February 10

Vad betyder bruttomarginal? | Formel och Definition av bruttomarginalen

Last Updated on 18 February, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad betyder bruttomarginal?

Bruttomarginal används som ett mått på lönsamheten i ett företag. Detta nyckeltal visar hur stor andel av omsättningen som finns kvar efter att direkta kostnader som material- och varuinköp betalats.

Bruttomarginal heter Gross Margin på engelska.

Så räknar du ut bruttomarginalen

Bruttomarginalprocent = bruttovinst / omsättning
Bruttovinst = försäljningsintäkter – kostnad för sålda tjänster och varor
Med andra ord kan man säga att bruttoresultatet motsvarar företagets intäkter från försäljning minus kostnaden för själva försäljningen. Hit hör bland annat material, legoarbeten och varuinköp. De flesta av dessa kostnader är rörliga. Detta värde divideras med omsättningen för att få fram bruttomarginalen.

En hög bruttomarginal är ett gott tecken

En hög bruttomarginal ses som ett sundhetstecken. De pengar som finns kvar kan användas för löner, marknadsföring, administration, ränteutgifter, investeringar och andra utgifter.
Vad som anses vara en hög marginal varierar mellan branscher. Därför kan detta nyckeltal inte gärna användas för att jämföra bolag från olika sektorer.
Det kan finnas flera anledningar till en hög bruttomarginal:

 • Effektiv ledning
 • Låga tillverkningskostnader
 • Prishöjningar gentemot kund

Detta nyckeltal är främst intressant att använda för handelsföretag, tillverkande bolag och industribolag. För konsultbolag och tjänsteföretag är det mindre relevant att jämföra bruttomarginalprocenten.
Det finns sektorer där detta nyckeltal inte alls är applicerbart. Fastighetsbolag, investmentbolag och banker anger inte något bruttoresultat i sin redovisning. Om du vill analysera bolag från någon av dessa sektorer är det bättre att exempelvis använda rörelseresultatet som ett mått på lönsamheten.

Vad är en bra bruttomarginal? – Hur hög ska bruttomarginalprocenten vara? –

Bruttomarginalen mäts i procent. Om den till exempel är 60 procent innebär det att för varje krona som omsätts får företaget in 60 öre till verksamheten. Det finns inga absoluta gränser för vad som räknas som en god bruttomarginal eftersom det finns en stor variation mellan olika branscher. Rent generellt kan man ändå säga att:

 • Högre än 40 procent: Företaget har en konkurrensfördel
 • Mindre än 40 procent: Konkurrensen är tuff
 • Mindre än 20 procent: Mycket hård konkurrens. Företaget kan få svårt att växa.
Vad betyder bruttomarginal?
Vad betyder bruttomarginal?

Ett användbart nyckeltal i jakten på bra aktier

Om du ska investera i aktier kan det vara intressant att jämföra bruttomarginalen mellan olika bolag. Det finns flera skäl till varför detta nyckeltal är användbart i aktieanalysen:

 • När bruttomarginalen är stor innebär det att det finns ett större handlingsutrymme för bolagets ledning. I dåliga tider kan ledningen exempelvis besluta att lägga mer pengar på marknadsföring.
 • En ständigt hög bruttomarginal jämfört med konkurrerande företag indikerar att bolaget har en konkurrensfördel.
 • Ifall bruttomarginalen är stor men vinstmarginalen är liten kan det signalera att det finns utrymme för effektiviseringar som kan ge en högre vinstmarginal i framtiden.

När du använder bruttomarginalen som jämförelsetal i dina aktieanalyser kan du tänka att den ska:

 • Vara så hög som möjligt relativt andra bolag inom samma sektor.
 • Ligga på en stabil nivå över tid och gärna bli större från år till år.

Sammanfattning

Bruttomarginalen är ett användbart nyckeltal som visar lönsamheten i ett företags verksamhet. Den visar hur stor andel av försäljningen som blir kvar efter att kostnaderna för varor och tjänster dragits av. En hög marginal indikerar att det finns gott om manöverutrymme i verksamheten. Bruttomarginalen kan användas för att hitta bra aktier. Leta i sådana fall efter aktier där bruttomarginalen är så hög som möjligt relativt andra aktier inom samma bransch. Dessutom bör marginalen vara stabil över tid.

Related Posts

Räntabilitet och Vinst/Eget kapital (ROE tal) | Definition av räntabiliteten

Räntabilitet och Vinst/Eget kapital (ROE tal) | Definition av räntabiliteten

Misärindex – Vad är det? | Så här ser misär index ut för Sverige idag

Misärindex – Vad är det? | Så här ser misär index ut för Sverige idag

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Courtage, vad betyder det? – Vem har lägsta courtaget | Jämför

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK