April 4

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Nyckeltal används för att bedöma och värdera företag. De är bland annat användbara för att analysera och välja aktier att investera i. Det är ofta lättare att utvärdera verksamheten och jämföra den med andra bolag genom att titta på nyckeltalen jämfört med att titta på resultaträkningen.

Visste du att… längst ner i artikeln hittar du en lista med alla nyckeltal.

Vad är nyckeltal?

Det finns mängder med nyckeltal. Gemensamt för dem alla är att de kan användas för att följa utvecklingen i ett företag.  Det är lätt att jämföra ett års utveckling med tidigare års resultat, eller hur ett visst kvartal har gått jämfört med tidigare kvartal eller samma kvartal för ett år sedan. Tack vare nyckeltalen är det enkelt att snabbt få en överblick över verksamheten.

Denna information kan användas i beslutsfattandet i ett företag eller ge investerare inblickar i vilka aktier som det är värt att investera i. Nyckeltalen möjliggör även kvantitativa aktiestrategier. Med hjälp av en aktiescreener går det snabbt att ta fram nyckeltal för börsens bolag och filtrera fram de bolag som matchar önskade kriterier.

Typer av nyckeltal

De flesta nyckeltal är ekonomiska. Det är dessa nyckeltal som används för aktier. De kan exempelvis delas in i följande kategorier:

Det finns även icke-ekonomiska nyckeltal. Här finns bland annat:

 • Kundnöjdhet
 • Tidsåtgång per produkt
 • Maskinernas nyttjande grad
 • Nyckeltal i hälsobokslut

Bäst nyckeltal för aktier

För att lyckas med investeringar i aktier är det viktigt att behärska nyckeltal. Det är dock inte nödvändigt att kunna alla nyckeltal.
Många investerare hittar några få favoriter bland nyckeltalen och använder dem i de flesta investeringsbeslut. Andra väljer att använda sig av ett stort antal nyckeltal.
En investerare som gör en fundamental analys tittar ofta även på företagets balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys.
Även om vi väljer att inte göra en djupdykning i företagens redovisning kan nyckeltalen ge oss den information vi behöver för att hitta de bästa aktierna.
Låt oss titta på några av de bästa nyckeltalen för aktier:

Värdering

Nyckeltal för värdering av aktier ger dig en uppfattning om hur marknaden värderar vinsten, försäljningen, tillväxten och så vidare. Stigande aktiekurser leder till högre värderingar.

 • P/E-tal: Aktiekursen/vinsten. Används för att visa hur marknaden värderar företagets vinster.
 • P/S-tal: Aktiekursen/omsättningen. Visar hur marknaden värderar omsättningen. Till skillnad från P/E kan P/S användas även för företag som gör förlust.
 • P/B-tal: Aktiekursen/eget kapital. Varierar beroende på hur kapitalintensivt ett företag är.
 • PEG-tal: P/E delat med vinsttillväxten. Visar hur tillväxten i ett företag värderas. Används ofta hellre än P/E för tillväxtaktier.
 • EV/EBITDA: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Kan användas istället för P/E-talet.
 • EV/EBIT: Börsvärde plus nettoskuldsättning dividerat med resultat före räntekostnader och skatter.

Lönsamhet

Syftet med företag är att generera vinst. Genom att titta på nyckeltal för lönsamhet kan du bedöma hur lönsam en verksamhet är jämfört med konkurrenterna och hur lönsamheten utvecklats över tid.

 • Vinstmarginal: Vinstmarginalen är den del av omsättningen som blir kvar efter verksamhetskostnader, skatt och finansiella kostnader dragits av.
 • Bruttomarginal: Visar vilken andel av omsättningen som är kvar efter att direkta kostnader som varu- och materialinköp betalats.
 • Rörelsemarginal: Andel av omsättningen som är kvar efter verksamhetskostnaderna, men innan finansiella kostnader och skatt dragits av.
 • ROC: Return On Capital. Lönsamhet på investerat kapital i ett företag (ROC = EBIT/investerat kapital).
 • ROIC: Return On Invested Capital. Avkastning på de investerade kapitalet. Visar företagets förmåga att generera avkastning i förhållande till vad som investerats i företaget. (ROIC = vinst/investerat kapital).
 • ROE: Return on Equity – avkastning på eget kapital. Visar hur lönsamt ett företag är i förhållande på aktieägarnas satsade kapital.
 • ROA: Return on Assets – avkastning på totalt kapital. Detta nyckeltal tar även hänsyn till skuldsättningen när det mäter lönsamheten.
 • EBITDA-marginal: EBITDA = Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and amortization, d.v.s. Resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Detta nyckeltal visar EBIDTA i förhållande till omsättningen.
 • FCF-marginal: Fritt kassaflödemarginal. Det fria kassaflödet i förhållande till omsättningen.

