April 4

Marknadsanalys – En guide till en vinnande analys

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

För att lyckas med marknadsanalysen för offentliga upphandlingar kan det vara avgörande att identifiera rätt affärsmöjligheter och fördelar gentemot konkurrenterna. Genom att följa vår guide får du nycklar till att förstå och lyckas med offentliga upphandlingar, så att du kan utnyttja de möjligheter som erbjuds.

Genom att genomföra en marknadsanalys för offentliga upphandlingar kan ditt företag få en ökad förståelse för marknaden och dess behov. Detta leder till ett mer metodiskt och strategiskt arbetssätt för försäljning. Företag som förstår den offentliga marknaden och dess behov har större chans att vinna upphandlingar. En noggrann analys ger organisationen fördelen att ligga steget före konkurrenterna och leder till bättre resultat.

Ta del av de olika upphandlingarna och identifiera informationen som finns om nuvarande leverantörer, priser, kravställning och köpare. Det hjälper dig att skapa ett anbud som är anpassat efter det som efterfrågas och därmed öka chansen att vinna affären.

Att förstå marknaden är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa framgång för ditt företag. Genom att förstå din målgrupp, dina konkurrenter och de trender som råder på marknaden kan du anpassa ditt erbjudande och dina marknadsföringsstrategier för att säkerställa att du når dina affärsmål.

Men vad är egentligen en marknadsanalys och vad bör du ta hänsyn till när du gör en sådan? I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om marknadsanalys och ger dig verktygen du behöver för att göra en framgångsrik analys.

Vad är marknadsanalys?

Marknadsanalys är en systematisk undersökning av en marknad, dess segment, företagskonkurrenter, konsumentbeteende och faktorer som påverkar marknaden. Genom att samla in och analysera information om dessa områden kan du få en bättre förståelse för din målgrupp och de trender som råder på marknaden.

En marknadsanalys hjälper dig också att identifiera möjligheter och hot på marknaden, samt att avgöra om det finns en efterfrågan på ditt erbjudande. Genom att ta hänsyn till resultaten från din marknadsanalys kan du anpassa ditt erbjudande och dina marknadsföringsstrategier för att säkerställa att du når dina affärsmål.

6 tips för en vinnande marknadsanalys

1)  Hur ser din marknad ut?

För att kartlägga den befintliga och nya marknaden eller regionen är det viktigt att överblicka de olika kommuner, landsting och statliga myndigheter som upphandlar varor/tjänster som företaget säljer. Det är också nödvändigt att undersöka vilka krav som ställs, hur konkurrensen ser ut, vilka priser som offereras och vilka företag som har avtalen idag samt när avtalen löper ut. Genom att analysera marknaden och bedöma potential och risker utifrån fakta kan företaget fatta välgrundade strategiska affärsbeslut.

2)  Konkurrensanalys

För att identifiera dina konkurrenters viktigaste kunder och kontrakt kan du ta reda på vilka upphandlingar de deltagit i samt vilka kontrakt de tilldelats. Genom att begränsa analysen till exempelvis länsnivå kan du få en bild av hur konkurrenssituationen varierar mellan olika regioner. I många upphandlingar lämnas inte mer än ett fåtal anbud, vilket ger en stor potential att vinna nya affärer. Med god förberedelse kan du öka dina chanser att vinna upphandlingar.

3) Affärsmöjligheter

Genom att identifiera upphandlade avtal som snart löper ut, kan företag dra nytta av ett proaktivt beteende och utnyttja de möjligheter som uppstår. Genom att analysera de krav som ställdes i den föregående upphandlingen och eventuellt tillföra nya krav, samt att föreslå att upphandlingen delas upp i flera delkontrakt för att få bäst resultat, kan företag utnyttja sin spetskompetens inom det område de erbjuder för att hjälpa upphandlaren att köpa rätt. Med ett bättre pris eller bättre vara/tjänst än den nuvarande leverantören, kan företaget dra nytta av detta och presentera fördelarna med sitt erbjudande inför den kommande upphandlingen.

4)  Försäljning och anbud

Aktiv försäljning till offentlig sektor är ofta tidskrävande, men kan planeras långt i förväg. Genom att analysera avtalen som kommer att upphandlas på nytt och prioritera dem, kan företaget förbereda och planera sitt proaktiva försäljningsarbete. För att få en bättre bild av volymen upphandlingar över året, är det bra att använda ett verktyg som hjälper företaget att resursplanera och ta fram aktivitetsplaner för både försäljnings- och anbudsarbete. Mercell Opic Analys är ett föredraget verktyg som kan hjälpa företag att effektivisera sitt försäljningsarbete.

