April 4

Vad är Rörelseresultat? | Definition av förklaring av Rörelseresultaten

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad är rörelseresultat?

 Begreppet rörelseresultat används inom bokföring och finansiell analys. Rörelseresultatet för ett bolag framgår i resultaträkningen. Det utgör skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna innan hänsyn tagits till räntor och tillämpliga skatter.  Rörelseresultatet kan därför sägas vara utfallet av den faktiska verksamhet som bolaget bedriver, utan hänsyn till hur verksamheten är finansierad.
Rörelseresultat brukar även kallas EBIT, som är förkortningen av det engelska begreppet Earnings Before Interest and Taxes. Detta begrepp används företrädesvis vid finansiella analyser av en verksamhet.

Rörelseresultat och resultat efter finansiella poster

 Inom bokföringen skiljer man mellan rörelseresultat och resultat efter finansiella poster, som den första respektive andra resultatnivån i resultaträkningen. I skillnad till rörelseresultatet tar resultat efter finansiella poster även hänsyn till ränteintäkter och räntekostnader (på inlånat kapital). Det tar även hänsyn till utdelningar från innehav i värdepapper eller i till exempel koncernbolag.

Rörelseresultat och nettoresultat

 Det finns även en tredje resultatnivå i resultaträkningen som benämns nettoresultat. Nettoresultatet är den sista resultatnivån i resultaträkningen och utgör verksamhetens vinst efter skatt. Det är alltså på denna nivå man kan se det slutliga resultatet efter ett verksamhetsår. Det är nettoresultatet som överförs till bolagets balansräkning som vinst eller förlust.
I Sverige är den tillämpliga skattesatsen på genererad vinst i ett bolag för närvarande 22 procent. Nettoresultaten ingår i verksamhetens fria egna kapital och kan delas ut som vinst eller återinvesteras i verksamheten.

rörelseresultat
rörelseresultat

 

Rörelseresultat som en del av analys

 Vid en analys av ett bolag brukar man studera olika nyckeltal för verksamheten. Det sker ofta innan någon väljer att investera i aktier i ett noterat bolag, eller då någon överväger ett företagsförvärv.
Rörelseresultatet är en viktig del när man utför denna typ av analys. Utifrån rörelseresultatet kan man se hur stor del av verksamhetens omsättning som går åt till att betala skatter och räntor. Då kan man bedöma om verksamheten är finansierad på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Man kan även vid granskning av rörelseresultatet se hur verksamhetens kostnader är fördelade och hur intäkterna fördelas över viss period. Särskilt i större bolag (och noterade bolag) som avger kvartalsrapporter brukar rörelseresultatet studeras. Detta visar tydligt hur själva verksamheten går och utgör därför en viktig del vid överväganden kring en framtida investering.
Även om ett gott rörelseresultat kan tyda på en sund och kostnadseffektiv verksamhet kan till exempel höga räntekostnader medföra att en verksamhet med ett gott rörelseresultat ändå går med förlust. Det kan uppstå om verksamheten är finansierad av en stor andel inlånat kapital

Sammanfattning

Rörelseresultatet är en jämförelse mellan kostnader och intäkter i ett bolag, utan att hänsyn tas till ränteutgifter, ränteintäkter och skatter. Rörelseresultatet kan därför användas för att bedöma resultatet av bolagets huvudsakliga verksamhet, utan hänsyn tagen till kostnader för finansieringen av verksamheten. Rörelseresultat används både vid bokföring och som en del av en finansiell analys av ett bolag, till exempel inför en investering i dess aktier.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Japanska Yen – information om valutan Yen

Japanska Yen – information om valutan Yen

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?

Hur påverkar stigande räntor din aktieportfölj och dina aktier?