April 4

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Fundamental analys – tillsammans med den tekniska analysen en av två de stora analysmetoderna när det kommer till aktiehandel. Här ska vi titta närmare på definitionen av själva begreppet, hur det används samt övergripande se på vilka nyckeltal vi kan använda oss utav.

Analysera aktier på lång och kort sikt

För att förstå begreppen bättre inom fundamental analys måste vi börja med att definiera vad som är kort- och långsiktiga investeringar. Kortsiktiga investeringar syftar till att dra fördel av de svängningar som uppstår på marknaden på grund av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer kan vara allt som påverkar den stora skalan investerare, så som nyhetsflöden, trender, rykten, osv. Långsiktiga investeringar påverkas inte lika mycket utav dessa kortsiktiga svängningar, utan syftar mer till att tjäna pengar genom stabila och långsiktiga avkastningar. Det är här som fundamental analys kommer in och kommer till användning.
Den skola som behandlar kortsiktiga investeringars analys kallas för teknisk analys. Här tittar man på mönster och cykler i kursrörelserna i syfte att kunna förutspå hur kursen kommer att röra sig på kort sikt. På lång sikt är det alltså fundamental analys som gäller. Teknisk analys kan dock vara till hjälp även för långsiktiga investeringar då det gäller att hitta ett bra läge att gå in i en aktie.

Vad är fundamental analys och fundamentalt starka aktier?

Fundamental analys kan ses som en form av företagsvärdering, där man tittar på ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera i ett försök att förutspå dess framtida utveckling. Den fundamentala analysen tar inte hänsyn till marknadens förväntningar på bolagets utveckling utan tittar på bolagets bedömda ekonomiska prestation.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Den fundamentala analysen beståndsdelar

Den fundamentala analysen består av strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys. I strategisk analys tittar vi på företagets strategi och hur väl rustat det står inför framtiden. Vilka svagheter har företaget och vilka hot står det inför? Samt vilka är företagets styrkor och möjligheter? Redovisningsanalysen tittar på de redovisade nyckeltalen så som omsättning och vinst. I finansiell analys tittar man på kassaflöden och tolkar de finansiella rapporter och bokslut som företaget tagit fram.

Olika Nyckeltal när du analyserar aktier och företag

Inom fundamental analys finns det en rad olika nyckeltal som man tittar på i sin bedömning av ett företag. De absolut vanligaste nyckeltalen inom fundamental analys är P/E-tal och P/S-tal.
P/E-tal står för price per earnings och betyder alltså pris per vinst. Denna kvot visar alltså hur billig eller dyr en aktie är i förhållande till den redovisade vinsten. Med hjälp av nyckeltalet kan man alltså ställa bolag bredvid varandra och, oberoende av deras storlek, jämföra dom mot varandra. Om vinsten är hög i ett bolag så bör alltså P/E-talet bli lägre. Börsnoterade företag med en jämn och stabil vinst brukar ha ett P/E-tal på mellan 10-15. Nyckeltalet säger även något om hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering. Om en aktie till exempel kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så får man ett P/E-tal på 10. Det bör då rimligen ta 10 år innan investeringen återbetalat sig. Detta är naturligtvis bara ett av flera nyckeltal man bör använda sig av i fundamental analys.
Det andra vanliga nyckeltalet är P/S-tal. Här tittar man också på priset på aktie men delar det med företagets försäljning per aktie. Nyckeltalet är lämpligt att använda om man jämför företag inom samma bransch. Detta på grund av att försäljningens påverkan på resultaten är mycket beroende på de marginaler som finns inom branscherna.

Vilka rapporter tittar man på i fundamental analys?

Börsbolagen lämnar ut en hel del rapporter under ett kalenderår. Dessa kan tyckas komplexa och tråkiga. De innehåller en hel del information men med små enkla knep kan man lära sig var man ska titta. Har man läst många årsredovisningar så hittar man enkelt de siffror man vill titta på i fundamental analys, oavsett vilket bolag man undersöker.

Resultaträkningen är den del där företaget presenterar sitt resultat. Här kan man se en sammanställning av företagets intäkter och kostnader och på sista raden om det blev en vinst eller förlust. Man ska som analytiker inom fundamental analys tänka på att ett företag kan styra sin vinst med enkla medel för att hålla förväntningar på rätt nivå samt ur skatteteknisk synvinkel. Genom att till exempel lägga in större investering på ena eller andra sidan av räkenskapsåret påverkas siffrorna på sista raden.

