April 4

Är kvinnor bättre på att handla med aktier än män? (Är de bättre traders?)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kvinnor utgör bara omkring 10 till 15 procent av alla som kan gå under beteckningen trader. Men siffran stiger och undersökningar som ser närmare på de olika egenskaper som skiljer de två könen åt, hävdar att kvinnor kanske faktiskt är bättre på att göra aktieaffärer än män.

Vi tittar närmare på några av de drag som formar en framgångsrik person som gör aktieaffärer. För varje egenskap försöker vi bestämma huruvida ett särskilt kön har en naturlig fallenhet för att handla med aktier och om könet i fråga bättre på att göra affärer på grund av den beskrivna egenskapen.

 Generellt sätt har inte ditt kön någon påverkan på din framgång som trader, och kvinnor är generellt sett inte duktigare på att göra affärer än män. Men båda könen har olika fallenhet och har olika områden där de utmärker sig. För att vara riktigt bra på att göra affärer behöver du fokusera på dina svagare sidor och förbättra dig såväl tekniskt som psykologiskt, oavsett kön. 

Är kvinnor bättre?
Är kvinnor bättre?

Låt oss nu se närmare på några av de områden där respektive män och kvinnor tenderar att utmärka sig. Dessa är naturligtvis bara generella tendenser, och av dem är det många som inte faller under dessa allmänna beskrivningar av egenskaper.

En framgångsrik traders egenskaper

Oavsett om du är man eller kvinna är sättet att göra framgångsrika affärer detsamma.  En person som är bra på att göra aktieaffärer behöver inte bara ha all nödvändig kunskap och teknisk förmåga utan behöver också kunna hålla sina känslor i schack och sina nerver under kontroll.

Det är här vi börjar se viktiga skillnader mellan män och kvinnor. Medan kvinnor bara utgör en mindre procentandel av alla som gör affärer med aktier, visar studier som syftar till att analysera skillnaden mellan de två könen, hur kvinnor kan ha en nedärvd fördel när de bedriver handel med värdepapper.

När kvinnor är mer framgångsrika än män

Låt oss titta närmare på när kvinnor har fördelar – innan vi dyker ned i var de kan vara svagare. Kom ihåg att följande data är baserade på undersökningar och stora urval. Alla slutsatser som vi dra här är baserade på ett genomsnitt.

I verkligheten är varje trader unik och har troligen en varierande blandning av goda och dåliga vanor vilka påverkar hur framgångsrik han/hon är som trader. Du kan emellertid använda denna inledning som en start för din egen självanalys. Fundera på om du är verkligt svag i något av de områden som nämns och börja se till att stärka det. Det bästa med att vara trader är att du kan kompensera för de flesta av dina brister genom att pröva igen och genom hårt arbete.

Kvinnor följer systemet

Låt oss börja med den kanske mest betydelsefulla skillnaden mellan män och kvinnor. Som vi har slagit fast många gånger på Samuelssons Rapport är det mycket viktigt för en trader att följa en tradingstrategi. Bara erfarna traders som helt och fullt förstår och behärskar det komplexa i sin tradingstrategi vet när de kan bryta mot reglerna. För de flesta traders är det bäst att hålla sig inom systemets gränser.

Det är helt klart att kvinnor oftare har en tendens att mer noggrant följa de regler, som satts upp för dem, (av dem själva eller av någon annan) än vad män har.  I en undersökning som genomförts av Alexander Mann Solutions, var män två gånger mer benägna att bryta reglerna. Kvinnor följer ofta sin tradingstrategi, och sett ur ett längre perspektiv betyder detta att kvinnor mer troligt utvecklar och finjusterar en strategi för att handla med värdepapper, som fungerar för just dem.

Bara genom att konsekvent hålla fast vid ett system kan du förstå dess styrkor och brister. När du förstår systemet kan du långsamt börja att sålla bort vad som inte fungerar till dess att ditt system är genomgående lönsamt.

 Kvinnor är mer obenägna att ta risker

Det har visat sig att det bästa sättet att tjäna pengar på aktier är att vara risk obenägen.  Medan du missar några kortsiktiga vinster (eller förluster) slår i det långa loppet ett säkert angreppssätt ut vårdslösa riskfyllda metoder att handla med aktier. Det har visats i många studier att kvinnor har en säkrare approach till att handla med värdepapper än män.
En undersökning som genomförts av Blackrow visade att 72 procent av kvinnorna var starkt emot att investera i mer riskfyllda papper. Å andra sidan visade samma undersökning att det bara var 59 procent av männen som visade samma motstånd mot riskfyllda investeringar.
Kvinnor tenderar också att enligt Alexander Mann, göra färre aktieaffärer än män. I den tidigare nämnda undersökningen av Alexander Mann, genomförde 69 procent av kvinnorna affärer – medan samma siffra för män var 94 procent. Fler affärer kan inte bara leda till fler misstag – utan också till högre courtagekostnader. Ofta är det bäst att vänta på nya möjligheter och kvinnor tycks vara bättre på det än män.
Det finns emellertid nackdelar med att vara riskskygg. En av dem är att du ofta missar möjligheter att tjäna stora pengar. Till exempel skulle bara en investerare som är riskvillig ta sig an Bank of England som Georg Soros gjorde. Men – naturligtvis kan ett högt risktagande också skapa stora förluster. Därför är det bäst att verkligen balansera högriskplaceringar med säkra placeringar.

