Rörelseresultat, vad är det? – Förklaring och definition

Rörelseresultat kallas också för EBIT. EBIT är en förkortning av Earnings Before Interest and Taxes .

Rörelseresultat visar lönsamheten i företagets försäljning av varor och tjänster. De intäkter och kostnader som inte ska räknas med i rörelseresultatet är finansiella intäkter, finansiella kostnader, vinst eller förlust vid avyttringar och skattekostnader.

Rörelseresultatet är en viktig del av en resultaträkningen.

Rörelseresultat används inom bokföring och finansiell analys.

Rörelseresultat betyder på engelska operating profits.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Rörelseresultat

Rörelseresultat