Fundamentalt starka aktier
Fundamentalt starka aktier

Balansräkningen är den del av årsredovisningen där man tittar på tillgångar och skulder och är en inte helt oviktig del av fundamental analys. Här ser man balansen mellan tillgångar och skulder. Dessa ställs på varsin sida i balansräkningen. På samma sida som skulder sätter man upp eget kapital och båda sidorna är sedan lika stora. Detta på grund av att posten “eget kapital” är differensen mellan tillgångarna och skulderna.

Andra värden att titta på när du analyserar att företag

Den fundamentala analysen tittar inte bara på hårda siffror. Man tittar även på vilka som är huvudägare i bolaget, vilka sitter i styrelsen. Vad har dom själva för engagemang i bolaget? Har VD:n egna aktier i bolaget? Att en VD går in köper aktien i det bolag hen jobbar i brukar vara ett tecken som får både den tekniska och fundamentala analytikerns uppmärksamhet. Det visar att personen tror på företaget personligen och är beredd att satsa sitt egna privata kapital i dess framtid. Detta är så klart ett starkt tecken på långsiktighet i ledningen. Och långsiktighet är ju just det som den fundamentala analytikern strävar efter.

Aktieanalys – Nyckeltal

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys.
Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut.
Här är ett axplock av några som är viktiga inom fundamental analys
P/E tal – Vad är det?
P/B tal – Vad är det?
P/S tal – Vad är det?
CAGR
Räntabilitet
EBITDA
Du pont-modellen
EBIT
Kassalikviditet
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelseresultat

Kända investerare som använder fundamental analys

Låt oss börja med världens mest kända investerare, alla kategorier – Warren Buffet. Han har gjort sig känd som en stor förespråkare för den fundamentala analysen. Han använder tolv olika områden i sin analys och ser mycket långsiktigt på sina investeringar. Den fundamentala analysens fader anses annars vara Benjamin Graham (1894-1976). Warren Buffet har i intervjuer sagt att han anammat Grahams strategier rakt av till 85%. Grahams bok “The Intelligent Investor” är enligt Buffet “den bästa bok som någonsin skrivits”.

Kom igång med fundamental analys

Det är enkelt att börja jämföra och analysera företag genom att gå till vilken aktielista som helst. Bolagens P/E-tal finns garanterat där och tittar du detaljerat på varje aktie så kommer du kunna se P/E-tal, P/S-tal, vinst per aktie och andra bra nyckeltal.

Jämför Courtage och avgifter för aktiehandel hos olika aktiemäklare

Att först jämföra courtage och avgifter hos olika aktiemäklare kan göra att du lyckas bättre med din aktiehandel. Här kan du jämför gratis bland Sverige aktiemäklare.

Vad heter fundamental analys på engelska

På engelska heter det “Fundamental analysis”.

img 618cf6c947044 Samuelssons Rapport

Varför är fundamental analys viktig för investerare?

För att förstå varför fundamental analys är så viktig för investerare är det viktigt att förstå vad det innebär och hur det påverkar investeringsbeslut.

Fundamental analys handlar om att undersöka och utvärdera de underliggande faktorerna som driver ett företags ekonomiska prestanda. Det inkluderar att granska företagets intäkter, kostnader, vinstmarginaler, tillväxtpotential, marknadsandelar, konkurrenssituation, ledningsteamets kompetens och mycket mer. Genom att titta på dessa faktorer kan investerare få en djupare förståelse för ett företags styrkor och svagheter samt dess långsiktiga utsikter.

En av de främsta fördelarna med fundamental analys är att den hjälper investerare att fatta välgrundade beslut baserade på faktiska företagsprestanda och inte bara på kortsiktiga marknadstrender eller rykten. Genom att bedöma ett företags fundamentala hälsa kan investerare identifiera potentiella möjligheter till tillväxt och undvika riskabla investeringar.

Dessutom kan fundamental analys hjälpa investerare att avgöra om ett företags aktiekurs är övervärderad eller undervärderad i förhållande till dess faktiska värde. Detta kan ge investerare möjlighet att köpa undervärderade aktier och sälja övervärderade aktier, vilket kan leda till långsiktig framgång på marknaden.

