April 4

Soliditet, vad betyder det? – (Så Beräknar Du Soliditeten – Med Exempel)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Soliditet är ett nyckeltal som ger en bild av hur företagets egna kapital förhåller sig till dess skulder. Det kan ge dig som investerare ett bra grepp om hur stor andel av företagets tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ordet härstammar från basen solid, vilket antyder att något är robust och gediget.

Ett företag med god soliditet anses ha en bättre långsiktig betalningsförmåga än konkurrenter med ett lägre värde. Om företagets soliditet är hög, har de i hög utsträckning finansierat sig utan att ta lån. Således är det större sannolikhet att ett kapital tillskott kan tillkomma om så det skulle behövas, eftersom återbetalningsförmågan bedöms som god. Soliditet betyder, per definition, att något är robust och stabilt.

I denna text kommer du att lära dig hur du själv kan räkna ut soliditeten, hur ett företag kan öka soliditeten, hitta kassalikviditet och mycket annat. Läs vidare för att lära dig mer allt du kan tänkas behöva veta om nyckeltalet soliditet.

Vad är soliditet – Fundamentalt Verktyg

Soliditet är ett nyckeltal som kan användas för att utföra en grundläggande fundamental analys av ett företag. Det är en bra vana att alltid införskaffa kunskap om ett företag innan du investerar. Således är den fundamentala analysen oerhört viktig för göra bra långsiktiga investeringar.

I korthet ger soliditet dig som investerar en överblick rörande hur stor andel av ett bolags investeringar som är finansierade organiskt, det vill säga utan lån banker eller andra långivare. I regel anses det vara positivt om ett givet företag har en hög soliditet, eftersom de indikerar att bolaget är välskött och har låga skulder. På lång sikt kan ett bolag med god soliditet förväntas göra bra ifrån sig. Det beror på att de står väl rustat att möta investeringsmöjligheter likväl som att tackla motgångar.

 

Men det finns alltid två sidor av myntet, även för soliditet. Låt oss kika på varför det är bra att ha en hög soliditet, samt varför det under vissa omständigheter kan vara missgynnsamt för företagets verksamhet.

Vad är bra soliditet – Hög soliditet är önskvärt

Likväl i företagsekonomi som i privatekonomi är det en tumregel att låg skuldsättning är bra. Ett lån bör enbart tas om lånebeloppet investeras i något som förväntas generera en avkastning som rättfärdigar lånet. Ett bolag med hög soliditet har i regel låga skulder, och kan anses vara ett stabilt företag som man som investerare kanske vill köpa andelar i.

Anledningarna till att det är önskvärt med en hög soliditet är många. Ett företag som har en låg skuldsättning har en goda chanser att få ett lån. Med andra ord har de bättre förutsättningar att agera om investeringsmöjligheter dyker upp. Kanske har en konkurrent det riktigt kämpigt, och kan köpas upp för ett attraktivt pris. För en sådan investering kan finansiering behövas, något som kan göras antingen med ett lån eller med hjälp av att bolaget emitterar nya aktier.

Skulle det vara så att olyckan är framme och ett företag går mot konkurs, innebär en hög soliditet att det finns färre långivare. Således finns det mer över till aktieägarna när bolaget likvideras.

Hög soliditet är inte alltid positivt

Även om tumregeln är att du som investerare söker bolag som har hög soliditet i verksamheten, kan det finnas undantag. Beroende på varit i livscykeln ett bolag befinner sig kan det finnas anledningar till att acceptera en något lägra soliditet än vad som i normala fall är att föredra.

Låg soliditet förekommer bland företag med lågt eller relativt lite eget kapital. För att finansiera sig har dessa ofta valt att ta lån, antingen i form av obligationer eller banklån. Beroende på i vilken fas företaget är, kan det dock vara positivt.

En ung verksamhet som befinner sig i en expansiv tillväxtfas kan gynna av att ta in kapital i form av lån. Om de nya likviderna investeras på rätt sätt i företaget, kan avkastningen över tid bli positiv. Med andra ord kan ett lån, som föranleder lägre soliditet, vara positivt. Det beror på att när projektet som pengarna investerats i genererar vinst, kan skulden betalas tillbaka och bolaget växa sig starkare.

