April 4

Substansrabatt i investmentbolag – vad är det?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Substansrabatten i investmentbolag är ett ständigt aktuellt ämne i finansvärlden. På såväl bloggar som i nyhetskanaler och sociala medier är denna rabatt ett begrepp som med jämna mellanrum dyker upp. Men vad innebär begreppet egentligen, och vilken betydelse har det för dig som aktieinvesterare? Låt oss klargöra vad som menas och vilken effekt den eventuella rabatten har för marknaden!

Vad är en substansrabatt i ett investmentbolag?

Substansvärdet är det belopp som utgör differensen mellan ett bolags tillgångar och skulder. Beloppet motsvarar alltså den summa pengar som skulle finnas kvar att ta ut om bolaget likviderades, efter att alla skulder betalats av. Om ett noterat bolags börskurs är lägre än dess substansvärde uppstår en rabatt. Det är denna som åsyftas när man talar om en eventuell substansrabatt i ett investmentbolag.

Substansen är relativt enkel att räkna ut i de investmentbolag som enbart äger noterade bolag. Detta då värdet på dessa kan hämtas direkt från börsen. Det är lite mer komplicerat att beräkna substansvärdet på onoterade innehav – då utgår man istället från investmentbolagens egna värdering av innehaven.

Räkna ut substansrabatten

För att räkna ut substansrabatten i ett investmentbolag behöver vi först beräkna substansvärdet. Detta värde får du fram genom att ta värdet på bolagets tillgångar och dra av skulderna.

Räkneexempel

Investmentbolaget AB har tillgångar till ett sammanlagt värde om 120 miljoner kronor. Bolagets skulder uppgår till 20 miljoner kronor. Substansvärdet är därmed 100 miljoner kronor.

När du tittar på data för en aktie motsvarar substansvärdet eget kapital per aktie. För att räkna ut den eventuella substansrabatten i ett investmentbolag subtraherar du helt enkelt börskursen från det egna kapitalet per aktie. Så om det fiktiva företaget Investmentbolaget AB har ett eget kapital om 100 kr och dess börskurs står i 80 kr, är alltså rabatten 20 kr (20 %). Om denna siffra vore negativ skulle summan istället klassificeras som en substanspremie.

Vilken betydelse har substansrabatten?

Som investerare har du stor användning av att känna till den dagsaktuella premien eller substansrabatten i investmentbolag. Substansvärdet kan nämligen användas som ett riktmärke vilket indikerar huruvida det är värt att investera i ett visst bolag av detta slag eller ej. Med det sagt vill vi dock slänga in en liten brasklapp – ibland kan det faktiskt finnas fog för att ett visst investmentbolag bör handlas till en premie.

Men i regel kan det vara en god idé att titta på substansrabatten i investmentbolag när du väljer vilket eller vilka bolag du ska investera i. För att handla aktier till en rabatt kan på sätt och vis liknas vid att köpa en fysisk produkt till ett nedsatt pris. Du får det värdepapper du önskar men till ett lägre pris än vad det kanske egentligen är värt, d.v.s. billigare än det underliggande värdet.

Varför förekommer substansrabatter i investmentbolag?

Vissa bolag handlas till rabatter medan andra istället har en premievärdering. Detta kan verka ganska ologiskt om man inte förstår varför rabatter respektive premier uppstår. Så varför finns substansrabatter i investmentbolag?

Det finns flera orsaker till att det uppstår rabatter i denna typ av bolag:

 • Du måste köpa hela aktiekorgen med alla ägg (innehav) och kan inte stockpicka. Det betyder att du kanske inte nödvändigtvis har en positiv inställning till alla de investeringar som bolaget gör och historiskt har gjort. Därför kan det vara på sin plats med en rabatt för att försvara en investering i bolaget ifråga.
 • Investmentbolaget har också en förvaltningskostnad, d.v.s. en kostnad för att driva själva bolaget. Om du själv skulle äga en identisk aktieportfölj, skulle du inte behöva betala de personalkostnader och andra utgifter som är förknippade med driften av investmentbolaget. Även detta är ett argument för att handla investmentbolag till en rabatt.
 • En annan orsak till att en rabatt kan vara berättigad är att du osannolikt skulle kunna få ut hela substansvärdet vid en eventuellt likvidering av investmentbolaget. Detta då likvideringen troligtvis skulle dra ner börskursen i de olika portföljbolagen.
 • Marknadens tro på bolaget och dess ledning varierar från fall till fall. En substansrabatt i ett investmentbolag kan uppstå till följd av ett vikande förtroende för bolagets styrning och agerande på marknaden. Att bygga förtroende tar ofta lång tid, men det kan raseras på blott några minuter.

Rabatter uppstår inte sällan i samband med börsoro

Historiskt sett har det som regel funnits en substansrabatt i investmentbolagen. Detta har dock kommit att förändras på senare tid. Numera kan de handlas till såväl rabatter som premier, och det finns flera möjliga orsaker till att så är fallet.

