April 4

Turtle trading – vad är det och hur fungerar strategin? Teori, backtesting och regler

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Begreppet “turtle trading” myntades under tidigt 1980-tal som referens till ett populärt tradingexeperiment som Richard Dennis utförde år 1983. Turtle trading blev därefter en framgångsrik strategi för finansiell handel under många år – men hur ser det ut idag? Är statistiken, reglerna och backtestingen inom turtle trading fortfarande gångbar?

I början av 1980-talet genomförde Richard Dennis ett experiment med syfte att försöka fastställa huruvida trading med finansiella instrument enbart var en medfödd gåva, eller om det var en färdighet som också kunde läras ut. Experimentet gav sedan upphov till en särskild typ av tradingstrategi som efter Dennis´experiment kom att kallas för “turtle trading”.  Strategin skänkte stora framgångar åt de traders som använde den hela vägen fram tills dess att 80-tal övergick i 90-tal och den största hajpen la sig.

Idag har turtle trading fått sällskap av otaliga fler strategier för trading – men metoden är likväl fortfarande aktuell. Nedan diskuterar vi om turtle trading fortfarande fungerar trettio år efter att den först kom samt kikar närmare på vilka regler metoden grundar sig på.

Vad är turtle trading?

Innan vi dyker djupare in på ämnet är det förstås först på sin plats att förklara vad turtle trading är. Tillhör du en yngre generation är det här kanske till och med första gången du hör talas om begreppet.

Experimentet med turtle trading föddes ursprungligen som resultatet av en vadslagning mellan Richard Dennis och hans tradingpartner William Eckhardt. Experimentet utfördes med syftet att försöka ta reda på om trading enbart var en gåva som vissa hade med sig från födseln, eller om det faktiskt också kunde läras ut.

De bägge männen var av olika åsikt i frågan – där Richard Dennis bestämt trodde att vem som helst kunde lära sig att trada på de finansiella marknaderna, medan Eckhardt istället var övertygad om att de som skördade stora framgångar hade en medfödd talang. Att den sanna konsten med trading inte kunde läras ut.

Hur gick turtle trading-experimentet till?

För att avgöra saken (och motbevisa Eckhardt) beslutade Richard Dennis att utföra ett experiment, under vilket han själv skulle lära ut trading till oerfarna noviser. Ett tjugotal aspirerande traders med ingen eller mycket liten tidigare erfarenhet av finansiell handel rekryterades och undervisades av Dennis under en intensiv två veckors-period. Han kallade sina elever för “turtles” som en referens till en sköldpaddefarm han en gång hade besökt i Singapore, och menade att han kunde lära upp traders lika snabbt som farmen kunde föda upp sköldpaddor.

Efter upplärningsperioden var Richard Dennis övertygad om att hans protegéer hade alla förutsättningar att kunna bli framgångsrika traders, så länge de höll sig till de regler och den specifika strategi som han hade lärt dem. För att hjälpa dem att komma igång finansierade han startkonton för samtliga elever, med belopp mellan $500 000-$2 000 000. Längre fram konstaterades att många av de som hade deltagit i experimentet och lärts upp av Dennis, de facto lyckades riktigt bra i sin handel. Richard Dennis hade därmed bevisat sin teori om att kunskaper och färdigheter inom trading inte måste vara medfödda talanger utan faktiskt kan läras ut.

Den strategi som lärdes ut under experimentet spred sig vidare ut på marknaden och blev känd som The Turtle Trading Strategy.

Grundregler inom turtle trading

Den turtle trading-strategi som myntades av Richard Dennis och som han lärde ut till deltagarna i experimentet var i grund och botten en trendföljande strategi. Han påtalade vikten av att inte bara förstå hur en strategi fungerar utan att faktiskt också implementera den i sin handel. Att kontinuerligt följa de regler som strategin bygger på och hålla sig till dem.

Den ursprungliga turtle trading-strategin byggde på tre viktiga grundprinciper:

 1. Anpassa positionsstorlek efter marknadens volatilitet.
 2. Maximera vinster med pyramidteknik.
 3. Användning av stop loss och take profit.

Nedan kan du läsa mer om vad respektive steg innebar, hur de implementerades i handeln och varför Dennis ansåg dem essentiella för möjligheten att lyckas med finansiell trading.

