April 4

Vad betyder EBITDA? – Hur använder man det och hur räknar man ut?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det är ett nyckeltal som visar på företagets resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.

Så räknar du ut EBITDA

Följande delar ingår i nyckeltalet EBITDA:
E: Earnings = Rörelseresultatet
B: Before
I: Interest = Företagets räntekostnader
T: Taxes = Skatt som företaget måste betala. Skatten varierar ofta från land till land.
D: Depreciation = Avskrivningar på materiella tillgångar. Här hittar vi till exempel värdeminskningen på företagets fastigheter.
A: Amortization = Avskrivningar på immateriella tillgångar. Detta innefattar så kallat goodwill.
Så här räknar du:
EBITDA = Bruttovinst – övriga kostnader
 Bruttovinst = Intäkter – tillverkningskostnader
Övriga kostnader = forskning, utveckling, administrativa kostnader med mera

Hur används EBITDA?

EBITDA används ofta när man vill analysera ett visst företag eller jämföra det med andra bolag. Många aktieanalytiker gillar EBITDA när de gör en fundamental analys eftersom det ger användbar information kring hur bra verksamheten går utan onödigt ”brus” från kostnader som skatt, räntor och avskrivningar.

EBITDA kan vara särskilt användbart om du vill jämföra olika bolag inom sektorer som är särskilt kapitalintensiva, till exempel inom tillverkningsindustrin. Företag kan dessutom ha olika mängd skuld och lånevillkoren kan variera. Därför kan det vara lättare att jämföra hur lönsam verksamheten är om dessa faktorer plockas bort från ekvationen.

Nyckeltalet kan även användas som del av andra nyckeltal. Ett av de vanligaste är EV/EBITDA som är ett sätt att värdera företag. EV står då för Enterprise Value (aktiernas marknadsvärde plus skulder men minus likvida medel). Det är ett värderingsmått som har fördelen gentemot t.ex. P/E genom att det även tar hänsyn till skuldsättningen.

EBITDA
EBITDA

Nackdelar med EBITDA

Risken med att använda EBITDA är att det kan ge en falsk bild av hur bra det egentligen går för företaget. Syftet är att inte låta diverse kostnader som skatt, ränta och avskrivningar störa analysen. Samtidigt är det ju företaget och ingen annan som ska betala för alla dessa kostnader. Resultatet kan se utmärkt ut enligt EBITDA men när företaget har betalat för alla de kostnader som exkluderats kanske vinsten inte är så bra ändå. För aktieägarna kan det till exempel innebära att det inte blir så mycket utdelningar, trots att EBITDA är bra.

Vanliga frågor

1. Hur många använder Ebitda som ett ekonomiskt mått?

Svar: Det är svårt att säga exakt hur många företag som använder Ebitda som ett ekonomiskt mått, men det är säkert att det är ett populärt mått som används av många företag.

2. Vilka olika typer av företag använder Ebitda?

Svar: Ebitda används ofta av större företag, men även mindre företag använder det som ett ekonomiskt mått. Det används ofta av företag som är involverade i investeringar, finansiering och företagsobligationer.

3. Vilka är de största fördelarna med Ebitda?

Svar: Den största fördelen med Ebitda är att det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att mäta företagets lönsamhet. Det är också ett bra sätt att jämföra olika företags förmåga att generera vinst.

4. Hur hänger Ebitda samman med andra finansiella mått?

Svar: Ebitda är relaterat till andra finansiella mått, såsom nettovinst och EBIT. Det är också relaterat till företagets totala omsättning och kassaflöde.

5. Vad är de olika typerna av Ebitda?

Svar: Det finns flera olika typer av Ebitda, inklusive justerad Ebitda, före skatt Ebitda och efter skatt Ebitda. Varje typ tar olika hänsyn till företagets kostnader och skatter.

6. Varför väljer företag att använda Ebitda?

Svar: Företag väljer att använda Ebitda eftersom det är ett bra sätt att mäta företagets lönsamhet och jämföra den med andra företag. Det är också relativt enkelt att förstå och implementera.

7. Hur lång tid tar det för ett företag att genomföra en Ebitda-analys?

Svar: Det beror på hur komplext företagets finanser är och hur mycket information som behövs för att genomföra en analys. I allmänhet tar det ett företag någon vecka till några månader att genomföra en Ebitda-analys.

8. Kan Ebitda användas som ett effektivt verktyg för att mäta lönsamhet?

Svar: Ja, Ebitda är ett effektivt verktyg för att mäta företagets lönsamhet. Det är ett kostnadseffektivt sätt att mäta företagets förmåga att generera vinst och jämföra den med andra företag.

9. Vilka typer av risker är förknippade med Ebitda?

Svar: Det finns olika typer av risker förknippade med Ebitda, inklusive att det inte alltid är en exakt mätning på företagets lönsamhet. Det är också möjligt att manipulera Ebitda-siffror, vilket kan försvåra analysen.

10. Hur påverkas Ebitda av bokslutsåret?

Svar: Ebitda påverkas av bokslutsåret, eftersom det är en mätning av företagets lönsamhet för det aktuella året. Om företaget har höga kostnader eller skatter, kan detta påverka det slutliga resultatet.

Sammanfattning

EBITDA, eller Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, är ett mått på ett företags operativa lönsamhet. Det är ett mått på hur mycket pengar ett företag har gjort före avdrag för räntekostnader, skatter, avskrivningar och amorteringar. EBITDA tar bort effekten av finansiella beslut och gör det lättare att jämföra företag inom samma bransch.

EBITDA-formeln är EBITDA = nettovinst + skatter + räntekostnader + avskrivningar + amorteringar. Det kan också räknas ut genom att dra av företagets totala kostnader från företagets totala intäkter. EBITDA är ett årligt mått som används för att jämföra företagens lönsamhet.

En bra EBITDA-marginal är ungefär 10-15%, beroende på bransch. Ju högre EBITDA-marginal, desto lönsammare är ett företag. EBITDA-marginalen används också för att jämföra företag inom samma bransch.

Att räkna ut EBITDA är inte så svårt. Du kan använda EBITDA-formeln som nämnts ovan för att räkna ut det. Alternativt kan du ta företagets totala intäkter, dra bort företagets totala kostnader och resultatet är EBITDA.

EBITDA är ett mycket användbart verktyg för att jämföra ett företags lönsamhet med andra företag inom samma bransch. Det är viktigt att komma ihåg att EBITDA inte är en universell måttstock och att det är olika för olika branscher. För att få en ännu mer noggrann uppfattning om ett företags lönsamhet bör du också ta hänsyn till andra finansiella nyckeltal.

EBITDA visar företagets resultat innan räntor, skatt, avskrivningar och nedskrivningar gjorts. Det är ett populärt nyckeltal bland aktieanalytiker för att bedöma ett företags kassaflöde. Det är även en mycket vanligt förekommande term i bokföringssammanhang. Med hjälp av EBITDA är det lätt att jämföra olika bolag, trots skillnader i beskattning och lånevillkor. Nackdelen är att nyckeltalet kan ge en skev bild av det verkliga resultatet eftersom det i slutändan ändå kommer att belastas med dessa utgifter.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet