FUNDAMENTAL ANALYS

Hur man värderar ett företags aktier

 

.

Fundamental Analys – 2018

Fundamental analys – tillsammans med den tekniska analysen en av två de stora analysmetoderna när det kommer till aktiehandel. Här ska vi titta närmare på definitionen av själva begreppet, hur det används samt övergripande se på vilka nyckeltal vi kan använda oss utav.

Lång och kort sikt – fundamental analys

För att förstå begreppen bättre inom fundamental analys måste vi börja med att definiera vad som är kort- och långsiktiga investeringar. Kortsiktiga investeringar syftar till att dra fördel av de svängningar som uppstår på marknaden på grund av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer kan vara allt som påverkar den stora skalan investerare, så som nyhetsflöden, trender, rykten, osv. Långsiktiga investeringar påverkas inte lika mycket utav dessa kortsiktiga svängningar, utan syftar mer till att tjäna pengar genom stabila och långsiktiga avkastningar. Det är här som fundamental analys kommer in och kommer till anvädning.

Den skola som behandlar kortsiktiga investeringars analys kallas för teknisk analys. Här tittar man på mönster och cykler i kursrörelserna i syfte att kunna förutspå hur kursen kommer att röra sig på kort sikt. På lång sikt är det alltså fundamental analys som gäller. Teknisk analys kan dock vara till hjälp även för långsiktiga investeringar då det gäller att hitta ett bra läge att gå in i en aktie.

Vad är fundamental analys?

Fundamental analys kan ses som en form av företagsvärdering, där man tittar på ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera i ett försök att förutspå dess framtida utveckling. Den fundamentala analysen tar inte hänsyn till marknadens förväntningar på bolagets utveckling utan tittar bolagets bedömda ekonomiska prestation. En fundamental analys kan inte användas för kortsiktiga investeringar då analysens tittar på vad som kommer ske minst ett halvår framåt i tiden.

Den fundamentala analysen beståndsdelar

Den fundamentala analysen består av strategisk analys, redovisningsanalys samt finansiell analys. I strategisk analys tittar vi på företagets strategi och hur väl rustat det står inför framtiden. Vilka svagheter har företaget och vilka hot står det inför? Samt vilka är företagets styrkor och möjligheter? Redovisningsanalysen tittar på de redovisade nyckeltalen så som omsättning och vinst. I finansiell analys tittar man på kassaflöden och tolkar de finansiella rapporter och bokslut som företaget tagit fram.

Nyckeltal – fundamental analys

Inom fundamental analys finns det en rad olika nyckeltal som man tittar på i sin bedömning av ett företag. De absolut vanligaste nyckeltalen inom fundamental analys är P/E-tal och P/S-tal.

P/E-tal står för price per ernings och betyder alltså pris per vinst. Denna kvot visar alltså hur billig eller dyr en aktie är i förhållande till den redovisade vinsten. Med hjälp av nyckeltalet kan man alltså ställa bolag bredvid varandra och, oberoende av deras storlek, jämföra dom mot varandra. Om vinsten är hög i ett bolag så bör alltså P/E-talet bli lägre. Börsnoterade företag med en jämn och stabil vinst brukar ha ett P/E-tal på mellan 10-15. Nyckeltalet säger även något om hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering. Om en aktie till exempel kostar 50 kr och vinsten per aktie efter skatt är 5 kr så får man ett P/E-tal på 10. Det bör då rimligen ta 10 år innan investeringen återbetalat sig. Detta är naturligtvis bara ett av flera nyckeltal man bör använda sig av i fundamental analys.

Det andra vanliga nyckeltalet är P/S-tal. Här tittar man också på priset på aktie men delar det med företagets försäljning per aktie. Nyckeltalet är lämpligt att använda om man jämför företag inom samma bransch. Detta på grund av att försäljningens påverkan på resultaten är mycket beroende på de marginaler som finns inom branscherna.

Vilka rapporter tittar man på i fundamental analys?

Börsbolagen lämnar ut en hel del rapporter under ett kalenderår. Dessa kan tyckas komplexa och tråkiga. De innehåller en hel del information men med små enkla knep kan man lära sig var man ska titta. Har man läst många årsredovisningar så hittar man enkelt de siffror man vill titta på, oavsett vilket bolag man undersöker.

Resultaträkningen är den del där företaget presenterar sitt resultat. Här kan man se en sammanställning av företagets intäkter och kostnader och på sista raden om det blev en vins eller förlust. Man ska som analytiker tänka på att ett företag kan styra sin vinst med enkla medel för att hålla förväntningar på rätt nivå samt ur skatteteknisk synvinkel. Genom att till exempel lägga in större investering på ena eller andra sidan av räkenskapsåret påverkas siffrorna på sista raden.

Balansräkningen är den del av årsredovisningen där man tittar på tillgångar och skulder. Här ser man balansen mellan tillgångar och skulder. Dessa ställs på varsin sida i balansräkningen. På samma sida som skulder sätter man upp eget kapital och båda sidorna är sedan lika stora. Detta på grund av att posten “eget kapital” är differensen mellan tillgångarna och skulderna.

