April 4

Trendföljande strategier och system – komplett guide med backtesting och statistik

Last Updated on 12 April, 2024 by Håkan Samuelsson

Trendföljande strategier och system är populära bland många traders och investerare  – inte minst för handel på olika råvarumarknader. I den här artikeln gör vi en djupdykning i hur trendföljande strategier och tradingsystem är uppbyggda, om och hur väl de fungerar och hur du kan implementera dem i din handel.

Artikelns Innehåll

Vad innebär det att handla efter trender – och vad är trendföljande strategier?

Att handla efter trender innebär att du försöker fånga ihållande rörelser – antingen uppåtgående eller nedåtgående – på en finansiell marknad och gå in i en position i början av den rörelsen. Precis som namnet avslöjar handlar det om att försöka identifiera en begynnande trend på marknaden, för att kunna dra nytta av den i sin handel. Generellt är det framförallt långsiktiga trender man vill åt – det vill säga rörelser som blir mer ihållande än endast tillfällig volatilitet.

En vanlig missuppfattning är att trendföljande handel kännetecknas att man försöker förutse kommande rörelser på marknaden. Så är dock egentligen inte fallet. Att trada efter trender går i själva verket mycket lite eller inte alls ut på att försöka förutspå vad som komma skall – istället handlar det om att utnyttja de rörelser som sker i hopp om att de blir ihållande och att man lyckas komma in tidigt.

Olika tillgångar och tidsramar för god diversifiering

Trendföljande strategier kan användas för trading med flera olika typer av tillgångar. De är populära för råvaruhandel, men fungerar även för aktier och andra instrument. För att få en så bred diversifiering som möjligt är det vanligt att traders som handlar på trender är aktiva på flera olika marknader, och dessutom handlar inom olika tidsramar. Detta för att sprida risken naturligtvis, och minska sårbarheten för ett stort nederlag.

Vad är en trend?

Klurigt nog finns det ingen exakt allmän definition av vad en trend är. En trend visar vägen eller indikerar åt vilket håll en utveckling är på väg – exempelvis för en viss aktie eller priset på råolja – men det finns inga parametrar eller värden som definierar början på en trend. Inte heller finns det någon exakt definition på hur länge en trend måste hålla i sig för att kunna klassas som just en trend. Betyder detta att det egentligen är lönlöst att försöka handla på trender? Nej, lyckligtvis inte.

Luddigheten till trots finns som tur är en del att gå efter för att kunna identifiera trender på finansmarknaderna, samt för att kunna avgöra om en trend är intakt eller har brutits. I grund och botten handlar allting om tidsramar och regler.

Hur definieras en trend?

Ett populärt sätt att identifiera en trend är att använda sig av linjedragning. Man drar helt enkelt en linje mellan olika toppar eller bottnar i ett diagram. Så länge priset för tillgången i fråga håller sig fortsätter att följa trendlinjen, kan trenden anses vara intakt. Så fort priset frångår linjen – antingen uppåt eller nedåt – är trenden däremot bruten. Bra att veta här är att trender generellt är mer långsiktiga. En prisutveckling måste hålla i sig under en tid för att det ska kunna sägas vara en trend.

Ett problem med linjedragning är att metoden bygger mer på historik och efterklokhet, snarare än en riktning framåt. För 20 år sedan använde vi den flitigt själva. Idag rekommenderar vi istället att du gör kalkylerade beräkningar för att identifiera trender.

Lär dig att identifiera trender genom beräkning

Enligt vår mening identifieras trender bäst och som mest objektivt (och därmed mest träffsäkert) med hjälp av beräkning enligt vissa specifika regler. Låt oss ta ett enkelt, men tydligt exempel. I boken The Four Cardinal Principles of Trading förklarar en av de traders som blev intervjuade att han identifierar en trend genom att använda x-day moving average som ett högsta referenspunkt. Om en position stängdes ovan nivån för x-day moving average, var trenden fortfarande på väg uppåt. När avslut istället skedde under x-day moving average för lägstanivå var trenden bruten.

Moving average används också flitigt av många för att identifiera trender på aktiemarknaden – och då i synnerhet 200 dagars moving average. Ligger priset för en aktie ovanför 200 dagars moving average, är trenden på väg upp. Backar det ned under nivån är trenden på nedgång. Som synes är det hela egentligen mycket enkelt.

