investmentbolagen

Vad är ett investmentbolag?

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. De förvaltar och utvecklar andra företag och är ofta långsiktiga ägare. Investmentbolagen syftar primärt till att åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare på sikt. En del investmentbolag, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.

 

Investera i investmentbolag för att…

 • Sprida riskerna och få stor diversifiering med några få aktier
 • Ha möjlighet att slå index
 • Satsa på kvalitetsbolag som drivs av professionella investerare
 • Få en mycket låg förvaltningskostnad

Populära val

Här är de investmentbolag som ägs av flest antal personer i Sverige just nu på Avanza:

Investor B, Kinnevik B, Latour B, Industrivärden, Svolder B, Bure Equity

Lundbergforetagen B, Ratos, Creades, Öresund, Traction

Bästa investmentbolag i Sverige 2020

Samuelssons Rapport startade en portfölj med köpvärda investmentbolag 2012 (Lat men smart). Den har slagit index med råge genom åren. Denna typ av investmentbolagsportfölj passar även som nybörjarportfölj. Här är några av de långsiktiga aktier som ingår i portföljen idag.

InvestmentbolagLäs mer påFrämsta innehav
Investor BAvanza och NordnetAtlas Copco, ABB, AstraZeneca, SEB, Ericsson, Epiroc
Latour BAvanza och NordnetAssa Abloy, Tomra, Sweco, Securitas, Swegon
Lundbergforetagen BAvanza och NordnetHolmen, Lundbergs Fastigheter, Industrivärden, Indutrade, Hufvudstaden
Svolder BAvanza och NordnetGARO, Troax, Nordic Waterproofing, Beijer Electronics Group, Boule Diagnostics, FM Mattsson Mora
Vill du se hela vårt urval av de bästa investmentbolagen?

Hur fungerar ett investmentbolag?

Investmentbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som investerar i aktier i andra bolag. Ibland kallas investmentbolag för investeringsbolag.
Det finns enligt Skatteverket tre kriterier för att ett bolag ska kunna vara ett investmentbolag:

 • Företagets verksamhet är i princip uteslutande att förvalta värdepapper och liknande tillgångar.
 • Bolaget erbjuder aktieägarna riskspridning.
 • Det är ett stort antal aktieägare i investmentbolaget.
Visste du att vi har ett flertal aktieportföljer här på Samuelssons Rapport, med bland annat investmentbolag, och resultat ändå från 2008.  Du kan läsa mer om detta här.
 
En artikel som vi skrivit som handlar om detta: Hur fungerar ett investmentbolag?
 

Investmentbolag köper och förvaltar värdepapper

För att ett företag ska ha rätt att ha en status som investmentbolag måste verksamheten i princip uteslutande handla om att förvalta värdepapper. Om företaget även har annan verksamhet måste den anses vara helt obetydlig i jämförelse.
Investmentbolag kan investera i två typer av bolag:

 • Börsnoterade företag
 • Onoterade aktier (private equity)

De största svenska investmentbolagen har främst aktier i stora, stabila och väletablerade företag. Här hittar vi innehav som Atlas Copco, ABB, SEB, Assa Abloy och Securitas.

Hur tjänar investmentbolag pengar?

I många investmentbolag finns en avsikt att utöva makt i de bolag man har aktier. Det kan investeringsbolagen göra genom att rösta på bolagsstämman och genom att ha egna representanter i styrelsen. Syftet med att utöva sin makt i bolaget är att kunna påverka det i viktiga frågor och i den strategiska planeringen.
En del investmentbolag har inga maktambitioner. Istället försöker de skapa en så god riskjusterad avkastning som möjligt för sina ägare på sikt.
Många investmentbolag syftar i praktiken till att både generera avkastning åt aktieägarna och att kunna påverka portföljinnehaven i en positiv riktning.

Det måste alltid finnas god riskspridning i investmentbolag

Ett företag som ska klassas som investmentbolag måste sprida på riskerna i portföljen. Vad som är god riskspridning bedöms från fall till fall och kan bero på flera faktorer. Principen är att investmentbolaget måste äga aktier i flera olika bolag och inget av innehaven får utgöra en allt för stor del av portföljen. Det kan även – beroende på omständigheterna – behövas viss spridning av risken genom att äga aktier i företag inom olika sektorer.

img 5f89ed175af72 Samuelssons Rapport

Investmentbolag måste ha många ägare

Det går inte att starta ett investmentbolag själv eller med endast några få ägare. För att ett företag ska beviljas statusen investeringsbolag måste ett stort antal fysiska personer äga aktier i bolaget.
Hur många personer behövs då i ett investmentbolag? Det framgår inte av lagen. Rättspraxis har visat att cirka 80 aktieägare inte var tillräckligt. Ett företag som i samband med nyemission hade 740 ägare fick dock grönt ljus. Bara villkoret att det finns ett stort antal fysiska personer som ägare i investmentbolaget är uppfyllt är det fritt fram att ta in även juridiska personer som ägare.

Svenska Investmentbolag – lista (längre ned även utländska)

Substansvärde

Substansvärde visar det verkliga värdet på det egna kapitalet. Det är ett det nyckeltal som är vanligast vid värdering av investmentbolag.
För att beräkna substansvärde tar du investmentbolagets eget kapital (d.v.s. tillgångar minus skulder) och dividerar med antalet aktier som finns i bolaget.
Så här:
Substansvärde = Eget kapital (tillgångar – skulder) / antal aktier
Tänk på att det är det verkliga (uppskattade) värdet på tillgångar och skulder som används, inte det bokförda värdet. Därför är det lättare att bedöma värdet i investmentbolag som endast har börsnoterade aktier i sin portfölj. Substansvärdet är då lika med marknadsvärdet på innehaven i portföljen. När investmentbolaget har onoterade innehav i portföljen kan du bara förlita dig till bolagets egen rapportering.
De flesta investmentbolag i Sverige redovisar sitt substansvärde kvartalsvis. Genom att följa investeringsbolagens substansvärden kan du bilda dig en uppfattning om hur bra de presterar. De bästa investmentbolagen kan förväntas ha ett substansvärde som stiger mer över tid procentuellt sett än i andra investeringsbolag.
Här är en video från Avanza som beskriver vad substansvärde i investmentbolag är:
https://youtu.be/CHUNcBCpCKI
De investmentbolag som handlas på börsen handlas ofta med så kallad substansrabatt. Ibland får man dock istället betala en premie på substansvärdet för att köpa aktien. Så här hänger det ihop:

Substansrabatt

När ett investmentbolag handlas med substansrabatt innebär det att priset på aktien är lägre än substansvärdet. Marknaden värderar investmentbolaget lägre än dess tillgångar. Eftersom tillgångarna i ett investmentbolag till den absolut största delen är de aktier som finns i portföljen innebär substansrabatt att du blir delägare i dessa bolag till ett lägre pris.
Det kan finnas många skäl till varför ett investmentbolag handlas med substansrabatt:

 • Maktintressen viktigare än vinsttillväxt: Ett investmentbolag som t.ex. Investor handlas ofta med substansrabatt. Det kan bero på att börsen upplever att maktintressen ibland går före vinstintressen. Detta är den främsta anledningen till varför investmentbolag ibland handlas till substansrabatt.
 • Oklarheter kring ledningen: Om marknaden tvivlar på att ledningen har kompetens nog att fatta rätt beslut kring investmentbolagets portfölj kan det leda till kursfall. Följden blir att substansrabatten ökar.
 • Innehaven i portföljen: Investmentbolag har många olika aktier i sin portfölj. Om marknaden inte tycker att mixen är bra kan det leda till substansrabatt.

Varför handlas investmentbolag till rabatt?

Exempel på substansrabatt:
Vi kan ta Investors substansvärde som exempel. Låt oss anta att Investors substansvärde är 570 kronor. Om aktiekursen i Investor är 510 kronor innebär det en substansrabatt på 570 – 510 = 60 kronor. Substansrabatt uttrycks oftast i procent. I detta exempel blir substansrabatten i Investor därför 10,5 procent (60 / 570 kr).
En fördel med att köpa investmentbolag med substansrabatt är att du blir delägare i utdelningsaktier som du kan köpa till rabatt. Du får med andra ord högre direktavkastning än om du köpt motsvarande aktier separat.

img 5f89ed3289ccd Samuelssons Rapport

En annan fördel med att köpa investmentbolag med åtminstone viss substansrabatt är att risken blir lägre. Skulle investmentbolaget likvideras kan du till och med få ut mer än marknadsvärdet eftersom de aktieinnehav som bolaget hade var värda mer.

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?

Samtidigt är det sällan bolag likvideras. Om substansrabatten är stor av en anledning finns det risk att investmentbolaget inte får en tillräckligt stark utveckling framöver.

Tips: Kontrollera den historiska substansrabatten i investmentbolag. Hittar du ett investmentbolag som du tror på kan en tillfälligt hög substansrabatt innebära ett köptillfälle!

Premie i investmentbolag

Det händer även att investmentbolag värderas över substansvärdet av marknaden. Då heter det att investeringsbolaget handlas med premie. Rent konkret innebär det att du får betala mer pengar för att äga ett visst investmentbolag än vad det skulle kosta att köpa de olika innehaven i portföljen direkt på börsen.
Den vanligaste anledningen till att ett investmentbolag handlas med premie är att marknaden har en optimistisk syn på ledningens möjligheter att driva bolaget i rätt riktning. Det kan handla om att investmentbolaget är bra på att välja bolag till sin portfölj och att det sedan investerar mycket i att utveckla dem på ett bra sätt.

Substansvärde och substansrabatt eller premie i investmentbolag just nu

I listan nedan ser du aktuellt substansvärde och eventuella aktuella substansrabatter eller premier i svenska investmentbolag 2020. Vi uppdaterar listan varje vecka.