Anpassa positionsstorlek efter marknadens volatilitet

Regel nummer ett i turtle trading gick ut på att anpassa positionernas storlek efter hur volatil marknaden var, med syfte att nå en så riskjusterad avkastning som möjligt. Experimentets deltagare fick lära sig att beräkna volatilitet med hjälp av instrument som ATRaverage true range-indikatorn – samt att använda olika kalkyleringsmetoder och verktyg för att bedöma risknivån i olika potentiella trades.

Budskapet från Dennis var att högre volatilitet innebar ett högre risktagande, medan lägre volatilitet innebar ett lägre risktagande. Genom att beräkna volatilitet, anpassa positionsstorlek därefter samt diversifiera mellan olika marknader baserat på volatilitet kunde hans elever balansera risken på ett systematiskt och välkalkylerat sätt.

Maximera vinster med pyramidteknik

Nästa grundpelare i Dennis’ strategi var användning av så kallad pyramidteknik för att maximera vinsterna. Eleverna fick lära sig att addera fler positioner när de befann sig i en vinnande trade, där de nya positionerna finansierades av de ökade vinsterna. Resultatet blev en typ av snöbollseffekt – ungefär som vid ränta på ränta – där vinnande trades finansierade nya trades, vilka i sin tur finansierade ytterligare nya och så vidare.

Genom systematisk användning av pyramidteknik kunde deltagarna i experimentet steg för steg bygga en jättestor position som i slutändan, om utvecklingen fortsatte åt rätt håll, genererade en rejäl vinst.

Pyramidtekniken är i allra högsta grad spekulativ form av trading, vilken enbart bör användas i en stark trend. Likt de flest andra spekulativa handelsteknikerna förutsätter pyramid trading oftast användning av hävstång för att kunna fortsätta öka på sin positionsstorlek. Går trenden åt rätt håll kan hävstången generera en stor vinst – men vid motsatt utveckling kan förlusten istället bli enorm, varför hävstångshandel är extremt riskfyllt.

Är du intresserad av att testa pyramidhandel är det, givet riskerna, viktigt att alltid ha en plan för avslut av positioner – innan du går in i en trade överhuvudtaget. Det är lätt hänt att bli girig och fortsätta längre än vad som egentligen är lämpligt. Viktigt är att se till risk kontra möjlig avkastning och försöka handla utifrån optimal balans dem emellan.

Användning av stop loss

Sist men inte minst är användning av stop loss essentiellt inom turtle trading. De fjorton experimentdeltagarna undervisades av Dennis i hur de på förhand kunde avgöra när läget var rätt att exekvera en position för att minimera förlusten, och utifrån det sätta en stop loss.

För positioner som gick åt rätt håll lärde sig eleverna att omedelbart avsluta sin trade så fort en break out skedde i motsatt riktning.

Kärnan i denna tredje och sista hörnsten av Richard Dennis strategi byggde på förståelsen för hur några få förlorande positioner som hålls öppna lite för länge, med tiden eliminerar de vinster man gjort i andra positioner.

Vilka marknader utfördes experimentet på?

Efter den två veckor låga träningsperioden tog experimentdeltagarna sina nyförvärvade kunskaper i bruk. Man började handla på ett brett spektrum av marknader – vilka bland andra inkluderade råvaror som kaffe, bomull, socker, guld, silver, råolja, S&P 500-terminer, flera olika amerikanska statsobligationer samt en korg av valutor; brittiskt pund, japansk yen, eurodollar, schweiziskt franc, fransk franc och tysk d-mark (de två sistnämnda är idag utbytta mot euro).

Den breda diversifieringen med över två dussin olika marknader var å ena sidan fördelaktig då man fick en god riskspridning – men förutsatte å andra sidan också goda ekonomiska förutsättningar för att kunna ta positioner på ett så stort antal marknader.

Logik och teori bakom turtle trading

Grunden i turtle trading bygger på övertygelsen om att en trend kan hålla i sig under en förlängd period. Mer konkret är alltså logiken och teorin bakom turtle trading att en trend håller i sig ända tills utvecklingen bevisligen byter riktning och en ny trend tar vid. För tydlighetens skull kan själva strategin brytas ned i följande steg:

 • Tidigt identifiera en ny, begynnande trend.
 • Trada i trendens riktning.
 • Addera fler positioner vart eftersom traden går vinst (pyramidtekniken).
 • Avsluta traden så fort tecken på att en ny trend är på väg att ta vid.

