April 4

Varför handlas investmentbolag till rabatt? (substansrabatt)

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett investmentbolag som handlas till rabatt har ett högre substansvärde än vad aktiekursen för tillfället handlas till. När man pratar om substansvärdet syftar man på det egna kapitalet i bolaget (d.v.s. alla tillgångar) minus nettoskulden.

Ett investmentbolag handlas oftast till en substansrabatt på grund av följande anledningar:

  • Marknaden är inte effektiv när det kommer till att värdera bolagets tillgångar
  • Marknadens förtroende för bolaget har gått ner. Man värdesätter inte kompetens eller den ledning som finns
  • Börsen är lågt värderar i sin helhet och det påverkar många aktiers priser nedåt
  • En väldigt spretig portfölj kan ofta ge en viss substansrabatt jämfört med smalare och en mer fokuserad aktieportfölj.
  • Förvaltningskostnader – en kostnad för att driva företaget. Om du skulle äga en identisk aktieportfölj, skulle du inte behöva betala de personalkostnader och andra utgifter som är förknippade med driften av investmentbolaget.
  • Man kan inte välja vilka bolag man vill äga. Man är därför inte beredd att betala riktigt fullt pris.
  • Du skulle osannolikt kunna få ut hela substansvärdet vid en eventuellt likvidering av investmentbolaget. Detta då likvideringen troligtvis skulle dra ner börskursen i de olika portföljbolagen.

Den rabatt på substansvärdet som investmentbolag många gånger handlas till har ofta förbryllat såväl bolagen själva som andra intressenter. Många sparare föredrar att handla investmentbolag till en rabatt, men i praktiken är det långt ifrån alltid fördelaktigt att göra detta. Förhållandet mellan dessa bolags aktiekurser och deras substansvärden är nämligen mer komplicerat än vad man först kan tro. I denna artikel förklarar vi varför så är fallet och hur du kan tänka kring rabatten eller premien.

Vad det innebär att handla ett investmentbolag till substansrabatt

Ett investmentbolag med substansrabatt har ett högre substansvärde än vad kursen är. När man pratar om substansvärdet syftar man på det egna kapitalet i bolaget (d.v.s. alla tillgångar) minus nettoskulden. Detta värde är det viktigaste mätvärdet för ett investmentbolag att titta på för att utvärdera sin prestation över tid.

När investmentbolag handlas på börsen kan de ibland handlas till en aktiekurs som antingen överstiger eller understiger det egna kapitalet. Ponera att ett investmentbolag handlas till en aktiekurs om 90 kr och det egna kapitalet uppgår till 100 kr. Substansvärdet är då högre än aktiekursen vilket innebär att bolaget handlas till en rabatt, i detta fall 10 kr per aktie (eller 10 %).

Hade aktiekursen i vårt räkneexempel istället legat på 100 kr och det egna kapitalet varit oförändrat, skulle det innebära att aktien handlats precis på substansen. En högre aktiekurs i förhållande till det egna kapitalet ger istället en substanspremie.

Rabatt eller premie uppstår alltså då priset avviker från själva värdet, d.v.s. substansen. De flesta investmentbolag handlas till en rabatt. Det innebär att priset är lägre än det underliggande värdet på tillgången. Det har delvis att göra med att man får hela paketet på köpet när man köper ett investmentbolag.

Populära val av investmentbolag just nu

Här är de investmentbolag som ägs av flest antal personer i Sverige just nu på Avanza:

Investor BKinnevik BLatour BIndustrivärdenSvolder BBure Equity

Lundbergforetagen BRatosCreadesÖresundTraction

Därför handlas investmentbolag till rabatt i många fall

Vissa investmentbolag handlas vanligtvis till en substansrabatt. Det kan betyda att marknaden inte är särskilt effektivt när det kommer till att värdera bolagets tillgångar. Men det kan även finnas andra orsaker till att somliga investmentbolag handlas till rabatt medan andra istället handlas till en premie.