Soliditet AAA rating

En viktig del i affärsvärlden är kreditvärdighet. Ett företag som behöver finansiera sig med hjälp av lån har bättre möjligheter att göra det om de har bra soliditet. Således är soliditeten starkt korrelerad med kreditvärdigheten som tilldelas ett företag av kreditutvärderings instituten, så som Bisnod.

Kreditrankingar är uppdelade i flera bokstavskategorier och trippel A är det starkaste betyget som ett aktiebolag kan tilldelas. Givetvis måste man ta dessa värderingar med ett visst mått av försiktighet, något alla som sett “The Big Short” är medvetna om.

Soliditet Engelska

Nyckeltalet soliditet har precis som andra finansiella begrepp en engelsk översättning. Denna kan vara bra att känna till eftersom finansvärlden i mångt och mycket tar sig uttryck på det engelska språket. Det föranleds i hög utsträckning av att engelska för många företag är ett koncernspråk samt engelskans vida utsträckning globalt.

Soliditet översätts till Equity Ratio, direktöversättningen är alltså tillgångar minus skulder. Ett alternativt begrepp som förekommer är Financial Solidity.

En bostadsrätts soliditet

För många svenskar är den största investeringen i livet bostaden de bor i. Tidigare var det populärt att hyra lägenheter, men idag är bostadsrätter ett populärt substitut. Dessa organiseras i regel med hjälp av en bostadsrättsförening.

Därför kan det vara bra att veta att du kan beräkna soliditet brf och se hur vida det är en robust bostadsrättsförening som just den lägenhet du är intresserad av ingår i.

Om du går i tankar om att ta köpa en bostad och behöver ett bolån kan Nordet vara ett bra alternativ.

Innebörden av eget kapital

Soliditet är alltså ett nyckeltal som anger hur stor andel av ett givet bolags tillgångar som är finansierade med eget kapital. Men vad är egentligen eget kapital?

I sin enklaste form innebär är det skillnaden mellan värdet på tillgångarna i det givna företaget samt och skulderna till skuldägarna. Där med är det enkelt att själv beräkna ett företags eget kapital med hjälp den information som återfinns på balansräkningen.

Summan av företagets tillgångar benämns som balansomslutningen. Andelen av balansomslutningen som utgörs av lån samt leverantörskrediter, benämns som främmande kapital.

Men du kanske undrar hur eget kapital faktiskt uppstår?

Så tillkommer eget kapital

En soliditet tumregel är att högre eget kapital förbättrar soliditeten. Men hur kan ett företag generera eget kapital? Det finns två tillvägagångssätt

  • Ägarna skjuter till pengar
  • Företaget genererar egen vinst

Det första tillvägagångssättet för att öka det egna kapitalet och därmed förbättra soliditeten, är att ägarna skjuter till pengar. Det kan exempelvis ske när en angel investor skjuter in mer kapital till en start-up.

Det andra alternativet är att företaget genererar egen vinst. Vinsten tillhör ju företaget och ingen annan. Således kan det egna kapitalet öka genom ökad vinst. På lång sikt är det självklart önskvärt att företaget får ökat eget kapital genom bättre vinst, snarare än tillskott från aktieägarna. Men om marknaden som företaget är verksamt inom upplever dålig tillväxt, kan kapitalinjektioner vara nödvändiga. Med hjälp av ett kapitaltillskott som används på rätt sätt, kan bolaget skapa lönsamhet och bra betala tillbaka till aktieägarna. Detta bland annat i form av aktieutdelningar.

Minskat eget kapital

Det egna kapitalet kan även minska. Givetvis finns det inget som säger att det egna kapitalet kommer att öka i all oändlighet. Såldes kan företagets soliditet minska som en konsekvens av lägre eget kapital.

Ett lägre eget kapital kan försämra den långsiktiga betalningsförmåga som ett företag har. Det i sin tur kan leda till sämre finansieringsmöjligheter.

Men, hur kan det egna kapitalet minska? Det finns i regel två huvudsakliga anledningar till detta.

  • Aktieutdelning
  • Bolaget går med förlust

När ett företag betalar utdelning till sina aktieägare betalar de ut delar av sitt kapital. Således kan företaget försämra soliditeten genom att dela ut pengar.

Även en minskad vinst eller förlust har negativa inverkningar på eget kapital. Ett minskat eget kapital leder till att ett givet företag får relativt låg soliditet. Mer om detta senare, när vi påvisar hur du själv kan soliditet beräkna.

