April 4

Skillnaden Mellan Futures och Forwards

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Forwards och futures är båda finansiella instrument som används för att hantera prisrisker. Men det finns viktiga skillnader mellan dem.

Forwards är privata avtal mellan två parter där de överenskommer om att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt i framtiden till ett fastställt pris. Forwards är inte reglerade och handlas inte på en börs.

Futures är standardiserade avtal som handlas på en terminmarknad och där parterna överenskommer om att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt i framtiden till ett fastställt pris. Futures är reglerade och handlas på en börs.

En annan skillnad är att futures kräver en marginal, vilket innebär att man måste sätta in ett kontantbelopp som säkerhet för att kunna handla. Detta gör inte forwards.

Sammanfattningsvis är forwards privata avtal mellan två parter medan futures är standardiserade avtal som handlas på en terminmarknad. Futures är reglerade och kräver en marginal medan forwards inte är reglerade och inte kräver en marginal.

De två varianterna av terminer, forwards och futures, är nära besläktade med varandra. De har gemensamt att de specificerar en kvantitet av en vara som ska levereras till ett givet pris vid en given tidpunkt. Likheterna till trots så finns det flera det några avgörande detaljer som skiljer dem åt. På engelska förekommer 2 namn och begrepp. Det är future och forward, vilka på svenska båda översätts med termin. Engelska har 2 begrepp där svenskan har ett.  Skillnaden mellan en future och en forward består i hur avräkningen sker. Det är när man som terminsinnehavare får betalt eller betalar beroende på om terminen gett vinst eller förlust.

Låt oss ta en titt på några av dem.

Handelsplats – Involveras En Tredjepart?

Ett terminskontrakt har vi hittills sagt handlas över en terminsbörs. Det är sant när det gäller ett futures kontrakt. De handlas över en handelsbörs och låter således köpare och säljare handla med varandra utan att faktiskt vara i kontakt. Om en köpare är intresserad av att köpa ett kontrakt via en börs kan han göra det. Samma sak gäller för säljaren. De finansiella tillgångarna byter händer trots att de två aktörerna i affären inte känner till varandra.
Ett forwardskontrakt är annorlunda i den aspekten. De handlas direkt mellan den ursprungliga utställaren och motparten. Det medför att affären görs upp direkt mellan de två parterna och involverar inte en tredje aktör, börsen.

Likviditet

Ett forward kontrakt kan inte uppstå om inte de två parterna som ska involveras når varandra på ett eller annat sätt. Med andra ord finns det inte en på förhand uttalad motpart till ett forwardskontrakt. Således måste den som är intresserad av handel med denna typ av tillgång aktivt söka upp en motpart. Exempelvis måste bonden i vårt tidigare exempel komma i kontakt med inköpsavdelningen på mjölfirman. När kontakt är etablerad kan han höra sig för rörande intresse för hans produkt.
Ett future kontrakt som handlas över börsen har fördelen att likviditeten är bättre. På börsen möts säljare och köpare på en förutbestämd handelsplats. Eftersom det inte enbart är aktörer som är direkt beroende utav den underliggande varan, utan även spekulanter, som deltar i handeln förbättras likviditeten.

Vem Är Involverad I Kontraktet

Det är köparen och säljaren som i en överenskommelse med varandra sätter upp de villkor som ska gälla för ett forward kontrakt. Således kommer de inte bara överens om att säljaren ska leverera den underliggande varan vid ett givet datum. Säljaren måste dessutom säkerställa att varan faktiskt levereras. Köparen å sin sida förväntas betala i tid samt ta emot leveransen.
Ett future kontrakt sätts inte upp direkt mellan köparen och säljaren. Istället görs affären via terminsbörsen. Det medför att kontraktet inte gäller mellan köparen och säljaren. Köparen har sitt avtal direkt med börsen, det samma gäller för säljaren. Således finns det inte ett avtal direkt upprättat mellan köparen och säljaren.

Flexibel Utformning Av Kontraktet

Terminskontrakt är standardiserade. Regler och villkor för dem är specificerade på förhand. Det finns några allmänna riktlinjer som gäller för utförandet av ett future kontrakt.

  • Kvantiteten av den underliggande tillgången som omfattas av kontraktet
  • Hur tillgången mäts
  • Tillgångens kvalité, exempelvis hur högoktanig bensin som ska levereras eller hur många karat guld
  • Hur avräkning ska ske – finansiell betalning eller fysisk leverans
  • Vilken valuta kontraktet skrivs i

Det skiljer dem från forward kontrakt. Eftersom ett forwardskontrakt är en typ av terminer som upprättas direkt mellan de två involverade parterna är flexibiliteten större. Detaljer kan justeras för att bättre passa aktörernas behov. Om det skulle behövas kan de till och med ändra avtalet allt eftersom tiden går.

Reglering och Kontroll

Börsen för future kontrakt är strikt reglerad. Det finns regler och rekommendationer som omfattar hur en affär ska ingås, ur den avslutas, avräkning och hur man får rulla över ett kontrakt mot nästa period. Före det att en trader tillåts delta i en affär måste de specificera ett minimum belopp. Därefter måste han tillhandahålla det beloppet på sin depå under kontraktets löptid. Dessutom sker en daglig avräkning där skillnader i värdet tas i beaktning och respektive aktörs kontobalans justeras därefter.
Eftersom forwards kontrakt är upprättade direkt mellan de två aktörerna finns inte lika strikta regleringar på plats. Istället är det upp till de båda parterna att se efter sina egna intressen i affären.

Motpartsrisk

Det är clearinghuset som ställer ut kontraktet till den andra aktören i ett terminsavtal. Således är det de som är motparten i affären. Det innebär att motpartsrisken generellt sett anses vara låg eftersom det är ovanligt att börser går i konkurs och således inte kan fullfölja avtalet. När tiden är kommen för avräkning säkerställer clearinghuset att allt sker enligt avtalets regler och villkor. Fysisk leverans organiseras när det är nödvändigt, annars betalas pengar i enighet med överenskommelsens utfall.
Ett forwardskontrakt har högre motpartrisk eftersom de båda aktörerna kan löper högre risk att dra sig ur. Det kan hända att ett företag som utvinner olja inte slutför affären om det visar sig att oljepriset på marknaden är högre än det avtalade priset.

Terminer i din deklaration

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

OMX30 termin – Vad är det? (OMXS30 Terminskontrakt)

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration

Redovisning och skatt | terminer i din deklaration