April 4

Värdera en aktie? | Räkna ut aktiekurs & undervärderade aktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hur värderar man en aktie? Innan vi förklarar det så är det viktigt att veta att aktier är, som du troligen redan vet, andelar i bolag. När du köper en aktie köper du en del av bolaget. Men vad är egentligen ett rimligt pris att betala? För att svara på den frågan behöver du värdera aktierna.

Värdera företag och hitta undervärderade aktier

Priset på aktier ändras hela tiden. För en trader kan de dagliga svängningarna vara intressanta men för en investerare med lång sparhorisont gäller det att blicka bortom ”bruset” och skärskåda bolaget. Vad är det som kommer att få priset att stiga på sikt?

Det är här värderingen kommer in. De flesta investerare värderar aktierna på ett eller annat sätt för att bedöma om det är köpläge eller inte.
På motsvarande sätt väljer vissa investerare att skala ner på en investering eller kliva ur den helt och hållet ifall aktierna blir övervärderade.
Genom att köpa undervärderade aktier ökar du oddsen att priset kommer att stiga i framtiden. Undervärderade aktier är en aktie som är värd mer än vad marknaden är villig att betala för den för tillfället.

Med hjälp av värdering får investeraren en fast grund att stå på, fundamentala data om vad bolaget verkligen är värt.
Hur vet man om en aktie är köpvärd? Genom att göra en värdering kan du bedöma vilken aktie av två liknande bolag som är mest köpvärd. Du kan även använda värdering för att bedöma ifall det är intressant att investera i en viss sektor eller inte.

Här kan du läsa mer om våra aktieportföljer på Samuelssons Rapport-

Utan att värdera aktier blir det svårare att bedöma vilka aktier som är köpvärda. Det finns även en risk att du som investerare lockas att dras med i marknadens nyck ifall du saknar en övertygelse om vad aktien verkligen är värd.

hur värderar man en aktie

 

Hur vet man om en aktie är undervärderad?

Det finns 2 sätt att värdera en aktie. Det finns flera sätt att värdera aktier på men grovt förenklat kan vi säga att det finns två typer av värderingar för att hitta undervärderade aktier:

 • Absolut värdering: Denna metod tittar enbart på det enskilda bolagets fundamentala data. Hur är företagets kassaflöde? Hur ser utdelningarna ut? I vilken takt växer företaget? Diskonterad kassaflödesanalys (eller DCF-värdering) är ett vanligt sätt att göra en absolut värdering på. Residualinkomstvärdering är ett annat sätt.
 • Relativ värdering: Den vanligaste metoden för att värdera noterade bolag på börsen. Denna typ av värdering går ut på att jämföra värdet på en aktie med andra liknande aktier. För att göra detta används nyckeltal. Denna typ av värdering kallas även för multipelvärdering.

Så här hänger det ihop:

 • Genom att göra en absolut värdering får du svar på frågan om aktien är över- eller undervärderad givet de förväntade kassaflödena och/eller det egna kapitalet.
 • När du gör en relativ värdering svarar du på frågan om aktien är över- eller undervärderad med hänsyn till hur marknaden prissätter liknande aktier.

Vilken metod ska man använda? Det beror på flera faktorer. Om du verkligen vill gå in för att värdera en verksamhet rätt kan det vara en idé att först göra en absolut värdering. Därefter kan du komplettera med en relativ värdering.
Absolut värdering med diskonterad kassaflödesanalys förutsätter dock att företagethar ett någorlunda stabilt kassaflöde. Det kan vara svårt att värdera relativt nystartade och kraftigt växande bolag med denna metod. Denna värderingsmetod är också tidskrävande ifall det är många aktier du vill undersöka.
Många som handlar med aktier och bygger upp stora portföljer nöjer sig därför med en relativ värdering (alltså en multipelvärdering) för att screena fram intressanta aktier att köpa. En stor fördel med denna metod är att det går snabbt att få fram resultat med hjälp av en aktiescreener.
Tips: Det kan vara lätt att tro att en låg värdering automatiskt innebär ett bra köp. Så är det inte. Ibland är aktier lågt värderade av en orsak, till exempel på grund av finansiella problem eller sämre framtidsutsikter. Att köpa allt för lågt värderade bolag utan vidare analys kan därför vara vanskligt.