Substansvärden investmentbolag 2020

InvestmentbolagSubstansvärdePrisRabatt/Premie
Bure Equity199.89202.20-1.15%
Creades A391.50638.00-62.96%
Havsfrun B12.0216.80-39.77%
Industrivärden C246.29210.30+14.61%
Investor B645.73488.90+24.29%
Kinnevik B319.06243.30+23.75%
Latour B127.98169.00-32.05%
Lundbergforetagen B362.56421.80-16.34%
NAXS AB63.1346.40+26.50%
Spiltan200.77145.00+27.78%
Svolder B120.01113.60+5.34%
Traction B159.04172.00-8.15%
VNV Global94.3270.90+24.83%
Öresund98.91105.60-6.77%

Ratos substansvärde finns inte med i listan eftersom detta investmentbolag inte publicerar sitt substansvärde.

Var kan jag hitta ett investmentbolags substansrabatt?

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader är de omkostnader som ett investmentbolag har för sin verksamhet. Eftersom investmentbolag nästan uteslutande ägnar sig åt investeringar kan förvaltningskostnaderna jämföras med den förvaltningsavgift som finns i aktivt förvaltade fonder. I en sådan jämförelse är det tydligt att investmentbolag är mycket billiga jämfört med de flesta fonder.
Förvaltningkostnad i några svenska investmentbolag:

 Förvaltningskostnad (%)
Melker Schörling0.03
Traction0.05
Lundbergföretagen0.09
Industrivärden0.15
Investor0.18
Öresund0.5
Creades0.6
Bure0.68
Ratos1
Svolder1.1
KinnevikRedovisar inte sin förvaltningskostnad

Vad beror skillnaden i förvaltningskostnad mellan olika investmentbolag på?

I de flesta investmentbolag är förvaltningskostnaden mycket låg i förhållande till substansvärdet. Som du ser i tabellen ovan är ligger förvaltningskostnaden på under 0,2 procent i många av investmentbolagen.
Vissa av bolagen som t.ex. Ratos och Svolder har dock en förvaltningskostnad på över 1 procent. Anledningen till att vissa investmentbolag kan ha en låg förvaltningskostnad medan den är hög i andra bolag beror ofta på bolagets storlek.
Gigantiska investmentbolag som Lundbergföretagen, Industrivärden och Investor har stordriftsfördelar. Deras portföljer är enorma. Omkostnaderna i förhållande till portföljvärdet blir därför små.
Investmentbolag som Ratos och Svolder är i intervallet 10 – 100 gånger mindre än de största investmentbolagen på börsen. Därför blir deras omkostnader också högre i förhållande till sina portföljer.
Sedan är givetvis vissa investmentbolag mer effektiva än andra och kan därmed hålla nere sina förvaltningskostnader. Traction är ett bra exempel. Detta investmentbolag har en förvaltningskostnad på endast 0,05 procent trots att det är ett jämförelsevis mycket litet företag.

Skillnad och likheter mellan investmentbolag och fonder

Ibland jämförs investmentbolag med just fonder. Tanken är att den verksamhet som investmentbolaget driver påminner om det jobb som en fondförvaltare gör i en aktivt förvaltad fond.

Det finns både likheter och skillnader mellan investmentbolag och fonder. I grund och botten handlar det om två helt skilda väsen. Investmentbolag är företag och fonder är just fonder – det vill säga en samling aktier.

Investmentbolag eller fonder – vilket ska man spara i?

Exponering mot ett stort antal aktier

Den främsta likheten mellan fonder och investmentbolag består i att du får exponering mot ett stort antal bolag genom ett enda innehav. Köper du en fond blir du delägare i minst 16 olika aktier men ofta många gånger fler. Köper du aktier i ett investmentbolag får du exponering mot deras portfölj som ofta innehåller runt 10 – 20 bolag, ibland fler.

Aktiv förvaltning av innehaven

Alla investmentbolag är aktivt förvaltade kan man säga. De väljer sina bolag med omsorg och säljer innehav som de inte längre vill vara delägare i. När det gäller fonder finns både sådana som är aktivt och de som är passivt förvaltade.
Förvaltningskostnaden i investmentbolag är (som vi redan varit inne på) mycket lägre än förvaltningsavgiften i aktivt förvaltade fonder. Den kan snarast jämföras med avgiften i de flesta passivt förvaltade fonderna. Du får alltså aktiv förvaltning till ett lägre pris om du köper investmentbolag istället för fonder.

img 5f89ed465696d Samuelssons Rapport

Annan inriktning i investmentbolag

Alla aktivt förvaltade fonder har någon form av inriktning. Det kan till exempel vara Sverige, småbolag, tillväxtmarknader eller råvarubolag. Investmentbolag kan förvisso vara nischade på ett visst område men ofta är det varje investeringscase som är viktigast. Vissa av investmentbolagen kan kanske jämföras med en Sverigefond. Men många gånger bjuder istället varje investeringsbolag på sin unika mix av bolag som de tror på.

Investmentbolag påverkar sina innehav

En viktig skillnad mellan investmentbolag och fonder är att investmentbolag som regel är med och påverkar sina innehav mycket mer. De flesta investmentbolag har en tydlig policy för vilka mål de har med innehaven. Investmentbolag vill ofta påverka de ägda företagen i en positiv riktning. Det kan vara genom att sitta med i styrelsen, dela med sig av erfarenheter, kontakter eller kapital.
Häri ligger mycket av hemligheten bakom varför investmentbolag ofta blir en bra investering. Du köper inte bara aktier i ett bolag som har en portfölj med aktier. Du blir delägare i ett bolag som försöker påverka sina innehav på ett bra sätt.
Fonder kan också vara representerade på bolagens årsstämmor. Många fonder har – liksom investmentbolagen – en policy om hur de vill påverka sina innehav.
Ändå finns det skillnader. Till att börja med har investmentbolag ofta en större andel av aktierna i de bolag de går in i jämfört med fonder. Investmentbolagen kan med andra ord påverka mer än enskilda fondbolag. Av den anledningen samverkar ibland olika fondbolag med varandra för att få igenom sina mål.
En annan skillnad är att det inte är ovanligt att en fond innehåller 50 – 100 olika aktier eller mer. Att vara med och påverka i alla dessa bolag är omöjligt. Investmentbolagen däremot lägger ofta tid och kraft på varje innehav.

Hur många investmentbolag ska man äga?

Friare regler för investmentbolag

Fonder och investmentbolag faller till stor del under olika lagar. Hur fonder ska förvaltas styrs i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Den lagen lever upp till de villkor som finns i EU-direktivet UCITS. Här står bland annat om inriktning för fonder, skydd för sparare och hur många innehav som måste finnas i en fond.
Investeringsbolag måste också följa vissa regler (se ovan under ”Vad är ett investmentbolag?”). De är dock mycket friare jämfört med fonder. Man skulle kunna jämföra fonder med stora tunga maskiner som är bundna av regler. Investmentbolagen är mer självständiga och investerar på det sätt som de finner är bäst för den egna verksamheten.

Ägarstrukturen är helt annorlunda

En fundamental skillnad mellan investmentbolag och fonder ligger i ägarstrukturen. Även om investmentbolag måste ha ett stort antal ägare finns det ofta ett antal lite större ägare bakom. Exempel är till exempel Wallenbergfamiljen som står bakom Investor eller Stenbeck som är en av familjerna som äger Kinnevik. När du äger andelar i ett investmentbolag har du rösträtt på stämman.
Fonder har sällan ett så utpräglat ägarskap. Istället utgörs de av mängder med ägare – ofta småsparare. Äger du fondandelar har du ingen rösträtt på stämman. Din röst representeras av fondbolaget och du blir aldrig tillfrågad om vad du tycker.

Det går snabbare att köpa investmentbolag än fonder

En stor fördel med att köpa investmentbolag istället för fonder är att det går blixtsnabbt att handla. Investmentbolag köps och säljs på börsen. Lägger du en order till marknadspris går den igenom direkt. Du ser innehaven på ditt konto på en gång.
Köper du andelar i en fond tar det vanligtvis en till tre dagar innan ditt innehav dyker upp i depån. Fonder handlas bara en gång om dagen, oavsett när du lägger din order.
Samma sak gäller när du vill sälja ett innehav. Vill du kliva ur din investering direkt går det bra om du har investmentbolag i portföljen. Är det fonder du äger kan du få vänta upp till tre vardagar innan du har pengarna på kontot. Ifall det är turbulent på börsen kan till och med värdet på dina fondinnehav hinna sjunka innan affären går igenom.
Det finns förvisso även börshandlade fonder. Köper du sådana är det lika snabbt som att handla investmentbolag. Men det går ändå inte att jämföra eftersom börshandlade fonder nästan alltid är passivt förvaltade. Köper du investmentbolag är det troligtvis för att du vill ha ett alternativ till aktivt förvaltade fonder.

Investmentbolag vs fonder – jämförelse

 InvestmentbolagFonder
FörvaltningAktiv förvaltningAktiv eller passiv förvaltning
KostnadEn (ofta) liten förvaltningskostnad. Du betalar inte avgiften till bolaget utan den belastar resultatet.Förvaltningsavgift som kan vara ganska hög i aktivt förvaltade fonder. Dras av från ditt konto.
Antal innehavOfta 10 – 20 bolagMinst 16 bolag men ofta flera hundra.
InriktningInvestmentbolaget bestämmer strategisk inriktning. Portföljen kan ofta vara rätt så blandad.Inriktningen är strikt reglerad (undantag för hedgefonder som är något friare).
PåverkanInvestmentbolag påverkar ofta sina innehav på ett betydande sätt.Påverkar vissa av sina innehav men har sällan lika stora andelar som investmentbolagen.
ÄgarstrukturHar ett stort antal ägare. En eller några av ägarna är ofta mycket inflytelserika. Har du andelar i ett investmentbolag kan du rösta i viktiga frågor på bolagsstämman.Ett mycket stort antal personer har innehav i fonden. Den som har andelar i en fond kan inte påverka de bolag som finns i fonden.
Köp och säljHandlas på börsen. Köp- och säljtransaktioner går igenom direkt.Handlas en gång om dagen. Köp- och säljtransaktioner tar vanligtvis 1 – 3 vardagar innan de går igenom.

Bra investmentbolag

Hur vet man vilka investmentbolag som är bra? Vilka investmentbolag som är bra beror mycket på vilka kriterier du som investerare har.
Här är några olika faktorer att tänka på:

 • Är du intresserad av värdebolag eller tillväxtbolag?
 • Bryr du dig om värderingar?
 • Hur god måste riskspridningen vara?
 • Är det viktigt att den finansiella risken är låg?
 • Vill du köpa investmentbolag med låg förvaltningskostnad?

