April 4

Hur många investmentbolag ska man äga?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Du är säkert bekant med det gamla uttrycket att man inte bör lägga alla ägg i samma korg. Även när det kommer till aktiesparande är det viktigt att sprida riskerna för att maximera den riskjusterade avkastningen. Men hur många investmentbolag ska man äga för att få en fullgod riskspridning? 4-5 bolag är en generell rekommendation som ofta ges, men i själva verket kan facit vara lite mer komplicerat än så. Läs vidare för att ta del av det kompletta svaret på denna fråga!

Investmentbolag tillför per automatik diversifiering

Riskspridning i en aktieportfölj är en metod som används för att minimera risken genom att fördela det investerade kapitalet över flera olika aktier och andra värdepapper. Det är möjligt att sprida risken på flera olika sätt, bland annat genom att köpa aktier i bolag som är verksamma i olika branscher eller länder. Genom att göra detta minskar du din exponering mot ett visst företag, land eller en enskild bransch.

En bra tumregel är att du bör ha 10-15 olika aktier i portföljen för att uppnå en god riskspridning. Du kan även välja att ha 12-18 aktier, men den effekt som strategin får är vid en viss punkt avtagande. Och om du har alltför många aktier i din portfölj får du svårare att hålla dig ajour med alla nyheter och andra händelser som rör företaget. Dessutom vill du inte minimera din exponering mot riktigt bra kvalitetsbolag.

Som du säkert känner till ger en investering i ett investmentbolag en direkt riskspridning utan att du aktivt behöver eftersträva en sådan. Detta då Investor, Kinnevik och liknande bolag har som affärsidé att äga en portfölj med noterade (och ibland även onoterade) innehav. Därför behöver du inte ha lika många sådana bolag för att sprida dina risker.

Så många investmentbolag bör du äga för att sprida riskerna

Om du frågar experter på området hur många investmentbolag man ska äga för att få en fullgod riskspridning, blir svaret vanligtvis att du bör äga 4-5 olika bolag. Detta ger en bra bredd och god spridning av riskerna som kan anses motsvara riskspridningen i en indexfond.

Just det faktum att dessa bolag ger en omedelbar diversifiering och en exponering mot ett brett spektrum av företag gör investmentbolagen väldigt populära. Många svenska sparare har Investor, Industrivärden och Kinnevik i sina portföljer. Dessa bolag kan med fördel antingen utgöra hörnstenar i en bredare portfölj, eller så kan du välja att bygga en renodlad investmentbolagsportfölj.

Oavsett vilket av de nämnda alternativen du väljer, ger en sådan strategi en potentiellt högre avkastning jämfört med index. Med det sagt är det viktigt att du väljer hur många investmentbolag du ska äga i din portfölj utifrån dina personliga preferenser och förutsättningar. Såväl syftet med ditt sparande som det eventuella innehavet i övrigt och vilken sorts investmentbolag du gillar är faktorer som bör vägas in i beslutet.

Välj gärna bolag som ger din portfölj en bra mix

Den viktigaste frågan att ta ställning till är egentligen inte hur många investmentbolag man ska äga. Detta är sekundärt till andra faktorer, såsom hur bred exponering du önskar samt vilken riskspridning dina innehav ifråga erbjuder. För om du till exempel skulle välja att investera i fyra eller fem investmentbolag som allesammans är tungt viktade mot en specifik bransch, skulle din exponering trots allt bli relativt smal. Detta trots att du har följt den gyllene tumregeln om antalet bolag i portföljen.

De olika investmentbolagens innehav varierar förstås över tid. Men i regel har ett visst bolag en specifik inriktning på sina investering. Trots detta är det dock inte ovanligt att det kan uppstå viss överlappning på portföljbolagen när du investerar i ett antal olika investmentbolag.

Kombinera investmentbolag med minimalt överlapp för god diversifiering

En bra kombination i en investmentbolags portfölj är att äga aktier i två av de största svenska investmentbolagen, Kinnevik och Investor. Anledningen till detta är att Kinnevik på senare tid har omstrukturerat sin portfölj och numera har ett innehav som är väldigt fokuserat mot konsumenttjänster, finanstjänster samt sjukvårdstjänster. Investors portfölj utgörs istället till största delen av noterade innehav i kvalitetsbolag inom framförallt industri och läkemedel. Därför ger kombinationen en bred och bra exponering mot flertalet bolag inom olika branscher.

Även Industrivärden är ett populärt investmentbolag med en portfölj vars innehav är väldigt tungt mot industrin, precis som namnet på bolaget skvallrar om. I portföljen återvinns bolag som Volvo, Sandvik och Essity, men även Handelsbanken, Ericsson, SCA och ytterligare ett mindre antal företag. Så även kombinationen Industrivärden plus Kinnevik ger en bra fördelning av portföljbolag och riskspridning i en investmentbolagsportfölj.