Justerat eget kapital

Utöver den enklaste varianten av eget kapital, finns det alternativa nyckeltal. Ett av dessa är justerat eget kapital. Anledningen till att det kan vara bra att använda sig av justerat eget kapital i somliga fall, är att en skatteskuld kan uppstå.

Justerat eget kapital aktar nämligen på att det kan finnas obeskattade reserver i organisationen. Det är inte ovanligt att denna variant av eget kapital används vid företagsvärdering. Vid dessa tillfällen beräknas justerad soliditet istället för traditionell soliditet.

För att räkna ut den justerade soliditeten används formeln nedan:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1-skattesatsen) * obeskattade reserver)

Justerat eget kapital soliditet

Det kan i vissa fall vara lämpligt att använda justerat eget kapital för att beräkna soliditeten. Det är en konsekvens av att analysen då blir renare, och tar hänsyn till att skatteskulder kan finnas dolda i det egna kapitalet. Justerat eget kapital anger hur stor del av företaget som finansieras med eget kapital, mer precist än det enklare begreppet.

Räkna ut soliditet

För att du ska kunna stå på egna ben och räkna soliditet för ett företag när du genomför din grundliga analys, behöver du veta soliditet formel. Det är med hjälp av att placera input variabler i formeln som du kan beräkna kvoten, det vill säga hur stor andel av företagets finansiering som inte utgörs av skulder. Formeln är simpel, och när du väl vet vart du hittar den data som används för att genomföra beräkningen, är det inga komplicerade kalkyler.

Soliditet beräkning formeln återfinns nedan:

Soliditet = Eget Kapital / Summa Tillgångar

Det du behöver göra för att själv beräkna soliditeten är helt enkelt att lokalisera det egna kapitalet samt tillgångarnas samlade värde. Informationen återfinns i de finansiella rapporterna som företagen på Stockholmsbörsen offentliggör. Det enklaste tillvägagångssättet att lägga händerna på informationen är således att besöka det givna företagets webbplats.

För att du ska få en bättre känsla och förståelse kan vi ta ett praktiskt exempel. Låt oss kika på det stora Svenska aktiebolaget Trelleborg. Dess aktie kan du handla hos likväl Avanza som hos Nordnet.

Ett bra tips är att registrera dig för de båda aktiemäklarnas nyhetsbrev som distribueras via e post. Detta är kostnadsfritt och kunder kan använda artiklar och information för att göra bra affärer på handelsplattformarna som erbjuds.

Något som är värt att notera är att de använder cookies vilket hjälper dig att få en bättre användarupplevelse. Med det sagt, låt oss ta en titt på Trelleborg och dess soliditet.

Hur räknar man ut soliditet – Exempel beräkning av soliditet

Vi har tidigare i texten redogjort för att formeln som används för att beräkna soliditeten för ett aktieföretag är som följer:

Soliditet = Eget Kapital / Summa Tillgångar

Stegen vi behöver genomföra är:

  1. Införskaffa data via den finansiella rapporten
  2. Placera värden i formeln
  3. Tolka resultatet

I detta exempel kikar vi på Trelleborgs rapport rörande andra kvartalet 2020. På den fjortonde sidan återfinns en sammanställning av hela balansräkningen som visar den finansiella data som eftersökes.

img 5f759fcfeea9f Samuelssons Rapport

I fallet med Trelleborg ser vi att skulderna på balansräkningen uppgår till 59 006 miljoner SEK. Summan av bolagets eget kapital å sin tur värderas till 29 988 miljoner SEK. Om vi placerar dessa belopp i vår soliditet kalkylator, får vi följande kvot:

Trelleborg Soliditet = 29 988 / 59 006 = 50,8%

Precis som förväntat är kvoten mindre än 1. Således ser vi att Trelleborg är finansierat till lite drygt hälften av sitt eget kapital.

Men vad betyder det att soliditeten i Trelleborg är 50,8%? Är det ett vanligt värde på kvoten?Eller är företagets soliditet hög? Eller är kanske företagets soliditet låg?

Tolka företags soliditet

Genom att tolka nyckeltal soliditet, tolkar vi hur stor andel av företagets aktiviteter som är finansierade av eget kapital. Ett företag med robust soliditet har på lång sikt bättre förutsättningar att vara konkurrens kraftigt. Det beror på att de har en större andel av verksamheten finansierad med eget kapital, och blir således mer robust om dålig tillväxt skulle inträffa. Om företaget går med mer vinst, förbättras med stor sannolikhet soliditeten.