Utdelning

Utdelningsinvesteringar är en av de mest populära aktiestrategierna. Utdelningarna är den del av vinsten som företag väljer att dela ut till aktieägarna. Samtidigt vill man att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara, vilket också går att utläsa ur nyckeltalen.

 • Utdelning/aktie: Utdelning i kronor per aktie.
 • Direktavkastning: Utdelningen i förhållande till det aktuella aktiepriset.
 • Utdelningsandel: Hur stor andel av vinsten som delas ut till aktieägarna.
 • YOC: Yield On cost. Visar hur stor utdelningen är i förhållande till ditt inköpspris för aktien (GAV). Detta nyckeltal måste du med andra ord räkna ut själv.

Finansiell ställning

För att kunna bedöma om verksamheten är långsiktigt hållbar är det viktigt att titta på ett företags finansiella ställning. Skulder används för att expandera verksamheten och för att utnyttja kapitalet på ett effektivt sätt. Allt för stora skulder innebär emellertid en högre risk.

 • Soliditet: Andel av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.
 • Nettoskuld: Företagets skulder i förhållande till tillgångarna.
 • Skuldsättningsgrad: Företagets skulder i förhållande till det egna kapitalet.
 • Balanslikviditet: Omsättningstillgångar delat med de kortfristiga skulderna. Nyckeltalet balanslikviditet visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga.
 • Kassalikviditet: Ett annat mått på företaget och dess kortsiktiga betalningsförmåga. Motsvarar bolagets omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten i förhållande till kortfristiga skulder. Den visar hur snabbt företaget kan betala sina kortfristiga skulder.
 • Omsättningshastighet: Omsättningen i förhållande till de totala tillgångarna. Visar hur effektivt ett företag använder sina tillgångar.

Nyckeltal används för att snabbt se hur ett företag mår och hur det utvecklas över tid. Med hjälp av nyckeltal är det även lätt att jämföra företaget med andra bolag, gärna inom samma sektor. Det finns ekonomiska nyckeltal för värdering, utdelningar, finansiell ställning och lönsamhet. Dessutom finns det andra nyckeltal för exempelvis kundnöjdhet, maskinernas nyttjandegrad och personalens hälsa. Eget kapital är också en del i varje företags balansräkning. Det egna kapitalet är den del av företagets kapital som är företagets egen.
Vanliga nyckeltal som investerare använder sig av för att analysera företaget de vill titta på är P/E-talet, P/S-talet, soliditet, skuldsättningsgrad och vinstmarginal. Direktavkastning, utdelningsandel och utdelningar är vanliga nyckeltal som utdelningsinvesterare använder sig av.

Summering

Nyckeltal är en viktig del av analysen av ett företag eller ett investeringsbolag. Nyckeltal analyserar finansiella faktorer som företagets lönsamhet, aktivitet, likviditet, skuldsättning och tillväxt. Genom att undersöka dessa nyckeltal kan man få en bild av hur företaget har presterat och hur det kommer att prestera i framtiden. Det är viktigt att välja ut de viktigaste nyckeltalen för att få en helhetsbild av företaget. De vanligaste nyckeltalen inkluderar Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), Return On Capital Employed (ROCE), Price-Earnings Ratio (P/E), Debt-to-Equity Ratio (D/E), Net Profit Margin (NPM) och Earnings Per Share (EPS).

Genom att beräkna dessa nyckeltal kan man få en bättre förståelse för hur företaget presterar och hur det kommer att prestera i framtiden. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra viktiga nyckeltal som företagets marknadsandel, försäljnings och omsättningstillväxt, företagets kostnadsstruktur och företagets konkurrenskraft. Genom att analysera dessa nyckeltal kan man få en bättre bild av företagets styrkor och svagheter och vilka möjligheter som finns för företaget.

Att analysera nyckeltal är ett kraftfullt verktyg för att förstå företagets prestanda och att fatta rätt beslut för att ta företaget till nästa nivå. Det är viktigt att ta hänsyn till alla viktiga nyckeltal och att välja de som är mest relevanta för företaget och dess strategi. Det är också viktigt att komma ihåg att nyckeltal är ett mått på prestanda och inte nödvändigtvis ett mått på framgång. För att få en korrekt bild av företagets prestanda är det viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som konkurrenter, ekonomiska faktorer, marknadsföring och teknologi. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man fatta beslut som är i linje med företagets strategi och mål.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad betyder EBIT? – Så räknar du ut EBITen

Vad betyder EBIT? – Så räknar du ut EBITen

Vad menas med räntabiliteten och vad är bra räntabilitet?

Vad menas med räntabiliteten och vad är bra räntabilitet?