April 4

Hävstång – Hur fungerar hävstänger? (Hävstångsformeln)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Hävstång är en metod som kan användas när man gör investeringar, vilket kan bidra till en ökad avkastning – men kan samtidigt innebära en ökad risk. Metoden går ut på att man använder lånade pengar till sina investeringar, istället för sitt egna, när man köper en tillgång. Målet här är att avkastningen på investeringen ska vara högre än skulden inklusive räntan som har lånats.
En formel som kan användas för att räkna ut effekten av en hävstång kallas för hävstångsformeln, vilket visar på det samband som finns mellan investerarens avkastning i relation till den övergripande avkastningen, räntenivåerna och skuldsättningsgraden.

När man använder sig av en hävstång är det vanligt att man själv kan besluta om vilken risk man är beredd att ta och vilken säkerhet som ska finnas för lånet som tas. Det som är viktigt att veta när det gäller att handla med hävstång är att både värdet på vinsterna och förlusterna kan bli större, och därmed motsvara högre summor, än värdet som hade varit gällande om hävstången inte hade använts.

Hur definieras en hävstång?

Hävstång som begrepp skulle kunna definieras som ”ett sätt att öka exponeringen mot en finansiell marknad, utan att öka andelen eget investerade pengar”. Detta innebär att den resterande summan som hör hävstången till kommer baseras på lånade pengar istället för ditt reella kapital. De effekterna som hävstången har på en investering – oavsett om resultatet är positivt eller negativt – påverkar dock din reella ekonomi. Det kan leda både till att dina vinster blir större, men det kan också innebära ökade förluster.

Hävstångsformeln

Hävstångsformeln härleder varifrån företagets avkastning härstammar. Hävstångsformeln förklarar och visar sambandet mellan investerares avkastning i relation till den avkastningen, räntenivåer och skuldsättningsgrad. Med hjälp av hävstångsformeln kan man alltså beräkna avkastning på eget kapital från avkastning på totalt kapital, ränta till långivare samt skuldsättningsgrad. Vid användande av hävstångsformeln beaktas sambandet mellan risk och avkastning. Ökar skuldsättningsgraden får aktieägarna en bättre avkastning på egna kapitalet men till priset av ökad risk.  Om avkastning på totalt kapital går under räntan till långivarna får företaget större förluster ju högre skuldsättningsgrad företaget har.
Hävstångsformeln:
Re = Rt + (Rt-Rs)*(S/E)
Re – Avkastning på eget kapital
Rt – Avkastning på totalt kapital (Räntabilitet på totalt kapital)
Rs – Genomsnittlig räntekostnad (Räntekostnad/lånat kapital)
S/E – Skuldsättningsgrad (S/E (Skulder / Eget kapital))

Johanssonformeln

En viktig modell i finansiell styrning utvecklades av företagen Du Pont och General Motors på 1930-talet. I Sverige blev modellen känd som hävstångsformeln, eller Johanssonformeln efter professor Sven-Erik Johansson vid Handelshögskolan i Stockholm, som lanserade begreppet i Sverige 1995.

Hur fungerar en hävstång?

När man handlar med hävstång behöver man bara betala en viss andel av en positions totala värde. Resten av värdet kommer lånas av leverantören som erhåller exempelvis den finansiella produkten du investerar i. Det går att handla med hävstång både när man köper valuta och andra finansiella produkter.
De vinster och förluster man får när man handlar med hävstång baseras på positionens totala värde, vilket innebär att värdet vid vinst kan bli större än insatsen, och värdet vid förlust kan överstiga den summan som sattes in som investering. Detta innebär att du kan få en stor exponering, även fast dina initialt investerade pengar inte motsvarar den totala summan som du investerar utan enbart en andel av det.

Hävstångsprodukter

Hävstångsprodukter syftar till de finansiella instrument som kan användas för att kunna nå en större exponering mot marknaden utan att den egna kapitalinsättningen för investeringen ökar. Detta sker genom hävstångseffekten. Finansiella instrument gör det möjligt att öppna positioner som har ett högre marknadsvärde än den insatsen man som investerare gör. När detta görs skapas en hävstångsprodukt, vilket alltså är en produkt skapad av en hävstång.
När man handlar med hävstångsprodukter kommer man alltid att vara tvungen att betala en viss andel av den positionen man väljer att öppna. Insatsen är vad som kallas säkerhet, vilket i det här fallet blir produktens säkerhetskrav. Säkerheten och säkerhetskraven är enkelt förklarat den summa eller andel du behöver betala med egna pengar när du använder dig av en hävstång.
Vissa vanliga hävstångsprodukter är CFD:s, valutapositioner och optioner.

Säkerhetskrav

När man gör en investering kallas ibland det egna kapitalet för säkerhet. Detta motsvarar den andel som man är tvungen att investera själv när man handlar med hävstång. Att leverantören kräver en viss säkerhet är bland annat för att försäkra sig om att du har de pengar som efterfrågas, vilket kan användas delvis eller helt för att täcka upp vid eventuella förlustaffärer. Säkerheten som du betalar är alltid lägre än den totala summan när du handlar med hävstång. Vilken andel eller storlek säkerheten respektive hävstången är beror på flera faktorer; i vissa fall kan exempelvis säkerhetskravet vara runt 5 procent på marknader som anses vara instabila – medan procentsatsen ofta är högre på marknader som anses vara mer stabila. Säkerhetskraven kan också påverkas av vilket land ditt konto är baserat i.

Fördelar med hävstång

En fördel som kan finnas med att handla med hävstång är att man inte behöver binda lika mycket pengar som hade behövt bindas om man skulle stå för hela summan själv. Detta kan göra det möjligt att investera i saker man annars inte skulle haft råd eller möjlighet att investera i.
När investeringar som har gjorts med hävstång går bra kan det innebära att vinsten är högre än insatsen man har gjort, inklusive summan för de lånade pengarna. Om så är fallet har man möjlighet att både betala tillbaka lånet och ta ut en avkastning för investeringen.

Nackdelar med hävstång

Den kanske främsta nackdelen med hävstång är att det kan innebära förluster som är mycket större än vad de hade varit om du handlade utan hävstång. Om du till exempel har handlat en investering där ditt egna investerade kapital motsvarar 20 procent av helheten, kommer din förlust – vid en eventuell förlust – fortfarande kunna motsvara exempelvis 100 procent av det totala värdet för investeringen, inklusive den ”belånade” delen.
En annan nackdel kan vara den andra dimensionen av fördelen att det gör det möjligt att investera i saker man annars inte hade kunnat investera i; nämligen att man investerar i saker som man faktiskt inte har kapital till och att det kan innebära negativa konsekvenser om investeringen skulle gå dåligt och man har en större skuld att betala tillbaka.

När används en hävstång?

Hävstången används för att kunna nå en större exponering med de pengar man investerar. Med hjälp av hävstångseffekten kan det egna kapitalet maximeras. Det kan till exempel användas om man inte vill placera den totala summan för en investering i denna, vilket innebär att pengarna blir låsta under en viss tid.
Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad menas med överavskrivning?

Vad menas med överavskrivning?

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker

Marknadsrisk, vad är det? – Förklaring och definition av marknadsrisker