Genom att använda fundamental analys kan investerare också få en bättre förståelse för hur makroekonomiska faktorer, branschtrender och regelverksändringar kan påverka ett företags prestanda och därigenom göra mer informerade investeringsbeslut.

Sammanfattningsvis är fundamental analys en oumbärlig verktyg för investerare som strävar efter att bygga en sund och lönsam portfölj på lång sikt. Genom att fokusera på de underliggande fundamenten i ett företag kan investerare minska risken och öka sina chanser till framgång på finansmarknaderna.

Hur kan jag använda fundamental analys för att hitta långsiktigt lönsamma aktier?

För att använda fundamental analys för att hitta långsiktigt lönsamma aktier behöver du fokusera på företagets grundläggande ekonomiska faktorer. Här är några steg att följa:

 1. Företagets finansiella hälsa: Granska företagets årsredovisningar och kvartalsrapporter för att bedöma dess ekonomiska stabilitet. Titta på faktorer som intäkter, vinstmarginaler, skuldnivåer och likviditet.
 2. Tillväxtpotential: Analysera företagets potential för framtida tillväxt. Det kan inkludera marknadstillväxt, produktinnovationer, expansionsplaner och andra strategiska initiativ.
 3. Konkurrensanalys: Jämför företaget med sina konkurrenter för att förstå dess relativa styrkor och svagheter. Se hur det skiljer sig i termer av marknadsandelar, teknologisk överlägsenhet och förmåga att anpassa sig till förändringar.
 4. Ledning och team: Bedöm företagets ledning och dess förmåga att leverera resultat över tid. En kompetent och erfaren ledning kan vara en stark indikator på långsiktig framgång.
 5. Bransch- och makroekonomisk analys: Förstå den bransch företaget är verksamt inom och de bredare ekonomiska trenderna. Förändringar i branschen eller ekonomin kan påverka företagets prestanda.
 6. Värdering: Bedöm om aktien är över- eller undervärderad baserat på olika värderingsmetoder som P/E-förhållande, PEG-förhållande, eller diskonterad kassaflödesanalys.

Vilka faktorer påverkar en akties fundamentala styrka?

Flera faktorer påverkar en akties fundamentala styrka. För det första, bolagets ekonomiska hälsa är av stor betydelse. Det innefattar vinstmarginaler, intäkter, skuldnivåer och tillväxtpotential. Ju mer stabila och ökande intäkterna är, desto starkare är vanligtvis aktien.

Utöver ekonomisk hälsa är marknadsutsikter också väsentliga. Det handlar om att förstå marknadstrender, konkurrenssituationen och framtida möjligheter. Om ett företag har en bra position på en växande marknad kan det bidra till att stärka dess akties värde.

Företagsledningens kompetens och beslutsfattande är också kritiska. En stark ledning kan driva innovation, hantera risker och skapa värde för aktieägare. Å andra sidan kan dålig ledning eller kontroversiella beslut skada aktiens fundamentala styrka.

Även externa faktorer som politik, regleringar och globala händelser kan påverka en akties fundamentala styrka. Det är viktigt att övervaka och förstå hur dessa faktorer kan påverka företaget och dess aktie.

Slutligen, investerarens egna bedömningar och marknadspsykologi spelar en roll. Om investerare har förtroende för ett företag och dess utsikter kan det stärka aktiens fundamentala styrka, även om det finns tillfälliga svängningar i marknaden.

Hur skiljer sig långsiktig och kortsiktig fundamental analys av aktier?

Långsiktig och kortsiktig fundamental analys av aktier skiljer sig åt genom sin tidsram och fokus. Kortsiktig fundamental analys är mer inriktad på att bedöma kortsiktiga prisrörelser, vanligtvis inom några dagar till några månader. Detta innebär att man tittar på faktorer som kan påverka aktiepriset på kort sikt, till exempel kvartalsrapporter, nyheter och marknadspsykologi. Å andra sidan fokuserar långsiktig fundamental analys på att bedöma ett företags långsiktiga utsikter och värde. Detta innebär att man undersöker faktorer som företagets affärsmodell, konkurrensfördelar, finansiella hälsa och ledningens kompetens för att bedöma dess framtida potential och värdeutveckling under flera år eller årtionden. I grund och botten handlar det om att kortsiktig analys är mer kortsiktig och fokuserar på snabba vinster medan långsiktig analys är mer inriktad på att bygga en portfölj med aktier som förväntas prestera väl över lång tid.