Andra värden

Den fundamentala analysen tittar inte bara på hårda siffror. Man tittar även på vilka som är huvudägare i bolaget, vilka sitter i styrelsen. Vad har dom själva för engagemang i bolaget? Har VD:n egna aktier i bolaget? Att en VD går in köper mer aktier i det bolag hen jobbar i brukar vara ett tecken som får både den tekniska och fundamentala analytikerns uppmärksamhet. Det visar att personen tror på företaget personligen och är beredd att satsa sitt egna privata kapital i dess framtid. Detta är så klart ett starkt tecken på långsiktighet i ledningen. Och långsiktighet är ju just det som den fundamentala analytikern strävar efter.

Kända investerare som använder fundamental analys

Låt oss börja med världens mest kända investerare, alla kategorier – Warren Buffet. Han har gjort sig känd som en stor förespråkare för den fundamentala analysen. Han använder tolv olika områden i sin analys och ser mycket långsiktigt på sina investeringar. Den fundamentala analysens fader anses annars vara Benjamin Graham (1894-1976). Warren Buffet har i intervjuer sagt att han anammat Grahams strategier rakt av till 85%. Grahamns bok “The Intelligent Investor” är enligt Buffet “den bästa bok som någonsin skrivits”.

Kom igång

Det är enkelt att börja jämföra företag genom att gå till vilken aktielista som helst. Bolagens P/E-tal finns garanterat där och tittar du detaljerat på varje aktie så kommer du kunna se P/E-tal, P/S-tal, vinst per aktie och andra bra nyckeltal.


Fundamental analys – Grundläggande värdering av aktier

Nedanstående artikel är skriven av Günther Mårder och är ett bra tillvägagångssätt för en grundläggande värdering av en aktie. Den finns på Nordnetbloggen sedan 20 feb-14.

”Steg 1

Till att börja med så håller jag mig ofta till svenska bolag då jag känner den svenska marknaden bäst. Jag får ofta indirekt den internationella exponering jag vill ha genom vissa bolags internationella verksamhet och garderar mig därmed delvis mot en av farorna med utländska investeringar, valutaeffekterna. Enkelt förklarat så beror detta på att om jag investerar direkt i ett utländskt bolag så står jag och faller med den valutans utveckling, medan om jag investerar i svenska bolag med internationell verksamhet får jag ofta en helt annan riskspridning då bolagen sällan endast opererar på en internationell marknad.

Steg 2

Med hjälp av en databas så börjar jag nu med en sorts screening av vissa nyckeltal för bolagen i Sverige.

Steg 3

Därefter undersöker jag vilka bolag som har haft en positiv vinstutveckling från finanskrisen fram till idag. För en extra kvalitetsstämpel så tittar jag även på de bolag som kan uppvisa vinsttillväxt under den perioden.

Steg 4

Till detta så undersöker jag även andra nyckeltal och parametrar såsom om utdelning och om den vuxit under vald period. Att se till utdelning medför dock att du förlorar de bolag som återinvesterar all sin vinst. Ser gärna även att bolaget värderas till en låg kurs i förhållande till det egna kapitalet, den s. k substansrabatten.

Steg 5

Ägare, styrelse och ledning spelar även en viktig roll i min screening där tidigare lyckade karriärer och affärer ger trygghet i placeringen.

Steg 6

Jag betalar sällan mer än 15-20 gånger årsvinsten för ett bolag. Högre p/e-tal än så och vi ser högt ställda förväntningar som ofta är svåra att infria. Dock så innebär det också att jag ofta missar de fantastiska tillväxtcasen.

Steg 7

Efter denna urvalsprocess så har jag nu lyckats screena ner bolagen till en hanterbar summa. Här kan jag nu fortsätta att skräddarsy och undersöka vissa parametrar.

Steg 8

Nu börjar jag titta på hur snabbt de kan växa. Här ger bolagets historik en god indikation på framtida intjäningsförmåga. Det är även viktigt att se hur de växer, organiskt eller genom förvärv, genom befintliga kunder eller nya. Det ger indikationer på hur marknaden utvecklas och hur konkurrenskraftigt bolaget är.

Steg 9

Det är även viktigt att veta vad lönsamheten för branschen i snitt ligger på och hur mitt bolag står sig i den konkurrensen. Beroende på resultat här så kommer det förmodligen att finnas vissa oklarheter till varför bolaget utmärker sig inom vissa områden, både positivt och negativt. Det är då viktigt att försöka ta reda på vad detta beror på och om det finns utrymme för förbättringar.

Steg 10

Slutligen så måste jag bestämma mig för vilken tidshorisont jag investerar på. Därefter kan jag, baserat på vilken tillväxt jag förväntar mig att bolaget ska ha och till vilka marginaler, bygga en försäljningsprognos. Det ger mig ett estimat på den förväntade vinsttillväxten med vilken jag sedan kan basera en målkurs på. Det gör jag genom att multiplicera förväntad vinst per aktie (VPA) vid år x med det historiskt genomsnittliga p/e-talet.” Här finns artikeln i sin helhet.

