April 5

Vad betyder inventering?

Last Updated on 16 July, 2024 by Håkan Samuelsson

 Inventering innebär en uppföljning och kontroll av tillgångarna i en verksamhet. Vanligen avser inventeringen att man kontrollräknar sitt lager av varor eller råvaror, men givetvis bör man även inventera andra tillgångar.
Med inventeringen avses att kontrollera att de faktiska tillgångarna korrekt överensstämmer med vad som upptagits i bokföringen. Man kontrollerar att varulagret inte är inkurant. Man gör en inventering för att upptäcka större avvikelser som kan bero på brister i organisationen. De kan också hjälpa till att identifiera eventuella behov av investeringar.

Syftet med inventering

 Syftet med en inventering är att kontrollera eller bekräfta att bokföringen är korrekt. Enligt  skattelagstiftningen är ett företag som är bokföringsskyldigt skyldigt att inventera och värdera varulagret minst en gång per år. Undantag görs för mindre lager av ringa värde. Om inventeringen inte skett på ett korrekt sätt kan det medföra att bolagets skattedeklaration inte godtas av Skatteverket.
Beroende av verksamhetens omfattning och art kan det finnas behov av att inventera betydligt oftare än så. Särskilt om man har ett omfattande varulager och i branscher där varorna snabbt blir inkuranta.

Inventering som kontrollmekanism

Inventering är en förutsättning för att kunna följa upp på verksamhetens resultat. Genom inventeringen får man bättre kontroll på sin verksamhet. Det är oftast att rekommendera att inventera oftare än vad lagen kräver så att man löpande får en uppdaterad bild över sina tillgångar. Genom att inventera regelbundet upptäcker man snabbt om avvikelser föreligger. Det kan till exempel vara på grund av att varor har blivit förstörda eller stulna.

inventering
inventering

 

Sälj de äldsta varorna först

Om man regelbundet finner stora avvikelser vid sina inventeringar kan det finnas skäl att se över de inköps- och lagerrutiner. Sker inköpen på ett samordnat och strukturerat sätt? Behöver man införskaffa ett bättre lagersystem?
Om man har varor med datummärkning är inventering även ett sätt att säkerställa att man säljer varorna med kortast hållbarhetstid först (först in, först ut).
Efter avslutad inventering bör man dessutom ha fått ett bra underlag för att bedöma ifall eventuella investeringsbehov som föreligger.

Hur inventerar man?

Om man enbart inventerar varulagret en gång per år ska detta ske på räkenskapsårets sista dag, innan man stänger böckerna för årsbokslutet.
Vid en inventering räknar man samtliga varor och produkter i varulagret. Man bedömer även varornas värde för att upptäcka eventuella inkurans. Man säkerställer att de avskrivningar som löpande gjorts vid bokföringen är korrekta, att varulagret inte bokförts till för stort värde.
Värderingen ska ske enligt LVP (det lägsta värdets princip). Tillgångarna ska således värderas till det lägre värdet av anskaffningsvärdet och nuvarande nettoförsäljningsvärde.Sammanfattning
Bokföringsskyldiga bolag är skyldiga enligt lag att inventera sitt varulager en gång per år. Skäl kan dock finnas att inventera lagret oftare och att inventera även andra tillgångsslag. Vid inventeringen kontrollerar man att mängden varor och produkter överensstämmer med bokföringen, samt att tillgångarna inte bokförts till för höga värden.
Inventering medför att bolaget får bättre kontroll och överblick över verksamheten. Brister i inköpsrutiner och inköpsorganisationen kan upptäckas i tid och eventuella investeringsbehov kan identifieras.

Vad betyder räntabilitet på eget kapital?

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Konvertibelt skuldebrev, vad är det? – Förklaring av Konvertibla skuldebreven

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition

Tvångsinlösen, vad betyder det? – Förklaring och definition