Amerikanska hedgefondmiljardären, tradern och filantropen Paul Tudor Jones liknande en gång trading med 200 dagars moving average vid en form av defensivt spel. Indikatorn hjälper dig att undvika stora förluster, men du kommer sannolikt inte heller att göra några himlastormande vinster.

Vad är en trendföljande strategi?

Utifrån definitionen av en trend är en trendföljande strategi alltså en strategi uppbyggd för att definiera utmärkande rörelser, upp eller ned, i en råvara eller annan finansiell tillgång.

Ett klassiskt exempel på en form av trendföljande strategier är så kallad turtle trading – ett begrepp och en typ av trading som myntades efter Richard Dennis’ välkända tradingexperiment i början av 1980-talet. En del av de ursprungliga turtle trading-strategierna är än idag några av de mest populära och effektiva systemen för trendföljande handel. Nedan listar vi sex stycken av dem; Bollinger CBO, ATR CBO, Dual MA, Triple MA, Donchian Trend och Donchian Time.

Populära trendföljande strategier

Bollinger Channel Breakout

En Bollinger Band Channel (kanal) formas genom att addera standardavvikelser på 2,5 till värdet av 350 dagars moving average. En avvikelse på 2,5 under 350 dagars MA och en på 2,5 över 350 dagars MA. Utrymmet däremellan skapar själva Bollinger-bandet. Vid handel med Bollinger CB Strategy öppnas en lång position om tillgången under föregående handelsdag stängde på ett pris som översteg kanalen/bandets toppvärde. På samma sätt öppnas en kort position om föregående dags stängning skedde under det kanalen/bandets värde.

Positionerna hålls sedan öppna till dess att priset på tillgången passerar värdet för moving average och trenden därmed anses bruten.

ATR Channel Breakout

ATR Channel Breakout är ett tradingsystem som baseras på volatilitet. Med den här strategin placeras en ATR om sju – average true range (mått på volatilitet) – adderas till 350 dagars MA för slutpriser, och en ATR om 3 dras av från värdet för 350 dagars MA.  Om en tillgång stänger ovanför kanalen öppnas en lång position vid öppning av nästföljande handelsdag. Om tillgången istället stänger under det lägsta värdet för kanalen öppnas en kort position nästföljande handelsdag.

För ATR kan kort sägas att ett värde över genomsnittet, i det här fallet 350 dagars MA indikerar hög volatilitet, medan ett värde under genomsnittet indikerar lägre volatilitet. Utifrån detta kan traders bedöma volatiliteten i en tillgång och urskilja en uppåtgående eller nedåtgående trend.

Dual Moving Average

Dual Moving Average innebär, som namnet antyder, att man använder två MA-indikatorer istället för en. I det här tradingsystemet tar man hjälp av dels 100 dagars moving average, dels 350 dagars moving average. När värdet för 100 dagars MA är över det för 350 dagars MA tar man en lång position, och när värdet för 350 dagars MA är under det för 100 dagars MA tar man en kort position.

Triple Moving Average

Triple Moving Average tar det ett snäpp längre än Dual MA, och använder hela tre MA-indikatorer – en för 150 dagars MA, en för 250 dagars MA och slutligen en för 350 dagars MA. Strategin identifierar köp- och säljlägen när 150 dagars MA bryter över (köp) eller under (sälj) värdet för 250 dagars MA. Den tredje indikatorn, 350 dagars MA, används som en typ av trendfilter; trading sker endast när både 150 dagars MA och 250 dagars MA är på samma sida av värdet för 350 dagars MA – antingen under eller över. Långa positioner tas när bägge är över 350 dagars MA, medan endast korta positioner får tas om bägge är under 350 MA.

Donchian Trend

Donchian Trend-systemet består av två olika komponenter – här krävs att värdet för 25 dagars exponentiella MA är över 350 dagars MA. Om trenden identifieras som uppåtgående och priset för en tillgång stänger på en ny 20 dagars högsta nivå, tar tradern en lång position så snart marknaden öppnar nästföljande handelsdag. Stänger priset på en ny 20 dagars lägsta nivå, intas istället en kort position.