Ett bolag styr över sitt substansvärde men kan inte styra hur börsen värderar bolaget. Det som bolaget kan styra över är vilket värde som skapas i företaget. Med det sagt finns det vissa åtgärder som ett investmentbolag kan vidta för att försöka sänka rabatten. Dessa kommer vi att gå in på lite senare i denna artikel.

Huruvida man som sparare betalar mer eller mindre för aktien i förhållande till substansvärdet har bland annat att göra med marknadens förtroende för bolaget. Förtroendet kan påverkas av bolagets agerande på marknaden och gentemot sina aktieägare. Till exempel fick Kinnevik utstå en del kritik i samband med sin avyttring av innehavet i telekombolaget Millicom. Turerna kring den affären påverkade såväl rabatten som substansvärdet.

En annan anledning till att man vanligen kan handla investmentbolag till en rabatt är bolagets portföljstruktur. En väldigt spretig portfölj kan ofta ge en viss substansrabatt jämfört med en smalare och mer fokuserad aktieportfölj. Orsaken till detta är att du som sparare tvingas köpa in dig på hela portföljen och alla dess innehav. Detta alldeles oavsett om du personligen tycker att alla innehaven är bra investeringar eller ej.

Investmentbolag handlas ofta till rabatt i kristider. Detta beror på att priset på dessa bolags aktier då tenderar att sjunka mer än värdet på de underliggande tillgångarna. En substansrabatt kan vara likställd med att bolaget är undervärderat. Så är dock inte alltid fallet – nedan förklarar vi varför så är fallet och hur rabatten kan vara negativ för det enskilda investmentbolaget.

Rabatter negativa för bolagen men positiva för spararna

En av de faktorer som i störst utsträckning påverkar substansrabatten negativt är skuldsättningsgraden. I den andra vågskålen ligger faktorer såsom analytikers köprekommendationer och andelen onoterade bolag i portföljen. Så ett investmentbolag som önskar minska sin rabatt kan göra detta genom att vidta vissa strategiska åtgärder. Några exempel på sådana är att öka sin skuldsättningsgrad samt sitt innehav av olistade innehav. Bolaget kan även minska sin substansrabatt genom att sträva efter att driva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Men varför skulle ett investmentbolag inte vilja handlas till rabatt? Och är det alltid en god idé för dig som sparare att köpa denna typ av bolag till en substansrabatt? Låt oss kika närmare på för- och nackdelarna med rabatter respektive premier samt vilka konsekvenser dessa har för investmentbolagen!

Därför kan substansrabatten vara ett ok

I Sverige har antalet börsnoterade investmentbolag minskat sedan 1980-talet, från 30 listade bolag till knappt hälften så många. Arne Karlsson, tidigare vd för investmentbolaget Ratos, ska vid ett tillfälle ha sagt att det bästa sättet att realisera ett investmentbolags värde ofta varit att antingen bli uppköpta eller att likvidera bolaget. Av denna anledning utgör substansrabatten ett hot mot möjligheten att driva ett långsiktigt framgångsrikt börsnoterat investmentbolag i landet.

Och faktum är att investmentbolag är mer måna om sitt anseende än de flesta andra företag. För om ett sådant bolag handlas till en stor rabatt sett till substansvärdet finns en risk för att ett stort antal aktier köps i syfte att senare sälja dessa med en vinst. Därför utgör stora substansrabatter som består över tid ett hot mot ett investmentbolags överlevnad. Och av denna anledning vill dessa bolag ha ett gott anseende som begränsar denna risk.

För dig som aktiesparare kan dock substansrabatten utgöra en köpsignal. Men det är inte nödvändigtvis så att det per automatik är fördelaktigt att handla ett investmentbolag till en rabatt. Priset på bolagets aktier bestäms nämligen utifrån en rad olika faktorer, såsom marknadens inställning till investmentbolaget ifråga. Även bolagets investeringsstrategi och vilken sorts investeringar de har i sin portfölj har betydelse för värderingen. Det kan med andra ord finnas en god anledning till att aktien handlas till en rabatt.

