April 4

Investmentbolag eller fonder – vilket ska man spara i?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Investmentbolag jämförs ofta med aktiefonder och anses vara en bra typ av aktie för nybörjare. De ses som ett bra insteg till den bredare aktiemarknaden, men bör man då investera i investmentbolag eller fonder om man är helt grön i marknaden?

Skillnaderna investmentbolag och fonder är att ett investmentbolag är ett aktiebolag som äger andra bolag och vars aktier dem äger många gånger handlar direkt på börser. Fonder i sin tur investerar du direkt i och äger en andel av. Det är förvaltaren av fonder som formulerar fondbestämmelserna, som i sin tur avgör vilka värdepapper fonden ska investera i.

Investor, Kinnevik, Latour, Creades och liknande bolag har under en längre tid kunnat slå index. Men idag behöver du inte välja mellan investmentbolag och fonder. Du kan välja att investera i aktiefonder vars portfölj uteslutande utgörs av sådana bolag. Med det sagt kan du förstås även välja att sätta ihop en egen investmentbolagsportfölj utifrån dina personliga preferenser.

För att sammanfatta det hela har bägge alternativen sina för- respektive nackdelar. Men investmentbolag anses ofta ha flera fördelar gentemot vanliga aktiefonder. För att utveckla vårt resonemang behöver vi dock dyka på djupet i likheterna och skillnaderna mellan dessa bolag och ett genomsnittligt fondsparande. Häng med!

Likheten mellan investmentbolag och fonder

Som ny aktie-/fondsparare rekommenderas man ofta att spara i investmentbolag eller fonder snarare än att ägna sig åt stockpicking. Anledningen till detta är enkel: de bägge alternativen har ganska mycket gemensamt och anses vara en bra inkörsport till aktiemarknaden. I båda fallen köper du in dig i en samling tillgångar som ger en omedelbar riskspridning. Detta är den viktigaste likheten och kanske även den främsta fördelen med aktiefonder och bolag som äger andelar i flertalet portföljbolag.

Du får alltså en bra riskspridning oavsett om du investerar i investmentbolag eller fonder. Detta har att göra med att risken sprids över flera innehav snarare än koncentreras till ett mindre antal sådana. Istället för att bara investera i en, två eller kanske tre aktier får du i regel en portfölj med ett dussin eller fler bolag. Och detta bara genom att köpa aktier i ett enskilt investmentbolag eller andelar i en enda aktiefond.

Föredrar svenska sparare investmentbolag eller fonder?

Vi svenskar är av tradition duktiga på fondsparande. Detta kan härledas till statens subventionering av fondsparandet under 1970- och 80-talen. 1978 lanserades skattegynnande fonder som investerade i svenska aktier. 20 % av sparandet i dessa fonder var avdragsgillt mot inkomstskatten. Även avkastningen under året man sparade samt fem år framåt var skattebefriad. Och 1980 höjdes skatteavdraget till 30 %. Detta ledde till att antalet svenska fondsparare ökade explosionsartat mellan 1979 och 1982, från 75 000 sparare till 425 000.

På senare år har dock allt fler fått upp ögonen för investmentbolag. Dessa bolag är i själva verket ganska lika aktiefonder. Men det finns även betydande skillnader.

Ett investmentbolag har generellt sett en betydligt lägre förvaltningskostnad. En aktivt förvaltad fond har vanligtvis en fondavgift som överstiger 1 %. Investor och andra liknande investmentbolag har istället en förvaltningskostnad som ofta är så låg som cirka 0,1-0,2 %. Vad detta resulterar i är en mer effektiv förvaltning av kapitalet.

Historiskt sett har dessutom våra svenska investmentbolag gått betydligt bättre än den genomsnittliga fonden. Kikar man 15 år bakåt i tiden presterar aktivt förvaltade fonder faktiskt sämre än index. Samtidigt har investmentbolagen gett en otroligt mycket högre avkastning.

En annan faktor att ha i åtanke när du väljer mellan att investera i investmentbolag eller fonder är ägandestrukturen. Du får ofta ett helt annat engagemang när du investerar i ett investmentbolag. Anledningen till detta är att bolagets ägare i regel är väldigt aktiva i sitt ägande medan fonder allokerar kapital på ett mer passivt sätt.

Rabatter och förvaltningskostnader viktiga faktorer

Investmentbolag handlas ofta till en substansrabatt, vilket innebär att du betalar mindre för bolaget än vad dess tillgångar är värda. Men när du köper andelar i en aktiefond betalar du alltid det riktiga värdet på portföljbolagen och får ingen rabatt. Så i praktiken ger rabatten en större exponering mot aktiemarknaden för samma peng. En substansrabatt på 20 % kan liknas vid att du tillåts köpa en krona för 80 öre. Detta är ytterligare en faktor som är värd att ta hänsyn till när du funderar på att investera i investmentbolag eller fonder.

Såväl aktiefonder som investmentbolag är bra alternativ som passar de allra flesta sparare. Sannolikheten är stor att du inte arbetar som aktieanalytiker eller liknande, utan har en sysselsättning som inte är relaterad till aktiehandel. Då lägger du troligtvis en stor del av din tid på ditt jobb eller dina studier, och vill eller kan inte ägna flera timmar om dagen på din fritid åt att analysera aktier. Om du har andra fritidsintressen och vill lägga så lite tid som möjligt på ditt sparande men ändå få ett bra och smart sparande, är investmentbolag eller fonder det bästa sparandet du kan få.

Men som vi redan har varit inne på är investmentbolag i många hänseenden det allra bästa alternativet. Den kanske allra viktigaste faktorn i vågskålen när du väljer mellan att spara i investmentbolag eller fonder är nämligen förvaltningskostnaden. Är denna väldigt hög (cirka 1-2 %  eller mer) är det en negativ faktor att ta i beaktande. Något förenklat vill du ha en så låg förvaltningskostnad som möjligt samt högsta möjliga rabatt. Till råga på allt bör du även ha ett stort förtroende för ledningen.

Köp gärna investmentbolag eller fonder som investerar i sådana

För den som vill vara passiv i sitt sparande kan bolag som Investor eller Kinnevik ofta vara den optimala lösningen. Detta har dock vissa fonder dragit nytta av och skapat aktiefonder som uteslutande investerar i investmentbolag. Därför behöver det inte längre finnas ett explicit motsatsförhållande mellan investmentbolag eller fonder. Nu kan du köpa andelar i aktiefonder som investerar i Industrivärden, Svolder m.fl.

Denna typ av fonder kan ibland ha en väldigt låg avgift och då utgöra ett bra alternativ till sparande i enskilda investmentbolag. Du slipper då själv plocka ihop en portfölj med ett antal sådana bolag, och du behöver inte heller ägna dig åt att balansera innehaven med jämna mellanrum. Så om du vill få en bra exponering mot denna typ av bolag men samtidigt dra nytta av fondbolagens aktiva förvaltning, kan en sådan fond vara den gyllene medelvägen.

Slutledning

Latour, Creades och deras branschkollegor har under många års tid lyckats slå index och generera en god avkastning. Som vi belyser i denna artikel finns det många fördelar med att investera i sådana bolag istället för att spara i aktivt förvaltade aktiefonder.

Men du behöver inte längre välja mellan att investera i investmentbolag eller fonder – idag finns specialiserade aktiefonder som ger en exponering mot Kinnevik, Investor, Industrivärden m.fl. Genom dessa kan du spara i såväl svenska som utländska investmentbolag och få en extremt god riskspridning med minimal ansträngning. Men du har givetvis även möjligheten att plocka russinen ur kakan och sätta ihop din alldeles egna investmentbolagsportfölj.

Här hittar du alla våra artiklar om investmentbolag.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)

Amerikanska investmentbolag (Intressanta aktier från USA)

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde

Vad gör ett investmentbolag? Så skapar de värde