I Donchian Trend-strategin används alltid en 2 ATR (average true range).

Donchian Trend with Time Exit

Sist ut av de sex olika strategier eller tradingsystem vi lyfter här är Donchian Trend with Time Exit. Det här systemet är baserat på samma grund som den vanliga Donchian Trend-strategin (förklarad ovan), men här bestäms istället avsluten efter tid. Positioner stängs, enligt det här systemet, alltid efter 80 dagar. Inga stop loss används.

Hur bra är de olika trendföljande strategierna?

De sex trendföljande strategier som beskrivits ovan finns med i Curtis Faiths berömda bok “Way of the Turtle”. Curtis Faith var en av de utvalda traders som deltog i Richard Dennis Turtle Trading-experiment, varför han tillhör originalgänget av turtle traders. I sin bok backtestade Curtis Faith samtliga sex strategier på ett antal utvalda marknader.

Dessa marknader var:

 • Australiensisk dollar
 • Brittiskt pound
 • Majs
 • Kakao
 • Kanadensisk dollar
 • Råolja
 • Bomull
 • Euro
 • Eurodollar
 • Foder
 • Guld
 • Koppar
 • Uppvärmningsolja
 • Gas
 • Japansk yen
 • Kaffe
 • Boskap
 • Svin
 • Mexikansk peso
 • Naturgas
 • Sojabönor
 • Socker
 • Schweizisk franc
 • Silver
 • Statsskuldsedlar
 • Statsobligationer
 • Vete

Samtliga backtester utfördes med terminskontrakt, och den valda testperioden var mellan 1996 och 2006.

Efter avslutade tester kunde han redovisa följande resultat:

 • ATR CBO: 49.5% CAGR, 39.9% nedgång
 • Bollinger CBO: 51.8% CAGR, 34.1% nedgång
 • Donchian trend: 29.4% CAGR, 36.7% nedgång
 • Donchian Time: 57.2% CAGR, 43.6% nedgång
 • Dual MA: 57.8% CAGR, 31.8% nedgång
 • Triple MA: 48.1% CAGR, 31.3% nedgång

Utifrån resultaten kan vi konstatera att endast tre av de totalt sex systemen nådde upp i en vinstratio (CAGR) på över 50% – dessa var Bollinger CBO, Donchian Time och Dual MA. Viktigt att understryka här är att terminskontrakten handlas med hävstång, vilket medför en stor risk. Som synes i resultaten är nedgångarna stora. Den här typen av riskfylld handel med trendföljande strategier är således inte lämplig för alla.

Vad kan Curtis Faiths bok lära oss om trendföljande strategier?

Curtis Faiths bok “Way of the Turtle” är enligt vår mening en av de bästa, om inte den bästa, boken om trendföljande handel. Den är skriven på lättläst engelska och finns smidigt nog att hitta i PDF-format direkt på nätet.

Den utomordentliga helheten till trots önskar vi emellertid att Curtis hade skrivit något om hur de sex olika trendföljande strategierna skulle ha presterat tillsammans i en portfölj – inte enkom var för sig.

Utifrån resultaten han delade från sina backtester var utgången tyvärr inte särkilt imponerande; den strategi som presterade bäst enligt CAGR hade en vinstratio på blott 39%. Ett resultat som naturligtvis gör den här typen av system svåra att handla med. Viktigt att ha i åtanke är också att trendföljande system lämpar sig allra bäst för långsiktig handel. Den här typen av strategier bör inte användas vid daytrading, och kanske heller inte ens vid swingtrading.

Sammantaget kan följande konstaterats utifrån Curtis Faiths bok och de resultat han fick med de trendföljande strategierna:

 • Trendföljande strategier fungerar fortfarande, trots att de flesta systemen utvecklades på tidigt 1980-tal och mycket har hänt sedan dess.
 • Exekveringar som baseras utifrån en tidsram tycks ge bäst utgång.
 • Stop loss tycks inte förbättra hur en trade presterar. Snarare tvärtom.
 • Simplicitet är ett vinnande koncept – Dual MA presterar bättre än Triple MA. Ju enklare, desto bättre alltså.
 • Effekten av breakouts har sannolikt avtagit något över tid. En utveckling som Curtis refererar till som “the trader effect”.
 • En enda ingång med edge kan stå för hela vinsten av ett system.