Värdebolag vs tillväxtbolag?

Till att börja med är det en ganska så stor variation i inriktning mellan olika investmentbolag. Många investmentbolag satsar på ganska stabila aktier som är ett tryggt val men som aldrig kommer att bli några aktieraketer.
Andra investmentbolag investerar i ”lovande aktier” enligt de kriterier som styrelsen sätter upp. I sådana bolag kan chansen till överavkastning vara större. Samtidigt är det alltid en högre risk att investera i bolag som är lovande jämfört med mer etablerade företag som varit med ett tag.
Vissa investmentbolag satsar på en mix av värdebolag och tillväxtbolag. Ibland är det även en blandning mellan börsnoterade bolag och onoterade aktier i portföljen. Investor är ett sådant exempel.

Är värderingen viktig?

Vill du köpa aktier som är undervärderade av marknaden eller spelar det ingen roll för dina investeringar? Det kan vara en av frågorna som du kan ställa dig för att bedöma om ett visst investmentbolag är en bra investering.
I investmentbolag kan du titta på substansvärdet som ett mått på värderingen. Däremot går det inte att analysera typiska värderingsmultiplar som P/E-tal och P/S-talet. Det blir missvisande.
Mycket grovt förenklat kan man säga att ett investmentbolag som handlas med stor substansrabatt kan antas vara undervärderat. Orsaken är att du ju blir delägare i flera andra bolag som värderas högre var för sig på börsen.
På motsvarande sätt kan en substanspremie innebära att investmentbolaget är övervärderat.
Det är enligt denna värderingsprincip som exempelvis investmentbolagsindexet Ibindex fungerar. Den viktar de olika investmentbolagen beroende på deras substansvärde.
Samtidigt är det många andra faktorer som avgör hur mycket substansrabatt eller substanspremie som är rimligt. Det kan handla om investmentbolagets förvaltningskostnader eller att ledningen är så bra att det berättigar en premie.
Om du vill hitta bra investmentbolag baserat på deras värdering kan det vara klokt att sätta dagens substansrabatt i förhållande till den historiska substansrabatten. Hittar du ett stabilt investeringsbolag utan större problem och märker att substansrabatten är 5 – 10 procent lägre än vad den brukar vara, ja då kan det kanske vara ett tillfälle att köpa aktier i investmentbolaget.

img 5f89ed5c4c8ae Samuelssons Rapport

Hur bra riskspridning vill du ha?

Alla investmentbolag måste ha god riskspridning genom att äga aktier i flera andra bolag. När du köper aktier i ett investmentbolag kan du därför få en ganska så god riskspridning trots att du inte köper särskilt många olika investmentbolag.
Det är samtidigt ganska olika mellan olika investmentbolag hur bra riskspridningen verkligen är. Vissa investmentbolag är tungt viktade i en eller ett par sektorer. Att bara äga aktier i sådana investmentbolag är egentligen inte tillräckligt för att sprida på riskerna.
Andra investmentbolag är nischade mot tillväxtbolag. Även om deras portfölj kanske är diversifierad kan det vara allt för riskabelt att bara satsa på tillväxtaktier.
Varje investmentbolag är unikt. Du gör därför gott i att köpa en mix av olika investmentbolag där varje bolag har sin särskilda profil. Ju bättre riskspridningen är i de investmentbolag som du äger desto färre antal olika aktier behöver du ha i portföljen. Om du vill hålla nere antalet investmentbolag i din portfölj kan det därför vara ett bra val att köpa sådana bolag som själva har en god riskspridning i sin aktieportfölj.

Bryr du dig om den finansiella risken i investmentbolag?

Risk handlar inte bara om antalet aktier och typ av aktier i portföljen. Investmentbolag tar ofta lån för att finansiera sina investeringar. Genom att ta lån för att köpa aktier får investmentbolaget hävstång på sin investering.
Hävstång är bra för att få bättre avkastning när aktierna stiger i värde. Samtidigt innebär det en högre risk. Har investmentbolagets ledning missbedömt sina innehav eller vad som händer på marknaden kan det bli kostsamt med en allt för hög belåning.
För att bedöma hur hög risk det är i ett investmentbolag kan du titta på investmentbolagets soliditet. Det är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel (till skillnad från lån). Är soliditeten 100 procent använder investmentbolaget inga lån för att köpa aktier.
Så här ser soliditeten ut i snitt bland svenska investmentbolag:

ListaGenomsnittlig soliditet bland investmentbolag på listan
Large Cap70 %
Mid Cap89 %
Small Cap72 %
Övriga listor59 %

I tabellen ser vi att soliditeten är betydligt lägre i snitt bland investmentbolag på de lite mindre, ”övriga” listorna. Här finns Spotlight, NGM, First North och Pepins. Dessa bolag tar med andra ord mer lån för att finansiera verksamheten. Det kan bli positivt för avkastningen, men det innebär samtidigt en högre risk.

Fundera på förvaltningskostnaden

Precis som med fonder kan det vara bra att köpa investmentbolag som har låga kostnader. Generellt sett har investmentbolag en betydligt lägre förvaltningskostnad än motsvarande förvaltningsavgift i fonder. Det är samtidigt en ganska så stor variation mellan olika investmentbolag.
Tycker du att investmentbolaget gör rätt för sin förvaltningskostnad kanske det kvittar. Annars kan det finnas en poäng med att leta efter investmentbolag med låga förvaltningskostnader för att avgöra vilka investmentbolag som är en bra investering.

Skatt i investmentbolag

Investmentbolag beskattas annorlunda jämfört med andra aktiebolag och ekonomiska föreningar. Till att börja med ska kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter inte tas upp i deklarationen. Inte heller får man göra några avdrag i investmentbolag baserat på en kapitalförlust. Istället är det en schablonintäkt på 1,5 procent av underlaget som tas upp till beskattning.
De utdelningar som investmentbolaget får in ska beskattas. Här får investmentbolaget dock göra avdrag i den mån det själv delar ut pengar till sina aktieägare. Gör investmentbolaget det elimineras dubbelbeskattningen (beskattning av utdelningar plus schablonintäkt). Investmentbolag får även göra avdrag för sina ränteutgifter och förvaltningsutgifter.
Vidare gäller inte följande regler för investmentbolag:

 • Koncernbidrag
 • Verksamhetsavyttringar
 • Underprisöverlåtelser
 • Periodiseringsfonder

För dig som småsparare eller aktieägare som har investmentbolag i din portfölj finns det inget särskilt att tänka på ur skattesynpunkt. Oavsett om du har dina investmentbolagsaktier på ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller på ett aktie- och fondkonto beskattas de på samma sätt som andra aktier.

Holdingbolag och Private Equity-bolag

Förutom investmentbolag finns även holdingbolag och Private Equity-bolag. Det finns stora likheter – samtliga äger aktier i andra bolag – men även skillnader.

Holdingbolag

Ett holdingbolag är mer som ett moderbolag i en koncern. De bolag som ett holdingbolag äger kan ses som dotterbolag, vilket inte är fallet för investmentbolag. Med det sagt förekommer det att bolag grundas som holdingbolag men att de i praktiken drivs som investmentbolag. Om så är fallet behövs tillstånd från Finansinspektionen, precis som för investmentbolag.

Private Equity och riskkapital

Private Equity-bolag eller riskkapitalbolag som de också kallas investerar i onoterade bolag eller köper ut noterade bolag för att avnotera dem. Investmentbolag kan investera i både noterade och onoterade aktier, men i de flesta fallen handlar det främst om noterade aktier. Det är därför en hårfin skillnad mellan investmentbolag och Private Equity-bolag.
Private Equity kan vidare delas in i två typer av bolag:

 • Venture capital: Investerar i ganska nystartade företag.
 • Buyout: Investerar i mogna företag, ofta med en kombination av ägarkapital och lån.

Eftersom det finns stora likheter mellan investmentbolag, holdingbolag och Private Equity-företag har vi tagit med exempel från samtliga kategorier av företag i denna guide.

Utdelning i investmentbolag

Många investmentbolag har utdelning. På grund av skatteregler för investmentbolag är det ofta lönsamt att dela ut en stor del av utdelningen från portföljbolagen vidare till aktieägarna. På så vis undviks dubbelbeskattning. Därför kan investmentbolag vara ett bra alternativ till vanliga utdelningsaktier.
En intressant aspekt med utdelning i investmentbolag är att du kan köpa utdelningsaktier på ”rea” tack vare substansrabatten.
Vi kan till exempel tänka oss ett investmentbolag med 20 procent rabatt. Alla bolagen i portföljen har utdelningar. Eftersom du köper med substansrabatt får du fler aktier för pengarna (25 procent mer för att vara exakt). Det ger i förlängningen 25 procent mer utdelningar jämfört med om du köpt de olika aktierna separat istället för via investmentbolaget.

Direktavkastning i investmentbolag

Här är den genomsnittliga direktavkastningen i de största svenska investmentbolagen de senaste tre åren (2018 – 2020):

InvestmentbolagDirektavkastning, snitt 3 år
Öresund4.7%
Creades3.5%
Investor3.1%
Traction2.3%
Latour2.0%
Svolder A1.7%
Bure Equity1.5%
EQT1.1%
Lifco1.1%
Spiltan1.1%
Kinnevik1.0%
Industrivärden0.9%
Volati0.7%
Ratos0.5%
Lundbergföretagen0.4%
VNV Global0%

Vad är bästa sättet att investera i investmentbolag?

Investmentbolag är bra val i sig för dig som vill investera i bolag av hög kvalitet utan att själv behöva hitta enskilda aktier att köpa. Eftersom investmentbolag nästan alltid har en mycket lång investeringshorisont är de ofta köpvärda aktier även på lång sikt.
Vi kan tänka oss en rad olika investmentbolagsstrategier för att välja vilka investmentbolag du ska köpa:

Följ ett index

Köp de bolag som finns i ett färdigt investmentbolagsindex. Det finns t.ex. Samuelssons Rapports Investmentbolagsindex, Ibindex samt SIX Investment- och Förvaltningsbolag. Se nedan.

Köp de största

En strategi kan vara att bara satsa på de säkra korten. De största investmentbolagen kan ge god avkastning trots att en stor del av portföljen ofta är värdebolag.
Här är några av de största investmentbolagen:

 • Investor
 • Industrivärden
 • Kinnevik
 • EQT
 • Latour
 • Lundbergföretagen

Skapa en blandad portfölj

Att äga investmentbolag innebär ofta att du får en exponering mot olika sektorer. Samtidigt finns det investmentbolag med speciell inriktning. Att bygga en portfölj med en mix av olika inriktningar bland investmentbolagen kan också vara en strategi.
Till exempel:

 • EQT: Riskkapital – lite mindre bolag men med stor utvecklingspotential
 • MedCap: Life science
 • Kinnevik: Digitalisering och ny teknik
 • Spiltan: I huvudsak svenska onoterade tillväxtbolag
 • VNV Global: Tillväxtbolag på global nivå
 • Vostok Finance: Fintechbolag på tillväxtmarknader

Många av dessa nischade investmentbolag har ganska hög risk eftersom de är så smala. Många satsar också på små bolag vilket förstås ökar avkastningspotentialen men även risken. Förslagsvis kombinerar du därför en sådan portfölj med att även köpa ett eller två lite bredare och mer defensiva investmentbolag.

img 5f89ed7423607 Samuelssons Rapport

Investmentbolagsindex

Det är inte lätt att veta exakt vilket som är det bästa investmentbolaget. Istället kan det vara smart att sätta ihop en portfölj med olika investmentbolag. För att göra det kan du ta ett investmentbolagsindex till din hjälp. Det är ett index som innehåller en grupp med investmentbolag.
Ett investmentbolagsindex kan vara antingen viktat eller oviktat. Om det är oviktat utgör varje innehav en lika stor del av portföljen.
I ett viktat investmentbolagsindex är innehaven olika stora beroende på vissa kriterier:

 • Marknadsviktat index: Större företag (större börsvärde) tar mer plats i indexet.
 • Viktat efter substansvärde: Investmentbolag får större vikt ju större substansrabatten är.

Samuelssons Rapports Investmentbolagsindex

Samuelsson Rapports Investmentbolagsindex innehåller aktierna Investor, Industrivärden, Kinnevik, Latour och Lundbergföretagen med lika vikt. Tillsammans utgör dessa fem bolag ca 94% av börsvärdet för de noterade investmentbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista. Nedan ser du utvecklingen.
Uppdateras veckovis – senaste uppdatering 13 april 2020
img 5e917bc496e79 Samuelssons Rapport

Ibindex

Ib index (www.ibindex.se) är ett omtyckt investmentbolagsindex. Målet är att följa de investmentbolag som handlas på Stockholmsbörsen. Det är ett viktat index. Ju mer substansrabatt ett investmentbolag har desto större vikt får det i indexet. Omvänt gäller att investmentbolag som handlas till premium får en lägre vikt.

Ibindex historisk avkastning jämfört med OMXS
Skärmdump från Ibindex.se 2014 – 2020. Detta investmentbolagsindex har slagit Stockholmsbörsen med råge.

SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF)

SIXRXFIIF är ett samlingsindex för svenska investmentbolag. Även detta index tenderar att slå Stockholmsbörsen:

SIX Investment- & förvaltningsbolag (SIXRXFIIF)
SIXRXFIIF Investmentbolagsindex

Följande investmentbolag ingår i SIXRXFIIF:

Investor B
Industrivärden A
Havsfrun B
Kinnevik B
Lundbergforetagen B
Latour B
Ratos
Öresund
Bure Equity
Vostok New Ventures
Creades
Traction
East Capital Explorer
Svolder B
NAXS
Strax

Svenska investmentbolag

Bure Equity

Bure Equity är ett investmentbolag som ser sig själv som en aktiv ägare med ett djupt engagemang i företagen i portföljen. Investmentbolaget grundades 1992 och uppstod då ur de avvecklade löntagarfonderna. Året därpå noterades det på Stockholmsbörsen. Nu finns det på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Bure Equity har stor finansiell styrka och anpassar sitt ledarskap efter de olika bolagens behov. I portföljen finns elva bolag varav sju är börsnoterade.
Största innehav: Cavotec, Medcap, Mycronic, Mentice, Ovzon, Vitrolife, XVIVO Perfusion, Bure Growth, Investment AB Bure, Atle Investment Managment och Mercuri International Group.
Hemsida: www.bure.se
Köp Bure Equity hos: Avanza Nordnet

Creades

Creades grundades i årsskiftet 2011/2012 och är därmed ett relativt nytt investmentbolag. Företaget uppstod när investmentbolaget Öresund delades i två delar. Den största delen, 59 procent, blev Creades. Det är en långsiktig investerare som siktat in sig på mindre och mellanstora bolag. I portföljen finns en mix av noterade och onoterade bolag. Creades har som mål att ha en god riskjusterad avkastning för aktieägarna. Det är en aktiv ägare som försöker bidra till att öka värdet i de bolag som man är delägare i. Creades handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
Största innehav: Avanza, Apotea, Addnode, PRNT Printing Solutions, Tink, Kaching, samt Röhnisch och Inet.
Hemsida: www.creades.se
Köp Creades hos: Avanza Nordnet

EQT

EQT är ett riskkapitalbolag inom private equity. Bolaget grundades 1994 och har sedan dess investerat i en lång rad verksamheter på global nivå. EQT är verksamt i 17 länder och har runt 700 anställda. Fokus i investeringarna ligger på Europa och Nordamerika.
Förutom att investera i bolag driver EQT ett antal investeringsfonder. Dessutom äger EQT reala tillgångar som infrastruktur och fastigheter.
Några av innehaven: Acumatica, Anticimex, Biovian, Concept, Dataflow, Dunlop, Eton, GPA Global, Hector Rail, Igenomix, Karo Pharma, Stendörren, Svenska Verksamhetsfastigheter, Waystar.
Hemsida: www.eqtgroup.com
Köp EQT hos: Avanza Nordnet

Garpco

Garpco är ett holdingbolag som handlas på marknadsplatsen Pepins. Bolaget investerar långsiktigt i små och medelstora företag. Garpco har tre områden: Interiör och design, industriverktyg och industrikomponenter i polymera material.
Visionen är att Garpco ska växa genom företagsförvärv och organisk tillväxt. De bolag som ingår ska ha tillräcklig tillgång till tillväxtkapital och kompetenta medarbetare. Riskprofilen i bolagen är låg. Man letar alltid efter företag där det finns en ledning med kunnande om såväl teknik som marknad. Exit gör Garpco främst om ledningen bedömer att en ny ägare kan utveckla verksamheten bättre.
Innehav: SWEDEX AB, Diamantprofil AB, UW-ELAST AB, GGF TMRubber, Trekollán AB, Glimakra of Sweden AB, TreCe AB.
Hemsida: www.garpco.com
Köp Garpco hos: Pepins

Industrivärden

Industrivärden (som ibland felaktigt kallas för Industrivärlden) är ett av de främsta investmentbolagen i Sverige. Investmentbolaget skapar värde genom ett långsiktigt ägande där man bidrar med både operativ och strategisk kunskap. För att lyckas med detta har Industrivärden stora ägarandelar i bolagen i portföljen.
Det långsiktiga målet är att de ägda bolagen på sikt ska etablera sig och stärka sina positioner inom respektive bransch. Industrivärden lyfter fram tre aspekter för att lyckas med sin förvaltning: Fokusering, flexibilitet och tydligt ledarskap.
Största innehav: Sandvik, Volvo, Essity, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson och Skanska
Hemsida: www.industrivarden.se
Köp Industrivärden hos: Avanza Nordnet

Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan investerar – som man själva säger – med målet att behålla innehaven. Det är med andra ord en mycket långsiktig investerare som bryr sig om bolagen i portföljen. Här hittar vi en del noterade innehav men de flesta bolagen i portföljen är faktiskt onoterade.
De allra flesta innehaven i Spiltans portfölj är entreprenörsföretag med stor tillväxtpotential. Spelutvecklaren Paradox Interactive och e-handelsbutiken Coolstuff är ett par av de viktigaste innehaven. Spiltan är även delägare i handelsplatsen Pepins där bolaget också är noterat.
Namnet Spiltan kanske är mest känt genom Spiltan Fonder, som också det är ett av de största innehaven för investmentbolaget Spiltan.
En kul detalj är att Spiltan äger aktier i Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway. Buffet har nämligen ofta stått som förebild för investerarna bakom Spiltan.
Största innehav: Paradox Interactive, Spiltan Fonder, Coolstuff, Kuststaden Projektutveckling
Hemsida: www.spiltan.se
Köp Investment AB Spiltan på: Pepins

Investment AB Öresund

Investment AB Öresund är ett långsiktigt investmentbolag med stor spridning på sina innehav. Aktierna finns bland annat inom fordonsindustri, media, tillverkningsindustri och spelbranschen. Det är i huvudsak nordiska värdepapper vi hittar i portföljen.
Som investmentbolag strävar Öresund Investment efter att ha låga förvaltningskostnader, hög soliditet och en flexibel likviditetspolitik.
Största innehav: Fabege, Bilia, Scandi Standard, Bahnhof, SEB, Ovzon, Insr, Attendo, MaxFASTIGHETER, Catenamedia, NRC Group, Storebrand, Q-Linea.
Hemsida: www.oresund.se
Köp Öresund hos: Avanza Nordnet

Investor

Investor är Sveriges största investmentbolag. Bolaget grundades 1916 av Wallenbergfamiljen. Det är en mycket långsiktig ägare som investerar i stabila verksamheter. Investor försöker inte bara få hög avkastning på innehaven i sin portfölj utan vill även påverka bolagen.
Syftet är inte bara att skapa värde för människor utan även för samhället i stort. Företagen ska bli eller förbli ”best-in-class” som Investor själva säger.
Investors portfölj innehåller flera välkända noterade bolag där investmentbolaget är en betydande minoritetsägare. Här hittar vi bland annat ABB, Ericsson, AstraZeneca, Atlas Copco, Husqvarna, Saab och SEB. Stora och gamla svenska bolag, många av dem industribolag. Här finns även aktier som Nasdaq, Sobi, Wärtsilä och Epiroc.
En annan del av portföljen består av Patricia Industries, som samlar Investors större dotterbolag. Här är några välkända namn Permobil och Mölnycke. Dessutom har Investor drygt 18 procent i private equity-bolaget EQT. Denna mix av stabila och växande bolag har gjort Investor till en favorit i många analyser om aktier och investmentbolag.
Största innehav: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna, Saab, SEB, Nasdaq, Sobi och Wärtsilä.
Hemsida: www.investorab.com
Köp Investor hos: Avanza Nordnet