Om du gillar denna artikeln så gillar du troligen även vårt inlägg om värdeaktier.

Multipelvärdering – värdera aktier snabbt

Låt oss fokusera resten av denna artikel på multipelvärdering. Multipelvärdering skulle lika gärna kunna kallas för värdering med nyckeltal. Ett nyckeltal beskriver med en enda siffra en viss aspekt av bolaget och dess verksamhet. För att hitta marknadsvärde aktier och att värdera en aktie finns det flera nyckeltal som kan komma till nytta.

P/E-tal

P/E-talet är det vanligaste sättet att värdera aktier på. P/E står för Price/Earnings ratio.  Du får fram talet genom att dividera priset på aktien (P) med vinst per aktie (E).
Det värde du får fram visar hur många gånger årsvinsten du får betala för att köpa en aktie. Ett lågt P/E-tal innebär att aktien är lågt värderad eller till och med undervärderad.
P/E-talet kan bara användas för att jämföra aktier inom samma sektor. Vissa sektorer tenderar nämligen att ha ett mycket högre P/E-tal i snitt jämfört med andra sektorer. På Stockholmsbörsen som helhet har P/E-talet pendlat kring 15 historiskt sett.
En tumregel som ofta används är att man bör förvänta sig en vinsttillväxt per år som är i samma storleksordning som P/E-talet. Om du använder den tumregeln kan du ta för vana att köpa aktier som har ett P/E tal som är lägre än den vinsttillväxt som du tror att aktien kommer att ha. Tänk på att det bara är en tumregel, ingen exakt vetenskap!
Av resonemanget följer att det kan vara OK att köpa en aktie med högt P/E-värde om du förväntar dig att vinsttillväxten kommer att förbli hög under ett tag framöver.
Det finns begränsningar med att använda P/E-talet. Snabbt växande bolag kan till exempel vara svåra att värdera med detta nyckeltal. Om bolaget ännu inte går med vinst går det inte heller att använda P/E-talet.

P/S-tal

Om du vill värdera en aktie för ett bolag som inte går med vinst kan P/S-talet komma till användning. P/S står för Price/Sales och visar vad aktiens pris (P) är i förhållande till omsättningen (S).
P/S-talet visar alltså hur företagets försäljning värderas av marknaden. Om P/S till exempel är 2 betyder det att om bolaget omsätter en krona tycker marknaden att det är värt att betala två kronor i dagsläget för att ta del av den omsättningen.
En fördel med att använda P/S-talet istället för P/E-talet är att det är svårare för bolag att manipulera försäljningssiffrorna i bokföringen. För P/E-talet finns det däremot flera bokföringsmässiga trick att ta till för att det ska se bättre ut eller för att resultatet ska jämnas ut över tid.
Precis som när du använder P/E-talet är det viktigt att de bolag som du jämför P/S-talet för är i samma bransch och på samma marknad.
Det är rimligt att acceptera en högre värdering med P/S-talet för bolag där omsättningstillväxten förväntas bli (eller förbli) stor.

PEG-tal

PEG står för Price-Earnings-Growth. Det är en variation på multipeln P/E-talet för att värdera växande företag. För att räkna ut PEG-talet tar du helt enkelt P/E-talet och dividerar det med företagets tillväxt. P/E talet räknade du genom att ta priset för en aktie och dividera det med vinsten per aktie.
Om ett aktiebolag till exempel har en vinsttillväxt på 15 procent och ett P/E-tal på 15 blir PEG-talet 1. Ju lägre PEG-talet är desto mer tillväxt får du för dina pengar.
Många investerare har som tumregel att inte köpa aktier som har ett PEG-tal som överstiger 1,5.

