September 8

Tradingindikatorer – populäraste tradingindikatorerna

Last Updated on 28 November, 2022 by Håkan Samuelsson

Tradingindikatorer

TradingIndikatorer
TradingIndikatorer

 

Tradingindikatorer är grafiska representationer av matematiska beräkningar av prisdata, som används för att analysera börsen och dess rörelser. Även om det finns många indikatorer att välja på, inriktar sig många traders på en eller några få tradingindikatorer som de lär sig väl.

De flesta tekniska tradingindikatorer används för att analysera priset, men vissa används istället för att analysera marknadens handelsvolym. Ytterligare en andel används för att mäta breddata, så som olika sentimentindex.

Missa inte: Tekniska indikatorer & Tradingindikatorer inom Teknisk Analys – Hur använder man dem?

Nedan kommer vi att gå igenom en hel del vanliga tekniska indikatorer!

Prisbaserade indikatorer

Som namnet indikerar, beräknas prisbaserade indikatorer på prisdata, men kan också inkludera andra verktyg som används för att analysera prisnivåer och marknadens rörelser.

ADX

Average directional index (ADX) är en indikator som används av många traders för att mäta den rådande trendstyrkan. ADX mäter inte riktningen på trenden, utan bara dess styrka, vilket lett till att den ackompanjeras av två andra indikatorer, vilka är DMI-plus och DMI-minus. När ADX är över 25 är den traditionella uppfattningen att trenden är stark, medan värden under 20 indikerar en svag trend.

Här kan du läsa mer om ADX.

RSI

Relative Strength Index, också förkortat RSI, är en oscillerande indikator som mäter momentumet i marknaden genom att väga de senaste positiva utvecklingarna mot de negativa. RSI oscillerar mellan 0 och 100, och nivåer över 70 anses vara överköpta, medan nivåer under 30 anses vara översålda.

Här kan du läsa mer om RSI

Glidande medelvärden

Glidande medelvärden används för att för att jämna ut marknadens senaste rörelser,och hjälper till med att ta bort mycket av marknadens brus. I grunden är ett glidande medelvärde bara ett vanligt medelvärde av de senaste stängningspriserna.
Det finns olika sorters glidande medelvärden som beräknas på lite olika sätt. Vissa, såsom det exponentiellt glidande medelvärdet lägger mer vikt på senare prisrörelser för att uppnå ett smidigare medelvärde som anpassar sig snabbare till marknadens svängningar.
Ett vanligt sätt att använda glidande medelvärden på, är för att bedöma den rådande trendriktningen. Vanligtvis anses en trend vara positiv om det långsiktiga glidande medelvärdet är uppåtriktat och vice versa.

Här kan du läsa mer om glidande medelvärden.

Bollinger bands

Bollinger bands är en en indikator som består av ett övre och undre band som rör sig kring ett glidande medelvärde. De två banden är placerade två standardavvikelser från den glidande medelvärdet, vilket innebär att avståndet från medelvärdet beror på den rådande volatiliteten.
Ofta används bollinger bands för att mäta när marknaden har gått ned för mycket, och sannolikt kommer att gå upp snart igen. Ett vanligt kriterium är att köpa när stängningen går under det nedre bandet.

Här kan du läsa mer om bollinger bands

Stochastic

Stochastic försöker mäta prismomentum genom att jämföra den senaste stängningen mot tidigare prisnivåer. Stochastic oscillerar mellan 100 och 0 och används likt RSI för att visa överköpta och översålda prisnivåer. Vanligtvis anses värden över 80% vara överköpa, och värden under 20 översålda.

Här kan du läsa mer om stochastics

ADXR – Average Directional Movement Rating (ADXR)

ADXR mäter momentumförändringar i ADX-indikatorn, och används därför för att mäta trendstyrkan. Ett stigande ADXR där DMI-plus är över DMI-minus, visar på en alltmer stark positiv trend. På samma sätt visar ett stigande ADXR tillsammans med ett DMI-minus som är över DMI-plus att vi har en stark och tilltagande negativ trend.

Commodity Channel Index (CCI)

CCI är en momentumindikator som används av vissa traders för att finna cykliska trender. Den oscillerar mellan positiva och negativa extremer, och används ofta för att upptäcka översålda och överköpta nivåer. Värden över 100 anses överköpa, och värden under -100 anses översålt

Williams %R

Williams %R, också kallad Williams percent range, är en momentumindikator som oscillerar mellan 0 och -100. Liksom många av de tidigare indikatorerna vi har gått igenom, används den för att bedöma överköpta och översålda nivåer i marknaden. Värden över -20 anses visa på en överköpt marknad, och värden under -80 en översåld marknad.

MACD

MACD, eller Moving Averager Convergence är en momentumindikator som mäter skillnaden mellan två exponentiella glidande medelvärden, vilket formar MACD-linjen. Genom att ta ett glidande medelvärde av MACD-linjen fås signallinjen. En stigande MACD-linje visar att momentumet i marknaden är starkt positivt, medan en fallande MACD-linje visar det omvända.
Vanligtvis anses den positivt när MACD-linjen penetrerar signallinjen underifrån. På samma sätt anses det negativt när MACD-linjen penetrerar signallinjen överifrån.

Här kan du läsa mer om MACD

Coppock Curve

Coppock curve mäter det långsiktiga momentumet i en marknad, och används för att identifiera bottnar i marknaden. Kort beskrivet, är det ett 10-månaders viktat glidande medelvärde av summan av 11 och 14-månaders förändringshastighet av ett marknadsindex. Det används ofta för att analysera och finna bottnar i ETF:er.