För att försöka förutspå en begynnande trend använde sig Richard Dennis av break out-strategin. Hans turtles (deltagarna i experimentet) gick efter break out från en 20 dagars uppgång för att identifiera en ny, kommande trend och intog då en lång position. Efterföljande break outs (55 dagar) sågs som signaler för att addera fler positioner enligt pyramidtekniken.

Positionen behölls därefter uppe fram till dess att en break down – en nedgång – från trendens 20 dagars lägsta värde inträffade. Trenden ansågs med det ha vänt och positionerna avslutades. I vissa fall handlade Dennis’ turtles också på nedgången, med korta positioner, och då enligt samma strategi. När den första break out från 20 dagars högsta inträffade, avslutades positionen.

Sammantaget gick turtle tradings ursprungliga strategi alltså ut på att försöka identifiera begynnande trender utifrån break outs eller break downs från 20 dagars högsta eller lägsta. Detta i kombination med att anpassa positionernas storlek efter risk och volatilitet.

Hur gick det för deltagarna i experimentet?

Turtle trading-experimentet pågick flera år efter den initiala undervisningsperioden på två veckor, men utgången för de olika deltagarna skiljde sig åt. De som följde Dennis’ regler och instruktioner till punkt och pricka överlevde i den bemärkelsen att de blev framgångsrika i sin handel, medan de som avvek från strategin förlorade såväl pengar som sin plats i experimentet.

Det visade sig att reglerna och strategin för exits – när det var dags att avsluta positioner  – var särskilt svåra att följa. Det krävdes tålamod och mod att vänta ut tills läget var rätt. Ibland med stora förluster innan en vändning kom. För en av deltagarna kom experimentet till ett abrupt slut redan innan det första året hade passerat – just för att han inte följde Dennis’ regler för avslut. Och om reglerna inte följdes, skulle resultatet av experimentet inte bli tillförlitligt.

Merparten av de urprungliga fjorton klarade sig emellertid mycket bra. De höll fast vid turtle trading-strategins regler och taktik och nådde på sikt stora framgångar. Så pass att flera av dem faktiskt gick vidare och längre fram startade sina egna tradingfirmor. Av dessa har det sedan gått bra för vissa och mindre bra för andra. Ett lyckat exempel är Chesapeake Capital, vilket startades och fortfarande drivs av Jerry Parker som deltog i experimentet. På andra änden av spektrat fanns Curtis Faiths bolag, vilket dessvärre inte hann bi något stort innan det snabbt gick omkull. Huruvida Faith strikt använde sig av turtle trading-strategin är dock oklart.

Hur gick det för Richard Dennis?

Richard Dennis var vid sidan av sitt turtle trading-experiment en framgångsrik och högt ansedd trader. Redan innan han hade fyllt 25 år hade han tjänat in sin första miljon (dollar) på finansiell handel. Ett av hans bästa år var 1986, då han drog in över 80 miljoner dollar bara under det året. De enorma framgångarna ledde till att han under den här perioden klassades som finansjätte av samma kaliber som Michael Milken och George Soros, och också fick smeknamnet “Prince of the Pit”. Tyvärr höll det emellertid inte i sig.

Richard Dennis föll offer för sitt eget höga risktagande, med tradingbeslut som ledde till att han vissa dagar kunde sitta med skulder av mångmiljonbelopp – och andra dagar ligga lika mycket plus. Länge gick han mer med vinst än med förlust, men mellan 1987-1988 vände vinden och över hälften av hans förmögenhet försvann. En förlust som ledde till att han gav upp trading för gott. Detta var ungefär vid tidpunkten då turtle trading-experimentet avslutades efter 5 år och hans protegéer var redo att testa vingarna på egen hand.

Om Dennis’ stora motgångar berodde på att han själv inte strikt höll sig till den strategi han hade lärt ut, eller om det kanske var strategin som hade brister, är inte känt.

… och vad hände med William Eckhardt?

Jämte Richard Dennis blev även William Eckhardt ett känt namn i tradingvärlden tack vare duons experiment. Eckhardt och Dennis var partners och även om Dennis var den som undervisade deltagarna i sin strategi, så drevs experimentet av de bägge tillsammans.

Det skulle dröja ända fram till 1993 innan Eckhardt slutligen erkände sig besegrad och medgav att han hade haft fel i sin övertygelse om att trading inte kan läras ut, utan enbart är en medfödd talang. Han kallade turtle trading-experimentet för en stor framgång och ändrade ödmjukt sin syn på att det går att lyckas med rätt träning och rätt strategi, även om man har ingen eller väldigt begränsad kunskap sedan tidigare.