P/B-tal

P/B-talet visar hur stort priset på aktien (P) är i förhållande till företagets bokförda värde (B – ”book” på engelska).
P/B-talet är ett vanligt värdemått för finansbolag, banker och fastighetsbolag som ofta har mycket stora tillgångar i balansräkningen. P/E och P/S blir då ofta missvisande.
Precis som med de flesta andra värderingsmultiplar är tumregeln att P/B-talet bör vara så lågt som möjligt. Liksom för andra nyckeltal finns inga exakta gränser utan vad som är rimligt värde på P/B varierar mellan olika branscher.
Det man kan säga är att ett bolag med ett P/B-tal som är under 1 har mer tillgångar än vad marknaden värderar bolaget till. Ifall ett sådant aktiebolag likvideras skulle aktieägarna i teorin få mer pengar i fickan än om bolaget såldes till aktuellt börsvärde. Värdeinvesterare fokuserar gärna på denna typ av investeringar även om många också accepterar ett P/B-värde som är långt över 1.

Direktavkastning

Det går att använda direktavkastningen på utdelningsaktier för att värdera bolaget. Direktavkastningen är nämligen detsamma som företagets utdelning dividerat med priset per aktie.
Allt annat lika innebär en högre direktavkastning att aktien är undervärderad. Det är viktigt att du jämför direktavkastningen genom att använda ordinarie utdelning och inte räknar med eventuella extrautdelningar.
En aktieteori som använder detta värderingsmått är Dogs of the Dow.

EV/EBIT

Om du vill värdera en aktie och samtidigt ta hänsyn till bolagets skuldsättning kan EV/EBIT vara ett bra mått. Komponenterna i EV/EBIT är:

 • Enterprise value (EV), vilket motsvarar marknadsvärdet på aktierna plus skulder men minus likvida medel.
 • Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), vilket alltså är resultat före finansiella poster och skatt.

Om du använder EV/EBIT istället för exempelvis P/E blir jämförelsen mellan olika bolag rättvisare eftersom företag som tar på sig stora skulder inte premieras i jämförelsen.
Ett lägre värde på EV/EBIT innebär att aktien är lågt värderad.

EV/EBITDA

EV/EBITDA fungerar som EV/EBIT men tar även hänsyn till nedskrivningar (D – depreciation) och avskrivningar (A – amortization).
Jämfört med EV/EBIT ger EV/EBITDA en tydligare värdering av bolaget genom att också ta hänsyn till det justerade resultatet. Därmed liknar detta mått P/B.
Den främsta kritiken mot att använda EV/EBITDA är att det är ett nyckeltal som tar hänsyn till allt för många justeringar. Det kan därför vara lätt att manipulera.
Ett lägre värde på EV/EBITDA innebär att aktien är lågt värderad.

Jämförelse av multiplar för värdering av aktier

Låt oss sammanfatta hur du kan tänka kring de olika värdemultiplarna:

 • P/E-talet är ett vanligt nyckeltal som är bra att börja med.
 • Om du fokuserar på tillväxtbolag kan PEG-talet vara mer användbart.
 • Ifall du vill köpa lite mindre bolag som ännu inte går med vinst är P/S-talet bättre.
 • För att värdera banker, finansbolag och fastighetsbolag är P/B lämpligt.
 • Om du vill neutralisera skuldsättningens inverkan på värderingen kan du använda EV/EBIT eller EV/EBITDA.
 • Ifall du är en utdelningsinvesterare kan det vara praktiskt att värdera aktierna genom att titta på direktavkastningen.

Här kan du läsa mer om vår aktieutbildning.

Så gör du i praktiken – 5 exempel

Hur gör man då för att hitta köpvärda aktier och undervärderade aktier i praktiken? Hur räknar man ut ett företags börsvärde? Ett bra och enkelt sätt är att använda sig av en aktiescreener. De kan du hitta på olika ställen på nätet. Bland annat hos olika nätmäklare såsom Avanza och Nordnet. Ett par andra användbara aktiescreeners är Börsdata (svenska och utländska aktier) eller Finviz (amerikanska aktier).
Med hjälp av en aktiescreener kan du snabbt filtrera fram undervärderade aktier som matchar önskade kriterier, till exempel aktiernas värdering.
Om du endast köper aktier utifrån de resultat som du får fram genom en aktiescreener kallas det för kvantitativ investering. Du kan även utgå från de resultat som du screenar fram och därefter göra en djupare analys (till exempel fundamental analys).
Här är 5 exempel på hur du kan använda värdering för att hitta köpvärda aktier:

1. Deep Value

Deep Value går ut på att investera i de aktier som har absolut lägst värdering, ibland oavsett vilken kvalitet de har. Resonemanget bygger på att priset fallit mer än vad som är rimligt eftersom marknaden överreagerat. Tanken är att priset så småningom kommer att stiga i takt med att investerare åter får upp ögonen för dessa bolag.
Gör så här:

 1. Ställ in nyckeltalet P/B, EV/EBIT eller EV/EBITDA i din aktiescreener.
 2. Sortera resultatet så att de lägst värderade bolagen (lägst värde på P/B, EV/EBIT eller EV/EBITDA) hamnar överst.
 3. Bygg en portfölj med de 10-20 översta bolagen.

Tips: Kom ihåg att värderingarna skiljer sig mellan olika branscher. Ett alternativ är därför att bara ta med ett eller två bolag från varje bransch.
Alternativ: Begränsa resultatet så att du utesluter mycket små bolag. Du kan till exempel fokusera på Large Cap, Mid Cap och möjligen även Small Cap.
Tänk på att många bolag som har en låg värdering är lågt värderade av en anledning. Det kan vara en idé att även undersöka hur förutsättningarna ser ut för att bolaget ska återhämta sig. Till exempel kan det dyka upp bolag som är på väg att gå i konkurs bland resultaten. Denna typ av aktier är knappast intressant att investera i.

2. Net-Nets

Net-Nets är en variant på Deep Value. Det är en strategi som går ut på att köpa aktier med ett marknadsvärde som är mindre än företagets omsättningstillgångar minus skulderna. Det var värdeinvesteringarnas fader Benjamin Graham som utvecklade Net-Nets-strategin.
Gör så här:

 1. Summera värdet på omsättningstillgångar och anläggningstillgångar
 2. Ta bort skulderna. Nu har du NCAV (Net Current Assest Value).
 3. Dividera NCAV med antal aktier i bolaget så att du får NCAV/aktie
 4. Dividera dagens aktiekurs med NCAV/aktie. Om värdet blir under 100% innebär det att bolaget värderas lägre än sina tillgångar.
 5. Köp de 10-20 aktierna med lägst värde på kurs/NCAV.
 6. Balansera om efter ett år.

Tips: Det finns aktiescreeners som räknar ut kurs/NCAV åt dig!
Alternativ: Ibland är det inte så många bolag som får en kurs/NCAV som är under 100%. Du får då bestämma om du ska hålla dig till strategin och endast köpa ”riktiga” Net-Nets eller om du även kan tänka dig att köpa bolag som värderas strax över sina tillgångar.

3. Köp bra men lågt värderade aktier

Billiga bolag är inte alltid bra bolag. Därför kan det vara bra att ställa ytterligare kvalitetskrav på de aktier som du ska köpa.
En strategi som du lätt kan använda med hjälp av en aktiescreener fokuserar på de bästa bolagen bland de lägst värderade aktierna.
Det går ut på att du först visar de lägst värderade aktierna och bland dessa köper de som har högst kvalitet.
Det finns olika mått på kvalitet. Ett populärt sätt att mäta kvaliteten per aktie är Piotroski F-score. Ett F-score på 0-3 är dåligt. Om det är 4 till 6 är det OK och om det är 7 till 9 är det bra. Förslagsvis utesluter du i varje fall företag med F-score under 4-6.
Man kan även tänka sig att lägga in krav för omsättningstillväxt, vinsttillväxt, vinstmarginal, skuldsättningsgrad och så vidare.
Gör så här:

 1. Lägg in ett filter för önskat värderingsmått (t.ex. P/E, P/S, PEG eller P/B).
 2. Välj att endast visa aktier som har en värdering som är lägre än ett mått som du anger, till exempel P/E mindre än 15 eller P/S mindre än 1,5. Alternativt kan du välja att visa 1/3 eller ¼ av de lägst värderade aktierna.
 3. Sortera listan efter valt kvalitetsmått, till exempel Piotroski F-score. Bolag med högst kvalitet ska hamna överst.
 4. Köp de översta 10-20 aktierna eller använd listan för att göra vidare analys.