Vad är de vanligaste misstagen att undvika vid fundamental analys?

När du utför fundamental analys är det viktigt att undvika vissa vanliga misstag för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Ett av de vanligaste misstagen är att inte noggrant granska företagets finansiella rapporter. Att bara ta för givet vad företaget rapporterar kan leda till att du missar viktiga detaljer eller varningssignaler om företagets hälsa och framtid. Ett annat vanligt misstag är att ignorera branschtrender och makroekonomiska faktorer som kan påverka företagets prestanda. Att inte ta hänsyn till dessa faktorer kan leda till överoptimistiska eller pessimistiska bedömningar. Det är också viktigt att undvika att låta kortsiktiga trender eller känslor styra dina beslut. Att ha tålamod och fokusera på långsiktig värdeutveckling är avgörande för framgångsrik fundamental analys. Slutligen är det viktigt att inte underskatta betydelsen av att mångsidigt analysera data och använda olika metoder för att få en heltäckande bild av företagets hälsa och värdering. Att förlita sig för mycket på en enda metod eller källa kan leda till snedvriden eller otillräcklig information.

Vilka nyckeltal är mest relevanta för att bedöma ett företags hälsa?

För att få en noggrann bild av ett företags hälsa är det viktigt att titta på flera olika nyckeltal som ger olika perspektiv på företagets ekonomiska situation och prestation. Nedan är några relevanta nyckeltal och vad de säger om ett företags hälsa:

 1. Lönsamhet: Lönsamhetsnyckeltal, såsom rörelsemarginal, nettomarginal och avkastning på eget kapital, visar hur effektivt ett företag genererar vinst i förhållande till sina intäkter och investeringar. Ju högre lönsamhet, desto bättre för företagets långsiktiga överlevnad och tillväxt.
 2. Soliditet: Soliditeten mäter andelen av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital istället för skulder. Ett högt soliditetsvärde indikerar en stabil finansiell grund och minskar risken för att företaget hamnar i betalningssvårigheter, särskilt under tuffa ekonomiska perioder.
 3. Omsättningstillväxt: Omsättningstillväxt visar hur mycket företagets intäkter ökar eller minskar över tid. En stadig tillväxt i omsättningen indikerar att företaget är konkurrenskraftigt och kan expandera sin marknadsandel, medan en nedgång kan tyda på problem som förlorade kunder eller ineffektiv verksamhet.
 4. Likviditet: Likviditetsnyckeltal, såsom nuvarande ratio och snabb ratio, mäter företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina tillgångar. Ett högt likviditetsvärde innebär att företaget har tillräckligt med tillgångar som kan omsättas snabbt för att täcka sina skulder, vilket minskar risken för likviditetsproblem.

Hur tolkar jag företagsrapporter för att göra kloka investeringsbeslut?

För att göra kloka investeringsbeslut genom att tolka företagsrapporter behöver du förstå några viktiga saker. För det första är det viktigt att analysera företagets resultat, som vanligtvis redovisas i kvartals- eller årsrapporter. Det inkluderar intäkter, kostnader, vinster och förluster.

En annan viktig del är balansräkningen, som visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Det ger dig en bild av företagets finansiella hälsa och stabilitet.

Kassaflödesanalysen är också central. Den visar hur mycket pengar företaget genererar och använder under en viss tidsperiod. Det kan ge dig en uppfattning om företagets likviditet och dess förmåga att möta sina kort- och långsiktiga åtaganden.

Utöver de finansiella siffrorna är det också viktigt att analysera företagets strategi, marknadsposition, konkurrenssituation och branschtrender. Detta kan hjälpa dig att bedöma företagets framtida tillväxtmöjligheter och risker.

När du tolkar företagsrapporter är det också klokt att jämföra dem med tidigare rapporter och med konkurrenternas resultat. Det kan ge dig en bättre förståelse för företagets prestanda och utveckling över tid.

Sammanfattningsvis är nyckeln till att göra kloka investeringsbeslut att noggrant analysera företagsrapporter, både de finansiella siffrorna och den bredare affärsverksamheten. Att förstå företagets nuvarande läge och dess framtida utsikter kan hjälpa dig att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Vilka andra faktorer kan påverka ett företags värde utöver nyckeltalen?