Parallellt med experimentet öppnade Eckhardt en firma med inriktning på rådgivning inom råvaruhandel (CTA). Firman är fortfarande verksam och har de senaste 20 åren genererat en genomsnittlig årsavkastning på över 17%. Vid sidan av detta har han också publicerat flera akademiska artiklar om trading som vetenskap.

Turtle trading idag

Trots att turtle trading-experimentet nu har ela 40 år på nacken är det icke desto mindre användbart. Än idag finns strategier som bygger på det Richard Dennis lärde ut till de fjorton deltagarna, och som ledde till en framgångsrik tradingkarriär för de flesta av de som följde instruktionerna. Faktum är att turtle tradings popularitet håller i sig och att strategin flera gånger om bevisat sig fungera. Bland annat implementeras turtle trading fortfarande hos många hedgefonder.

Böcker om turtle trading

Strategins framgångar har genom årens lopp gett upphov till ett stort antal böcker om turtle trading, vilket ytterligare bidragit till en ännu bredare spridning. Bland de mest uppmärksammade och bäst säljande böckerna finns bland andra “The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires”, skriven av Michael W Covel. I boken porträtteras Richard Dennis, hans karriär på Wall Street, experimentet och dess deltagare samt givetvis handelsteknikerna som gjorde dem förmögna.

Även Curtis Faith, en av deltagarna vars tradingfirma sedan gick omkull, har gett ut en bok om turtle trading. I Curtis Faith’s “Way of the Turtle” beskrivs mekanisk trading på ett utomordentligt sätt – så pass att boken får anses som ett måste att läsa för alla som är intresserade av just mekanisk trading.

Olika turtle trading-strategier

I Curtis Faiths ovan nämnda bok ger han förutom en utmärkt grund till mekanisk trading, även en presentation av ett antal olika tradingstrategier som bygger på turtle trading-tekniken. I boken nämns specifikt sex olika turtle trading-strategier:

 • ATR Channel Breakout strategy
 • Bollinger Channel Breakout strategy
 • Donchian Trend strategy
 • Donchian Trend with Time Exit strategy
 • Dual Moving Average strategy
 • Triple Moving Average strategy

Alla sex strategier backtestades av Curtis själv som en del av författandet av boken. Backtestingperioden löpte mellan 1996 och 2006, och resulterade i följande utgång för de olika strategierna:

 • ATR CBO: 49.5% CAGR
 • Bollinger CBO: 51.8% CAGR
 • Donchian Trend: 29.4% CAGR
 • Donchian Time: 57.2% CAGR
 • Dual MA: 57.8% CAGR
 • Triple MA: 48.1% CAGR

Sammantaget är ovan resultat otroligt bra. Lite längre ned i artikeln har vi gjort egen backtesting på samma 6 strategier, då mot perioden 2007-framåt.

MLM – Mt. Lucas Management Index för turtle trading-strategier

Mt. Lucas Management Index är ett välkänt index vars grundsyfte är att följa och mäta hur trender följs – vilket indirekt gör det till ett turtle trading-index. Berömmelsen till trots är MLM ett mycket enkelt index – det är nämligen inte märkvärdigare än en 200 day moving average-strategi. Indexet följer 25 olika terminskontrakt, och intar en lång position när priset för ett terminskontrakt bryter över 200 day moving average. Positionen hålls sedan öppen till slutet av efterföljande månad.

Om priset istället bryter under 200 day moving average intas istället en kort position, vilken precis som den långa hålls en månad. Vill du handla ett trendföljande index och är ute efter något mycket enkelt, kan MLM vara väl värt en titt.

Turtle trading och aktier – hög eller låg korrelation?

Som tidigare nämndes handlade de ursprungliga turtle traders från Dennis och Eckhardts experiment på drygt två dussin olika marknader – däribland många råvaror och valutor, men inte aktier. Diversifieringen var bred, med låg korrelation de olika tillgångarna emellan – och detta är viktigt. Som trader eller investerare vill man ha tillgångar som är lågt korrelerade med varandra för att sprida risken. Tillgångar som är högt korrelerade följer ofta varandras utveckling – dyker en, följer andra ofta efter.

