April 4

Vad menas med kassalikviditet?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kassalikviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Det består av företagets omsättningstillgångar minus lager och pågående arbeten som en procentsats av de kortfristiga skulderna. Kassalikviditet kallas för Quick ratio på engelska.

Så räknar du ut kassalikviditet

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder

 Omsättningstillgångar är tillgångar som säljs, förbrukas eller omsätts löpande. Hit hör varulager, pågående arbeten, kundfordringar och likvida medel. Omsättningstillgångar återfinns på tillgångssidan i balansräkningen. När vi räknar på kassalikviditeten bortser vi alltså bort varulager och pågående arbeten.

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom kort. Som regel brukar man räkna alla skulder som ska betalas av inom ett år till de kortfristiga skulderna. De kortfristiga skulderna återfinns på skuldsidan in balansräkningen.

Nyckeltalet kassalikviditet kan anges i decimalform, till exempel 0,8 eller 1,2, eller som procentsats, alltså 80 procent eller 120 procent.

 

Att tolka nyckeltalet

Generellt sett är det bra när kassalikviditeten är över 1 (över 100 procent). Då innebär det att alla omsättningstillgångar förutom varulager och pågående arbeten är större än företagets kortfristiga skulder. Det är ett tecken på god betalningsförmåga eftersom företaget kan betala sina skulder direkt givet att det kan sälja sina omsättningstillgångar.
Vad som räknas som bra kassalikviditet beror på verksamhetens natur. Generellt sett brukar man anse att kassalikviditeten åtminstone bör vara mer än 1 (100 procent). En god likviditet är bra eftersom det gör att bolaget lätt kan betala sina skulder. Risken för att företaget ska hamna i ekonomisk knipa minskar när kassalikviditeten är hög.
Om kassalikviditeten är mindre än 1 (mindre än 100 procent) är det ett varningstecken. Det kan innebära att företaget behöver ta långfristiga lån eller sälja anläggningstillgångar för att kunna betala sina kortfristiga skulder.
Samtidigt vill man inte att kassalikviditeten ska vara allt för hög. Ett allt för högt värde kan vara ett tecken på att företaget inte utnyttjar sina resurser (omsättningstillgångar) på ett effektivt sätt. Det kan vara nyttigt med en viss mängd skuld för att kunna utnyttja de möjligheter som marknaden erbjuder och låta företaget utvecklas i takt med eller bättre än konkurrenterna.

Kassalikviditet kan vara lämpligare än balanslikviditet

Det finns även ett annat mått på likviditet: balanslikviditet. Detta nyckeltal tar även hänsyn till varulagret. Eftersom det kan vara svårt att sälja ett varulager för ett vettigt pris när företaget behöver betala av kortfristiga skulder är det ofta bättre att använda kassalikviditet som mått på företagets verkliga likviditet.

Sammanfattning

Kassalikviditeten visar företagets förmåga att betala kortfristiga skulder. Generellt sett vill man se ett värde på minst 1 (100 procent). Om värdet är mindre än så är det ett varningstecken. Företaget kan då få problem med att betala sina skulder på kort sikt. Kassalikviditeten får inte heller vara allt för stor eftersom det kan betyda att företaget inte utnyttjar sin fulla potential.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet