April 4

Vad är skillnaden mellan A och B aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Det som skiljer en A och B aktier är att en A-aktie har ett högre röstvärde på bolagets stämma. Skillnaden mellan A och B-aktier är juridisk. Generellt sett ger A-aktierna ett starkare inflytande över företaget till följd av att de väger tyngre än B-aktier i termer av röster på årsstämman. I vissa, sällan förekommande fall, skiljer sig även utdelningen åt mellan A och B aktier. Såväl A aktier som B aktier kategoriseras som stamaktier. Det skiljer A och B aktien åt från andra varianter av många aktier, exempelvis preferensaktier.

Varför ställa ut aktier?

Ett företag kan välja att ta in kapital på flera olika sätt. Mindre bolag vänder sig ofta till banken för att finansiera investeringar i sina verksamheter genom lån. Ett lån måste givetvis återbetalas till långivaren. Men det är inte bara det lånade beloppet som måste återbetalas utan ränta tillkommer vilket gör investeringen dyrare än priset för investeringen som sådan.

törre företag väljer ibland andra alternativ till banklån för att få tillgång till kapital. De kan välja att ställa ut företagsobligationer, en typ av lån som tas från privatpersoner istället för att vända sig till banken. Även dessa är sammankopplade med räntekostnader.

 

img 5fc4340ba2dc0 Samuelssons Rapport

För bolag som inte är intresserade av att ta ett lån är alternativ att sälja delar av verksamheten till investerare. Detta görs genom att de säljer andelar, det vill säga aktier, till investerare som går med på att tillhandahålla kapital direkt. I utbyte får de ta del av framtida vinst. Således måste redan existerande ägare ge upp framtida utdelning för att kunna investera i verksamheten idag.

Vad är A och B aktier?

En företagsledning som bestämmer sig för att den rätta finansieringsmetoden är att emittera nya aktier måste ta ställning till vissa svåra frågor. En av dessa är hur mycket inflytande som ska ges till de nya investerarna. Det är en knepig balansgång eftersom kapitalstarka individer ofta förväntar sig inflytande i utbyte mot kapitaltillskott. Det är inte självklart eller ens nödvändigt att ett bolag har olika aktieslag. 

Vad är A och B aktier?
Vad är A och B aktier?

Det är den främsta anledningen till att 2 olika aktieslag som A och B aktier existerar. A aktier tilldelas fler röstandelar än en B aktie och blir därför mer attraktiva att äga för större investerare. Därigenom kan företagsledningen bestämma sig för att sälja delar av bolaget som A aktier vilket ger inflytande i bolagetsamtidigt som de ställer ut B aktien för att nå den breda massan. Framför allt om det rör sig om en offentlig börsnotering.

Det är dock värt att understryka att börsnoteringar sker då stora investerare vill få avkastning på sina tidiga investeringar i tillväxtbolag. Många ifrågasätter detta och tycker det är orättvist att man kan köpa en A-aktie för samma pengar som en B-aktie och man med mindre pengar kan kontrollera dessa rösträtt. Personligen så tycker jag det vore bäst med en röst per aktie.

Vilken skall jag köpa – A- eller B-aktien?

Svaret på frågan vilken aktie av a aktien och b aktien du ska sikta in dig på att lägga till i din aktieportfölj är relativt enkel. Eftersom majoriteten av småspararna inte har tillräckligt med pengar för att köpa sig inflytande i de börsnoterade företagen spelar det inte någon större roll. Ofta är utdelningen identisk för båda typerna av aktier.

Till följd av att utdelningen inte skiljer sig åt samt att småsparare i regel inte kan köpa tillräckligt med aktier för att påverka bolaget kan du köpa den typ av aktie som för dagen är billigast. Med det sagt, det vanligaste är att småsparare äger B aktierna.