Förutom nyckeltalen kan det finnas flera andra faktorer som påverkar ett företags värde. En av de viktigaste är marknadstrender och konkurrenssituationen. Om företaget är i en bransch där efterfrågan är hög och konkurrensen är låg, kan det ha högre värde. Å andra sidan, om marknaden är mättad eller om det finns många konkurrenter, kan värdet vara lägre.

En annan faktor är företagets varumärke och rykte. Ett starkt varumärke kan göra att kunderna har förtroende för företaget och är villiga att betala mer för dess produkter eller tjänster. Å andra sidan kan ett dåligt rykte eller en skandal skada företagets värde.

Ledningens kompetens och stabilitet är också viktiga faktorer. Om företagets ledningsteam är erfaret och framgångsrikt, kan det öka förtroendet från investerare och potentiella köpare. Å andra sidan, om det finns interna problem eller konflikter inom ledningen, kan det sänka företagets värde.

Framtidsutsikterna för företaget spelar också en stor roll. Om det finns potential för tillväxt och expansion i framtiden, kan det göra att företagets värde stiger. Å andra sidan, om framtidsutsikterna är osäkra eller om det finns hot mot företagets verksamhet, kan det påverka värdet negativt.

Vad är skillnaden mellan fundamental analys och teknisk analys?

Fundamental analys och teknisk analys är två olika sätt att undersöka och förstå hur en aktie eller ett finansiellt instrument kan utvecklas på marknaden.

Fundamental analys fokuserar på att granska grundläggande faktorer som påverkar ett företags värde. Det inkluderar saker som företagets ekonomiska resultat, marknadsposition, ledningens kompetens, branschtrender och makroekonomiska faktorer. Genom att analysera dessa faktorer kan investerare bedöma om ett företag är undervärderat eller övervärderat på marknaden.

Teknisk analys å andra sidan fokuserar på att studera historisk prisdata och diagram för att förutsäga framtida prisrörelser. Detta innebär att titta på mönster, trender och indikatorer i prisdiagram för att avgöra när man ska köpa eller sälja en aktie. Tekniska analytiker tror att all information om ett företag redan är reflekterad i dess pris och att prisrörelserna kan ge värdefull insikt om framtida utveckling.

Så i grund och botten, medan fundamental analys fokuserar på företagsrelaterade faktorer, som ekonomisk prestanda och branschvillkor, så tittar teknisk analys mer på prisrörelser och mönster i aktiekurser för att förutse marknadsutvecklingen.

Vilka är de vanligaste riskerna att vara medveten om vid fundamental analys?

När man gör fundamental analys finns det några vanliga risker att vara medveten om. En av dessa risker är att informationen som används för analysen kan vara opålitlig eller föråldrad. Ibland kan det vara svårt att få tillgång till tillförlitliga data om ett företag eller en marknad. En annan risk är att tolkningen av informationen kan vara felaktig. Det är viktigt att vara försiktig så att man inte drar felaktiga slutsatser baserat på de data man har. Dessutom kan externa faktorer påverka resultatet av fundamentalanalysen, till exempel politiska händelser eller förändringar i ekonomin. Det är viktigt att vara medveten om att marknaden kan vara oväntad och att även den bästa analysen kan vara felaktig. Att diversifiera investeringar och att vara försiktig med riskhantering kan hjälpa till att mildra några av dessa risker.

5 viktiga steg för att komma igång med fundamental analys

För att komma igång med fundamental analys, behöver du ta fem viktiga steg:

 1. Förstå grunderna: Börja med att förstå vad fundamental analys innebär. Det handlar om att granska företags ekonomiska hälsa, inklusive deras intäkter, utgifter, skulder och tillgångar.
 2. Välj rätt företag: Välj vilka företag du vill analysera. Det kan vara företag vars aktier du är intresserad av att investera i eller bara för att öka din kunskap om olika branscher.
 3. Samlar data: Samla in relevant data om företaget. Detta inkluderar finansiella rapporter, årsredovisningar, nyheter om företaget och dess bransch, samt andra ekonomiska indikatorer som kan påverka företagets prestation.
 4. Analysera: Gå igenom den insamlade informationen noggrant. Utvärdera företagets prestation och potential genom att titta på faktorer som intäkter, vinster, skulder, tillväxttakt och konkurrensmiljö.
 5. Fatta beslut: Baserat på din analys kan du sedan fatta beslut om huruvida du vill investera i företaget eller inte. Kom ihåg att använda din bedömning och analys för att fatta välgrundade beslut.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?