Tänk på att inte jämföra aktier från olika branscher! Både värdering och kvalitetsmått kan variera beroende på bransch. Du kommer runt problemet genom att titta på en bransch åt gången eller genom att bara köpa en eller två aktier från varje bransch.

4. Köp lågt värderade men bra aktier

En variant på föregående strategi är att utföra den i omvänd ordning. Utgå alltså från ett urval av de allra bästa aktierna och köp därefter de som är lägst värderade. Fördelen med denna strategi jämfört med föregående strategi är att risken att gå på minor är mycket låg. Å andra sidan är chansen att göra riktiga kap inte heller lika stor.
Gör så här:

 1. Filtrera fram de bästa bolagen i din aktiescreener. Till exempel kan du välja bolag med ett F-score på 7 eller högre per aktie. Alternativt kan du skapa ditt eget filter baserat på olika lönsamhetsmått (t.ex. avkastning på eget kapital, vinstmarginal o.s.v.).
 2. Sortera resultaten efter önskat mått på värdering (t.ex. P/E, P/S eller PEG).
 3. Köp de lägst värderade bolagen i listan.

 

5. Magiska Formeln

Den Magiska Formeln är en annan strategi som bygger på att hitta aktier som är lågt värderade samtidigt som de håller god kvalitet. Upphovsmannen Joel Greenblatt visade att det går att slå marknaden med en enkel men effektiv kvantitativ strategi.
Magiska Formeln bygger på två nyckeltal:

 • EBIT/EV: värdering av vinsten (Earnings Yield, EY) – visar värderingen per aktier
 • EBIT/investerat kapital: avkastning på investerat kapital (ROIC) – visar kvaliteten per aktier

Gör så här:

 1. Använd en aktiescreener för att filtrera fram aktier med ett visst börsvärde, till exempel Mid Cap och Large Cap på börsen
 2. Uteslut allmännyttiga bolag och finansbolag
 3. Ta fram värdet på EBIT/EV
 4. Ta farm värdet på ROIC
 5. Exportera resultatet till Excel
 6. Rangordna efter EBIT/EV så att högst värde hamnar överst. Ge första aktien 1 poäng, andra aktien 2 poäng o.s.v.
 7. Rangordna efter ROIC så att högst värde hamnar överst. Ge första aktien 1 poäng, andra aktien 2 poäng o.s.v.
 8. Summera de poäng som du räknat fram i en ny kolumn
 9. Sortera resultaten efter den nya kolumnen så att lägst poäng hamnar högst upp.
 10. Köp de översta 20 till 30 aktierna
 11. Gör om övningen efter ett år och sälj då de aktier som inte längre finns med överst i listan.

Läs mer om Magiska Formeln.

När ska man sälja?

De flesta investerare tycker att det är mycket lättare att hitta köpvärda aktier än att veta när det är dags att sälja. Detta gäller inte minst när du köper aktier utifrån en viss värdering.
Det finns olika valmöjligheter och vad som är ”rätt” beror på flera faktorer, bland annat din övergripande investeringsfilosofi.
Vissa strategier som använder sig av värderingar har egna regler för när det är dags att sälja, till exempel Magic Formula. Om du själv skapar din strategi behöver du fundera på när du ska sälja. Här är några alternativ:

1. Sälj när värdet stigit tillräckligt mycket

För aktier som du köpt på grund av deras låga värdering är den uppenbara säljtriggern givetvis värderingen. Enligt denna metod säljer du aktien när du anser att den blivit fullvärderad eller övervärderad. Fördelen med denna metod är att du kan använda en helt kvantitativ värdestrategi om du vill. Du behöver inte lägga tid på att analysera bolagets framtidsutsikter och göra antaganden om hur det kommer att gå.
Problemet med denna approach är att en fullvärderad eller övervärderad aktie kan fortsätta att stiga i pris. Ändå är det logiskt att sälja i tid ifall du följer en värdestrategi. Istället kan du placera din vinst i nya lågt värderade bolag.
Gör så här: Bestäm redan i samband med när du köper aktien till vilken värdering du ska sälja. Historiska värderingar av aktien kan vara till hjälp.
Dilemma: Tänk dig att din aktie börjar uppvisa oväntat goda resultat. Vinsten blir efter något år många gånger högre än vad alla förväntat sig. Aktiekursen rusar. Hur förhåller du dig som värdeinvesterare till ett sådant scenario? Behåller du aktien och hoppas på att bolaget fortsätter att växa eller håller du dig till din värdestrategi och letar efter nya lågt värderade bolag?