Kvinnor är bättre på inlärning

Det finns en mängd studier som visar att kvinnor är bättre på att lära sig än män. När det kommer till aktieaffärer försöker du hela tiden utvecklas och lära dig nytt. I själva verket råder vi traders att aldrig sluta att utbilda sig eftersom det hela tiden finns områden som du kan förbättra dig inom.
Av alla undersökningar som har genomförts tycks det som om kvinnor är mer psykologiskt anpassade till traditionella inlärningsmetoder medan män tycks svara bättre på praktisk tillämpning av information.
Över tid kan denna fördel som kvinnor har jämnas ut när manliga traders kommer ikapp kvinnorna via den praktiska tillämpningen av sin kunskap. Emellertid kan kvinnliga nybörjare ofta överträffa manliga traders, (som visas i Alexander Manns undersökning) och det kan bero på att de är bättre på inlärning när de studerar.

kvinnor män finansindustri

Områden där män överträffar kvinnor i aktiehandel

Som du säkert förväntar dig att höra finns det vissa områden inom aktiehandel där det är mer fördelaktigt att vara man än kvinna. Låt oss granska dem närmare.

Män tenderar att arbeta mer

Fastän detta är en av de saker som kan vara både en fördel och nackdel, visar data att män ofta arbetar längre dagar på kontoret (inte innefattande att arbeta hemma) än kvinnor. Detta är oberoende av tjänstesektor och detta tycks påverka aktiehandeln också. Som vi slog fast ovan är det ofta bättre att göra färre aktieaffärer än flera. Det tycks vara så att de som använder sin tid effektivt – d v s inte tillbringar hela dagarna att göra aktieaffärer – är mer effektiva. De kan dela in tiden mellan att studera, analysera marknader och i efterhand testa sina system.

Därmed är det möjligt att på lång sikt eventuellt övertrumfa sina kvinnliga kolleger eftersom den extra tiden de spenderar i arbetet tenderar att betala sig. Emellertid är det viktigt att den som spenderar många timmar på sitt hantverk använder sin tid produktivt och inte enbart använder den på aktiehandel.

Män har kontroll över sina nerver

Medan kvinnor vanligtvis är bättre traders under press, är det oftast mäns irrationalitet som ger dem fördelar. Mäns mer riskbenägna natur tillsammans med en högre självkänsla får dem ofta att tro att den handel de genomfört inte kan vara fel. Detta, i sin tur, får dem att hålla fast vid sin position längre än kvinnor skulle ha gjort. Medan det övervägda angreppssättet ofta är det bästa – kan det förhastade tillvägagångssättet leda till bättre resultat, om du vet vad du gör. Av detta skälet är det möjligt att män skulle kunna överträffa kvinnor när marknaden blir extremt turbulent och många möjligheter dyker upp.

Ett bra exempel på ovanstående är den berömde kontroversielle investeraren Carl Icahn. Hans investeringsbeslut baserar sig på kalkylerad risk och att gå emot mängden. Män är i allmänhet mer öppna för att ta risker och så länge de kan lära sig att ta övervägda risker kan de få bättre avkastning.

 Män är mer motiverade av att tjäna pengar

Ekonomiska belöningar är mer lockande för män. Det är mycket tydligt att de två könen uppträder olika i relation till pengar. Det borde inte vara en överraskning att båda könen i allmänhet längtar efter olika belöningar. Eftersom det huvudsakliga syftet med aktiehandel är att tjäna pengar kommer handeln med värdepapper naturligtvis att attrahera mer män än kvinnor.
Kombinerar man detta med mäns tendens att arbeta mera är det lätt att se hur manliga traders kanske är mer motiverade än sina kvinnliga motsvarigheter.

Sammanfattning

Som vi slog fast i början av artikeln så har ditt kön ingen påverkan på hur framgångsrik  du är som trader i det långa loppet. Faktum är att alla de egenskaper som ditt kön  inte vanligtvis ger uttryck för kan du tillägna dig. En traders tankar ska vara fokuserade på framtiden, och därför behöver du också förbereda dig psykiskt om du vill bli en framgångsrik trader.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?