April 4

Vad menas med räntabiliteten och vad är bra räntabilitet?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Ett företags räntabilitet mäts genom dess förmåga att ge avkastning på investerat kapital. Räntabilitet är därmed att anse som ett mått på lönsamhet. Är vinsten, alltså avkastningen, tillfredsställande i förhållande till det investerade kapitalet?

Räntabiliteten är ett viktigt nyckeltal

Räntabiliteten bör ses som ett viktigt nyckeltal då det går att identifiera eventuella risker och utvecklingsområden med hjälp av det. Det möjliggör också en jämförelse med konkurrerande företag eller företag inom liknande branscher.
Ett företags räntabilitet kan appliceras på hela eller delar av företaget samt på specifika projekt och/eller investeringar (såväl långsiktiga som enstaka).

Andra viktiga nyckeltal

Det finns en rad olika nyckeltal som är viktiga för ett företag att hålla koll på förutom räntabilitet. Exempel på andra viktiga nyckeltal är bland annat vinstmarginal, soliditet, rörelsemarginal och likviditet.
Skillnaderna mellan dessa nyckeltal och nyckeltalet räntabilitet är relativt små och syftet är att få en idé om hur företaget kan förbättra sin lönsamhet. Inte sällan använder man flera av dessa nyckeltal när man vill göra en grundläggande och mer omfattande ekonomisk analys.

Vanliga mått för att räkna ut räntabiliteten

Det går att räkna ut ett företags räntabilitet på lite olika sätt, men i grund och botten handlar det om relationen mellan resultat och investering. I bokföringen används termer som resultatkomponenter och kapitalkomponenter.

Så här räknar man ut räntabiliteten

Räntabilitet på totalt kapital
Formel: rörelseresultat + intäkter / totalt kapital
Resultatet visar den totala procentandel av kapitalet som avser omsättnings- och anläggningstillgångar vars livslängd sträcker sig under flera år. Det visar även tillgångar som är avsedda att sälja.

Räntabilitet på sysselsatt kapital
Formel: rörelseresultat + intäkter / sysselsatt kapital
Resultatet visar företagets lönsamhet utifrån lånat och eget kapital, då sysselsatt kapital betyder kapital som lånats ut av bank eller ägare och som går tillbaka in i företaget vid eventuell vinstutdelning. Det är därmed den totala tillgången minus de räntebärande skulderna som beräknas.

 

Vad menas med räntabilitet?Räntabilitet på operativt kapital
Formel: rörelsekapital /operativt kapital
Resultatet visar på företagets lönsamhet oberoende av finansiering, och används exempelvis för att jämföra lönsamheten inom olika avdelningar/områden inom ett och samma företag. Det är företagets tillgångar minus dess likvida medel och räntebärande tillgångar som beräknas.

Räntabilitet på eget kapital
Formel: resultat / eget kapital
Resultatet visar den avkastning som ägarna får på eget satsat kapital. Är det måttet 10% eller lägre anses räntabiliteten vara låg, medan ett mått på över 10% anses vara hög räntabilitet. Denna typ av räntabilitet går att beräkna innan eller efter skatt.

DuPont-modellen
Formel för DuPont modellen: vinstmarginal X kapitalets omsättningshastighet
Resultatet ger en bild av hur effektivt ett företag använder sina resurser i förhållande till omsättningen och kan därmed användas för att analysera vad företaget kan göra för att öka lönsamheten. Räntabiliteten visas med hjälp av modellens olika kombinationer av kapitalomsättningshastigheter och vinstmarginaler.

Sammanfattning

  • Räntabiliteten är ett viktigt lönsamhetsmått
  • Räntabilitet är ett nyckeltal för att beräkna vinsten i förhållande till kapital och avkastning
  • Räntabilitet kan beräknas med hjälp av fem olika formler
  • Räntabilitet anger resultatet för totalt kapital, sysselsatt kapital, operativt kapital, eget kapital och möjligheter för ökad lönsamhet
  • En vinst på 10% eller mer indikerar god räntabilitet (se rubriken ”Räntabilitet på eget kapital”)

Vilken SNI-kod ska jag använda?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Vad innebär resultaträkning? – Allt du behöver veta om resultaträkningar

Vad innebär resultaträkning? – Allt du behöver veta om resultaträkningar

Vad betyder vinstmarginal? | Definition och förklaring av vinstmarginaler

Vad betyder vinstmarginal? | Definition och förklaring av vinstmarginaler