April 4

Kapitalförslitning, vad är det? – förklaring av kapitalförslitningen

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Kapitalförslitning utgör den värdeminskning av fasta tillgångar/realkapital som följer av normal användning och normalt bruksslitage. Begreppet syftar främst till värdeminskning av maskiner och fastigheter inräknade i ett lands kapitalstock, och kan något förenklat liknas vid ett företags avskrivningar. Vanligen mäter man kapitalförslitning i förhållande till en viss period, exempelvis årsvis.

Någon speciell synonym till kapitalförslitning finns inte (förutom värdeminskning av kapital), men på engelska heter begreppet consumption of fixed capital. 

Kapitalförslitning redovisas i NNP och NNI

BNP betyder bruttonationalprodukt – vilket är det sammanlagda värdet på alla produkter som produceras i ett land. Produkter innefattar såväl varor som tjänster, och begreppet är vanligt förekommande i statistik om ett lands ekonomi.

Vidare är det alltid de geografiska gränserna som utgör ramarna för beräkning av BNP. Detta innebär att utländska företag med produktion i landet räknas in – men inte inhemska företag med produktionen förlagd utomlands.

Vid beräkning av BNP tar man ingen hänsyn till kapitalförslitning – alltså värdeminskning till följd av användning och förbrukning av fasta tillgångar. Detta redovisar man istället i ett lands nettonationalprodukt (NNP).

Ytterligare BNP-begrepp som är värda att känna till är nominell BNP – vilket är BNP i rörliga priser utan justeringar för inflation, samt real BNP – vilket då är BNP i fasta priser med justeringar för inflation. Det senare använder man i regel för att räkna bort förändringar orsakade av inflation ur flerårig statistik. Detta gör man genom att använda prisindexet BNP-deflatorn (nominell / real BNP).

Vad är BNI och NNI?

BNI är förkortningen för bruttonationalinkomst, vilket är ett vanligt inkomstbegrepp inom ekonomi. I BNI tar man även hänsyn till inkomster och löner som flödar både till och från utlandet. BNI räknar man fram ur BNP genom att dra bort de löner och avkastningar som går utomlands, och samtidigt lägga till de arbetsinkomster och avkastningar som går in i landet från andra länder via inhemska företag med verksamhet utomlands.

Precis som vid BNP gör man inga avdrag för kapitalförslitning i BNI. Detta sker istället vid beräkning av nettonationalinkomst (NNI), även kallat nationalinkomst.

Nettokapitalstock = Kapitalstock – kapitalförslitning

Begreppet kapitalförslitning används i regel när man talar om ett lands kapitalstock – alltså det sammanlagda totalvärdet av ett lands investeringar i såväl fasta tillgångar (realkapital som exempelvis fastigheter, maskiner, boskap), som humankapital (arbetskraft). Realkapitalet ökar genom nya investeringar i fasta tillgångar, medan humankapitalet ökar genom utbildning och övriga kompetenshöjande åtgärder.

Kapitalstock utan avdrag för värdeminskning visar ett lands bruttoinvesteringar, medan nettokapitalstocken visar de totala investeringarna minus kapitalförslitning.

Hur beräknar man kapitalförslitning?

Exakta beräkningar av kapitalförslitning är generellt sett ganska svårt. Syftet är detsamma som när man gör avskrivningar för inventarier i ett företag; man vill göra avdrag för årlig värdeminskning orsakad av bruksslitage för att få ett rättvisande värde.

En metod är att göra en uppskattning av livslängden för olika fasta tillgångar (det vill säga hur många år man tror att olika maskiner, byggnader, vägar o s v kommer att hålla), och utifrån det sedan göra en beräkning av årlig värdeminskning. Räknar man exempelvis med att småhus bör ha en förväntad livslängd på 80 år, dividerar man det ursprungliga investeringsvärdet med 80 – och får på så vis fram en uppskattad årlig förslitning.

Utforska Samuelssons Rapport för mer kunskap

Har ovanstående text väckt din nyfikenhet och fått dig att ytterligare vilja fördjupa dina ekonomiska kunskaper? Ta del av nyheter, tips och mängder av informativa artiklar och texter inom ekonomi och finans direkt här på Samuelssons Rapport. Använd vår sök-funktion för att hitta precis det du önskar lära dig mer om.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition