April 4

Hur tjänar investmentbolag pengar?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett investmentbolags affärsidé går ut på att äga aktier i andra bolag. Dessa kan vara såväl onoterade som börsnoterade. I detta hänseende påminner denna typ av bolag om aktiefonder. Du som sparare får vanligtvis en bred portfölj innehållande ett flertal bolag inom en eller flera branscher. Genom en enskild investering får du med andra ord omedelbar riskspridning. Men hur tjänar investmentbolag pengar?

Investmentbolag såsom Industrivärden, Investor, Kinnevik med flera genererar intäkter på flera olika sätt:

  • genom att erhålla utdelning och ränta på kapitalinvesteringar
  • medelst försäljningar av hela eller delar av sitt innehav i bolag
  • via en tilltänkt värdeökning på bolagets placeringar

Exakt hur de åstadkommer denna intäktsgenerering varierar dock från fall till fall. Vissa investmentbolag har en strategi som bygger på aktivt ägande. Dessa försöker genom sitt ägande och via styrelsearbete vägleda sina ägda bolag och åstadkomma en positiv förändring. Detta görs i syfte att öka bolagets värde och därigenom även värdet på investmentbolagets innehav. Andra investerande bolag väljer istället en mer passiv strategi.

Investmentbolag betalar ingen vanlig bolagsskatt utan istället en årlig schablonskatt på värdet av dess tillgångar, plus en skatt på den utdelning och ränta som man har fått in på intäktssidan. De kan samtidigt kvitta den utdelning som skickas vidare till aktieägarna. Så faktum är att ett investmentbolag kan sänka, och i vissa fall helt eliminera, sin bolagsskatt genom att själva dela ut belopp som motsvarar summan av den utdelning som man har fått in och schablonskatten.

Populära val av investmentbolag just nu

Här är de investmentbolag som ägs av flest antal personer i Sverige just nu på Avanza:

Investor BKinnevik BLatour BIndustrivärdenSvolder BBure Equity

Lundbergforetagen BRatosCreadesÖresundTraction

Investmentbolag tjänar pengar genom investeringar

Investmentbolag tjänar pengar genom att göra investeringar. Detta förfarande kan dock brytas ner i flera beståndsdelar. De kan till exempel erhålla utdelning och ränta på kapitalinvesteringar, men de kan även välja att sälja portföljbolag för att öka sitt intjänande. Sett ur ett lite längre perspektiv är dock deras kanske viktigaste inkomstkälla en värdeökning i portföljen som de arbetar för att uppnå.

För till syvende och sist genererar en investering en intäkt på något av följande två sätt: genom att betala ut en förtjänst (t.ex. genom utdelning) eller genom att öka sitt värde för andra investerare. I den bästa av världar tjänar investmentbolag pengar genom såväl utdelningar som värdeökningar.

Nedan berättar vi mer i detalj hur investmentbolag tjänar pengar. Vi kommer inte att gå in närmare på exakt alla möjliga inkomstkällor utan väljer för enkelhets skull att fokusera på de allra viktigaste.

Värdeökning genom aktiv eller passiv förvaltning av innehavda bolag

Som vi redan har varit inne på kan investmentbolag välja att förvalta sitt innehav aktivt eller passivt. Det är dock vanligt att man väljer en mer aktiv förvaltning och genom att styra eller influera företagen styra utvecklingen i önskad riktning. Med sin kunskap och erfarenhet lyckas man ofta bra med att åstadkomma en långsiktig strategisk tillväxt i portföljbolagen.

Den huvudsakliga målsättningen med ett investmentbolag och dess verksamhet är att vara värdeskapande för bolagets aktieägare. Detta görs genom att man bygger upp en portfölj som innehåller ett antal bolag som man tror har förutsättningar att generera en attraktiv avkastning. Det finns förstås flera olika strategier som används för att bygga upp och förvalta sina portföljer. Mot bakgrund av detta finns det även vissa mindre skillnader när det kommer till exakt hur investmentbolag tjänar pengar, åtminstone vad gäller själva tillvägagångssättet.

För även om de olika investmentbolagen genererar sina intäkter på ett liknande vis, skiljer sig strategierna åt så pass mycket att man kan dela in bolagen i olika kategorier. Till exempel väljer vissa aktörer att bygga en mer diversifierad portfölj medan andra föredrar en smalare och mer specialiserad portföljstruktur. I den ena änden står det största bolaget i portföljen sällan för mer än 10 %. Investmentbolag med en mindre diversifierad portfölj kan ibland ha ett fåtal innehav som står för omkring 50 % eller mer av portföljens sammanlagda värde.

Oavsett portföljstruktur och förvaltning delar man dock ett gemensamt mål: att åstadkomma en värdeökning i de innehavda bolagen. Graden av aktivitet och påverkan för att vägleda portföljbolagen i jakten på ett ökat värde varierar dock.

Multipelarbitrage

EBIDTA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett begrepp som beskriver ett företags årsvinst före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Ett bolag som gör en vinst på 1 miljon kronor per år kan ofta värderas till 5 gånger årsvinsten, d.v.s. 5 miljoner kronor. Detta innebär att bolaget värderas till en multipel på 5.