Normal soliditet företag

För att skapa en uppfattning om vad som är ett normalt värde på kvoten som anger ett företags soliditet kan vi jämföra olika företag på aktiebörsen. Genom detta tillvägagångssätt framgår det att, normalt sett, soliditet ingår i spannet 30-50 procent.

Med det som måttstock, ser vi att Trelleborg har en normal, kanske till och med hög likviditet och kan anses ha en stark långsiktiga betalningsförmåga.

Hög soliditet

Baserat på jämförelsen över aktiebörsen som nämns ovan, är ett företags soliditet hög om kvoten överstiger 50%. Kvoten kan minska genom aktieutdelning till ägarna. Givetvis är en förutsättning för att kunna dela ut pengar att företaget går med vinst. Att soliditeten minskar beror på att den andel av företagets totala tillgångar som utgörs av eget kapital, minskar vid utdelningen. Genom denna handling, ökar skulden som andel av finansieringsmetod och leder till att bolagets långsiktiga betalningsförmåga minskar.

Låg soliditet

Ett aktiebolag vars totala tillgångar i hög utsträckning finansierats av skulder kan förväntas ha låg soliditet. Genom att minska skuldsättningen, kanske genom kapitaltillskott från aktieägarna, kan företagets soliditet förbättras. Låg soliditet innebär att kvoten är lägre än 30%.

Ett företag som till stor del är finansierat av genom lån försämrar sin långsiktiga betalningsförmåga. Detta eftersom en stor del av dess totala tillgångar indirekt ägs av skuldägarna. Således är det viktigt att inkludera soliditet mått när du värderar ett företag. Om företaget går med ökad vinst, så att dess totala tillgångar i högre utsträckning finansieras av eget kapital, ökar soliditeten.

Vad är negativ soliditet?

Soliditeten kan vara negativ i ett företag om bolagets egna kapital är negativt. Det beror på att täljaren i kvoten då får ett negativt värde. Detta kan du se om du själv placerar ett negativt värde i nyckeltal formler som används för att genomföra beräkningen av soliditet.

Soliditet fastighetsbolag

Somliga företag säljer tjänster och har inte särskilt mycket fysiska tillgångar. Motsatsen kan sägas om fastighetsbolag. En stor del av de totala tillgångar som ett fastighetsbolag besitter, är just fysiska fastigheter. Dessa kan vara dyra att förvärva, och kräver således extern finansiering. Det leder till att ett företags soliditet i fastighetsbranschen i regel kan vara en aning lägre än genomsnittet för aktiebörsen. Företagets tillgångar har i högre utsträckning bekostats genom lån.

Det är viktigt för ett fastighetsföretag att ha en god kassalikviditet. Annars riskerar de att behöva avyttra delar av fastighetsbeståndet för att kunna betala kortsiktiga skulder. Det kan leda till att företaget går miste om långsiktiga inkomster som fastigheterna skulle genererat.

För att räkna ut kassalikviditet används följande formel:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Soliditeten i ett fastighetsbolag som har lyckats finansiera sina tillgångar i hög utsträckning utan belåning, blir högre än vad som annars är fallet.

Summering av soliditeten i ett företag

I denna text har du lärt dig besvara frågan, “Vad är soliditet“Nyckeltalet soliditet anger hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. Ett företags soliditet på visar hur stark betalningsförmåga de har på lång sikt. Om dess totala tillgångar i hög utsträckning finansierats med externt kapital, så som lån, förväntas soliditeten i företaget att vara låg.

Om ett aktiebolag istället finansieras till stor del genom eget kapital, är företagets långsiktiga betalningsförmåga god. Då sägs ett företags soliditet i regel vara hög. För att beräkna ett företags soliditet används följande formel:

Soliditeten = Eget Kapital / Summa Tillgångar

Soliditeten ökar om om företagets vinst förbättras. Gör företaget en aktieutdelning minskar det egna kapitalet, och företagets långsiktiga betalningsförmåga, och soliditet, minskar.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Fundamental Analys (Ny Enkel Guide) – Analyserara Fundamentalt starka aktier

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition

Vinst per aktie, vad är det – förklaring och definition