2. Stäm av med jämna mellanrum

Om du använder dig av en kvantitativ värdestrategi behöver du stämma av resultatet med jämna mellanrum. För strategier som bygger på värdering av aktier kan det vara rimligt att stämma av strategin en gång om året eller en gång i halvåret.
Du utgår då från samma strategi som du använde när du köpte aktierna. Sälj de aktier som inte längre finns med bland de resultat som matchar kriterierna. Istället köper du de aktier som eventuellt är nya på listan.

3. Behåll för evigt

Det finns en hel del investerare som följer strategin Buy and Hold. Det innebär att du köper aktier enligt vissa kriterier, till exempel låg värdering, och sedan behåller dem för evigt. Allt fokus läggs på att hitta köpvärda aktier som sedan får tid på sig att växa.
Denna strategi förutsätter att du har hittat kvalitetsbolag. Du kan till exempel använda F-score för att filtrera bort bolag med sämre kvalitet.
Fördelen med denna strategi är att du sällan behöver fundera på att sälja dina aktier. Nackdelen är att du riskerar att sitta kvar i dåliga bolag som inte utvecklats som du tänkt dig.

4. Sälj om bolaget går sämre än vad du tänkt dig

Om du köper en lågt värderad aktie i ett bolag är utgångspunkten att det ska vara en god investering i ett bolag som marknaden för tillfället inte tycker om. Det förutsätter att bolaget förr eller senare börjar visa tecken på förbättring.

Ifall du köper en lågt värderad aktie i ett bolag som efter ditt köp går allt sämre är det troligtvis en god idé att sälja, även om du gör en förlust. Risken är att det är en ”värdefälla”, en investering som ser lockande billig ut men som inte kommer att bära frukt.

Samma sak gäller om det blir förändringar i bolaget som du bedömer kommer att vara negativa för den framtida utvecklingen (och värderingen).
Ditt mål med din värdeinvestering är trots allt inte att spekulera i priset utan att investera i en verksamhet som du bedömer är undervärderad, men som har potential att utvecklas.
Samtidigt behövs det en nypa tålamod. Det lågt värderade bolaget är trots allt undervärderat av en anledning. Om det rör sig i sidledes eller sjunker ytterligare lite i värde kan det vara tillfälle att fylla på ditt innehav, givet att du tror på din investering.

5. Sälj om du hittar en bättre investering

Varje investerare har en begränsad mängd kapital att investera. Att sitta kvar i en halvbra investering medan det finns nya intressanta investeringar att satsa pengarna på är inte logiskt.
Om du bygger din investeringsfilosofi kring värdering av aktier kan det vara rationellt att släppa vissa av dina investeringar när du upptäcker aktier som är lägre värderade att investera i.

Sammanfattning

De flesta investerare anser att det är nödvändigt att värdera aktierna innan det kan bli aktuellt att köpa eller sälja en aktie.
Det finns mängder med sätt att värdera aktier på. Gemensamt för samtliga metoder är att de fungerar för att bedöma om det rådande priset är rimligt eller inte.
Du kan värdera en aktie i förhållande till dess egna finanser eller i förhållande till andra aktier.

För börsnoterade bolag är det vanligt att använda multipelvärdering. Det är ett snabbt och enkelt sett att bedöma hur en aktie är värderad relativt andra aktier inom samma bransch.
Vanliga multiplar är vinstmultiplar som P/E-talet och PEG-talet och omsättningsmultiplar som P/S-talet.
Det finns flera strategier som baseras på värdering av aktier och som du kan använda för att hitta intressanta köpkandidater till din aktieportfölj. Vi har här gått igenom fem sådana strategier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Vad är aktier?

Vad är aktier?