Karolinska Development

Investmentbolaget Karolinska Development har specialiserat sig på life science-aktier i Norden. Det handlar med andra ord om innehav i företag inom forskning för att utveckla nya mediciner.
Detta investmentbolag presenterar sig själv som en chans för investerare att få exponering mot en bransch med hög avkastningspotential men till en lägre risk. Portföljen innehåller en samling farmaceutiska och medicintekniska bolag som alla bedöms kunna komma att bidra till både medicinska och ekonomiska framsteg.
Även om portföljen är bred innebär investeringar i denna typ av investmentbolag en betydligt större risk jämfört med traditionella investmentbolag.
Största innehav: Aprea Therapeutics, Modus Therapeutics, Biosergen, Dilafor, Forendo Pharma, Lipidor, Ossdsign, Promimic, Umecrine cognition
Hemsida: www.karolinskadevelopment.com
Köp Karolinska Development hos: Avanza Nordnet

Kinnevik

Kinnevik är ett ”klassiskt” svenskt investmentbolag med rötter från 1936. Då grundades det av familjerna Stenbeck, von Horn och Klingspor. När Kinnevik grundades var det svenska industribolag man investerade i. Idag har Kinnevik profilerat sig som ett investmentbolag med fokus på digitalisering och ny teknik. Investeringshorisonten är lång och Kinnevik strävar efter att skapa både socialt värde och aktieägarvärde.
Detta är investmentbolaget som bl.a. är känt för e-handelsbolaget Zalando och Tele2 – två av Kinneviks största innehav. Kinnevik har även 16 procent i fintechbolaget Betterment, en av pionjärerna inom robotrådgivare i USA. Totalt finns det över 25 bolag i Kinneviks portfölj.
Största innehav: Zalando, Tele2, Livongo, Babylon, Betterment.
Hemsida: www.kinnevik.com
Köp Kinnevik hos: Avanza Nordnet

img 5f89ed8585399 Samuelssons Rapport

Latour

Latour har som affärsidé att investera i bolag som har egna produkter och varumärken med stor utvecklingspotential. Investmentbolaget satsar på bolag som har goda chanser till en fin utveckling tack vare megatrender och där internationalisering är en tänkbar väg framåt.
Latour är en aktiv ägare i både noterade och onoterade bolag. I industribolagen har Latour full ägarandel. I börsportföljen finns nio aktier där Latour äger minst 10 procent i varje aktie. Latour försöker vara en tydlig ägare som verkar för lönsamhet och hållbar tillväxt i bolagen – både i de noterade börsbolagen och de egna företagen. Latour är en populär utdelningsaktie som ofta lyckas höja utdelningen från år till år.
Största innehav: Assa Abloy, Securitas, Sweco, Fagerhult, TOMRA, Troax, HMS Networks, Alimak Group, Hultafors Group, Latour Industries, Caljan, Swegon, Nord-Lock Group, Bolagsadresser.
Hemsida: www.latour.se
Köp Latour hos: Avanza Nordnet

Lifco

Lifco är en finansiell koncern från Enköping. Det var tidigare del av det svenska medicintekniska bolaget Getinge. Rent tekniskt är Lifco snarare ett Private Equity-företag än ett investmentbolag.
Lifco har en tydlig strategi. Detta investmentbolag investerar i små och mellanstora bolag som är marknadsledare inom sin nisch. Målet är att stödja dessa bolag så att de kan utvecklas hållbara intäkter och få starka kassaflöden för att kunna fortsätta utvecklas.
Verksamheten delar Lifco in i tre områden: tandteknik (dental), maskiner och verktyg (domolition & tools) samt system solutions.
Några av innehaven: Nordenta, Directa, Dab, Almasoft, Lic Scadenta, MW Dental, Dentamed, Parekll, Orsing, Topdental
Hemsida: www.lifco.se
Köp Lifco hos: Avanza Nordnet

Lundbergföretagen

Lundbergföretagen är ett investmentbolag från 1944. Då det grundades av Lars-Erik Lundberg var företaget helt och hållet inriktat på bostadsbyggen. Så småningom, under 1970-talet, började Lundberg att investera i andra aktier. Idag finns stabila bolag som Holmen, Indutrade, Hufvudstaden och Industrivärden i portföljen. Här hittar vi även bland annat Husqvarna, Handelsbanken, Sandvik och Skanska.
Fastighetsaktier är fortfarande en stor del av portföljen – drygt 30 procent. Det egna bolaget Lundbergs Fastigheter är ett betydande innehav.
Största innehav: Holmen, Lundbergs Fastigheter, Industrivärden, Indutrade, Hufvudstaden
Hemsida: www.lundbergforetagen.se
Köp Lundbergföretagen hos: Avanza Nordnet

MedCap

Holdingbolaget MedCap ÄR ETT investmentbolag som investerar i life science. Denna koncern förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag. Med hjälp av kapital, nätverk, kompetens och erfarenhet bidrar MedCap till att bolagen i portföljen kan utvecklas.
MedCaps verksamhet är indelad i två områden: medicinteknik och specialistläkemedel.
Bolaget går in som majoritetsägare i sina investeringar, vanligtvis i verksamheter med runt 50 – 200 miljoner kronor i omsättning. Vanligtvis är det i onoterade aktier som MedCap väljer att investera. Ägarhorisonten är obegränsad. MedCap brukar föredra att investera i företag med huvudkontor i Norden.
Största innehav: Abilia, Cardiolex Medical, Inpac, Unimedic
Hemsida: www.medcap.se
Köp MedCap hos: Avanza Nordnet

Melker Schörling AB

Melker Schörling AB (MSAB) är ett investmentbolag som ägs av affärsmannen Melker Schörling. Det är ett privat aktiebolag och går således inte att köpa aktier i. Melker Schörling är bland annat känt för sina innehav i industribolaget Hexagon. Detta investmentbolag har över 10 procent av aktierna i samtliga innehav i portföljen, vilket gör det till en inflytelserik ägare.
Största innehav: Hexagon, AArhusKarlshamn, Securitas, AssaAbloy, Loomis och Hexpol.
Hemsida:
Köp Melker Schörling hos: (Går ej att köpa – privat aktiebolag)

Midway Holding

Industrikoncernen Midway Holding är ett investmentbolag som investerar i små och medelstora företag. Det största innehavet i portföljen är HAKI som har ställningssystem och service i komplexa projekt inom bygg, industri och infrastruktur. Denna innehav utgör nästan 70 procent av portföljen. Att köpa aktier i Midway ger därför inte en särskilt diversifierad exponering som i många vanliga investmentbolag. Övriga tre innehav är handelsföretaget NOM Holding, maskintillverkaren FAS Converting (tillverkning av plastmaterial) och Landqvist Mekaniska som riktat in sig på legotillverkning.
Största innehav: HAKI, NOM Holding, FAS Converting, Landqvist Mekaniska
Hemsida: www.midwayholding.se
Köp Midway Holding hos: Avanza Nordnet

NAXS

NAXS är ett medelstort svenskt investmentbolag. Detta bolag investerar främst i private equity-fonder som fokuserar på norden. Dessutom kan NAXS investera i alternativa tillgångar och då utan geografisk begränsning. NAXS kan också investera upp till 40 procent av kapitalet i finansiella instrument. Utöver detta bedriver NAXS likviditetsförvaltning i säkra räntebärande placeringar.
Allt detta gör att detta investmentbolag skiljer sig en del från många andra liknande bolag på börsen. Genom att köpa aktier i NAXS kan du få exponering mot bolag i fonder som det annars kan vara svårt för småsparare att investera i.
Utdelningspolicy in NAXS är att 50 – 70 procent av vinsten ska gå till aktieägarna. Det kan vara via utdelningar, inlösen av aktier eller återköp.
Största innehav: Private Equity-fonder som t.ex. Apax Europe VII LP, FSN Capital III LP, Herkules Private Equity FUnd III LP, Intera Fund I KY, JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II, Nordic Capital CV1 LP och Valedo Parnters Fund AB.
Hemsida: www.naxs.se
Köp NAXS hos: Avanza Nordnet

Ratos

Ratos är ett investmentbolag mer än 150 år på nacken. Entreprenörskap, samhällsengagemang och företagsutveckling är ledord för detta investmentbolag.
Fokus ligger på mellanstora bolag i Norden där Ratos bedömer att de har chans att bli marknadsledande. Människor och ledarskap står i centrum. Likaså kultur och värderingar.
Det övergripande målet är att skapa mervärde för aktieägarna. Investeringshorisonten är mycket lång. Likväl förväntar sig Ratos snabb förändring i de bolag man investerar i.
Det finns 12 bolag i Ratos portfölj. Bland dessa är några av de mest kända Bisnode, Plantagen (eller Plantasjen som bolaget egentligen heter) och Kvdbil.
Största innehav: Aibel, Kvdbil, Planstasjen, Airteam, HL Display, Bisnode, HENT, Diab, LEDiL, Speed Group, Oase Outdoors, TFS
Hemsida: www.ratos.se
Köp Ratos hos: Avanza Nordnet

