April 5

Vad menas med överavskrivning?

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Vad menas med överavskrivning?

 Då ett bolag investerar i en tillgång, allt ifrån en dator till en 100 tons lyftkran, finns regler för hur detta skall bokföras. I stället för att bokföra hela utgiften omedelbart, bokförs den över investeringens tänkta livslängd. Den bokförs alltså med en kostnad per år motsvarande dess värdeminskning.

Dela upp utgiften

Avskrivningen medför att kostnaden vid en investering i en kostsam maskin inte behöver bokföras omedelbart som en enorm utgift i resultaträkningen, utan att den i stället kan fördelas över den tid maskinen förväntas bringa intäkter till verksamheten. Avskrivningen medför således att kostnaden fördelas över tid, eller skrivs av i lika delar under sin förväntade ekonomiska livslängd, motsvarande tillgångens årliga värdeminskning. Till exempel har en dator en förväntad livslängd på tre år. Om inköpspriset är 15 000 kronor fördelas detta i bokföringen i tre lika delar om 5 000 kronors värdeminskning per år.

Överavskrivning, betala mindre skatt

En överavskrivning är en metod att belasta verksamheten med en större del av kostnaden för investeringen de första åren av livslängden, med en större kostnad än tillgångens faktiska värdeminskning. Detta är således egentligen en bokföringsmässig snedfördelning av en kostnad. På detta sätt åstadkommer överavskrivningen att man bokföringsmässigt belastar verksamheten med en större utgift de första åren.  Detta medför att verksamhetens kostnader ökar, vinsten minskar, och syftet som uppnås är att bolagsskatten (vinstskatten) minskar. Konceptet överavskrivning är således en fullt laglig konstruktion för att skattemässigt avvika från det bokföringsmässiga resultatet som verksamheten visar och kortsiktigt minska den skatt som skall betalas.
 

Vad menas med överavskrivning?
Vad menas med överavskrivning?
 

Överavskrivning ger lägre räntekostnader

Den maximalt tillåtna överavskrivningen bestäms av den tillämpliga skattelagstiftningen. Större bolag anlitar i hög grad kunniga civilekonomer för att på ett lämpligt sätt inom lagens råmärken nyttja överavskrivningar för att i största möjliga mån hålla nere resultatet och den därpå följande vinstskatten. Genom överavskrivningen skjuts vinstskatten upp till framtida räkenskapsår. Detta medför i sin tur att bolaget kan finansieras genom en större del eget kapital än inlånat kapital, och därför kan andelen inlånat kapital hållas nere. Detta medför i sin tur att bolagets kreditvärdighet ökar. I slutändan medför överavskrivningen att bolagets räntekostnader kan hållas nere.

Olika tillgångar får skrivas av med olika procentsats

Bokföringsmässigt ackumuleras alla överavskrivningar i bolagets balansräkning som en skuld, en så kallad obeskattad reserv. Enligt tillämplig skattelagstiftning är det tillåtet att skriva av de flesta tillgångarna i ett bolag med 30 procent av dess värde, eller 20 procent av dess värde beroende på vilken tillgångsart som avses, per år. Beträffande vissa typer av tillgångsslag, till exempel fastigheter, är den minsta tillåtna avskrivningstiden betydligt längre, då till exempel en fastighet inte alls har en värdeminskning motsvarande tekniktillgångar som datorer. Detta lämnar då mindre utrymme till att nyttja överavskrivningar.

Stora bolag har skatterättslig expertis

Sammanfattningsvis kan sägas att nyttjandet av överavskrivningar är en del av den skatteplanering som större bolag regelmässigt anlitar experter till, för att minska bolagets räntekostnader och utgifter, och för att åstadkomma bästa möjliga resultat för dess intressenter, det vill säga dess aktieägare. Alla större revisionsbyråer i Sverige har anställd skatterättslig expertis, som är väl insatt i de regler som gäller och nyttjar konceptet överavskrivningar för att underlätta för bolagets verksamhet. Verksamheten kräver att de som sysslar med detta ständigt uppdaterar sig på gällande regler, eftersom regelverket ofta förändras.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Assuradör, vad är det? – förklaring och definition av assuradörer

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar

Övertrassering, vad är det? – Förklaring och definition av övertrasseringar