Onoterade bolag värderas vanligtvis till en något lägre multipel (cirka 3-7) än börsnoterade bolag (cirka 9-13). Därför kan man hävda att ett onoterat bolag som ägs av ett börsnoterat sådant, exempelvis ett investmentbolag, plötsligt blir mer värt. Av denna anledning kan investmentbolagen skapa en finansiell hävstång som kallas multipelarbitrage. Emellanåt får de kritik för användandet av denna hävstång. Kritiker menar nämligen att de snarare än att förädla de ägda portföljbolagen använder sig av multipelarbitrage för att tjäna pengar.

Så ytterligare ett sätt på vilket investmentbolag tjänar pengar är alltså genom så kallat multipelarbitrage. Man arbitrerar alltså den multipel som bolaget köps respektive säljs på. Det kan vara väldigt svårt att framgångsrikt nyttja denna strategi, men investmentbolagen är förstås skickliga på att göra detta. Det innebär att de kan generera en positiv avkastning redan innan de har börjat skapa synergier eller skära ner på utgifter i det förvärvade portföljbolaget.

Utdelning

Ytterligare en viktig källa till investmentbolags intjänande är utdelningar. De kan nämligen ta del av sådana på samma sätt som småsparare och andra aktieägare kan göra. En utdelning innebär att en andel av ett bolags likvider delas ut till dess aktieägare. Detta kan ske antingen i form av rena pengar eller som aktier.

Genom att återinvestera utdelningen får investmentbolaget ytterligare aktier i portföljbolaget. De erhåller på så vis än mer utdelning vid nästa utdelningstillfälle. Detta är en nyckel till att över tid skapa den så åtråvärda ränta på ränta-effekten. Så investmentbolag tjänar alltså pengar genom att dels erhålla utdelning men även genom att återinvestera denna.

Investeringar i andra värdepapper

Till skillnad från vad många kanske tror investerar investmentbolag inte bara i aktier. Det är inte ovanligt att denna typ av bolag även har aktiefonder och obligationer i sina portföljer. Så förutom börsnoterade och kanske även onoterade bolag kan de även ha andra slags värdepapper i portföljen. Med det sagt är det dock vanligast att investmentbolagens portföljer till största delen utgörs av rena aktieinnehav.

Försäljning av innehav

Ett annat sätt på vilket investmentbolag kan tjäna pengar är genom att avyttra innehav. Genom att sälja hela eller delar av innehavet i ett portföljbolag kan man frigöra pengar till andra investeringar. Nettovinsten från en sådan försäljning kan även delas ut till investmentbolagets aktieägare. Detta är ett bra alternativ om bolaget inte tror sig kunna åstadkomma en bättre värdeökning än vad bolagets aktieägare själva skulle kunna generera med hjälp av kapitalet från utdelningen.

Så var till exempel fallet när investmentbolaget Kinnevik valde att avyttra hela sitt innehav i telekomoperatören Millicom International Cellular S.A. Efter en del turer fram och tillbaka bestämde sig Kinnevik slutligen för att dela ut Millicom till sina aktieägare. Denna affär som ägde rum under 2019 berörde således två av våra punkter kring investmentbolags intjänande: utdelning och försäljning av innehav.

Slutledning

Att investmentbolag som Investor och Kinnevik har som affärsidé att äga aktier i andra företag känner de flesta med ett någorlunda stort finansintresse till. Däremot är det för många lite mer oklart exakt hur investmentbolag tjänar pengar. De gör detta genom att erhålla utdelning och ränta på sina kapitalinvesteringar, men även genom att sälja av innehav samt via den värdeökning på placeringarna som eftersträvas.

Däremot finns det vissa skillnader mellan olika aktörer när det gäller strategi och filosofi. Vissa investmentbolag använder sig av en mer aktiv placeringsstrategi där de kan betraktas som ett maktbolag. De försöker aktivt att påverka portföljbolagens operativa verksamhet i syfte att vägleda dessa mot bättre resultat och en högre värdering. Detta för att öka värdet och avkastningen på innehaven i portföljen. Andra investmentbolag är istället lite mer passiva, och även när det kommer till graden av diversifiering och branschinriktning finns det betydande skillnader mellan olika aktörer.

Utöver en värdeökning på innehaven samt utdelning från dessa placeringar, är även försäljning av innehav och affärsverksamheter en viktig inkomstkälla för investmentbolagen. De pengar som frigörs genom sådana affärer kan antingen användas för att göra nya investeringar eller för att dela ut pengar till aktieägarna. Av förklarliga skäl är de olika bolagen i branschen i varierande utsträckning aktiva även på detta område.

Många investmentbolag tjänar dessutom pengar “på fläcken” genom att använda sig av multipelarbitrage i samband med förvärv. Vissa bolag är skickligare än andra när det kommer till att nyttja denna strategi, och användandet av densamma varierar därför från fall till fall.

Likt på de flesta andra områden finns det alltså olika sätt att nå målet. Allesammans har dock ett gemensamt mål: att maximera avkastningen åt aktieägarna. För det är trots allt genom att göra bra investeringar som investmentbolag tjänar pengar åt sig själva och sina aktieägare. Så svaret på frågan “Hur tjänar investmentbolag pengar?” är sammanfattningsvis att de genererar sina förtjänster genom att med olika medel maximera avkastningen på sina investeringar.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Hur fungerar ett investmentbolag?

Hur fungerar ett investmentbolag?