April 4

Vad innebär resultaträkning? – Allt du behöver veta om resultaträkningar

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett företags resultaträkning visar dess intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Intäkter minus kostnader är lika med resultatet. Resultaträkningen ingår tillsammans med balansräkningen i bokslutet. Enligt redovisningslagen ska dessa finnas med i årsredovisningen.

Så fungerar resultaträkningen

Företagets resultaträkning innehåller en sammanställning av alla intäkter och kostnader i verksamheten under en given period. Ofta är det ett år. Alla intäkter adderas och därefter drar man bort kostnaderna. Om resultatet är positivt innebär det att företaget har gått med vinst. Är det negativt har företaget gjort en förlust.

Detta ingår i en resultaträkning

Det finns ingen standardmall för hur resultaträkningen ska utformas. Hur den ser ut kan variera från företag till företag. Däremot ska den följa en viss uppställningsform för att en utomstående ska kunna bedöma den. Uppställningsformen avgör hur posterna i resultaträkningen presenteras. Till uppställningsformen hör att företaget ska jämföra årets resultat med föregående års resultat i resultaträkningen.
Vanliga poster i resultaträkningen:
Nettoomsättning: Företagets försäljning.
Kostnader: T.ex. löner och inköpskostnader.
= Bruttoresultat
– Försäljningskostnader
– Forskning och utveckling
– Administrationskostnader: t.ex. avskrivningar
= Rörelseresultat: Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader.
+/- Finansiella intäkter och kostnader
= Resultat efter finansiella poster: De finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna.
+/- Extraordinära intäkter och kostnader: Dessa intäkter och kostnader ska inte ha något klart samband med verksamheten och ska inte förväntas upprepas.
= Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
– Bokslutspositioner
= Resultat före skatt
– Skatt
= Årets resultat

Två slags resultaträkningar

Enligt årsredovisningslagen kan resultaträkningen sammanställas på två sätt. Skillnaden ligger i hur de hanterar rörelseresultatet:

  • Kostnadsslagsindelad resultaträkning: Kostnaderna i verksamheten delas upp efter kostnadsslag. Kostnadsslag motsvarar direkta kostnader inom samma utgiftsområde som till exempel försäkringar, material och löner.
  • Funktionsindelad resultaträkning: Resultatet delas upp i tre huvudfunktioner – tillverkning, administration och försäljning.

Så kan du tolka resultaträkningen

För att lättare kunna tolka resultaträkningen kan du använda dig av nyckeltal. De används för att:

  • Jämföra årets resultaträkning med föregående resultaträkningar.
  • Jämföra bolaget med andra bolag inom samma sektor.

Vanliga nyckeltal som kan tas med hjälp av uppgifter från resultaträkningen är EBIT, EBITDA, P/E, P/S och soliditet.
För att förstå hur ett företags finanser ser ut räcker det inte med att titta på en enda resultaträkning. Vissa år kan nämligen resultatet bli ovanligt bra eller dåligt. Därför bör du studera hur företaget utvecklats över tid.

Sammanfattning

Resultaträkningen visar ett företags intäkter och kostnader under en given period, vanligtvis ett räkenskapsår. Intäkterna minus kostnaderna motsvarar resultatet. Resultaträkningen används tillsammans med balansräkningen för att skapa bokslutet. Med hjälp av ett företags resultaträkning kan du få fram diverse nyckeltal som du kan använda för att analysera hur bolaget utvecklats över tid och i förhållande till konkurrenterna.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad betyder EBIT? – Så räknar du ut EBITen

Vad betyder EBIT? – Så räknar du ut EBITen

Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)

Vad är ett PEG Tal? (Räkna ut nyckeltalet – Med Enkla Exempel)