Svolder

Investmentbolaget Svolder investerar främst i börsnoterade aktier i små och medelstora bolag. Svolder tar ett aktieägaransvar, något som bolaget håller högt. Fokus på investeringarna ligger i bolag med tillväxtpotential. Investmentbolaget har en offensiv utdelningspolitik som grundar sig på de utdelningar som företaget får in från sina innehav. Det långsiktiga målet är att bli Stockholmsbörsens ledande investmentbolag.
Det överordnade målet är att slå småbolagsindexet Carnegie Small Cap Index CSRX. Det gör Svolder till ett intressant alternativ för dig som funderar på att spara i en småbolagsfond. Med tanke på Svolders förvaltningsavgift på 1,1 % är det billigare än de allra flesta fonder med småbolag.
Största innehav: GARO, Troax, Nordic Waterproofing, Beijer Electronics Group, Boule Diagnostics, FM Mattsson Mora, Lime Technologies, XANO Industri, New Wave Group, Saab, Elanders, Nolato, Magnolia Bostad.
Hemsida: www.svolder.se
Köp Svolder hos: Avanza Nordnet

Traction

Det börsnoterade investmentbolaget Traction äger aktier i både noterade och onoterade företag. Innehaven är i mindre och medelstora bolag. Dessutom kan Traction investera i andra börsnoterade bolag och i räntepapper.
Traction är en långsiktig investerare. Intressant nog finns det inget särskilt fokus på en viss bransch eller sektor. Det gör att Tractions bidrag är affärsmässig kompetens snarare än tekniskt kunnande. Den tekniska kompetensen måste finnas i de bolag som Traction investerar i. Investmentbolaget går in och utvecklar sina bolag i syfte att få värdetillväxt och hög avkastning.
Även om Traction har en lång horisont på sina investeringar är exitstrategin enkel: Kommer det ett bud från en seriös investerare kan det alltid bli aktuellt att göra en exit för Traction. Det övergripande målet i detta investmentbolag är att skapa avkastning för aktieägarna.
Största innehav: BE Group, Hifab Group, OEM, Softronic och Drillcon, Driver Group, Duroc, och Nilörngruppen. Bland de onoterade innehaven finns Ankarsrum Kitchen, Recco Holding och Sigicom.
Hemsida: www.traction.se
Köp Traction hos: Avanza Nordnet

Trention

Riskkapitalbolaget Trention investerar i små- och medelstora företag med expansiv verksamhet. När företag är i behov av kapital för att växa kliver Trention in med både rådgivning och finansiella resurser. Målet är att skapa lönsamhet och en uthållig tillväxt. Trention kan ha innehav i både noterade och onoterade bolag.
Dessutom erbjuder Trention finansiering åt företag som är i behov att kortsiktigt stärka upp likviditeten.
Största innehav: Utopia Music AG
Hemsida: trention.se
Köp Trention hos: Avanza Nordnet

VNV Global

Investmentbolaget VNV Global är en långsiktig investerare. Fokus ligger på företag som kan öka mycket i värde och där det finns nätverkseffekter. Den långsiktiga avkastningspotentialen är viktig.
De flesta investeringarna i VNV Globals portfölj är teknikbolag, närmare bestämt inom digital hälsa, marknadsplatser och mobilitet. Ifall det finns höga inträdesbarriärer inom en viss nisch ser VNV Global det bara som en fördel.
Som namnet antyder är detta investmentbolag en global spelare. Bolagen som VNV Global investerar i finns på både utvecklade marknader och på tillväxtmarknader i Europa, Nordafrika och Mellanöstern.
Bakom varje investering ligger en fundamental analys. När bolaget investerar i nischer och på marknader där man har expertis in house är avkastningskravet lägre. Omvänt har VNV Global ett högre avkastningskrav när kompetensen är lägre för att kompensera mot den höjda risken.
Största innehav: BlaBlaCar, Property Finder, Babylon och Voi Technology
Hemsida: sv.vnv.global
Köp VNV Global hos: Avanza Nordnet

Volati

Industrigruppen Volati köper in sig i företag som har rimlig värdering. Därefter vidareutvecklar de företagen för att skapa värde på sikt. De företag som Volati går in i har alla en beprövad affärsmodell. De ska ha en ledande marknadsposition och ett starkt kassaflöde.
Volati försöker bevara de förvärvade bolagens entreprenörsanda och identitet även då de expanderas och förändras. Visionen är att bli Sveriges bästa ägare av mellanstora bolag.
Företaget grundades 2003. Verksamheten är uppdelad i fyra områden: Konsument, handel, industri och Akademibokhandeln.
Några av Volatis innehav: Akademibokhandeln, Heco, Kellfri, Habo, Miljöcenter, T Emballage, Besikta, NaturaMed, CorroVenta, Ettiketto, Tornum, S:t Eriks.
Hemsida: www.volati.se
Köp Volati hos: Avanza Nordnet

Transferator

Transferator investerar i noterade och onoterade aktier med tillväxtpotential. Detta investmentbolag har som plan att dela ut innehav som mognar till sina aktieägare ifall en högre avkastning inte går att uppnå på annat vis. Transferator har de senaste åren delat ut Mediaprovider Scandinavia AB, Jays AB och Mr Green & Co m.fl.
Detta är ett investmentbolag med bas i Stockholm. Det grundades 2008 och finns på Spotlight Stock Market. Trots att det är ett ganska litet investmentbolag handlas det i två aktieslag – Transferator A och B.
Innehav: Biosensor Applications AB, ABG-Koncernen, ELK Studios, G-Loot Global Esports AB
Hemsida: www.transferator.se
Köp Transferator hos: Avanza Nordnet

Vostok Emerging Finance

Vostok Emerging Finance är ett investmentbolag som investerar i fintech-bolag på tillväxtmarknader.
Fokus ligger på företag som utmanar de etablerade spelarna. Vanligtvis är bolagen i tidig tillväxtfas. För det mesta strävar Vostok Emerging Finance efter minoritetsposter och styrelserepresentation.
Vostok Emerging Finance ser en potential i att investera i fintech på tillväxtmarknader dit många fintechbolag annars inte hittar. Samtidigt menar investmentbolaget att tillgången på kapital på den typen av marknader ofta är mindre än efterfrågan, vilket skapar möjligheter.
Största innehav: Creditas, TransferGo, Nibo, Magnetis, FinanZero, Finja, Jumo, Konfio, Guiabolso, Pebo
Hemsida: vostokemergingfinance.com
Köp Vostok Emerging Finance hos: Avanza Nordnet

Små investmentbolag i Sverige

De flesta investmentbolag på börsen är ganska stora. Det är en naturlig konsekvens av att de dels äger många olika innehav, dels har ett stort antal aktieägare. Om vi tittar till börsvärdet finns det ändå ett tiotal ganska små investmentbolag i Sverige.

Investmentbolag med ett börsvärde på under 200 miljoner kronor

InvestmentbolagBörsvärde (miljoner kronor)
Abelco Investment31
Dividend Sweden33
New Equity Venture37
Seafire59
Front Ventures65
Loudspring100
Arbona A125
Stockwik190
Havsfrun Investment199

Abelco Investment Group

Abelco Investment investerar i företag i Sydostasien. De bolag som Abelco investerarar i är mycket unga och har lovande teknik eller affärsmodell. Abelco hjälper företaget att expandera och växa internationellt.
Investeringarna finns bland annat inom fintech, krypto, digital underhållning, e-handel, programvara och automatisering.
Målet med investeringarna är att jobba för en framtida börsnotering (IPO) eller M&A, vilket alltså är Abelcos exitstrategi.
Några av innehaven: QuickBit, Vopy, SmartFunding, iCandy, Esports Pte Ltd, iSecrets, VE Global UK Limited, Stilla, iFashion Group Pte Ltd, Hotel insider, Beam Storage Pte Ltd, Wheelys, Moby Mart, Hembad
Hemsida: www.abelco.se
Köp Abelco Investment hos: Avanza Nordnet

Arbona A

Arbona är ett ”jordnära investmentbolag” som man själv kallar sig. Detta investmentbolag investerar i små och välskötta svenska bolag. Inriktningen bland bolagen varierar. Här finns bland annat sårläkningsprodukter, fastigheter, larminstallationer, finans och teknik.
Investmentbolaget söker bolag med bra ledning, utvecklingspotential och stabil lönsamhet. Bolagen ska ha en tydlig produkt, tjänst eller marknadsposition.
Arbona utvecklar sina bolag försiktigt tillsammans med ledningen. Målet är att vara ägare, inte att avyttra verksamheten efter ett tag. Arbona har med andra ord en lång investeringshorisont.
För det mesta är Arbona majoritetsägare. Om ledningen också är delägare eller har andra incitament ser Arbona det som ett plus.
Största innehav: Johnsons i Åre El AB samt Johnsons i Östersund El AB, S2Medical AB (publ), Merbona Invest AB, Mindbanque AB, TCECUR AB (publ)
Hemsida: www.arbona.se
Köp Arbona A hos: Avanza Nordnet

Dividend Sweden

Dividend Sweden investerar i mindre svenska börsnoterade aktiebolag. Det är ett ganska ungt investmentbolag som grundades så sent som 2013. För att innehaven ska ha så god chans som möjligt att lyckas bistår Dividend Sweden med finansiering. Det leder till en stabil avkastning på både lång och kort sikt.
Dividend Sweden har ett tydligt mål att dela ut vinsten till aktieägarna – därav namnet. Mer specifikt är det långsiktiga målet att kunna ha en direktavkastning på minst 10 procent. Det är ett högt satt mål. Sedan start har Dividend Sweden bara haft utdelning ett år.
Innehav: Ripasso, Multidocker, Sensec, Attana, Vilhelmina, Hubory, Transfer Jobb, Evendo, Nexar, Wifog Holding, Targeteveryone, Brandbee, Transiro, Realtid Media, Liv Ihop, Ambia Trading Group, WilLak
Hemsida: dividendsweden.se
Köp Dividend Sweden hos: Avanza Nordnet

Front Ventures

Front Ventures är ett mycket nischat investmentbolag. Det satsar enbart på aktier inom fintech. Mer konkret: företag som utvecklar lösningar för att lättare genomföra digitala transaktioner.
Investmentbolaget går in på marknader där det fortfarande finns gott om utrymme för nya aktörer. Det är ett ganska litet investmentbolag. Det är ett investmentbolag som istället för råstyrka bjuder på flexibilitet.
Eftersom Front Ventures jobbar i en snabbföränderlig sektor vill detta investmentbolag se snabb utveckling i sina innehav. Därför sätter man alltid en deadline på 36 månader. Har investeringen inte kommit igång på allvar då kliver Front Ventures av och satsar kapitalet på ett annat bolag istället.
Totalt har Front Ventures runt 84 miljoner kronor i investeringar i sju olika fintech-bolag.
Innehav: QuickBit, Intergiro, Vopy, Stockaboo, Blockchain Voucher, Conax Group, PayFunc
Hemsida: frontventures.se
Köp Front Ventures hos: Avanza Nordnet