Vad gäller turtle trading kan den låga korrelationen mellan systematisk turtle trading och aktier också styrkas med hjälp av andra trendföljande index. Barclay CTA Index är ett index innehållande flera olika strategier, men merparten av dem är just turtle trading-strategier. I tabellen nedan visas hur Barclay CTA Index tillsammans med den svenska trendföljande hedgefonden Lynx presterar jämte det amerikanska aktieindexet S&P 500.

År Barclay CTA Index S&P 500 (dividends reinvested) Lynx
1980 63.69 31.74
1981 23.9 -4.7
1982 16.68 20.42
1983 23.75 22.34
1984 8.74 6.15
1985 25.5 31.24
1986 3.82 18.49
1987 57.27 5.81
1988 21.76 16.54
1989 1.8 31.48
1990 21.02 -3.06
1991 3.73 30.23
1992 -0.91 7.49
1993 10.37 9.97
1994 -0.65 1.33
1995 13.64 37.2
1996 9.12 22.68
1997 10.89 33.1
1998 7.01 28.34
1999 -1.19 20.89
2000 7.86 -9.03 15.33
2001 0.84 -11.85 18.68
2002 12.36 -21.97 31.58
2003 8.69 28.36 12.61
2004 3.3 10.74 8.31
2005 1.71 4.83 9
2006 3.54 15.61 15.3
2007 7.64 5.48 38.24
2008 14.09 -36.55 -9.43
2009 -0.1 25.94 19.18
2010 7.05 14.82 -2.24
2011 -3.09 2.1 -6.73
2012 -1.7 15.89 11.11
2013 -1.42 32.15 27.03
2014 7.61 13.52 -8.73
2015 -1.5 1.38 -3.29
2016 -1.23 11.77 -4.05
2017 0.7 21.61 0.35
2018 -3.17 -4.23 18.36
2019 5.17 31.21 7.78
2020 5.43 18.02 1.29
2021 5.04 28.47 28.78
2022 8.1 -23.41 40.81
Correlation to S&P 500 0.05938063   -0.0716767063

Som synes visar både Lynx och Barclay CTA mycket låg korrelation med S&P 500. I Lynx fall är korrelationen med aktier till och med något negativ.

Kan turtle trading användas vid handel med kryptovalutor?

Flera turtle trading-strategier har de senaste åren visat sig fungera mycket väl vid handel med  Bitcoin och andra kryptovalutor. Undantaget är givetvis fjolåret 2022, då kryptomarknaden som helhet gick historiskt dåligt på alla plan.

Viktigt att inflika vad gäller just turtle trading och krypto är att trenderna, enligt vår backtesting, tycks ha blivit svagare ju mer marknaden mognat. Att handla efter trender i likhet med turtle trading kan mycket väl fortfarande fungera med krypto, men sannolikt kommer det kanske bli svårare ju mer tiden går och desto mer kryptomarknaden mognar ytterligare.

Backtesting av strategier för turtle trading

För att runda av denna matiga guide om turtle trading – med allt från bakgrund och historia om det ursprungliga experimentet till turtle trading idag – avslutar vi med att backtesta ett antal terminer. Tidsramen för vår backtesting löper från 2007 och framåt, och inkluderar en korg av terminskontrakt på nedanstående tillgångar (vilka laddats ned från Tradestations databas).

 • Brittiskt pund
 • Australiensisk dollar
 • Kanadensisk dollar
 • Kako
 • Majs
 • Råolja
 • Bomull
 • Euro
 • Eurodollar
 • Foder
 • Guld
 • Copper
 • Brännolja
 • Bensin
 • Japansk yen
 • Kaffe
 • Boskap
 • Grisar
 • Mexikansk peso
 • Naturgas
 • Sojabönor
 • Socker
 • Schweiziskt franc
 • Silver
 • Statsskuldsedlar
 • Statsobligationer
 • Vete

All backtesting utfördes i Amibroker, även om själva datan som låg till grund laddades ned från Tradestation. I backtesterna exkluderade vi helt korta signaler och tog endast långa. Mycket på grund av att blankning är komplext och därför något vi ville undvika i det här fallet. I testerna har inga hävstänger använts, och heller ingen stop loss eller vinstmål. Slutligen exkluderade vi också så kallade falska signaler.

Nedan hittar du detaljerad information om utfallet av samtliga fyra backtester som utfördes.

Backtest 1: Turtle trading-strategi med momentum – avslut högre än 6 månader sedan

Reglerna för backtest nummer 1 var följande:

 • Vid högre stängning än för 6 månader sedan – köp och håll positionen i en månad.
 • Vid lägre stängning än för 6 månader sedan – sälj av och ta inga nya positioner under kommande månad.
 • Utvärdera, rensa och repetera på månadsbasis.