Samtidigt kan även stora premier vara problematiska. Om spararna förlorar förtroendet för ett populärt investmentbolag kan substanspremien snabbt förvandlas till en rabatt. Detta kan ge sken av att investmentbolaget inte presterar väl och få fler sparare att sälja sina aktier i bolaget.

Inte avgörande huruvida ett investmentbolag handlas till rabatt

När du väljer att investera i ett investeringsbolag bör du göra detta med en långsiktig investeringshorisont. Därför bör inte den eventuella rabatten eller premien göra någon väsentlig skillnad i slutändan. Med det sagt är det ändå värt att förstå sambandet mellan aktiekursen och substansvärdet. Du behöver inte oroa dig om du känner dig osäker på detta område – nedan förklarar vi hur det ligger till!

Så här ser sambandet mellan ett investmentsbolags rabatt respektive premium och aktiekurs ut:

  • Om du handlar ett investmentbolag till rabatt och denna sedermera minskar, innebär det att aktien börjar handlas till ett pris som bättre motsvarar substansvärdet. Det betyder att du kommer få en högre avkastning på din investering jämfört med hur de underliggande tillgångarna presterar.
  • Om rabatten istället ökar behöver detta inte nödvändigtvis innebära att du gör en förlust, så länge som även aktiekursen stiger. Men du kommer dock inte att göra en lika stor vinst som du annars hade gjort.

När du istället handlar ett investmentbolags aktie till en premie, bör du ha goda skäl för att göra detta. Du betalar nämligen mer för de underliggande tillgångarna än vad deras faktiska värde är. Detta kan dock vara rationellt så länge som du tror att bolaget kommer att prestera väl i framtiden. Men om saker och ting inte går riktigt som du önskar kan investmentbolaget framledes komma att handlas till en rabatt, och då ökar din förlust.

Trots detta lockas många sparare av att försöka träffa rätt genom att köpa till en stor rabatt och sälja till en mindre. Men det är tyvärr inte ovanligt att man som småsparare blir avskräckt när ett investmentbolag handlas till rabatt. För om aktiekursen sjunker alltför snabbt drabbas många av panik och trycker på säljknappen, oberoende av i vilken riktning det underliggande substansvärdet har påverkats.

Slutledning

Substansrabatter är ett vanligt diskussionsämne i finansbranschen. De fascinerar och förbryllar marknadens parter till den grad att flertalet studier har gjorts på varför investmentbolag handlas till rabatt. I studierna undersöker man ofta vilka faktorer som påverkar värderingen av investmentbolagen och vilka konsekvenser rabatten har för bolagen.

I grund och botten är det dock ganska enkelt: när det underliggande innehavet värderas högre än bolagets aktie uppstår en substansrabatt. Denna rabatt kan locka sparare att investera i bolaget och därigenom driva upp aktiekursen. Samtidigt utgör rabatten ofta ett ok för investmentbolagen, och trots att det kan vara en köpsignal är det inte alltid logiskt att handla investmentbolag enbart på grund av rabatten.

Vissa bolag handlas till en premie och andra till en rabatt, och förhållandet mellan ett bolags aktiekurs och substansvärde förändras ofta över tid. Ibland kan premien vara berättigad och ibland är ett bolag egentligen inte köpvärt trots en betydande rabatt. Därför gör du som är intresserad av att handla ett investmentbolag till rabatt bäst i att jämföra bolagets substansrabatt över tid. Jämför gärna hur substansvärdet har utvecklat sig sett över de senaste tre eller fem åren, så får du mer kött på benen i din analys!

Du är kanske intresserad av dessa artiklarna också?

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Hur fungerar ett investmentbolag?

Hur fungerar ett investmentbolag?