April 4

När får man utdelning på aktier?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Utdelning på aktier kan antingen ske en gång per år, en gång per halvår, kvartalsvis eller månadsvis beroende på vilken utdelningsfrekvens ett bolag har beslutat om. För bolag listade på Stockholmsbörsen görs de flesta aktieutdelningar i april/maj efter avslutad årsredovisning, men utomlands är det vanligt med både kvartals- och månadsutdelning.

Utdelningsaktier kan ge mycket bra möjligheter till återinvesteringar, men när får man utdelning på aktier egentligen? I den här artikeln benar vi ut eventuella frågetecken kring hur processen för en aktieutdelning ser ut, vilka specifika dagar som är viktiga att hålla koll på samt varför bolag ger utdelning.

Först och främst – Vad innebär en aktieutdelning?

En aktieutdelning är ett sätt för dig som aktieägare att löpande få ta del av ett bolags nuvarande vinster, utan att behöva sälja av ditt innehav. Rent konkret innebär det att ett bolag betalar ut hela eller delar av årets vinst (och eventuella andra innestående tillgångar) direkt till ägarna. Den vanligaste formen av utdelning är kontant utbetalning.

Viktigt att känna till är att alla aktier inte per automatik är utdelningsaktier – en del bolag väljer att inte göra utdelningar alls. Oftast handlar det om yngre och/eller mindre företag i expansiva tillväxtfaser, för vilka det är nödvändigt att återinvestera hela vinsten i syfte att kunna utvecklas.

Vidare måste förstås ett bolag också gå med vinst för att kunna ha råd att ge utdelning. Överlag tenderar större och mer mogna företag att dela ut mer av vinsten eftersom de i regel har stabilare ekonomi och inte är i lika stort behov av vinsten för att finansiera vidare tillväxt.

Exempel på stabila svenska utdelningsaktier med bra utdelningstillväxt är Investor, ASSA Abloy och Castellum.

Så går en aktieutdelning till

Förslag till utdelning – det vill säga vilket belopp per aktie som ska delas ut och på vilket datum – ges i samband med att rapporten om bolagets årsredovisning (tidigare kallad bokslutsrapport) presenteras. Beslut om att godkänna förslaget klubbas sedan igenom av ledning och majoritetsägare på en bolagsstämma.

För att du ska vara berättigad till utdelning krävs det att du står som bokförd ägare av dina aktier på den så kallade avstämningsdagen – vilken för europeiska, kanadensiska och amerikanska – aktier alltid infaller två dagar efter sink-dagen.

Följande specifika dagar är viktiga att hålla koll på i samband med aktieutdelning:

Sink-dag/Årsstämmodag: Sinkdagen är den sista dagen då aktier handlas med rätt till utdelning. Vanligtvis infaller denna samma dag som bolagsstämman där beslut om utdelning fattas, varför den också kallas årsstämmodag. Observera att du också måste ha kvar aktierna till åtminstone nästkommande dag för att få delta i kommande aktieutdelning.

X-dag: Dagen efter sink-dagen, då aktier handlas exklusive rätt till utdelning. Köper du aktier på X-dagen är du med andra ord inte berättigad att delta i nästkommande aktieutdelning. Från och med denna dag sjunker vanligtvis också aktiepriset med lika mycket som utdelningen utgör – det vill säga exempelvis 5 kronor om utdelningen är satt till 5 kronor/aktie.

Äger du utdelningsaktier kan du däremot välja att sälja dem på X-dagen och ändå ha rätt till utdelning för dem. Detta eftersom det i Sverige tar två dagar innan en försäljning/ett köp går igenom och ett faktiskt ägarbyte sker. Säljer du på X-dagen och denna exempelvis infaller på en onsdag, sker alltså ägarbytet först på fredagen – vilket innebär att du ännu står som registrerad ägare på avstämningsdagen som infaller på torsdagen.

Avstämningsdag: Som nämndes ovan är avstämningsdagen den dag då du måste stå som registrerad ägare av dina aktier. Byte och registrering av ägarskap tar i Sverige två likviddagar, varför sink-dagen således är sista dagen att handla inklusive utdelningsrätt.

Utdelningsdag: Dagen då du får din aktieutdelning utbetald och bokförd på ditt konto. Utbetalningen sker alltid till samma konto i vilket du äger de aktuella aktierna. Utdelningsdagen infaller vanligen någon vecka efter avstämningsdagen.