Är trendföljande strategier lönsamma? Fungerar de överhuvudtaget?

Trendföljande strategier är fascinerande enkla, vilket osökt leder en till att fundera över huruvida de verkligen kan fungera – och än mer vara lönsamma? I synnerhet med tanke på att såväl aktiebörsen som andra finansiella marknader snarare är väldigt komplexa. Är det möjligt att så pass simpla strategier faktiskt kan ge lönsam utdelning på komplexa marknader?

Svaret är ja. Trendföljande strategier fungerar, trots – eller kanske tack vare – sin enkelhet.

En av de främsta orsakerna till varför den här typen av system fungerar är för att de generellt sett har låg korrelation med andra strategier.

Tittar du i den översta tabellen här nedan, på komlumnen för MLM (Mt. Lucas Index som följer en 200 dagars MA trendföljande strategi) ser att korrelationen med aktiemarknaden (S&P 500) överlag är mycket låg.

trendföljande handel

Förutom den låga korrelationen med andra strategier tros också simpliciteten vara en av hemligheterna till varför trendföljande strategier faktiskt fungerar så pass bra som de gör – och varför de fortsätter att fungera, årtionde efter årtionde. Det faktum att trendföljande strategier använder mycket enkla variabler gör dem de facto mer robusta och mindre känsliga för så kallad “curve fitting”.

När allt kommer till kritan kan ingen strategi i hela världen fånga upp alla rörelser på marknaden och utifrån dem försöka bestämma kommande utveckling. Således verkar det både smartare och mer logiskt att göra det hela så enkelt som möjligt. Resultaten från de backtester som Curtis Faith har med i sin bok visar att enkla, rättframma system har förutsättningar att fungera mycket bra i olika typer av marknader, och under lång tid. De är funktionella både nu, och i framtiden. Den enda variabel som egentligen krävs för att denna typ av tradingsystem ska fungera är rörelse.

Traders som handlar på trender håller det gärna enkelt

“A back of an envelope algorithm is often good enough to compete with an optimal formula, and certainly good enough to outdo expert judgment.”

Ovanstående citat kan hittas på omslaget av Michael Covels bästsäljande bok om just trendföljande handel. Hans uttryck slår verkligen huvudet på spiken (enligt vår mening) då det verkligen belyser simpliciteten och det faktum att även de mest enkla strategierna på något magiskt sätt tycks kunna generera utomordentligt bra resultat.

Kontentan av det hela är att robusta tradingsystem bör vara enkla. Det kan måhända låta motsägelsefullt, men i själva verket är det mycket logiskt. För bäst chanser att lyckas på bred front vill du ha system som är utvecklade för att kunna parera oväntade svängningar på många olika typer av marknader – inte sådana som är snävt anpassade för att fungera på bara en specifik marknad. Bästa sättet att skapa ett robust tradingsystem är med andra ord att förenkla och diversifiera.

Curtis Faith betonar också vikten av enkelhet

För att ytterligare understryka vikten av simplicitet när det kommer till tradig lyfter vi återigen Curtis Faith. I sin bok “Way of the Turtle” skriver han att komplexa varelser löper större risk att dö ut i tider av förändring. De kräver mer och är mindre anpassningsbara. Detsamma gäller för tradingsystem – ju mer invecklade och specifika de är, desto mindre robusta är de i tider av volatilitet.

Vidare skriver Curtis Faith också om hur lätt hänt det är att tappa bort sig själv i allt brus på marknaden. Vi nästintill drunknar i signaler, alarm, prognoser, analyser, marknadsnyheter och allt annat informationsbrus – så pass att vi ibland glömmer bort vår ursprungliga tradingplan. Genom att ha en simpel strategi menar Curtis att det kan vara lättare undvika att dras med i allt runt omkring och istället hålla fast vid sin egen plan.

Hur kommer det sig att trendföljande strategier fungerar så väl – trots enkelheten?