Turtle Trading Strategy 1 Samuelssons Rapport

Strategin presterade följande resultat:

 • CAGR: 9,76%
 • Riskjusterad avkastning: 18%
 • Maximal nedgång: 50%

Backtest 2: Turtle trading-strategy med dual moving average

Vårt andra backtest byggde på en enkel strategi som kan testas på bara några minuter, med två indikatorer i en. I korthet fungerar dual moving average så här:

 • Köp när värdet för 100 dagars moving average överstiger moving average för 350 dagar.
 • Sälj när värdet för 100 dagars moving average går under moving average för 350 dagar.

Kurvan för det här testet såg ut så här:

Turtle Trading Strategy 2 Samuelssons Rapport

Resultaten blev följande:

 • CAGR: 3%
 • Riskjusterad avkastning: 6,5%
 • Maximal nedgång: 41%

Backtest 3: Turtle trading-strategi med ATR Channel breakout

För det tredje backtestet, denna gång med ATR Channel breakout, såg reglerna ut så här:

 • Köp när priset går över värdet för 350 dagars moving average, plus en sju dagars ATR (average true range).
 • Sälj när priset går under värdet för 350 dagars moving average, minus en sju dagars ATR.

Kurvan:

Turtle Trading Strategy 3 Samuelssons Rapport

Resultaten:

 • CAGR: 5,3%
 • Riskjusterad avkastning: 11,25%
 • Maximal nedgång: 30%

Backtest 4: Turtle trading-strategi med Bollinger Band breakout

Sist ut gjorde vi ett backtest med Bollinger bands, enligt följande regler:

 • Köp när priset överstiger värdet för 350 dagars moving average, plus en standardavvikelse på 2,5.
 • Sälj när priset understiger värdet för 350 dagars moving average, minus en sju dagars ATR.

Kurvan för det fjärde testet:

Turtle Trading Strategy 4 2 Samuelssons Rapport

Resultat:

 • CAGR: 2,1%
 • Riskjusterad avkastning: 7,5%
 • Maximal nedgång: 17%

Backtesting av turtle trading-strategier – slutsats

Sammantaget kan konstateras att strategierna presterat sämre från 2007 och framåt, än under åren före. Vad som ligger bakom det är svårt att säga exakt, men följande är sannolikt bidragande faktorer:

 • Strategierna är för enkla i förhållande till dagens mer avancerade trading.
 • I vår backtesting valde vi att aktivt undvika flera viktiga riskparametrar – såsom stop loss, anpassning av positionsstorlek och vinstmål.
 • Efter 2008 infördes kvantitativa lättnader – turtle trading har med flera andra trendföljande strategier visat sig prestera dåligt i tider av monetär expansion.

Turtle trading-strategier – sammanfattning

Richard Dennis och William Eckhardts turtle trading-experiment fick stor uppmärksamhet i tradingkretsar och är än idag vida känt. Populariteten är både välförtjänst och lätt att förstå – experimentet visade tydligt att finansiell trading mest troligt faktiskt är kunskaper och färdigheter som kan läras in, snarare än bara en medfödd talang. Turtle trading-strategier, vilka i grund och botten är trendföljande strategier, är fortfarande högst relevanta och används bland annat flitigt av många hedgefonder.

Resultatmässigt fick vi genom de fyra backtester vi gjorde tydligt se att turtle trading-regler bara fungerar vid långsiktig handel – men också att systemen vad det verkar inte är fullt lika effektiva som de var förut. Turtle trading, och trendföljande strategier i allmänhet, kännetecknas vanligen av många så kallade “whipsaws” – kort förklarat tvära kast på marknaden – vilket påverkar vinstfrekvensen negativt. Det kan också bli långa perioder av nedgång, vilket kan göra det lätt att tappa motivationen att fortsätta och behålla den långsiktiga planen som turtle trading är bäst lämpat för.

I vanlig ordning kan konstateras att turtle trading, likt många andra strategier och system, kan te sig enkelt på pappret – men är desto mer komplext när det implementeras på en riktig marknad med riktiga pengar på spel.

 

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp dippar framgångsrikt med XACT Bull eller OMX30

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan

Köp OMX index i stark uppgångsfas – robust avkastning sedan IT kraschen för över 20 år sedan