Trix

Trix är ett trippelt exponentiellt glidande medelvärde. Det mäter momentumet och styrkan i en trend, och är i grunden en oscillator som rör sig runt en nollinje. Ett vanligt användningsområde är att bevaka divergenser mellan trix och priset i marknaden.

Ichimoku cloud

Ichimoku cloud består av flera delar som visar marknadens momentum, trendriktning, och motstånds- och stödnivåer.
Indikatorn består av fem linjer och är mestadels baserad på glidande medelvärden. Två av linjerna skapar ett “moln”som visar trendens riktning. När priset är över molnet är trenden uppåtriktad, och när molnet också rör sig uppåt visar det att upptrenden är väldigt stark.

Parabolic SAR

Parabolic SAR, eller parabolic stop and reverse som den också kallas, används för att bestämma den kortsiktiga trendens riktning. Den består av punkter eller prickar, som ritas under priset om börsen är i en upptrend, och över priset om den är i en nedtrend.

Fibonaccilinjer

Fibonaccinivåer är linjer som agerar som motstånd och stöd. De baseras på de kända fibonaccitalen, likt 23,6%, 38.2% och 61.8%. Ofta mäts avstånet från en topp till en botten, varefter man multiplicerar avståndet med fibonaccimultiplarna och då får fram relevanta stöd- och motståndsnivåer.

Trendlinjer

Som namnet antyder, är en trendlinje en linje som används för att se trendens riktning. Den dras genom att förbinda bottnar i en nedtrend, eller toppar i en upptrend. När börsen bryter ut under eller över linjen, är det en indikation att trenden håller på att vända.

Kanaler

När man kan dra en linje på motsatt sida om en trendlinje som förbinder toppar eller bottnar i marknaden, och de är parallella, har man en priskanal. Marknaden är ofta benägen att stanna innanför kanalen, och om en av linjerna bryts, kan det innebära att börsen fortsätter i utbrottets riktning.

Pivotpunkter

Pivotpunkter beräknas från föregående dags, veckas, eller månads range. De visar olika nivåer där efterfrågan och utbud möts, vilket innebär att de ses som eventuella stöd-eller motståndsnivåer.

Volymbaserade indikatorer

Den här indikatorgruppen använder sig av volymdata för sina beräkningar. Här följer några vanliga volymindikatorer.

On Balance Volume

On balance volume är en oscillator som nyttjar volymdata för att räkna ut potentiella förändringar i prisets riktning framöver. Den beräknas genom att lägga till eller ta bort volymen av den föregående stapeln, beroende på om den stänger positivt eller negativt. Divergenser mellan indikatorn och priset tolkas oftast som att börsen eventuellt snart kommer att ändra trendriktning.

Positive volume index

Positive volume index, som också kallas för PVI, försöker förutsäga framtida priser genom att beräkna positiva förändringar i tradingvolymen, i syfte att upptäcka när småsparare flockas kring en aktie.  PVI är mycket användbar för att bedöma styrkan i en trend och identifiera potentiella trendomslag.

Negative Volume Index (NVI)

NVI används ofta tillsammans med PVI, och fokuserar på dagar när volymen är lägre än föregående dags volym, i syfte att upptäcka vart de större spelarnas pengar går för tillfället.

Williams Accumulation/Distribution

Också känd som Acculumation/Distribution Index, försöker den här indikatorn använda volym och prisförändringar för att bedöma huruvida en aktie för närvarande är i en ackumulations-eller distributionsfas, med hänsyn tagen till de institutionella spelarnas aktioner.
Eftersom indikatorn är kumulativ, faller och stiger den med priset på marknaden, vilket innebär att en divergens mellan indikatorn och priset siar om en potentiell trendvändning.

Money Flow Index

Money flow index är en momentumindikator som använder volym och prisdata för att avgöra hur pengarna flödar in och ut ur ett värdepapper. Indikatorn är en volymversion av RSI, och kan därför användas för att identifiera överköpta och översålda nivåer i en marknad. Nivåer under 20 betraktas som översålda, och nivåer över 80 ses som överköpta.

Sentiment – och marknadsbreddindikatorer

Till skillnad från de andra tradingindikatorer vi har gått igenom som analyserar priset för ett enskilt värdepapper, använder sig den här kategorin av tradingindikatorer av hela marknader för sin beräkning. På så sätt ger de en helhetsbild av vad som sker.

Advance Decline Line

Advance Decline line används för att mäta hur aktiemarknaden presterar. Det är en kumulativ indikator som mäter skillnaden mellan antalet aktier som stänger positivt, och antalet aktier som stänger negativt. Med andra ord stiger indikatorn när antalet stigande aktier är större än antalet fallande aktier.

Arms Index

Arms index kallas ibland också för Trading Index (TRIN) och är en oscillator som mäter styrkan i börsen genom att jämföra förhållandet mellan antalet stigande och fallande aktier mot förhållandet mellan volymen på de aktier som stiger och faller. Ett stigande TRIN-värde indikerar en svag marknad, och ett fallande värde indikerar en stark marknad.

MCClellan Oscillator

Den här indikatorn beräknas genom att subtrahera ett 39-dagars exponentiellt glidande medelvärde av antalet fallande aktier från ett 19-dagars exponentiellt glidande medelvärde av samma värde. Divergenser mellan indikatorn och ett större index, likt OMXS30, indikerar att marknaden kan vara på väg att ändra riktning.

Related Posts

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Våra Aktieportföljer och Fondportföljer (Resultat från 2008)

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Prova Trading Signaler (Dagligen med Live Resultat) – 9 SEK

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Price Action Trading VS indikatorbaserad trading

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer (Teknisk Analys)

Ledande vs laggande tekniska tradingindikatorer (Teknisk Analys)

Sveriges mest kompletta Utbildning

Kurs i teknisk analys!