Havsfrun Investment

Havsfrun Investment är ett litet investmentbolag med rund 3200 aktieägare. Det är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Sedan Havsfrun Investment noterades 1994 har det haft samma huvudägare.
Aktieportföljen är global och balanseras med valutaterminer för att motverka valutarörelser. Havsfrun Investment har en blandning av aktier, aktiefonder och obligationer i portföljen. Bolaget har en stark finansiell ställning men investmentbolagets lilla storlek har länge varit ett bekymmer.
Största innehav: Enskilda aktier och aktiefonder, aktiebaserade strategier, makrobaserade strategier
Hemsida:  www.havsfrun.se
Köp Havsfrun Investment hos: Avanza Nordnet

New Equity Venture

New Equity Venture – NEVI – är ett investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade aktier. Fokus ligger på micro-cap-företag inom high-tech-industrin, främst i Skandinavien, USA och Storbritannien. New Equity Venture har en lång tidshorisont.
När det gäller de onoterade innehaven är målet är att hjälpa företagen att göra en IPO (börsnotering) inom 24 månader.
Innehav: Ayima, iApotek, Tourn International, CGit, Orgotech, Sjöstrand Coffee Concept, Mediacle, GCG, Zoom, Moba Network, Gogo, Partner Fondkommission, Wavr Tech AB, W&IT Solutions AB, Smallroom Sverige AB, Mandel Design AB, Jarvis Security Systems
Hemsida: www.newequityventure.com
Köp New Equity Venture hos: Avanza Nordnet

Seafire

Investmentbolaget Seafire köper andelar i mogna onoterade företag som har en aktiv kundbas och ett etablerat varumärke. Seafire går in och stödjer sina innehav med aktivt ledarskap och satsar på att utveckla produkter. Dessutom finns marknadsexpansion med i planerna.
Innehav: Nordbutiker, Åkerstedts, Linguacom, Hedén
Hemsida: seafireab.com
Köp Seafire hos: Avanza Nordnet

Stockwik

Stockwik är ett litet investmentbolag som investerar i ganska små men välskötta och stabila svenska kvalitetsföretag. När Stockwik går in i ett bolag drar det nytta av spetskompetens som det förvärvade bolaget har och skapar värde genom att erbjuda trygghet och möjligheter. Sparhorisonten är mycket lång. Stockwik har inte för avsikt att sälja sina innehav. När Stockwik väljer ut vilka bolag man ska investera i tittar man både konkreta mätbara mått och kvalitativa värdet som exempel vis god ordning och bra affärsetik.
Innehav: AFF, BergFast, Däckcentrum, Galdax, KRVVS, MBF, NF Måleri, Stans Gummiverkstad, TEAM, Waxholms Värmeservice
Hemsida: stockwik.se
Köp Stockwik hos: Avanza Nordnet

Nordiska investmentbolag

Det är inte bara i Sverige det finns investmentbolag. Det finns även många utländska investmentbolag. Våra nordiska grannar har flera viktiga bolag i denna kategori. Antalet bolag är dock betydligt mindre än i Sverige. Räknar vi även med konglomerat och riskkapitalbolag blir antalet aktier något högre.

Antal investmentbolag i Sverige och grannländerna i Norden

LandAntal investmentbolag
Sverige36
Norge3
Danmark5
Finland5
Island0

Finska investmentbolag

CapMan

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.capman.com
Köp CapMan hos: Avanza Nordnet

eQ Oyj

Typ: Private Equity
Hemsida: www.eq.fi
Köp CapMan hos: Avanza Nordnet

Loudspring

Hemsida: loudspring.earth
Köp Loudspring hos: Avanza Nordnet

Panostaja

Typ: Investmentbolag
Hemsida: panostaja.fi
Köp Panostaja hos: Avanza Nordnet

Sampo

Typ: Konglomerat
Hemsida: www.sampo.com
Köp Sampo hos: Avanza Nordnet

Sievi Capital

Typ: Investmentbolag
Hemsida: sievicapital.fi
Köp Sievi Capital hos: Avanza Nordnet

Taaleri

Typ: Finansbolag
Hemsida: www.taaleri.com
Köp Taaleri hos: Avanza Nordnet

Viafin Service

Typ: Investmentbolag
Hemsida: viafinservice.fi
Köp Viafin Service hos: Avanza Nordnet

Norska investmentbolag

Scana

Typ: Investmentbolag
Hemsida: scana.no
Köp Scana hos: Avanza Nordnet

Aker

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.akerasa.com
Köp Aker hos: Avanza Nordnet

Adevinta

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.adevinta.com
Köp Adevinta hos: Avanza Nordnet

Orkla

Typ: Konglomerat
Hemsida: orkla.com
Köp Orkla hos: Avanza Nordnet

Danska investmentbolag

Luxor

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.luxor.dk
Köp Luxor hos: Avanza Nordnet

Scandinavian Private Equity

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.scanventure.dk
Köp Scandinavian Private Equity hos: Avanza Nordnet

Small Cap Danmark

Typ: Investeringsbolag
Hemsida: www.smallcap.dk
Köp Small Cap Danmark hos: Avanza Nordnet

Strategic Investments

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.strategicinvestments.dk
Köp Strategic Investments hos: Avanza Nordnet

United Int. Enterprises

Typ: Investmentbolag
Hemsida: uie.dk
Köp United Int. Enterprises hos: Avanza Nordnet

Utländska investmentbolag

Amerikanska investmentbolag

Bland utländska investmentbolag och denna gången amerikanska investmentbolag hittar vi Warren Bufferts Berkshire Hathaway i spetsen. Warren Buffet har gjort sig känd som en av de absolut bästa investerarna genom tiderna. Investmentbolaget Berkshire Hathaway har stora andelar i välkända företag som exempelvis Coca Cola, Kraft-Heinz, Wells Fargo, Bank of America, Duracell, American Express, Fruit of the Loom, och GEICO.
Här är en lista med några av de största investmentbolagen i USA:

Berkshire Hathaway

Hemsida: berkshirehathaway.com
Köp Berkshire Hathaway hos: Avanza Nordnet

BlackRock

Hemsida: www.blackrock.com
Köp BlackRock hos: Avanza Nordnet

Brookfield

Hemsida: www.brookfield.com
Köp Brookfield hos: Avanza Nordnet

Danaher

Hemsida: www.danaher.com
Köp Danaher hos: Avanza Nordnet

Markel Corporation

Hemsida: www.markel.com
Köp Markel hos: Avanza Nordnet

Liberty Global

Hemsida: www.libertyglobal.com
Köp Liberty Global hos: Avanza Nordnet

LOEWS Corporation

Hemsida: loews.com
Köp LOEWS hos: Avanza Nordnet

State Street

Hemsida: www.statestreet.com
Köp State Street hos: Avanza Nordnet

Kanadensiska investmentbolag

Det finns fler utländska investmentbolag i Kanada.

Fairfax Financial Holdings

Hemsida: www.fairfax.ca
Köp Fairfax hos: Avanza Nordnet

Franska investmentbolag

Altur Investissement

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.altur-investissement.com
Köp Altur Investissement hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

Typ: Konglomerat
Hemsida: www.lvmh.com
Köp LMVH hos: Avanza Nordnet

Pernod Ricard

Typ: Konglomerat
Hemsida: pernod-ricard.com
Köp Pernod Ricard hos: Avanza Nordnet

Investmentbolag från Storbritannien

Det finns ett stort antal investmentbolag i Storbritannien. Dessa går inte att köpa online utan handlas via mäkleri. Börja med att bli medlem hos Avanza eller Nordnet. Därefter ringer du mäkleriet hos den nätmäklare du valt.

Arix Bioscience

Typ: Investmentbolag
Hemsida: arixbioscience.com
Köp Arix Bioscience hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Baskerville Capital

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.baskcap.com
Köp Baskerville Capital hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Blue Planet Investment

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.blueplanet-investments.com
Köp Blue Planet Investment hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Duke Royalty

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.dukeroyalty.com
Köp Duke Royalty hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Frenkel Topping

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.frenkeltopping.co.uk
Köp Frenkel Topping hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Starcrest Education The Belt

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.starcresteducation.com
Köp Starcrest Education The Belt hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Wilmcote Holdings

Typ: Investmentbolag
Hemsida: www.wilmcoteplc.com
Köp Wilmcote Holdings hos: Via mäkleri på Avanza eller Nordnet

Tyska investmentbolag

Indus Holdings

Hemsida: https://indus.de/en/

Köp Indus Holding hos: Avanza eller Nordnet

Aurelius Group

Hemsida: https://aureliusinvest.com/

Köp Aurelius Group hos: Avanza eller Nordnet

Fonder med investmentbolag

Ibland jämförs investmentbolag med fonder men det finns även fonder med investmentbolag i.
Varför köpa en investmentsbolagsfond? Om du inte själv vill behöva välja olika investmentbolag att spara pengar i kan det vara praktiskt att välja en bra fond med investmentbolag istället. Då är det en fondförvaltare som väljer vilka aktier som ska ingå.
Nackdelen med att köpa investmentbolagsfonder är att du måste betala dubbel avgift. Dels får du betala investmentbolagets förvaltningskostnader, dels måste du betala fondbolagets förvaltningsavgift.
Förvaltningsavgiften brukar dock vara relativt låg i fonder med investmentbolag. För de fonder som finns i Sverige ligger den på mellan 0,20 och 0,90 procent. Är det ändå värt att betala så mycket? Det måste du själv avgöra. Du kan ta en titt på varje fonds innehav och själv köpa investmentbolagen som aktier om du vill. Eller så betalar du fondavgiften och låter förvaltaren sköta portföljen åt dig.