5) Överprövning – Risk

För att minimera risken för överprövning bör man först identifiera alla upphandlingar som har överprövts inom branschen, för att sedan ta del av domarna och lära sig av erfarenheterna. Genom att följa upphandlande myndigheters upphandlingar och analysera hur ofta de överprövas eller avbryts, kan man värdera risken för förseningar och därmed planera för olika scenarier. Denna information kan därefter användas i dialogen med den upphandlande enheten/myndigheten, för att minska risken för ny överprövning.

6) Kontrakt och avtal

För att säkerställa att ditt företag får ut det bästa avtalet, är det viktigt att ha en bra kontraktsstrategi. Genom att överväga de olika delarna i ett kontrakt, som avtalsvillkor, betalningsvillkor, avtalslängd, uppsägning, kravställningar och försäkringar är det viktigt att se till att alla intressenter är skyddade. Det är därför viktigt att ha en bra strategi som är anpassad efter din organisation och marknad för att säkerställa att du får det bästa avtalet.

Gör offentlighetsprincipen marknadsanalysen enklare?

Om du inte tar hänsyn till tidigare historisk information om marknaden, så som upphandlingsdokumentation och tilldelningsinformation, riskerar du att missa ut på värdefull information. Med hjälp av analys kan du få information om vilka företag som deltagit i upphandlingar, vilka som vann och hur anbuden utvärderades. Analysen ger en bättre förståelse för den förväntade konkurrensen i anbudsprocessen och skapar därför god insikt i vilka affärsmöjligheter som ska prioriteras, för att strategiskt kunna vinna affären.

Varför är marknadsanalys viktigt?

Marknadsanalys är viktigt för att säkerställa att ditt företag har den information som krävs för att fatta informerade beslut. Genom att förstå din målgrupp och de trender som råder på marknaden kan du anpassa ditt erbjudande och dina marknadsföringsstrategier för att nå dina målgrupper på bästa sätt.

Marknadsanalys hjälper också till att minimera risken för misslyckade lanseringar och hjälper till att säkerställa att ditt företag har en god förståelse för marknaden innan man går in på den. Det hjälper också till att säkerställa att ditt företag är konkurrenskraftigt och förblir konkurrenskraftigt.

Marknadsanalys och aktier

Marknadsanalys är en process där man granskar och förstår den aktuella ekonomiska situationen för en viss marknad, vilket inkluderar företag, branscher och aktier. Genom en noggrann marknadsanalys kan man ta välgrundade beslut om vilka aktier man ska investera i, baserat på faktorer som företagets finansiella ställning, branschtrender och allmän ekonomisk utveckling. En viktig del av marknadsanalysen är också att hålla sig uppdaterad om nyheter och händelser som kan påverka den aktuella marknaden och dess aktier. Genom att förstå marknaden och företagen som ingår i den kan man minimera riskerna och maximera potentialen för långsiktiga investeringar.

Slutsats

Genom att göra en marknadsanalys kan ditt företag få en djupare förståelse för den offentliga marknaden och vad som efterfrågas. En väl genomförd analys kan också ge företaget fördelen att ligga steget före konkurrenterna och öka möjligheterna att vinna offentliga upphandlingar.

Offentlighetsprincipen gör det möjligt för företag att få tillgång till viktig information om nuvarande leverantörer, nuvarande priser, köpare och tidigare kravställningar. Genom att analysera denna information, kan företaget bättre förstå den förväntade konkurrensen och välja de affärsmöjligheter som bäst passar deras fördelar.

Följ våra fem bästa tips för att göra en framgångsrik marknadsanalys:

  1. Kartlägg din marknad
  2. Analysera konkurrensen
  3. Utvärdera leverantörskapacitet
  4. Identifiera affärsmöjligheter
  5. Fatta välgrundade beslut

Genom att följa dessa tips, kan ditt företag få en komplett bild av den offentliga marknaden och ta mer välinformerade beslut om sin försäljning till offentlig sektor. Så börja din marknadsanalys idag och bli en vinnare i den offentliga sektorn!

För att lyckas med marknadsanalysen för offentliga upphandlingar är det också viktigt att ta hänsyn till kundens behov och att ta fram ett anpassat erbjudande. Genom att ha en tydlig strategi för försäljning, anbud och kontrakt kan du öka chansen för att få ett bättre avtal och förbättra dina förhandlingspositioner.

För att förbättra din marknadsanalys är det även viktigt att övervaka upphandlingarna och följa nya trender noggrant. Detta ger dig en bättre förståelse för upphandlande myndigheters beteenden och hjälper dig att planera för olika scenarier.

Som ett sista tips är det viktigt att du har en kontinuerlig dialog med den upphandlande myndigheten för att säkerställa att du är fullt medveten om alla nya regler och förändringar. Genom att hålla dig uppdaterad kan du förhindra överprövningar och säkerställa att du får ut det bästa avtalet.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Erik Penser – vem är denna finansman? – samlaren Erik Penser

Erik Penser – vem är denna finansman? – samlaren Erik Penser

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?

László Szombatfalvy – Hur investerade han i aktier?