Däremot kanske det inte är en fullt lika god idé att enbart investera i Industrivärden och Investor. Då är nämligen risken stor att överlappande innehav uppstår och att din exponering mot enskilda företag ökar. I dagsläget är Ericsson ett sådant överlapp. Och Svolder – ett investmentbolag som främst investerar i små och medelstora svenska företag – ger samma effekt om bolaget kombineras med Investor (Saab). Samtidigt överlappar ett av Latours innehav med Svolders (Troax).

För att ge ett rakt svar på hur många investmentbolag man ska äga, är alltså inte bara antalet bolag i sig en viktig faktor utan även de olika bolagens inriktning och innehav. Ett visst överlapp behöver i och för sig inte vara något större problem, så länge som innehaven utgör en relativt liten andel av respektive investmentbolags portfölj. Men ett alltför stor överlapp riskerar att ge en oönskat stor exponering mot ett visst portföljbolag.

Diversifiera ytterligare genom att äga investmentbolag från olika länder

Ett annat sätt att diversifiera en investmentbolagsportfölj är att investera i bolag från olika länder. Vi är bortskämda med skickliga bolag av detta slag på den svenska marknaden. Men det finns även intressanta investmentbolag i övriga delar av Norden och Europa samt i Nordamerika. Och så länge de olika bolagens innehav varierar i fråga om branscher och specifika bolag, kan du öka diversifieringen i din portfölj ytterligare genom att lyfta blicken bortom Sveriges gränser.

Med det sagt finns det även svenska investmentbolag som har en mer internationell inriktning på sin portfölj. VNV Global är det bolag som främst kommer på tal när man när man sonderar terrängen i jakt på sådana. De investerar i techbolag som anses ha potential att kunna bli marknadsledande och uppnå en hög tillväxt. Så även denna aktör är ett bra alternativ för dig som vill bygga en investmentbolagsportfölj med god diversifiering vad gäller branscher och geografi.

Hur många investmentbolag kan du hålla koll på?

Sparande i investmentbolag är per definition att betrakta som en relativt passiv investering. Men det kan ändå vara en god idé att vara påläst om de olika bolag som du placerar i din aktieportfölj. Så om vi återknyter igen till frågan hur många investmentbolag man ska äga, bör du kanske fundera över hur många bolag du egentligen kan hålla koll på. För du bör känna till vad det egentligen är du köper för något.

Precis som när du investerar i en aktiefond har du nämligen ingen möjlighet att välja vilka av bolagets tillgångar du ska investera i. Köper du till exempel aktier i Investor har du inget annat val än att acceptera att du köper dig in i hela deras portfölj av innehav. Av denna anledning är det viktigt att vara medveten om vilka portföljbolag respektive investmentbolag äger. På så vis kan du enklare sålla agnarna från vetet och välja den rätta sammansättningen av bolag för just din portfölj.

Hur väl kompletterar dina investmentbolag de övriga innehaven?

Ett investmentbolag kan fungera som en fristående investering, men du kan även använda det som ett av flera byggstenar i din aktieportföljs fundament. Det går alldeles utmärkt att kombinera ett sparande i investmentbolag med ett fondsparande och/eller investeringar i enskilda aktier (så kallad stockpicking). Oavsett om du är gammal i gemet eller helt grön i marknaden kan ett bolag som exempelvis Investor eller Kinnevik vara ett logiskt tillskott i portföljen.

Så det spelar egentligen mindre roll om du just ska köpa din första aktie eller om du redan har en portfölj innehållande ett flertal aktier. Det är allt som oftast en god idé att börja med att lägga till ett eller två investmentbolag i aktieportföljen. Därefter kan du fundera över om det finns fler sådana bolag som skulle kunna utgöra fina komplement. Men även ett mindre antal ger alltså en bra riskspridning och tillför en god balans till dina eventuella övriga innehav.

Slutledning

Så hur många investmentbolag ska man äga? För att sammanfatta det hela kan vi återigen betona vikten av en diversifierad och välbalanserad portfölj. En bra tumregel är alltså att köpa aktier i cirka fyra eller fem investmentbolag. Men än viktigare än det exakta antalet bolag i portföljen är respektive bolags profil och inriktning samt deras innehav.

Därför kan det räcka även med ett färre antal bolag i din investmentbolagsportfölj. Du kanske inte behöver investera i mer än tre sådana bolag om de kompletterar varandra på ett tillräckligt bra sätt. Och har du en i övrigt redan diversifierad och välbalanserad portfölj kanske du bara vill lägga dig till med ett eller två investmentbolag. Men så länge som du har en tanke med dina köp skadar det i regel inte att addera några fler än så till portföljen.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Investeringsbolag, vad är det? – Förklaring och definition

Hur fungerar ett investmentbolag?

Hur fungerar ett investmentbolag?