Låga räntor och stor riskvilja bland investerare driver upp börskurserna och skapar därmed substanspremier. Även det faktum att det idag finns flera fonder som investerar på investmentbolag bidrar till att driva upp priserna på dessa. Om räntorna istället är höga och/eller investerarnas riskvilja låg pressas ofta börskurserna ner. Därför är det vanligt att det uppstår substansrabatter i investmentbolag i samband med stora börsfall och kriser.

Hitta aktuell substansrabatt i investmentbolag

Som redan har nämnts är det ofta ganska enkelt att räkna ut den eventuella substansrabatten. Längre upp i denna artikel går vi igenom exakt hur du går tillväga.

Men det finns även webbplatser som är helt tillägnade detta ämne. Med hjälp av dessa kan du snabbt och enkelt inhämta det beräknade värdet på de olika bolagens tillgångar utan att själva behöva göra grovgörat.

En populär sajt som du kan besöka för att få en bra översikt över aktuella substansrabatt i investmentbolag är ibindex. På sajten finner du rabatter och premier för våra svenska bolag, och du kan där ta del av såväl rapporterat som beräknat substansvärde.

Hur hittar jag aktuell substansrabatt i utländska investmentbolag?

Den globala marknaden är som bekant så mycket större än vår inhemska marknad. Därför bör det inte komma som någon överraskning att det även internationellt sett finns spännande bolag att investera i. Några exempel på sådana är:

 • Berkshire Hathaway
 • LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
 • Sampo

Men var hittar man då den aktuella substansrabatten i utländska investmentbolag? Här tvingas du helt enkelt räkna fram värdet på substansen för hand. Men som tur är kan du enkelt göra detta med hjälp av det räkneexempel som vi tar upp i inledningen av denna artikel. För att du ska slippa scrolla upp kan vi dock gå igenom det på nytt:

 1. Leta upp aktiens data hos din nätmäklare.
 2. Kika i kolumnen för eget kapital per aktie (tänk på att valutan är en annan än SEK).
 3. Se vad börskursen står i för närvarande (eller använd den senaste stängningskursen).
 4. Ta värdet för eget kapital per aktie minus börskursen.
 5. Ett positivt värde innebär en rabatt medan ett negativt indikerar att bolaget handlas till en premie.

Ibland kan siffrorna för utländska investmentbolag vara lite svårare att få fram. Genom att gräva lite i den senaste kvartalsrapporten bör du dock kunna luska fram aktuella värden. Där är det även troligt att den senast kända substansrabatten eller premien för bolaget framgår.

Därför är historisk substansrabatt i investmentbolag ett viktigt nyckeltal

Ett sätt att ställa investmentbolag mot varandra i en jämförelse är att titta på börskursen kontra substansvärdet, d.v.s. hur stor rabatten eller premien är. Men att enbart stirra sig blind på substansrabatten i investmentbolag kan ofta vara missvisande. För som vi har belyst i denna artikel kan det finnas goda skäl till att ett bolag handlas till en premie.

Så vad bör man då titta på när man jämför investmentbolag? Ett viktigt nyckeltal att ta i beaktande är den historiska substansrabatten (eller premien). Genom att jämföra hur detta värde har förändrats över tid kan du skapa dig en bättre bild över huruvida bolagets aktie är att betrakta som billig eller dyr.

Den historiska substansrabatten för investmentbolag går ofta att söka fram på nätet och i sociala medier. Detta nyckeltal kan du dels använda för att granska enskilda bolag, men du kan även använda dig av det på fler sätt. Med hjälp av historiska grafer över aktiekurs och substansvärde är det inte minst möjligt att jämföra ett visst bolag med dess konkurrenter på marknaden. Du kan också ställa historiken i proportion till Stockholmsbörsens utveckling under motsvarande period.

Värt att notera när du kika på det historiska substansvärdet är att till exempel Investor stundtals kan vara dyrt relativt sin historiska värdering. Men det förhindrar inte bolaget från att samtidigt vara väldigt attraktivt jämfört med övriga bolag på börsen. Detta är viktigt att ha i åtanke när man jämför substansrabatt i investmentbolag enskilt och sinsemellan.

Slutledning

Såväl historiskt som i vår samtid har substansrabatt i investmentbolag varit ett populärt debattämne. Om man förenklar det hela kan man säga att ett bolag som handlas till en rabatt är billigt, men när man djupdyker i ämnet inser dock man att så inte alltid är fallet. Det kan finnas underliggande orsaker till att somliga bolag handlas till en rabatt medan andra istället har en premievärdering. Och därför är det historiska substansvärdet en viktig måttstock när man försöker att utvärdera ett enskilt investmentbolags värdering. Detta mätvärde är också ytterligare ett verktyg för dig som vill kunna jämföra de olika bolagen sinsemellan.

Du är kanske intresserad av dessa artiklarna också?

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Varför handlas investmentbolag till substansrabatt?

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde