att själv genomföra kalkylerna.

Räkna ut PEG Tal – Exempel Byggmax

För att ge dig ett tydligt exempel på hur du själv kan beräkna det tar vi ett exempel med Byggmax. Företaget finns listat på Stockholm Mid Cap, så den finansiella informationen som du behöver kan du utvinna ur dess årsredovisning. Beräkningarna nedan grundas på information som inhämtas från Nordnet samt Byggmax egen hemsida.

Steg 1: Identifiera P/E talet

När du öppnar webbportalen på Nordnet.se kan du enkelt hitta Byggmax genom att använda sökfunktionen. Väl där redovisas några centrala nyckeltal, bland annat P/E talet som vi behöver för att beräkna PEG kvoten.

Data PEG Tal
Data PEG Tal

Som du kan se så har kvoten price / earnings beräknats till 18.42SEK per aktie. Där med har värdet på den första input variabeln vi behöver för vår beräkning identifierats.
Nästa steg är att lägga slag på Byggmax omsättning och beräkna tillväxten.

Steg 2: Hitta omsättningen

För att beräkna tillväxten som skett i Byggmax måste vi öppna årsredovisningen. Den återfinns under fliken på hemsidan rörande finansiell information. När du öppnar årsrapporten för 2019 återfinns den information vi eftersöker på sida 47.

Exempel Beräkna PEG Kvot
Exempel Beräkna PEG Kvot

Som du ser uppgick omsättningen i Byggmax koncernen till 5277.4 miljoner kronor per aktie under 2019. Motsvarande siffra 2018 var 5107.8 miljoner.

Steg 3: Beräkna PEG Talet per aktie

För att beräkna tillväxten använder du följande formel:
Vinsttillväxt% = (Omsättningt / Omsättningt-1) – 1
Om vi applicerar formeln för vinsttillväxt på Byggmax ser vi en vinsttillväxt som motsvarar lite drygt 3%.
Vinsttillväxt Byggmax 2019 = (5277.4 / 5107.8) – 1 = 0.03 = 3%
Vi har nu identifierat de input variabler vi behöver för att kunna beräkna Byggmax PEG tal på ett korrekt sätt. För att generera kvoten vinsttillväxt, behöver vi helt enkelt dividera P E talet med tillväxten.
PEG Tal Byggmax = 18.42 / 3 = 6.14
Beräkningen i vårt exempel visar att Byggmax för år 2019 har ett PEG tal som motsvarar 6.14. Men vad gör du då med kvoten? Är PEG kvoten hög eller låg? Du undrar säkert, ”vad är ett lågt PEG tal?” eller ”vad är ett normalt PEG tal?”.
Svaret på dessa frågor kommer vi att diskutera längre i fortsättningen av denna artikel rörande vad ett PEG tal är.

Vad är ett normalt PEG Tal?

Vi har nu kommit fram till att talet hos Byggmax är 6.14. Men kvoten i sig är en aning intetsägande, och för att du ska kunna använda det i din bolagsanalys krävs det att kvoten ställs i relation till något.
Därför är det en bra idé att jämföra värdet på kvoten mot andra jämförbara företag. I Byggmax fall skulle det kunna röra sig om företag som exempelvis Claess Ohlsson. Poängen är att du bör jämföra PEG talet mellan olika företag som är aktiva inom samma bransch. Därmed får du en bra överblick rörande vad som är ett normalt PEG tal, och om bolaget av intresse har ett lågt värde på PEG kvoten.

PEG talet lämpar sig inte för alla bolag

Att göra en fundamental analys av ett företag är viktigt för att du ska kunna göra långsiktigt lönsamma investeringar. Men, varje bransch har olika förutsättningar och krav. Därför varierar nyckeltalen som lämpar sig för bolagsanalys mellan företag i diverse branscher.
PEG talet är exempelvis inte lämpligt för företag som är aktiva inom finansiella investeringar. De bolag som åsyftas är investmentbolagen. Dessa företag är speciella, då deras affärsidé är att köpa andelar i andra företag, aktivt driva dem och ta del av framtida avkastning. För många är dessa bolag ett bra substitut till aktivt förvaltade fonder.
Om du vill utvärdera ett investmentbolag bör du inte använda PEG talet, utan andra mer lämpliga nyckeltal. Ett lysande exempel är substansvärdet samt substansrabatten som är unika för denna typ av företag.

Vad innebär ett högt PEG tal?

Vi har hittills slagit fast att ett lågt värde på kvoten i regel är att föredra. Så, vad innebär det egentligen att detta är högt i förhållande till konkurrenterna på aktiebörsen? Det finns två tolkningar av ett högt PEG tal. Precis som med så mycket annat på aktiemarknaden finns det två sidor av myntet.
Den första tolkningen av att värdet på PEG kvoten är högt är att du som investerare betalar ett högt pris för tillväxten i företaget. Med andra ord är sannolikheten inte särskilt hög att du kommer att få en god kursutveckling på investeringar som görs i företag vars PEG tal är högt. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte stirra sig blind på endast ett nyckeltal.
Den alternativa tolkningen är att företaget är väletablerat och har tagit sig förbi tillväxtfasen. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt för en köpare. Framförallt inte om du söker ett företag med goda möjligheter att ge aktieutdelning. I allmänhet är dessa företag kända som kassakor, och de har stabila kassaflöden. Det är tack vare att vinsten är stabil som bolagen står väl rustade att dela ut vinst till sina aktieägare.
Det tål alltså att understrykas att ett högt PEG tal inte per definition är dåligt, även om du som köpare troligtvis vill se lägre tal om du söker tillväxtaktier.

Slutsats beräkna PEG tal med exempel

I denna artikel har du lärt dig besvara några av de allra vanligaste frågorna kring nyckeltalet PEG tal. Ett PEG tal är kvoten mellan P/E-talet och tillväxten per aktie. Investerare använder nyckeltalet när de utför den fundamentala analysen av et företag innan de placerar sina pengar.
Kvoten indikerar hur mycket du som köpare betalar för din andel av företagets tillväxt. Således är det, allt annat lika, fördelaktigt om kvoten är så låg som möjligt. För att veta om kvoten är låg jämförs den med andra konkurrenter inom samma sektor. Annars är det svårt att tolka PEG talet, precis som andra nyckeltal. Det ska dock sägas att ett högt värde per definition inte är negativt. Högre tal indikerar absolut en lägre tillväxt, men det kan vara bra för dig som söker investeringar i utdelningsaktier.
Formeln för att beräkna PEG talet lyder enligt nedan:
PEG Tal = PE / Growth (vinsttillväxt)

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition