Stamaktie, vad är det? – definition och förklaring

Stamaktie är de ”vanliga” aktierna i ett bolag och som till skillnad från preferensaktier inte ger företräde till aktieutdelning.

Stamaktier är alltså en aktie av det ursprungliga aktiekapitalet.

Med stamaktier avses vanligen aktier som ägts från början, innan nya aktier givits ut i form av preferensaktier.

Preferensaktierna medför företrädesrätt till viss del av bolagets vinst och rätt att vid likvidation återfå det belopp aktietecknaren betalat för aktien till skillnad mot en stamaktie där detta inte gäller.

Stamaktie heter på engelska common stock.

 

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.