Fonder med investmentbolag

Följande fonder med inriktning på investmentbolag finns att köpa:

FondFörvaltningsavgift
Spiltan Aktiefond Investmentbolag0,20 %
Spiltan Globalfond Investmentbolag0,50 %
Kvartil Investmentbolag+ Calculus0,55 %
SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A0,73 %
Tellus Globala Investmentbolag0,90 %

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är den populäraste fonden med investmentbolag bland småsparare. Fonden köper aktier i svenska investmentbolag. Det är den billigaste investmentbolagsfonden som finns att köpa. Förvaltningsavgiften är på endast 0,2 procent, vilket gör denna fond till ett bra alternativ till att köpa investmentbolag själv som aktier.
Spiltan investmentbolag är bara initialt aktivt förvaltad. Det innebär att fondförvaltaren gjort ett medvetet urval av de bästa investmentbolagen och vilken vikt vart och ett ska ha i portföljen. Därefter låter Spiltan portföljen vara. Detta är anledningen till att förvaltningsavgiften kan vara så låg. Den utdelning som investmentbolagen gör återinvesteras i fonden.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag har som mål att slå Stockholmsbörsens index. Samtidigt ska den kosta mindre än vad indexfonder kostar i snitt.
Största innehav: Investor B, Industrivärden C, Kinnevik B, Lundberföretagen B, ICA Gruppen, Latour B, Lifco B
Köp Spiltan Aktiefond Investmentbolag hos: Avanza Nordnet

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en globalfond som är passivt förvaltad. Istället för att bygga exponeringen mot ett globalt aktieindex köper fonden aktier i investmentbolag från olika delar av världen.
Om du vill investera i utländska investmentbolag är Spiltan Globalfond Investmentbolag ett bra val. Det är en sak att hitta köpvärda svenska investmentbolag. Att leta reda på bra aktier på ett globalt plan är lite svårare. Med en förvaltningsavgift på endast 0,5 procent är det inte heller en särskilt dyr fond.
Målet för fonden är att den ska gå bättre än världsindex. Samtidigt ska fondavgiften ligga på motsvarande nivå som vanliga globala indexfonder.
Största innehav: Berkshire Hathaway Inc Class B, Danaher Corp, Markel Corp, Brookfield Asset Management Inc, Fairfax Financial Holdings Inc, Loews Corp, Liberty Global Class A, Exor NV, SoftBank Group Corp, Groep Brussel Lambert NV
Köp Spiltan Globalfond Investmentbolag hos: Avanza Nordnet

Kvartil Investmentbolag+ Calculus

Fonden Kvartil Investmentbolag+ Calculus köper aktier i svenska investmentbolag. Dessutom köper den aktier i företag som liknar investmentbolag men som inte är det rent formellt, t.ex. holdingbolag.
Förvaltningen bygger på ett eget investmentbolagsindex som reflekterar sektorns bredd. Kvartil utgår sedan från detta index för att bygga en aktieportfölj som bygger på regelstyrda strategier, d.v.s. kvantitativa allokeringar. Kärnan i strategin är att utnyttja svängningar i substansrabatten för att ge bättre avkastning.
Kvartil bygger sin förvaltning på finansteori, regelstyrning och forskningsrön. Namnet kommer från att förvaltaren avser ligga i den övre kvartilen för avkastning och den undre kvartilen för avgifter.
Största innehav: Bure Equity, Creades A, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Latour B, Lundbergföretagen B, Svolder B, Traction B, Öresund
Köp Kvartil Investmentbolag+ Calculus hos: Kvartil.se

SEF Kavaljer Investmentbolagsfond A

SEF Kavaljer Investmentbolagsfond A investerar i globala investmentbolag och konglomerat. Till sin hjälp använder fondförvaltaren både fundamental och teknisk analys. När SEF Kavaljer väljer investmentbolag tittar man på storlek, strategi, utdelning och diversifiering.
Trots att det är en global investmentbolagsfond väger de svenska innehaven mycket tungt. De fyra största innehaven är alla svenska och står tillsammans för nästan 25 procent av fondens aktieinnehav.
Största innehav: Industrivärden C, Investor B, Latour B, Bure Equity, Berkshire Hathaway Inc Class B, Svolder B, HBM Healthcare Investments Ltd, Lifco B, Lundbergföretagen B, Danaher Corp
Köp SEF Kavaljer Investmentbolagsfond A hos: Avanza Nordnet

Tellus Globala Investmentbolag

Tellus Globala Investmentbolag är den allra dyraste av alla investmentbolagsfonder. Fonden har haft en jämförelsevis stark utveckling de senaste åren. Samtidigt är det egentligen ingen ren fond för investmentbolag.
Ledstjärnan för Tellus Globala Investmentbolag är att investera i bolag som får skjuts av megatrender. Många av de bolag som finns i portföljen leds av entreprenörer som har en vilja att förändra världen. Definitionen på investmentbolag blir här mycket bred. Exempelvis finns Apple, Microsoft och Amazon med som stora innehav. De är inte några egentliga investmentbolag. Dock har de alla en stor bredd och gör imponerande satsningar inom olika affärsområden. Dessutom köper de upp mindre bolag. Kanske kan de på något sätt ändå ses som någon form av investmentbolag. Dessutom innehåller fonden rena investmentbolag som exempelvis Danaher Corp.
Största innehav: Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tencent Holdings Inc, Facebook Inc, Danaher Corp, TAL Education Group, Thermo Fisher Scientific Inc, ABB Ltd, Fortinet Inc
Köp Tellus Globala Investmentbolag hos: Avanza Nordnet

Starta investmentbolag

Det är fullt möjligt att starta eget investmentbolag. För att göra det måste du först grunda ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Därefter ansöker du hos Finansinspektionen om att handla med värdepapper på kommersiell grund. Ansökan kostar 350 000 kronor. För att bli godkänd krävs att det är en god spridning i aktieägandet. Du kan med andra ord inte vara ensam aktieägare. Räkna med att det behövs några hundra aktieägare för att bli godkänd.
För de flesta privatpersoner blir det aldrig aktuellt att starta ett investmentbolag i dess egentliga mening. Däremot går det utmärkt att köpa aktier genom ett vanligt aktiebolag.
Samtidigt bör du vara medveten om att det sällan lönar sig att köpa aktier via aktiebolag istället för att köpa dem som privatperson. Främsta nyttan av att investera i andra bolag via aktiebolag är om pengarna kommer från den egna verksamheten. Då kan investeringar vara ett sätt att allokera överskott istället för att ta ut pengarna som utdelningar eller löneuttag.

Sammanfattning

Investmentbolag är företag som har som affärsidé att köpa och förvalta aktier i andra bolag. Det kan vara noterade eller onoterade innehav – eller både och.
Genom att äga aktier i investmentbolag får du en god riskspridning eftersom varje bolag har en portfölj med flera olika aktier. Många investmentbolag brukar kunna slå index. Därför är investmentbolag ett billigt och bra alternativ till aktivt förvaltade fonder.
Vissa investmentbolag är så kallade maktbolag. Dessa har inte bara som syfte att ge aktieägarna avkastning utan är även intresserade av att utöva sin makt i sina innehav.
Investmentbolag värderas med hjälp av substansvärdet. Om aktiekursen är lägre än substansvärdet heter det att investmentbolaget handlas med substansrabatt. Det kan vara ett köptillfälle, men det kan också finnas anledning till varför bolaget handlas med en rabatt.
Andra investeringsbolag handlas till en premie. Det innebär att aktiekursen är högre än substansvärdet. Orsaken brukar vara att marknaden har ett starkt förtroende för företagsledningen.
Några av de populäraste investmentbolagen i Sverige är Investor, Kinnevik, Latour, Industrivärden, Svolder, Bure Equity och Lundbergföretagen.

FAQ – Frågor och svar om investmentbolag

Ska jag köpa investmentbolag eller fonder?

Investmentbolag kan många gånger vara ett billigare och bättre alternativ till fonder. Huruvida du ska köpa fonder eller investmentbolag beror i övrigt också på om det är någon särskild inriktning du vill ha. Svenska investmentbolag täcker många områden, men inte alla. Vill du investera i råvaror, exotiska marknader eller någon annan nisch kan det vara bättre att välja fonder.

Köpa investmentbolag eller indexfond?

Om du vill kunna slå index är det investmentbolag som gäller. Att bygga en portfölj med fyra – fem investmentbolag är ett bra alternativ till en indexfond.

Indexfonder eller investmentbolag – vilken sparform är den bästa?

Ska jag köpa Spiltan Aktiefond Investmentbolag eller Avanza Zero?

Det är ganska stor skillnad mellan Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Avanza Zero. Spiltans investmentbolagsfond har andelar i några av de främsta investmentbolagen, vilka i sin tur har olika aktieportföljer. Avanza Zero ger exponering mot Stockholmsbörsens index OMXS30. Avanza Zero har ingen avgift. Å andra sidan är avgiften endast 0,28 procent i Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Denna fond har också presterat betydligt bättre än Avanza Zero de senaste åren.

Finns det några etiska investmentbolag?

Etikinvest är ett onoterat investmentbolag som endast investerar i etiska och hållbara bolag.

Finns det några böcker om investmentbolag?

Bygg en förmögenhet – investera i investmentbolag är en populär bok av Marcus Fridell. Historien om Investor kan du läsa i Investor 100 år: ”Att gå från det gamla till det nya är den enda tradition värd att bevara” av Ronald Fagerfjäll.

Är Eastnine ett investmentbolag?

Nej, Eastnine är sedan 2017 ett renodlat fastighetsbolag från att tidigare ha varit ett investmentbolag.

Investmentföretag – eller heter det investmentbolag?

Artikeln innehåller också samarbetslänkar med Avanza.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Investmentbolag 2020 ? De 51 bästa Investmentbolagen i Sverige
investmentbolagen scaled Samuelssons Rapport

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. De förvaltar och utvecklar andra företag och är ofta långsiktiga ägare. Investmentbolagen syftar primärt till att åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare på sikt. En del investmentbolag, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som tillkommit för att kontrollera andra företag.

URL: https://samuelssonsrapport.se/investmentbolag

Author: Håkan Samuelsson

Editor's Rating:
5

Vill du ha konkreta råd om trading och aktiesparande? Få vårt nyhetsbrev!

Dela inlägget

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email