“Anything that repeats with enough consistency is likely to be noticed by several market participants. Similarly, a strategy that has worked especially well in the recent past is likely to be noticed by many traders. However, if too many traders start to try to take advantage of a particular strategy, that strategy will cease working as well as it did previously.”

Ovanstående är ett citat hämtat från Curtis Faiths bok om trendföljande handel. I bokens elfte kapitel beskriver Faith något han kallar för “the trader effect” samt hur strategier “get arbed away” – det vill säga att de urholkas och förlorar sin effektivitet. Detta skulle kunna vara en risk med just trendföljande strategier eftersom de dels är så pass simpla, dels visat sig fungera mycket väl på många olika marknader. Simpliciteten till trots är trendföljande system emellertid inte helt enkla att följa.

Typiskt för trendföljande strategier är nämligen de plötsliga och kraftiga svängningar som förekommer. Som trader får man vara beredd på många och tvära kast – något som kan vara rejält jobbigt eftersom de flesta människor föredrar mindre och mer frekventa vinster framför någon enstaka större vinst väldigt sällan.

Trendföljande strategier har, som redovisats tidigare i artikeln, förhållandevis låg vinstratio. Något som i sin tur kan leda även den mest erfarna tradern till att fatta impulsiva och ogenomtänkta beslut baserade på känslor snarare än analyser.

Simpliciteten till trots är alltså trendföljande system svårare att följa och lyckas med än vad de först ger sken av, vilket också är anledningen till att de trots sin enkla uppbyggnad och det faktum att de är framgångsrika ändå inte holkas ur och blir verkningslösa.

Vilka är de bästa marknaderna för att handla på trender?

När du handlar på trender vill du framförallt lyckas fånga större rörelser som håller i sig en längre tid. Således passar den här typen av strategier bäst på marknader som har tendens till mycket och plötslig volatilitet – till exempel råvarumarknader och även forexmarknaden. Både råvaror av olika slag och valutor kan svänga plötsligt men de tenderar också att hålla samma kurs (det vill säga trend) under en längre tid, vilket alltså gör det mycket lämpliga för trendföljande handel.

Den långa listan på marknader som finns tidigare i artikeln, hämtad från Curtis Faiths bok, ger dig en bra guide till marknader särskilt passande för trendföljande handel.

Bästa indikatorerna för trendföljande handel

Huruvida det finns några indikatorer som är bättre än andra för trendföljande handel är svårt att svara på – mycket beror på dina egna preferenser. Vad vi däremot kan säga är att du sällan faktiskt behöver några avancerade och komplexa indikatorer för att identifiera en trend. En simpel MA-indikator är oftast det som fungerar allra bäst. Som vi tidigare sagt – ju enklare, desto bättre.

Så skapar du ett trendföljande tradingsystem

För den som vill ta det ett steg längre än att följa färdiga trendföljande system, kan det vara lockande att utveckla ett eget. Men hur gör man det? Faktum är att det inte skiljer sig speciellt mycket från att utveckla andra system för trading; du behöver ha en bra ingång i positioner, en tydlig exit och kanske, om du vill, använda några fallskärmar i form av stop loss. Noteras bör dock att de flesta tradingsystem generellt brukar fungera bättre utan stop loss.

Vidare är det förstås viktigt att ha i bakhuvudet vad trendföljande trading handlar om. Det viktigaste är inte att du får en perfekt ingång och exekvering, utan fokus ligger på att fånga de stora, ihållande rörelserna – trenderna. Mindre fluktuationer har inte lika stor betydelse, vilket också innebär att du inte behöver stirra dig blind på att fånga varje topp och botten. När du handlar på trender är det alltid det större perspektivet som är intressant – den långsiktiga utvecklingen.

Fördelar med trendföljande strategier

Simpliciteten

Enkelheten är en av de absolut största fördelarna med trendföljande strategier. Simpliciteten gör de dels robusta, dels tillgängliga för många.

Kräver inte mycket tid

Eftersom trendföljande system fungerar allra bäst långsiktigt behöver du inte sitta och bevaka marknaden minut för minut. Oftast räcker det gott och väl med att placera ordrar en gång i veckan och ägna dig åt något helt annat däremellan.

