April 4

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av egna kapitalet

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad menas med eget kapital?

Eget kapital kan enkelt sägas vara skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i ett bolag eller en annan typ av näringsverksamhet. Det egna kapitalet kan vara negativt eller positivt. Eget kapital är ett redovisningsbegrepp och det egna kapitalet anges i balansräkningen. Det egna kapitalet anges där på kreditsidan, eftersom det utgör en hypotetisk skuld till ägarna eller intressenterna i verksamheten. Eget kapital heter på engelska Equity.

Hur uppstår eget kapital?

Nyckeltalet eget kapital uppstår genom att ägarna av ett bolag, eller intressenterna i en verksamhet, skjuter till pengar till verksamheten. Det kan också uppstå genom att verksamheten genererar en egen vinst. Om verksamheten i stället genererar en förlust minskar det egna kapitalet. Det egna kapitalet minskar även om ett bolag genomför en vinstutdelning.

Bundet eget kapital och fritt eget kapital

 Skillnad görs mellan två olika sorter eget kapital; fritt eget kapital och bundet eget kapital. Det bundna egna kapitalet i ett bolag utgörs av aktiekapitalet, reservfond och uppskrivningsfond. Aktiekapitalet är de medel som totalt tillskjutits bolaget av dess aktieägare antingen som startkapital eller som aktieägartillskott. Det bundna egna kapitalet får enbart användas inom verksamheten, det får således inte delas ut till ägarna eller intressenterna.
Det fria egna kapitalet utgörs av verksamhetens överskott, dess vinst. Det fria egna kapitalet kan disponeras inom verksamheten, men det får även användas för utdelning till ägarna. Vid vinstutdelning i ett aktiebolag gäller dock försiktighetsprincipen. Denna innebär att hela det fria egna kapitalet inte nödvändigtvis är tillgängligt för aktieutdelning. Vid bedömningen av hur stor del av det fria egna kapitalet som får delas ut måste man se till bolagets behov av finansiering framöver. man får inte dela ut mer än vad som är möjligt med hänsyn till verksamhetens ekonomiska fortlevnad.

Vad menas med eget kapital
Vad menas med eget kapital

 

Eget kapital och inlånat kapital

 Som ovan nämnts upptas det egna kapitalet på skuldsidan, eftersom det kan betraktas som inlånat från verksamhetens ägare eller intressenter. Vanligtvis har en verksamhet även lånat in kapital från banker, eller andra finansiärer. Ett bolag eller en verksamhet med en hög andel eget kapital i förhållande till det inlånade kapitalet är ekonomisk säkrare (har bättre kreditvärdighet) och har även möjlighet att låna in nya medel till lägre ränta än verksamheter med en lägre andel eget kapital.

Skyddet för det egna kapitalet

 Som en del av bedömningen när någon väljer att investera i en verksamhet eller låna ut pengar till en verksamhet brukar man se på det egna kapitalet. Därför är det viktigt att det finns ett skydd för det egna kapitalet så att detta inte försvinner från en dag till en annan.
En del av detta skydd är att det bundna egna kapitalet inte får delas ut till ägarna. Även att försiktighetsregeln gäller vid utdelning av det fria egna kapitalet fungerar som ett skydd.

Likvidationsplikt (konkurs eller avveckling)

Vidare finns bestämmelser kring likvidationsplikt. Om det egna kapitalet understiger ett bolags aktiekapital inträder skyldighet att upprätta så kallad balansräkning. Om det egna kapitalet efter en tids respit inte är återställt måste bolaget träda i likvidation. Om så inte sker kan styrelsen i ett bolag ådra sig personlig betalningsskyldighet för bolagets skulder.
Vid likvidation eller avveckling av en verksamhet ska samtliga skulder till utomstående regleras innan ägarna eller intressenterna har rätt att få ut några medel.

Sammanfattning

 Eget kapital är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i balansräkningen för en verksamhet. En stor andel eget kapital i förhållande till inlånat kapital medför att en verksamhet är ekonomiskt mer stabil och kreditvärdig. Bundet eget kapital får disponeras enbart för verksamheten, medan fritt eget kapital får fördelas tillbaka till ägare och intressenter. Man får dock inte dela ut så mycket av det fria kapitalet att det skadar verksamheten.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Vad Är Ett P/S Tal? – Hur använder man detta nyckeltal?

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys

Nyckeltal | Bästa nyckeltalen för aktier och aktieanalys