Utöver att stå som ägare på avstämningsdagen behöver du som aktieägare inte göra något ytterligare för att ha rätt till din utdelning. Du behöver inte anmäla dig på något sätt eller fylla i något formulär – allt sker automatiskt bara du äger aktierna på avstämningsdagen.

Svenska vs utländska bolag – När får man utdelning på aktier?

De flesta bolag på Stockholmsbörsen ger utdelning en gång per år – vanligen på våren runt april/maj då årsredovisningarna börjar vara färdiga och föregående års vinster har sammanställts. Det finns dock ingen lag eller något regelverk som säger att ett svenskt företag inte får ge utdelning oftare än så också – det är helt upp till varje enskilt bolag att besluta om.

På senare år har fler och fler svenska bolag börjat ge utdelning mer frekvent, men årsvis är fortfarande vanligast förekommande.

Exempel på svenska kvartalsutdelare är bland andra Autoliv SDB och Pfizer (egentligen ett amerikanskt företag, men finns noterat i Sverige).

Utomlands ser det lite annorlunda ut. I många länder görs aktieutdelningar betydligt oftare än en gång per år – ofta kvartalsvis eller till och med en gång per månad. Många amerikanska utdelningsaktier – vilka också överlag är kända för att ge ganska hög utdelning – tillämpar exempelvis månatliga utdelningar.

Givet att olika bolag har olika utdelningspolicys och olika utdelningsfrekvens, måste man läsa på om varje enskilt företag för att få veta om, när och hur ofta utdelning sker. Antal utdelningar, belopp och huruvida en utdelning alls ska genomföras kan också ändras från år till år, varför det är viktigt att hålla sig ajour med nyheter och uppdateringar från företagen man investerar i.

Varför ger bolag utdelning?

Aktieutdelningar är – förutom att ge ägarna en bit av kakan de har rätt till – framförallt ett sätt för företag att skapa en bra balans i ekonomin.

Ju mer pengar på företagets bankkonto desto bättre kan tyckas, men så är inte fallet. Istället är det optimala att ha precis så mycket kapital så att det räcker till alla kostnader och investeringar som krävs för att fortsätta driva och utveckla företaget framåt. Ett alltför stort eget kapital ger negativa utslag när lönsamhet och andra prestationsmått ska tas, varför det således är bättre att dela ut den del av vinsten som inte behövs för fortsatt tillväxt.

Vidare handlar utdelningar också om att förvalta ägarnas pengar på bästa sätt för bästa möjliga avkastning. När du som investerare köper aktier i ett företag ger du ledningen förtroende att använda dina pengar på ett sätt som ger dig maximal värdeökning. Den totala avkastningen du får i dina aktier kan dels skapas av ett stigande aktiepris, och dels av utdelningar. 

I grund och botten handlar det om huruvida bolaget eller aktieägarna kan hitta det bästa sättet att återinvestera företagets vinst. I de fall företaget identifierar en investeringsmöjlighet som på sikt kan förväntas bli mycket lönsam och ge bra avkastning, kan det vara klokt att behålla hela eller en större del av vinsten och återinvestera den istället för att dela ut den till ägarna.

Om ett företag går med vinst och väljer att inte dela ut något, ökar också förväntningarna på att bolagets aktiekurs ska klättra uppåt. Detta eftersom vinsten använts till investeringar som bolaget bedömt ska vara positiva för tillväxten och ge bra avkastning.

Om inga lönsamma investeringsmöjligheter kan identifieras av bolaget är det istället bättre att göra en aktieutdelning och låta aktieägarna hitta ett bra sätt att återinvestera vinsten (om de vill).

Sammanfattning

  • Aktieutdelning kan ske årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis
  • Olika företag ger utdelning olika ofta – och en del delar inte ut alls
  • Utländska aktier ger ofta mer frekventa utdelningar än svenska
  • För att vara berättigad till utdelning måste du äga aktierna senast på avstämningsdagen
  • Håll koll på sink-dagen, X-dagen och avstämningsdagen
  • Utdelningsdagen infaller vanligen någon vecka efter avstämningsdagen

Lästips: Utdelningsportfölj – 18 stabila aktier till en långsiktig aktieportfölj och Passiv Inkomst – 100 smarta tips att tjäna pengar | Extra Passiva Inkomster

Lästips: Våra artiklar om utdelningsaktier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Betalar Alla Aktier aktieutdelning? (Orsaker Till Att Aktier Inte Betalar utdelning)

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater

Aktieutdelning + Utdelningsaktier – Utdelningsaristokrater