Robusta strategier

Som tidigare beskrivits är trendföljande strategier ofta mycket robusta – framförallt tack vare att de är så pass enkla. Traders som handlar på trender har bättre chans att klara sig igenom plötsliga och häftiga tvärkast på marknaden eftersom de “blöder lite åt gången” under längre tid,  istället för som i andra handelsstrategier förblöda på en gång så fort det kommer en oväntad och kraftig rörelse.

Nackdelar med trendföljande strategier

Flera tunga fördelar till trots finns det förstås en del nackdelar med trendföljande trading också. Det är på intet sätt någon form av magi som ger avkastning i nivå med aktier, men till samma låga risknivå om fonder eller obligationer. Nedan listar vi några av de nackdelar som är viktiga att känna till om du är intresserad av att handla på trender.

Trendföljare får många whipsaws

Detta kan på svenska översättas till plötsliga rörelser som går rakt emot den rådande trenden. Handlar du på trender måste du vara beredd på att utstå långa perioder utan någon produktiv utveckling. I trading beskrivs detta ibland som att man förblöder. De allra flesta föredrar att få en stadig inkomst med mindre summor, än någon enstaka större klumpsumma lite då och då. Stämmer detta in på dig kan det vara bättre att testa en annan tradingform än att handla på trender.

Vanligt med plötsliga reverser

En nackdel på samma tema som den ovanstående om whipsaws. Det är vanligt att trenden du följer tickar på som förväntat – tills den plötsligt från en dag till en annan störtdyker åt rakt motsatt håll. Situationer som dessa ger många traders kalla fötter och får dem att sälja av, vilket emellertid bara leder till ännu större volatilitet på marknaden.

Låg vinstratio

Den låga vinstration är förstås en stor nackdel att ta med i beräkningen. I de tester av Curtis Faith som vi redovisade tidigare i artikeln stod det klart att det bästa av de inkluderade systemen hade en vinstratio på 39%. Detta innebär att merparten av all trendföljande handel misslyckas.

Även om strategierna i sig är enkla och att backtesting kan se enkelt ut, törs vi påstå att de flesta traders tappar suget litegrann med dessa dåliga odds. Många orkar inte hålla ut utan ger upp innan systemet faktiskt börjar ge utdelning.

Kräver att du har is i magen och väntar ut vinnarpositioner

Trendföljande handel kräver att du kan motstå frestelsen att avsluta vinnarpositioner och ofta dessutom se dem tappa en del i värde. Kanske är detta den största utmaningen av alla med den här typen av trading. För majoriteten av alla handlare känns det rakt igenom fel att gå in i en position på till exempel 50, se den utvecklas till 100 men inte gå ur och plocka hem vinsten – utan istället hänga kvar och kanske se värdet sjunka till 75. Här gäller det verkligen att ha is i magen och tänka långsiktigt för att våga vänta ut nästa uppgång. Det handlar om att se bortom träden för att nå den stora skogen.

Högre skatt och roll over-avgifter

Trading på vanliga depåkonton innebär att du måste skatta 30% på alla vinster du gör. Med trendföljande handel får du också räkna med att behöva göra roll over på terminskontrakt när de löper ut, vilket i sin tur innebär att du får betala mer kommission och förmodligen även en del slippage. Med bakgrund av detta kan trendföljande handel bli mer kostsamt.

Riskfyllt att missa bara några få trades

Eftersom vinstration är så pass låg gäller det att vara på tå och inte missa några viktiga trades. I trendföljande handel kan några enstaka trades dessvärre vara avgörande för din lönsamhet i stort. Hela ditt resultat, din återbäring, är beroende av att du prickar in några få lönsamma positioner.

Trendföljande handel passar inte alla – hur fungerar den med din personlighet och tradingstil?

För att så smått börja runda av den här omfattande guiden till tremdföljande handel, ska vi dela med oss av ett litet – men ack så viktigt – råd:

Huruvida du når stor framgång eller misslyckas totalt i din trading handlar, när allt kommer till kritan, faktiskt väldigt lite om dina strategier och desto mer om ditt egna tradingbeteende. Alla traders, oavsett strategi, gör misstag kollade till beteendesykologi mer eller mindre frekvent, men vissa strategier lämnar mer rum för sådan sårbarhet. Risken för att man ska fatta ogenomtänkta beslut baserade på känslor är överhängande i trendföljande handel, givet hur systemet är uppbyggt och med de fallgropar som finns.