Anledningen, utöver bristen på inflytande som nämnts ovan, är även att det finns fler B-aktier att tillgå i marknaden. Är ditt konto av typen kapitalförsäkring äger du som privatperson oavsett aktieslag inte någon rösträtt. Eftersom det teknisk är din kapitalförsäkring som äger din aktie.

Varför skiljer sig priset åt mellan olika aktieslag?

Att priset inte är identiskt mellan olika aktieslag kan ha flera olika förklaringar. Att marknadskrafter har en påverkan är givetvis en faktor. Det innebär att utbud och efterfrågan kan skilja sig åt på en given prisnivå vilket skapar en stor spread. Eftersom det är mer handel i B aktien kan den prissättningen vara mer effektiv till skillnad från A aktien där likviditeten ofta är lägre och prisförändringar går långsammare än i b aktien.

Varför stiger A-aktierna kraftigt ibland?

Hög volatilitet i en A aktie är till stor del ett resultat av den låga likviditeten samt kategorin av aktörer som äger dem. Det är inte ovanligt att grundaren av ett bolag, de stora industriella familjerna eller en fond äger A aktier. De har sällan några anledningar till att sälja A-aktierna eftersom det skulle innebära en minskad kontroll över bolaget. 

Det innebär att rusningar i A-aktiernas priser drivs av  majoritetsägare som försöker ge incitament till andra storägare att sälja inflytandet. Eftersom stora andelar aktier måste förvärvas för att rättfärdiga besväret betalar de ofta ett högre pris än det som återfunnits i marknaden. Det är dessa affärer som föranleder de kraftiga ökningarna som ibland syns i en A aktie.

Varför finns det även C aktier och D aktier?

Anledningen till att det finns yterliggare aktieslag som C aktier och även i väldigt sällsynta fall D aktier beror på röstantalet. Generellt sett utgör B aktien en tiondel av röstantalet hos en A aktie. Men för några få bolag återfinns C aktier istället för B aktier. Exempelvis har den svenska storbanken SEB en C aktie vars röstantal endast utgör en tusendel av vad A aktien gör.

img 5fc4340ba2dc0 Samuelssons Rapport

Skillnad

Skillnaden mellan olika typer av stamaktier återfinns i hur mycket inflytande de ger på årsstämman. Tumregeln är att A aktierna ger 10 gånger mer röster än B aktie. Dessa ägs oftast av kapitalstarka personer samt företagets grundare. Småsparare investerar vanligtvis i aktieslag som B aktien då de inte är i behov av rösträtten. Det är även viktigt att ha i åtanke att likviditeten kan vara lägre i aktieslag som A aktier vilket kan medföra högre volatilitet. 

Summering

Investorer har alltid haft en stor fördel att kunna se olika typer av aktier som finns på marknaden. A och B-aktier är två olika typer av aktier som kan skilja sig åt på ett antal olika sätt. Investor A och Investor B är två typer av investerare som ofta köper aktier men de har olika strategier när det gäller att investera.

Skillnaden mellan A och B aktier är att A-aktier ofta ger investerare möjligheten att rösta vid bolagsstämman, för att påverka verksamheten och ta beslut om bolagets framtid, medan B-aktier vanligtvis inte har rösträtt. Däremot har B-aktier företräde när det gäller utdelningar och de kan få utdelningar före A-aktier. Köpa A eller B aktier beror helt på investerarens strategi. Om investeraren vill ha kontroll över bolagets utveckling, så ska de köpa A-aktier.

Om investeraren istället är ute efter att få utdelningar så ska de köpa B-aktier. Det är också viktigt att förstå att B-aktier ofta inte är lika likvida som A-aktier eftersom de säljs till en lägre pris och det kan ta längre tid att sälja dem. Det är därför viktigt att investerare måste göra sina egna bedömningar och ta sitt eget ansvar när det gäller att välja rätt aktie för sin investeringsstrategi.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Diversifiera din aktieportfölj – 6 tips som sänker risken

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?

Likaviktad eller värdeviktad aktieportfölj? – Vad är bäst?