Vad är Fundamental Analys?

Fundamental analys (FA) kallas aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera försöker att prognostisera dess framtida utveckling. Att genomföra en fundamental analys innebär i princip att en företagsvärdering i någon form genomförs, eventuellt en mycket förenklad sådan med enkla nyckeltal. Detta skiljer fundamental analys från teknisk analys där man försöker att förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och gruppbeteenden hos investerarna.

Fundamental analys speglar inte aktiemarknadens förväntningar på aktiekurserna utan utgår från bolagets bedömda ekonomiska prestation. Den fundamentala analysen inleds med strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. FA visar sig först efter något halvår eller senare i kurserna, därav handlas inte aktier med grund i FA på kort sikt. Fundamental analys brukar därför anses ge en bättre vägledning på längre placeringshorisonter. Ovan info kommer ursprungligen från Wikipedia.

En video om att fundamental analys och att lära sig det (Unga aktiesparare)

En grundkurs i Fundamental analys (Nordnet)

Jämför Courtage och avgifter för aktiehandel hos olika aktiemäklare

Att först jämföra courtage och avgifter hos olika aktiemäklare kan göra att du lyckas bättre med din aktiehandel. Här kan du jämför gratis bland Sverige aktiemäklare.

Fundamental analys – Nyckeltal

Det finns många nyckeltal man kan använda om man vill göra en fundamental analys.

Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut.

Här är ett axplock av några som är viktiga.

P/E tal – Vad är det?
P/B tal – Vad är det?
P/S tal – Vad är det?
CAGR
Räntabilitet
EBITDA
Du pont-modellen
EBIT
Kassalikviditet
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Rörelseresultat

Vad heter fundamental analys på engelska

På engelska heter det ”Fundamental analysis”

Relaterade länkar och mer läsning.

Olika strategier har genom åren använts av investerare för att analysera värdet av företag och aktier. Value investing är en av dessa metoder. Analysmetoden utgår ifrån ett företags fundamentala värden vid aktieanalys. Flera professionella investerare har visat att metoden kan skapa högre avkastning än marknadsgenomsnittet trots att finansiella teorier påstår att det inte är möjligt. Syftet med uppsatsen är att belysa huruvida investeringsmetoden value investing med framgång kan appliceras på den svenska marknaden. Målet med det är att ge stöd för investerare att göra goda val med sina investeringar avseende val av svenska aktiefonder. Finansiella teorier undersöks för att notera om teorierna kan ge svar på aktiemarknadens rörelser.

Undersökningen utgår från teorier som finns inom området value investing samt finansiella teorier, som har stor tyngd i forskarvärlden. En kvalitativ studie på de tre nordiska fondbolagen, Spiltan Fonder, Didner & Gerge Fonder samt Odin Fonder genomförs. Hänsyn tas till begreppet risk ur ett teoretiskt perspektiv för att sedan kopplas samman med analysmetodens och fondernas risktagande. Det skapar en översikt över hur hög den riskjusterade avkastningen är inom value investing och även hur hög den har varit för fonderna. En kvantitativ undersökning görs över fondernas resultat och risktagande.

Efter att ha analyserat fonderna framkommer det att alla fonder har en placeringsstrategi som påminner om analysmetoden value investing. Det beror huvudsakligen på att de är inriktade på att analysera företag utifrån olika fundamentala riktvärden vilket är grundpelaren inom value investing. Räknat från fondernas start har samtliga fonder presterat en överavkastning kontra marknadsindexet för Stockholmsbörsen. Det medför att Spiltans, Didner & Gerges samt Odins fonder skulle kunna rekommenderas som bättre val än de fonder som endast följer ett index för Stockholmsbörsen. Frågetecken ställs kring hur högt risktagandet har varit i fonderna under mätperioden då resultaten för fondernas risknivå skiljer sig åt över tid samt mellan fonderna. En hel del talar för att den riskjusterade avkastningen har varit högre än marknadsgenomsnittet men ytterligare forskning inom området krävs för att bekräfta den hypotesen.

Fundamental analys (FA) kallas aktieanalys som utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning, kassaflöde med mera försöker att prognosticera dess framtida utveckling. Att genomföra en fundamental analys innebär i princip att en företagsvärdering i någon form genomförs, eventuellt en mycket förenklad sådan med enkla nyckeltal. Detta skiljer fundamental analys från teknisk analys där man försöker att förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och gruppbeteenden hos investerarna.

Fundamental analys speglar inte aktiemarknadens förväntningar på aktiekurserna utan utgår från bolagets bedömda ekonomiska prestation. Fundamental analys inleds med strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. FA visar sig först efter något halvår eller senare i kurserna, därav handlas inte aktier med grund i FA på kort sikt. Fundamental analys brukar därför anses ge en bättre vägledning på längre placeringshorisonter.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.