För att belysa detta ytterligare kan vi ta mean reversion-strategier som motexempel, där det är vanligare med mer frekventa småvinster och någon stor förlust då och då. I trendföljande handel får du istället räkna med många förluster efter varandra och mindre frekventa men större vinster.

Innan du börjar handla på trender behöver du alltså analysera ditt eget tradingbeteende och hur du hanterar många motgångar. Huruvida trendföljande handel är en tradingstil för dig eller inte beror mycket på hur du agerar när du förlorar gång på gång och din förmåga att ha is i magen för möjlighet till långsiktig utdelning.

Trendföljande CTA – vad är det?

CTA är en förkortning för Commodity Trading Advisor – det vill säga en fysisk person som ger kunder råd om när det är läge att sälja och köpa råvaror. En trendföljande CTA är alltså en finansiell rådgivare som arbetar med att utveckla trendföljande strategier för vägledning av klienter.

Funderar du på att ta hjälp av en trendföljande CTA är det viktigt att du kollar upp att personen i fråga är registrerad hos NFA – National Futures Organization.

Kort om trendföljande ETF:er

Det finns ett antal trendföljande ETF:er som kan vara bra alternativ om du vill handla på trender och få en redan färdig, bred diversifiering. En av de mest kända ETF:erna i kategorin är KFA Mount Lucas Strategy (ticker KMLM).

Exempel på trendföljande strategier vi backtestat

Vanliga frågor om trendföljande handel

Vad är en trendföljare?

En trendföljare är en trader som använder kalkylerade tradingsignaler för att handla efter trender. Han eller hon kan backtesta alla strategier och signaler på historiska data för att utifrån det försöka avgöra hur väl de kan fungera i nuvarande marknadsklimat.

Vad är systematisk trendföljande handel?

Systematisk trendföljande handel syftar till traders som använder sig av backtestade signaler och som har en portfölj av trendföljande strategier som han eller hon handlar med. Systematisk trendföljande handel är vanligast bland hedgefonder.

Är det lönsamt att handla på trender?

Det beror på vilka tillgångar du handlar. Trendföljande strategier fungerar exempelvis oftast betydligt bättre på olika typer av råvaror eller valutor, än vad de gör på aktier. Viktigast är att du backtestar alla dina strategier och anpassar din handel (och val av strategier) utifrån vad som enligt historisk data faktiskt fungerar. Undvik att begränsa dig till bara en och samma strategi.

Fungerar trendföljande strategier fortfarande?

Det gör de definitivt – men det går som så mycket annat i perioder. Vissa år fungerar de bättre, andra sämre.

Vilken är den bästa indikatorn för trendföljande handel?

Här finns inga definitiva svar att ge. Det går inte att kategoriskt utnämna den ena eller andra indikatorn som bäst eller sämst för trendföljande handel. Generellt gillar vi ett enkelt alternativ som 200 dagars MA, eller ADX-indikatorn.

Slutkommentar

Summa summarum kan vi konstatera att de trendföljande strategier som framgångsrikt utvecklades under tidigt 1980-tal faktiskt fortfarande ser ut att fungera mycket väl, även om viss edge förmodligen har mattats av genom åren. Turtle trading-deltagaren Curtis Faith slog i sin bok “Way of the Turtle” fast att det absolut viktigaste i trendföljande handel är ingångspriset i en position, medan hjälpmedel som stop losses troligen inte gör något för att förbättra resultaten med dessa strategier.

Med det sagt ska dock understrykas att trading efter trender inte är så enkelt som det kan se ut. Det ställer höga krav på att du är medveten om ditt eget tradingbeteende och kan tackla många förluster på varandra för att – ibland – få utdelning i slutet. Det i kombination med en låg vinstratio på i snitt under 40% gör att trendföljande handel verkligen inte är för alla.

Läs mer: Teknisk Analys och Vanliga Tradingstrategier

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer – (Resultat Från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen + Live Resultat) – Endast 9 SEK

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

Oslobörsen – Buy the fucking dip!

RSI-indikator – en variant

RSI-indikator – en variant